Tiếng Việt | English
Thứ bảy, 11/03/2017 - 9:47

TB: v/v bổ sung lịch thi lại bổ sung đối với sinh viên trùng lịch thi còn quyền thi
Số: 15/TB-QLĐT ngày 09 tháng 03 năm 2017

Kính gửi:   - Các Ban, Khoa và đơn vị liên quan

      - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/05/2016 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Thông báo số 1269/TB-HVTC ngày 19/12/2016 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức và quản lý thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2016-2017 của các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2;  

Căn cứ Thông báo số 14/TB-KT&QLCL về Hội trường thi lại các học phần/môn học hệ ĐHCQ, VB2, LT học kỳ I năm học 2016 – 2017 (Ngày 19/01/17, 18/02/17, 19/02/17).

Căn cứ Tờ trình số 12/TT-QLĐT ngày 27/02/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc Thi lại học kỳ I năm học 2016-2017 của hệ ĐHCQ.

Ban QLĐT thông báo bổ sung lịch thi lại bổ sung đối với sinh viên trùng lịch thi, còn quyền thi như sau:

1, Lịch bổ sung:

Ngày thi

Giờ thi

Môn thi

Giờ LT

(gồm cả HTMT)

Số TC

Lớp niên chế

 

19/03/17

Buổi sáng

Bắt đầu từ 07h30

GDTC 3

36

 

CQ52

19/03/17

Buổi sáng

Bắt đầu từ 07h30

GDTC1

36

1

CQ54(gồm cả CLC),

Học lại

19/03/17

Buổi sáng

Bắt đầu từ 07h30

GDTC1

30

 

Học lại

2, Tổ chức và quản lý thi lại:

       - Ban Quản lý đào tạo là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lịch thi lại.

        - Công việc liên quan đến quy trình tổ chức thi, quy định chấm thi, trả điểm thi và quản lý điểm, các đơn vị có liên quan liên hệ trực tiếp với Ban KT&QLCL.

       - Tổ chức thi lại học phần/môn học như thi lần đầu.

       - Lịch thi xem trên Website:www.aof.edu.vn/daotao hoặc các đơn vị QLSV liên quan

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 1719