Tiếng Việt | English
Thứ tư, 22/02/2017 - 16:5

Thông báo danh sách sinh viên CQ50 và CQ51 hệ đại học chính quy ngành 2 đủ điều kiện đi thực tập cuối khóa
Số: 142/TB-HVTC-KT&QLCL ngày 22 tháng 02 năm 2017

         

      Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo: 122 sinh viên ngành 2 hệ đại học chính quy (trong đó: 16 sinh viên CQ50, 106 sinh viên CQ51) đủ điều kiện thực tập cuối khóa (có danh sách kèm theo).

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập ngành 2:

 

1. Sinh viên CQ50:

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

 

2. Sinh viên CQ51:

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

 

Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách trên là những sinh viên chưa đủ điều kiện đi thực tập ngành 2. 

Số lần đọc: 1902