Tiếng Việt | English
Thứ tư, 08/03/2017 - 14:13

TB: Kết luận Hội nghị Sơ kết Chương trình chất lượng cao Học kỳ I năm học 2016 – 2017
Số: 175/TB-HVTC ngày 02 tháng 03 năm 2017

Sáng ngày 23/02/17, Học viện tổ chức Sơ kết Chương trình chất lượng cao Học kỳ I năm học 2016 - 2017 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện và sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo các Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan.

Hội nghị đã tập hợp các ý kiến gửi lên từ các đơn vị và lắng nghe ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị về đánh giá công tác quản lý đào tạo chất lượng cao, kiến nghị, đề xuất giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý phục vụ đào tạo chất lượng cao trong toàn Học viện. Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

 Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc Học viện đã có sự cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo chất lượng cao. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II - CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 Trưởng các đơn vị thuộc Học viện chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch. Trong đó, chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung cơ bản sau:

1. Hiện nay, thực hiện mô hình quản lý Chương trình đào tạo chất lượng cao theo hình thức “tập trung”, các đơn vị làm đúng nhiệm vụ, chức năng của mình theo quy định hiện hành.

2. Ban Quản lý đào tạo xây dựng sửa đổi quy định đào tạo chất lượng cao; nghiên cứu các ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo chất lượng cao để xin ý kiến điều chỉnh; sớm hoàn thành kế hoạch đào tạo chất lượng cao cho cả khóa học; nghiên cứu xây dựng lộ trình lựa chọn Giảng viên giảng dạy; tổ chức học lại học cải thiện; làm việc với ACCA để làm rõ việc học thi 9 môn (F1-F9) của ACCA;

3. Ban Tài chính Kế toán tham mưu sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ (Thanh toán học lại, học cải thiện, thanh toán Giảng viên thuê giảng, thanh toán cố vấn học tập, thanh toán cho hoạt động đưa sinh viên đi kiến tập, thanh toán hoạt động đào tạo giảng viên giảng dạy CTCLC, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, học bổng, mua sách, giáo trình học liệu cho thư viện…)  phù hợp với Đề án đào tạo chương trình chất lượng cao.

4. Ban Công tác chính trị và sinh viên nghiên cứu xây dựng quy định học bổng, quản lý sinh viên, tư vấn xây dựng phần mềm quản lý sinh viên chương trình CLC.

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng : Đẩy mạnh công tác lấy ý kiến đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình chất lượng cao trong quá trình học và báo cáo tư vấn cho Ban Giám đốc.

6. Ban Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch thuê, đào tạo giảng viên nhằm đảm bảo cung cấp đủ số lượng giảng viên đáp ứng yêu cầu khi có kế hoạch giảng dạy chương trình CLC.     

7. Các Bộ môn gửi đề nghị thuê giảng viên giảng dạy chương trình chất lượng cao về Ban Tổ chức Cán bộ và đề cương chi tiết, kịch bản bài giảng về Ban Quản lý đào tạo theo địa chỉ email banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com trước ngày 01/06/2017.

8. Khoa Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý sinh viên theo đúng chức năng nhiệm vụ; Tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất; Phối hợp các Ban triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo chương trình đào tạo chất lượng cao; Đề xuất sửa đổi Qui chế chi tiêu nội bộ đảm bảo cơ chế tài chính phù hợp để thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo Chương trình đào tạo chất lượng cao.

9. Ban Quản lý Khoa học, Ban Hợp tác quốc tế tổ chức họp cùng hai khoa Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp lên phương án thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong quy chế đào tạo chất lượng cao trong tháng 4 năm 2017.

10. Ban Quản trị Thiết bị có kế hoạch sửa sang lại cơ sở vật chất phòng học (bục giảng, bảng viết, thảm trải nền,…) cho hai lớp Chất lượng cao và tổ chức phân công cán bộ hướng dẫn giảng viên từng bộ môn giảng dạy chương trình CLC sử dụng tối ưu các chức năng của Bảng điện tử đa năng, bảng flipchart, giá sách trong phòng học chất lượng cao trước tháng 4 năm 2017.

11. Thư viện tổ chức họp cùng hai khoa Kế toán và Tài chính Doanh nghiệp lên phương án cụ thể chuẩn bị học liệu, tài liệu hỗ trợ cho sinh viên và giảng viên chương trình đào tạo chất lượng cao.

12. Trung tâm Ngoại Ngữ Tin học và trạm Y tế nghiên cứu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng cho sinh viên Chương trình chất lượng cao trước tháng 4 năm 2017.

13. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đặc biệt quan tâm nghiên cứu quy định cụ thể tạo điều kiện cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao tiếp cận hoạt động đoàn đội nhằm gia tăng các kĩ năng mềm cho sinh viên Chương trình chất lượng cao.

14. Khoa quản lý có kế hoạch chi tiết lịch làm việc với các đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho sinh viên chương trình chất lượng cao để đạt được chất lượng cao thực sự  nhằm nâng cao hình ảnh cho giảng viên và sinh viên Chương trình chất lượng cao, đặc biệt đối với giảng viên bắt đầu vào giảng.

15. Các đơn vị nghiên cứu các ý kiến góp ý của sinh viên trong báo cáo sơ kết chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ I năm học 2016-2017 của hai khoa Kế toán, Tài chính Doanh nghiệp và trả lời trực tiếp bằng công văn.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, kết thúc vào 12h00 cùng ngày, kết luận của hội nghị là cơ sở để các đơn vị thực hiện công tác trọng tâm đến hết Học kì II năm học 2016-2017.

Số lần đọc: 1490