Tìm
English
Thứ tư, 06/05/2020 - 16:7

TB V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-2020
Số: 06 /TB-CTCT&SV ngày 06 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ55, CQ56, CQ57 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-2020 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

2. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ II năm học 2019-2020

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ55

Từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2020

 

CQ56

Từ ngày 15/5 đến ngày 17/5/2020

 

CQ57

Từ ngày 18/5 đến ngày 20/5/2020

 

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 đạt hiệu quả./.

Ban Công tác chính trị và sinh viên
Số lần đọc: 4349

Danh sách liên kết