Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 21/12/2017 - 7:24

TB: v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018
Số: 992/TB-HVTC ngày 04 tháng 10 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 410/TB-HVTC ngày 08/5/2017 về kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đợt 2, học kỳ I năm học 2017-2018;

Căn cứ Thông báo số 867/TB-HVTC ngày 08/09/2017 về kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học đối với CQ54 - chương trình chất lượng cao học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Căn cứ danh sách nộp tiền học lại, học cải thiện của sinh viên các hệ ĐH chính quy (gồm cả chương trình chất lượng cao), hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2 các khóa, Học viện thông báo lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

1. Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học:

1.1. Chương trình đại trà:

- Lịch học và thi kết thúc học phần sắp xếp theo giai đoạn học [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY].

- Lịch học và thi kết thúc học phần sắp xếp theo Bộ môn [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY].

1.2. Chương trình chất lượng cao:

- Lịch học và thi kết thúc học phần [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY].

2. Danh sách sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù):

    - Danh sách sinh viên học lớp riêng (gồm cả chương trình chất lượng cao) [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY].

     - Danh sách sinh viên học lớp ghép [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY].

      - Danh sách sinh viên được hoàn trả lại tiền học [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY].

3. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [CÓ PHỤ LỤC KÈM THEO TẠI ĐÂY].

4. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thi đã thông báo.

- Sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) cùng thời điểm học chỉ được đăng ký học 1 học phần/môn học.

- Sinh viên học lớp ghép lớp với lịch học chính khóa đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018 nhận hợp đồng học tập theo lịch thông báo [Xem nội dung mục 2].

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, DSSV đăng ký học trên Website: aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn hoặc tại Khoa QLSV liên quan. Nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên gửi nội dung ý kiến theo Mẫu 1 [XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY] vào địa chỉ email: dangkyhoclai@hvtc.edu.vn để tập hợp và xử lý thông tin trước 16h00’ ngày 09/10/2017 (thứ 2). Căn cứ vào ý kiến cụ thể của sinh viên, Ban QLĐT sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc trả lời qua email để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho sinh viên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2552
Các bài đã đăng