Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 09/01/2018 - 11:10

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đào Ngọc Nam, NCS Khamseng BUALAPHANH, NCS Ngô Thị Kim Hòa
Học viện Tài chính Thông báo lịch bảo vệ của các NCS cụ thể như sau:

1. NCS Đào Ngọc Nam

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đào Ngọc Nam về đề tài: “Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1369QĐ-HVTC ngày 01/12/2017

Thời gian: 9h00 ngày 18/01/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Khamseng BUALAPHANH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Khamseng BUALAPHANH về đề tài: “Huy động các nguồn tài chính cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở nước CHDCND Lào”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1456QĐ-HVTC ngày 18/12/2017

Thời gian: 9h00 ngày 22/01/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

3. NCS Ngô Thị Kim Hòa

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Thị Kim Hòa về đề tài: “Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1456QĐ-HVTC ngày 18/12/2017

Thời gian: 15h00 ngày 22/01/2018.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 106