Tiếng Việt | English
Thứ năm, 15/06/2017 - 10:6

TB: v/v mở lớp môn tự chọn học kỳ I năm học 2017 - 2018
Số: 55/TB-QLĐT ngày 14/06/2017

Kính gửi:  - Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan

       - Các lớp sinh viên chuyên ngành liên quan

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

 Căn cứ số liệu thực tế sinh viên đăng ký môn học tự chọn trong học kỳ I năm học 2017 - 2018, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc mở lớp môn học tự chọn trong kỳ đối với sinh viên CQ52, CQ53 và CQ54 như sau:

1. Những lớp học môn tự chọn có 20 SV đăng ký trở lên được bố trí mở lớp (trong cùng một địa điểm).

2. Những lớp học môn tự chọn có dưới 20 SV đăng ký được tổ chức theo hình thức  ghép lớp và học chéo buổi với lớp học chính khóa (lớp ghép phải đảm bảo từ 20 sinh viên) Trường hợp không ghép được lớp, Ban Quản lý đào tạo hủy kết quả đăng ký học phần/môn học của sinh viên để chuyển sang học phần/môn học tự chọn phù hợp với chuyên ngành đào tạo đã thông báo.

(Lịch chi tiết xem tại Khoa QLSV hoặc trên Website: www.aof.edu.vn/daotao từ ngày 19/06/2017) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Sau khi có lịch học hội trường chính thức của học phần/môn học tự chọn, sinh viên chủ động kiểm tra và in Phiếu đăng ký học tập các nhân. Nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (Đ/c Nguyễn Bá Sơn- Phòng 307) để giải quyết kịp thời trước ngày 29/06/2017. Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học tập cá nhân của mình.

Số lần đọc: 3119