Tiếng Việt | English
Thứ hai, 08/05/2017 - 10:50

TB V/v tổ chức tập huấn, đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 chính quy

         Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện thông báo việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:
I. Tổ chức tập huấn đăng ký tín chỉ
         1. Đối tượng: sinh viên các lớp LC19.21.09 - 16; LC19.15.03&04.
         2. Thời gian và địa điểm tập huấn: Từ 08h00 - 11h00 ngày 14/5/2017 tại HT700 - Học viện Tài chính, số 1 Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
II. Tổ chức đăng ký học theo HTTC:
         1. Địa chỉ website đăng ký tín chỉ:
           + Sinh viên CQ54 đăng ký trên website: dangkyk54.hvtc.edu.vn (Riêng sinh viên chương trình chất lượng cao sẽ được Ban QLĐT hỗ trợ đăng ký tín chỉ);
           + Sinh viên các khóa/hệ còn lại đăng ký trên website: tinchi.hvtc.edu.vn.    
         2. Thời gian đăng ký tín chỉ hệ ĐH chính quy:

        3. Thời gian đăng ký tín chỉ hệ LTĐH & ĐHVB2: Từ 08h00 ngày 10/6 - 12/6.
         Trường hợp sinh viên hệ LTĐH & ĐHVB2 chưa đăng ký tín chỉ thành công, cán sự lớp lập danh sách gửi về Ban QLĐT (P317) để được hỗ trợ đăng ký tín chỉ.
         Các thông tin liên quan đến kết quả đăng ký tín chỉ, danh sách sinh viên phải đăng ký bổ sung,... SV xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao hoặc tại Khoa QLSV liên quan.
III. Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan
1. Ban Quản lý đào tạo
      - Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo theo HTTC.
      - Triển khai tổ chức tập huấn đăng ký tín chỉ cho sinh viên hệ LTĐH khóa 19 (tuyển sinh tháng 11/2016); tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa/hệ; xử lý thông tin, thông báo kết quả đăng ký học kịp thời cho SV qua Khoa Quản lý sinh viên và trên website: hvtc.edu.vn/daotao.
      - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức tốt việc đăng ký học theo HTTC.
      - Đảm bảo tiến độ lập lịch, bàn giao lịch giảng, danh sách lớp tín chỉ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ.
2. Trung tâm thông tin
      - Kiểm tra tổng thể hệ thống máy chủ, mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký tín chỉ cho SV, giải quyết kịp thời sự cố mạng máy tính trong quá trình tổ chức đăng ký tín chỉ cho SV (có phương án dự phòng hệ thống mạng).
      - Phối hợp với Ban QLĐT, công ty Phần mềm và các đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
3. Ban Quản trị thiết bị
      - Vệ sinh và mở cửa HT700 theo lịch thông báo, đảm bảo đủ số lượng ghế, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tập huấn lý thuyết đăng ký học theo HTTC.
      - Cử cán bộ trực điện phục vụ việc đăng ký học của SV theo lịch đăng ký.
4. Các Khoa QLSV, đơn vị HTĐT và cố vấn học tập
      - Khoa QLSV và đơn vị HTĐT:
      + Thông báo lịch tập huấn, đăng ký học theo HTTC cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai tốt việc đăng ký học theo HTTC cho SV.
      + Thu bản chính phiếu đăng ký học phần của SV, chuyển về Ban QLĐT (P307) từ ngày 7-11/8/2017 để lưu giữ và tra cứu khi cần thiết.
      + Đôn đốc SV đăng ký học đúng thời gian, chủ động cập nhật các thông tin trên Website trước, trong và sau khi kết thúc thời gian đăng ký học (đặc biệt là các thông tin trước khi bắt đầu vào học kỳ mới).
      + Phối hợp với Ban QLĐT thông báo kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến đăng ký học theo HTTC cho SV biết và thực hiện.
      - Cố vấn học tập:
      Tư vấn, hỗ trợ sinh viên lựa chọn học phần/môn học, lớp tín chỉ và duyệt kế hoạch học tập của sinh viên mình phụ trách. Sau khi sinh viên kết thúc việc đăng ký học phần tín chỉ, cố vấn học tập xác nhận kết quả đăng ký học của sinh viên trên website đăng ký tín chỉ từ ngày 12-18/6/2017.     
5. Sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 (chính quy)
     - Sinh viên các hệ có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu (TKB) học kỳ I năm học 2017-2018 trên website: hvtc.edu.vn/daotao  để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ.
     - Sinh viên phải đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học: cùng buổi (sáng hoặc chiều), cùng thứ tự lớp tín chỉ (trừ học phần ngoại ngữ tách lớp), đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo.
     - Xem bản hướng dẫn quy trình đăng ký trên website đăng ký tín chỉ trước khi thao tác đăng ký để tránh trùng lịch học. Nếu việc đăng ký lần đầu trên website thực hiện không thành công, SV đăng ký tín chỉ theo lịch đăng ký lần 2, lần 3 như đã thông báo (Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình).
     - Sau khi cố vấn học tập duyệt kết quả đăng ký trên website, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần cá nhân và gửi về Khoa chính thức từ ngày 01-04/08/2017 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin.
     - Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các môn học/học phần trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí đối với chuyên ngành); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, SV chủ động liên hệ với Ban QLĐT (P307) để giải quyết kịp thời. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 12-18/6/2017. Sau thời hạn trên, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.
     - Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo HTTC, SV phản hồi vào địa chỉ email của Ban QLĐT: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn hoặc liên hệ số ĐT: 0438.362.161 hoặc 0912.501.985 để được hướng dẫn và giải đáp. Trường hợp hệ thống máy chủ, mạng máy tính bị nghẽn hoặc bị lỗi không đăng ký được, sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm thông tin qua số ĐT: 0987.611.687 để được khắc phục kịp thời.
     Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

 

 

 

Số lần đọc: 15820