Tiếng Việt | English
Thứ tư, 22/02/2017 - 8:44

TB: v/v Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên hệ ĐHCQ (khoá 52) năm học 2016 - 2017
Số: 136/TB-HVTC ngày 20 tháng 02 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc: “Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên” trong các trường học;

Căn cứ Quyết định số 248/2009/QĐ-HVTC ngày 01/4/2009 của Giám đốc HVTC về việc: “Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên HVTC”;

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 của Học viện và đề nghị của Bộ môn GDTC về tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực cho sinh viên CQ52 HVTC năm học 2016 - 2017,

 Giám đốc Học viện thông báo lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên CQ 52 hệ ĐHCQ năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá và xếp loại

- Nội dung kiểm tra: Nằm ngửa gập bụng; Bật xa tại chỗ; Chạy 30m xuất phát cao; Chạy con thoi 4x10m.

- Việc đánh giá, xếp loại: Phải đảm bảo đúng quy định, quy trình và khách quan.

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi buổi kiểm tra 02 nội dung hoặc theo tiết học trong thời gian dự phòng. Sau đó tiến hành đánh giá, tổng hợp, báo cáo và thông báo kết quả cho sinh viên. Thời gian cụ thể như sau:

 Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’; Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h30’.

Thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên CQ52 từ ngày 01/03 - 03/06/2017 như sau:

- Các lớp sinh viên CQ52 học GDTC đợt 1 (từ 03/01-18/03/2017) học kỳ II năm học 2016 - 2017, kiểm tra từ ngày 01/03- 11/03/2017.

- Các lớp sinh viên CQ52 học GDTC đợt 2 (từ 10/04-10/06/2017) hoặc học cả kỳ (từ 03/01-10/6/2017) HKII năm học 2016-2017, kiểm tra từ ngày 25/5 - 03/6/2017.

Căn cứ vào điều kiện sân bãi, lịch học của sinh viên và lực lượng giảng viên của Bộ môn, Bộ môn GDTC chủ động lập kế hoạch chi tiết và thông báo trực tiếp lịch kiểm tra cho từng lớp sinh viên. Đồng thời, Bộ môn GDTC chủ động tổ chức tập huấn cho các giảng viên về nội dung kiểm tra, chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá và xếp loại theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Học viện Tài chính.

3. Về trang thiết bị và dụng cụ kiểm tra

Trang thiết bị và dụng cụ phục vụ kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực của sinh viên do Bộ môn Giáo dục thể chất chuẩn bị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị có liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Bộ môn GDTC để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2044