Tiếng Việt | English
Thứ hai, 06/02/2017 - 15:32

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học lại đối với sinh viên các khóa HKII năm học 2016-2017

     Theo thông báo số 1101/TB-HVTC ngày 27/10/2016 v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại HKII năm học 2016-2017, 

     Thời gian bố trí cho sinh viên các khóa đăng ký học lại từ ngày 06/02-19/02/2017. Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật nên hệ thống phần mềm đăng ký học lại cho sinh viên các khóa không đăng ký được (hoặc đăng ký chậm). Ban Quản lý đào tạo đã liên hệ, phối hợp với Trung tâm thông tin và công ty phần mềm để khắc phục tình trạng trên. Do vậy, thời gian đăng ký tín chỉ được điều chỉnh như sau:
     1. Sinh viên các khóa (trừ CQ54) tiếp tục đăng ký học lại từ 8h00 ngày 08/02/2017 theo địa chỉ website tinchi.hvtc.edu.vn;
     2. Sinh viên khóa 54 đăng ký học lại từ ngày 16/02/2017 trên hệ thống phần mềm mới, địa chỉ website đăng ký tín chỉ học lại và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
                                                                                                                                   Ban Quản lý đào tạo
Số lần đọc: 4286