Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 14/06/2018 - 9:52

TB: v/v Mở lớp môn tự chọn học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 80/TB-QLĐT ngày 08 tháng 06 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HVTC ngày 18/04/2018 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Thông báo số 434/TB-HVTC ngày 19/4/2018 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

 Căn cứ số liệu thực tế sinh viên hệ ĐH chính quy đăng ký môn học tự chọn trong học kỳ I năm học 2018 - 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc mở lớp môn học tự chọn trong kỳ đối với sinh viên CQ53, CQ54 và CQ55 như sau:

1. Những lớp học môn tự chọn có 40 SV đăng ký trở lên được bố trí giữ nguyên lớp tín chỉ theo lịch đăng ký học.

2. Những lớp học môn tự chọn có dưới 40 SV đăng ký được tổ chức theo hình thức  ghép lớp và đảm bảo đạt tối thiểu 40 SV/lớp tín chỉ học phần. Trường hợp không ghép lớp được, Ban Quản lý đào tạo hủy kết quả học phần/môn học đã đăng ký của sinh viên và chuyển sang học phần/môn học tự chọn phù hợp khác để để đảm bảo đủ điều kiện mở lớp.

3. Lịch chính thức đối với các học phần/môn học tự chọn học kỳ I năm học 2018-2019 xem chi tiết tại Khoa QLSV liên quan hoặc trên Website: www.aof.edu.vn/daotao. [XEM TẠI ĐÂY]

4. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Đối với các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy: Sau khi cố vấn học tập duyệt đăng ký trên website, sinh viên chủ động in và kiểm tra thông tin lịch học trên Phiếu đăng ký học phần cá nhân trước ngày 29/6/2018. Phiếu đăng ký học phần cá nhân được gửi về Khoa QLSV liên quan từ ngày 06/8-17/8/2018 để lưu giữ đối chiếu khi cần thiết (SV lưu 01 bản). Nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.110) để giải quyết kịp thời trước ngày 29/6/2018. Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học tập cá nhân của mình./.

Số lần đọc: 1248