Tìm
English
Thứ sáu, 13/11/2020 - 22:3

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 04/01/2021) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 05/04/2021) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 27/05/2021) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 30316

Danh sách liên kết