Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/02/2017 - 14:57

Thông báo v/v điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân của sinh viên CQ53
Số: 05/TB-QLĐT, ngày 13 tháng 02 năm 2017

        Căn cứ Thông báo số 261/TB-QLĐT ngày 14/11/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức lịch học tuần sinh hoạt công dân năm học 2016-2017 đối với sinh viên CQ51, CQ52, CQ53;
     Căn cứ Thông báo số 268/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2016; Thông báo số 289 ngày 30/12/2016 về việc điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân;
        Căn cứ đề nghị mượn hội trường 700 của Văn phòng Đảng uỷ để bố trí học Nghị quyết Trung ương 4;
        Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân của sinh viên CQ53 như sau:      

Khoá/ Chuyên ngành

Sĩ số SV

Lịch đã bố trí

Lịch điều chỉnh

Hội trường

               53/21

478

14h00 ngày 15/02/2017

14h00 ngày 17/2/2017

700

      Ghi chú: - Sinh viên học “Tuần sinh hoạt công dân-Học sinh sinh viên” học chéo buổi với lịch học chính khóa.

 Ban Quản lý đào tạo đề nghị:
      - Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.
      - Ban CTCT & SV chủ động thông báo lịch thay đổi cho giảng viên.
      - Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
     Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

 

 

Số lần đọc: 1332