Tiếng Việt | English
Thứ tư, 28/09/2016 - 15:33

TB Về việc phân công các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 54

          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Khoa quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 54 đối với các Khoa như sau:

 

Số lần đọc: 2106