Tiếng Việt | English
Thứ ba, 21/02/2017 - 15:22

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Đỗ Thị Thoa
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Đỗ Thị Thoa. Về đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 97/QĐ-HVTC ngày 24/01/2017.

Thời gian15h30 ngày 06/03/2017

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 611