Tiếng Việt | English
Thứ ba, 11/04/2017 - 0:23

TB: v/v điều chỉnh hội trường thi đối với các lớp sinh viên CQ52 (gồm 51 học cùng) học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2016 - 2017
Số: 31/TB-QLĐT ngày 10 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:   - Các Ban, Khoa và đơn vị liên quan

     - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/5/2016 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo số 256/TB-QLĐT ngày 25/10/2016 về việc tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình theo HTTC học kỳ II năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo số 1281/TB-QLĐT ngày 21/12/2016 về lịch học và thi đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2016-2017;

Căn cứ danh sách nộp tiền học cùng lúc hai chương trình của sinh viên,

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hội trường thi đối với các lớp sinh viên CQ52 (gồm 51 học cùng) học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

TT

Học phần/môn học

Số
TC

Lịch thi

Ghi chú

Ngày thi

Giờ thi

HT thi cũ

HT thi mới

1

Chuẩn  mực KTQT

2

23/4

18h00

101

101, 102

Bổ sung HT thi 102

2

Kế toán tài chính 3

2

28/05

18h00

101

A1

Điều chuyển HT thi

3

Kế toán tài chính 4
(KTM&TH kế toán)

2

04/06

18h00

101

A1

Điều chuyển HT thi

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1696