Tìm
English
Thứ tư, 26/09/2018 - 15:45

TB V/v cung cấp thông tin học bổng hàng năm cho sinh viên
Số : 11/TB-CTCT&SV ngày 26 tháng 9 năm 2018

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ đầu năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 14626/BTC-KHTC ngày 16/10/2009 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên các Trường thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đào tạo và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tài chính và các đơn vị trao học bổng;

Ban CTCT&SV thông báo về tiêu chí, thời gian, quy mô các học bổng tài trợ, quy mô học bổng khuyến khích học tập. Cụ thể:

STT

Học bổng

Tổng quy mô

1

Học bổng tài trợ từ các đơn vị (bằng tiền)

1.123.900.000 VNĐ

2

Học bổng tài trợ các khóa học (quy đổi thành tiền)

803.800.000 VNĐ

3

Học bổng khuyến khích học tập

8.200.000.000 VNĐ

 

Tổng cộng

10.127.700.000 VNĐ

       

Sinh viên quan tâm mời theo dõi thông tin chi tiết trên cổng thông tin điện tử của nhà trường (Các mẫu đơn được đính kèm theo các công văn thông báo của từng loại học bổng).

Chi tiết các học bổng tài trợ dự kiến (thời gian, tiêu chí, quy mô học bổng) trong file đính kèm.

Tải file đính kèm thông báo

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 3114

Danh sách liên kết