Tiếng Việt | English
Thứ năm, 27/10/2016 - 18:57

TB V/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC HKII năm học 2016-2017 đối với SV hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2

SINH VIÊN HỆ ĐHCQ XEM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ [XEM TẠI ĐÂY]

---------------------------------------------------------

        Thực hiện kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với sinh viên các hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2, Học viện thông báo về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ đối với SV CQ51, 52, 53, 54 (không bao gồm các lớp chất lượng cao), liên thông ĐH khóa 18, 19 và ĐH văn bằng 2 khóa 15, 16 học kỳ II năm học 2016-2017.
I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký theo HTTC
1. Đối tượng: CQ54, LTĐH khóa 19 và ĐHVB2 khóa 16. 
2. Thời gian và địa điểm tập huấn lý thuyết: Từ ngày 01-06/11/2016 tại HT700.
3. Thực hành đăng ký thử: Từ ngày 02-07/11/2016 trên website tinchi.aof.edu.vn. 
(Có lịch tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký chi tiết kèm theo)

{SINH VIÊN CQ54 TẬP HUẤN LÝ THUYẾT TẠI HT700 CHÉO BUỔI VỚI LỊCH HỌC CHÍNH KHÓA}
II- Tổ chức đăng ký học chính thức theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 
Thời gian đăng ký tín chỉ chính thức hệ LTĐH & ĐHVB2 từ 08h00-23h00 ngày 14/11/2016 
Thời gian đăng ký tín chỉ chính thức hệ ĐHCQ từ ngày 15/11 - 08/12/2016, cụ thể:
- Thời gian đăng ký tín chỉ lần 1: 

- Thời gian đăng ký tín chỉ lần 2 trên website: Từ 08h00 ngày 03/12-05/12/2016.
- Thời gian đăng ký tín chỉ lần 3 trên website: Từ 08h00 ngày 07/12-08/12/2016.
- Sinh viên CQ51 đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp trên website từ ngày 07-08/12/2016 
- Sinh viên đăng ký chưa thành công lần 1 xem danh sách sinh viên đăng ký bổ sung lần 2 và lần 3 hoặc các thông tin liên quan khác trên Website của Học viện hoặc tại Khoa QLSV. 
III- Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan
1. Ban Quản lý đào tạo
- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo theo HTTC.
- Chủ trì việc tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ cho SV CQ54, LTĐH khóa 19 và ĐHVB2 khóa 16.
- Triển khai tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017 cho SV các khóa, xử lý thông tin đăng ký và thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho SV qua Khoa Quản lý sinh viên(QLSV) và trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc tinchi.hvtc.edu.vn
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức tốt việc đăng ký học theo HTTC.
- Đảm bảo tiến độ lập lịch, bàn giao lịch giảng, danh sách lớp tín chỉ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ trên Website.
2. Trung tâm thông tin
- Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
- Bố trí cán bộ trực kỹ thuật, phối hợp với công ty Phần mềm để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng và phần mềm trong quá trình tổ chức thực hành và đăng ký tín chỉ cho SV.
- Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc thực hành và đăng ký tín chỉ của SV (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ, có phương án dự phòng hệ thống mạng).
- Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh máy vi tính tại các phòng máy để dự phòng thực hành đăng ký tín chỉ nếu gặp sự cố về hệ thống mạng trong quá trình đăng ký trên Website.
3. Ban Quản trị thiết bị
- Vệ sinh và mở cửa HT700 theo lịch thông báo, đảm bảo đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tập huấn lý thuyết đăng ký học theo HTTC.
- Cử cán bộ trực điện phục vụ việc đăng ký học của SV theo lịch đăng ký.
- Bổ sung đủ số lượng ghế tại HT700 để phục vụ sinh viên tập huấn lý thuyết.
4. Ban Công tác chính trị & sinh viên
- Phối hợp với các Ban, Khoa QLSV liên quan để tổ chức triển khai việc tập huấn lý thuyết đăng ký học theo HTTC cho SV tại HT 700.
- Cử cán bộ của Ban phối hợp với văn phòng khoa QLSV trực phân công chỗ ngồi, duy trì trật tự các lớp tham gia tập huấn đăng ký học theo lịch đã thông báo tại HT700.
5. Các Khoa QLSV, đơn vị Hợp tác đào tạo (ĐVHTĐT) và cố vấn học tập
- Khoa QLSV và ĐVHTĐT:
+ Thông báo lịch đăng ký học theo HTTC cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; đôn đốc SV tham gia tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký học trên Website. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai tốt việc đăng ký học theo HTTC cho SV.
+ Cử cán bộ tham gia, phối hợp với Ban CTCT&SV duy trì trật tự trong HT700 vào ngày tập huấn đăng ký học theo HTTC.
+ Thu bản chính phiếu đăng ký học phần của SV theo lớp hành chính chuyển về Ban QLĐT (P307: đối với hệ ĐHCQ, P317: đối với hệ LTĐH & ĐHVB2) từ ngày 11-16/01/2017 để lưu giữ và tra cứu khi cần thiết.
+ Văn phòng khoa QLSV và ĐVHTĐT đôn đốc SV đăng ký học đúng thời gian và chủ động cập nhật các thông tin trên Website trước, trong và sau khi kết thúc thời gian đăng ký (đặc biệt là các thông tin trước khi bắt đầu vào học kỳ mới).
+ Phối hợp với Ban QLĐT thông báo kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến đăng ký học theo HTTC cho SV biết và thực hiện.
- Cố vấn học tập:
          Kiểm tra tính hợp lý dữ liệu đăng ký học của SV do mình phụ trách trước khi duyệt kết quả đăng ký học. Thời gian duyệt kết quả đăng ký học của SV trên website từ ngày 26/11-12/12/2016. 
6. Sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 
- Các lớp SV thuộc diện tập huấn lý thuyết phải có mặt đầy đủ tại HT700 theo lịch đã thông báo.
- SV có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC.
- SV xem kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu (TKB) học kỳ II năm học 2016-2017 trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc tinchi.aof.edu.vn để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ. 
- SV phải đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học và cùng buổi (sáng hoặc chiều); đăng ký lịch học các học phần phải cùng thứ tự lớp tín chỉ (ngoại trừ môn ngoại ngữ tách lớp tín chỉ); đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách SV đăng ký bổ sung được thông báo trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc tinchi.aof.edu.vn).
- SV xem bản hướng dẫn quy trình trước khi thao tác đăng ký để tránh trùng lịch học. Nếu việc đăng ký lần đầu trên Website thực hiện không thành công, SV xem lịch đăng ký bổ sung trên Website hoặc tại Khoa QLSV (Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình).
- Sau khi cố vấn học tập duyệt đăng ký trên website, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần cá nhân và gửi về Khoa chính thức từ ngày 13-20/12/2016 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. 
Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các học phần/môn học trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí đối với chuyên ngành); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, sinh viên chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P304) để giải quyết kịp thời. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 23/11-12/12/2016. Sau thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về lịch học chính khóa đã đăng ký học trong kỳ.
- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo HTTC, SV phản hồi vào địa chỉ banqldt trên Website đăng ký tín chỉ hoặc email: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn để được hướng dẫn và giải đáp.
Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

 

 

Số lần đọc: 14022