Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 09/11/2017 - 17:45

TB: v/v Tổ chức và bố trí thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018
Số: 115/TB-QLĐT ngày 09 tháng 11 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, quy mô đào tạo sinh viên và tổng số khối giảng của học kỳ II năm học 2017-2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Học kỳ II năm học 2017-2018, Học viện bố trí một số lớp hệ ĐH chính quy khóa 53 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp ( 11) và Kế toán doanh nghiệp (mã 21) học tại Khu vực Mỹ Đình.

2. Do Quỹ hội trường học thiếu nên học kỳ II năm học 2017 – 2018, lịch học một số học phần tự chọn trong kỳ của một số chuyên ngành (thuộc chương trình đại trà) ở các khóa sẽ được cân đối và bố trí điều chuyển học cuốn chiếu vào cuối học kỳ (Tuần 8 của Đợt 2).

3. Để thuận lợi cho việc tra cứu, xem thời khóa biểu và tổ chức đăng ký học tín chỉ trong kỳ, thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018 được bố trí như sau:

Khóa

Đợt 1

Đợt 2

Ghi chú

CQ53

7 tuần

8 tuần (7+1)

Tuần 8: Học môn tự chọn và một số môn kéo dài cả kỳ

CQ54- Đại trà

7 tuần

8 tuần (7+1)

Tuần 8: Học môn tự chọn và một số môn kéo dài cả kỳ

CQ54- CLC

7 tuần

7 tuần

Tuần 8: Tổ chức học ngoại khóa

CQ55- Đại trà

7 tuần

8 tuần (7+1)

Tuần 8: Học môn tự chọn

CQ55- CLC

7 tuần

7 tuần

Tuần 8: Tổ chức học ngoại khóa

4. Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất

- CQ53 (các lớp của chuyên ngành 11, 21 học tại Khu vực Mỹ Đình): Lịch học phần thực hành được bố trí học chéo buổi với lịch học chính khóa và học tại sân bãi Khu vực Đức Thắng (do Khu vực Mỹ Đình không đáp ứng được yêu cầu về học phần và việc tổ chức lớp).

- CQ53; CQ54 (CT đại trà và CT chất lượng cao); CQ55 (CT chất lượng cao): Lịch học phần lý thuyết được bố trí học chéo buổi với lịch học chính khóa hoặc ngày chủ nhật (1 buổi) tại HT700 – Đức Thắng.

Lịch chi tiết thông báo vào cuối tháng 12/2017 (đối với lịch học đợt 1 ) và đầu tháng 4/2018 (đối với lịch học đợt 2 và lịch học kéo dài cả kỳ).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, các đơn vị /cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời.

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HKII (2017 - 2018)

1. Lịch tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với SV hệ ĐH chính quy [XEM TẠI ĐÂY]. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần sự hỗ trợ và giải đáp kịp thời, sinh viên gửi trực tiếp thông tin liên quan đăng ký học tín chỉ trong kỳ về Ban QLĐT theo địa chỉ sau: dangkyhocchinhkhoa@hvtc.edu.vn (đối với sinh viên hệ ĐH chính quy CT1). Thời gian xử lý thông tin đối với sinh viên chậm nhất trong vòng 1 tuần làm việc kể từ ngày nhận được thông tin qua email. Những trường hợp cụ thể cần giải quyết ngay, Ban QLĐT sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc trả lời qua email nhằm đảm bảo quyền lợi cho SV trong quá trình đăng ký học.

2. Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2017 - 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

3. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018

      - Hệ Đại học chính quy khóa 53 [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 54 - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 54 - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 55 - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

      - Hệ Đại học chính quy khóa 55 - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 27285