Tìm
English
Thứ hai, 28/12/2020 - 8:11

TB: v/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021
Số: 185/TB-QLĐT ngày 25 tháng 12 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-HVTC ngày 4/6/2020 của Giám đốc Học viện về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2020;

Căn cứ đề nghị của Bộ môn Giáo dục quốc phòng về việc điều chỉnh kế hoạch học tập môn học/học phần Giáo dục quốc phòng, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 như sau:

­

TT

Khoá/Chuyên ngành

Môn học/Học phần

KHĐT

đã lưu hành

KHĐT

điều chỉnh mới

1

CQ56/21CLC; 22CLC;

CQ57/02;08;09;11;51

Giáo dục quốc phòng 3

5/4/2021

04/01/2021

2

CQ57/02;08;09;11;21;51

Bóng chuyền; Bóng rổ

04/01-3/6/2021

Năm học

2021-2022

3

CQ58/21CLC; 22CLC

Bóng chuyền

04/01-3/6/2021

Năm học

2021-2022

4

CQ58/11CLC

Bóng rổ

04/01-3/6/2021

Năm học

2021-2022

5

CQ58/06CLC; 09CLC

Bơi

5/4/2021

Năm học

2021-2022

 
Thời khóa biểu học phần Giáo dục quốc phòng (sau khi điều chỉnh kế hoạch) [XEM TẠI ĐÂY]
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.
Số lần đọc: 8211
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết