Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Tài liệu
Chủ nhật, 16/11/2014 - 9:8

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (XB năm 2013)

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những biến đổi nhanh chóng và sâu sắc. Một mặt, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đã tạo nên kênh huy động thăng trầm của nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian qua, đã làm cho nhiều doanh nghiệp nước ta làm ăn thua lỗ, không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình. Đó là vai trò của công tác quản trị tài chính chưa được coi trọng và phát huy đúng mức. Trước bối cảnh đó, việc đổi mới nội dung giảng dạy bậc đại học môn học Tài chính doanh nghiệp để phù hợp và đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường, cũng như các doanh nghiệp để phù hợp và đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường, cũng như của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Việc biên soạn cuốn giáo trình “Tài chính doanh nghiệp” lần này nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, vừa phù hợp với việc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước, vừa phù hợp với việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo của Học viện Tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tài chính – kế toán cho nền kinh tế.

Với việc cập nhật kịp thời những kiến thức mới về quản trị tài chính doanh nghiệp của thế giới, gắn với điều kiện và đặc điểm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, cuốn giáo trình được biên soạn hết sức cơ bản, xuyên suốt có tính hệ thống từ vai trò của nhà quản trị tài chính, các công cụ quản trị tài chính đến việc ra các quyết định tài chính như quyết định đầu tư vốn, quyết định huy động vốn, quyết định phân phối lợi nhuận và lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp….
Để thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập theo hệ thống tín chỉ, cuốn giáo trình được chia thành 7 phần với 20 chương, có nội dung chủ yếu như sau:
- Phần thứ nhất: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
- Phần thứ hai: Các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp
- Phần thứ ba: Quyết định đâu tư vốn của doanh nghiệp
- Phần thứ tư: Quyết định huy động vốn của doanh nghiệp
- Phần thứ năm: Quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
- Phần thứ sáu: Quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp
- Phần thứ bảy: Các vấn đề tài chính khác
Với cách tiếp cận như vậy, tập thể tác giả hy vọng rằng cuốn giáo trình Tài chính doanh nghiệp biên soạn lần này sẽ giúp cho giáo viên, nghiên cứu viên, sinh viên và các nhà quản lý gặp thuận lợi trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tế.
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp là công trình nghiên cứu tập thể do các giảng viên của Bộ môn Tài chính doanh nghiệp thuộc Học viện Tài chính tham gia nghiên cứu, biên soạn và được phân công như sau:
- TS.Bùi Văn Vần – Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN, đồng chủ biên, trực tiếp biên soạn các chương 6,7,8 và thamgia biên soạn chương 1;
- TS.Vũ Văn Ninh – Phó trưởng khoa, Phó trưởng Bộ môn TCDN, đồng chủ biên, biên soạn các chương 9,14,15 và tham gia biên soạn các chương 1 và 18;
- PGS.,TS.Vũ Công Ty, Trưởng khoa TCDN, biên soạn chương 4 và tham gia biên soạn chương 18;
- PGS.TS.Nguyễn Đăng Nam biên soạn các chương 16 và 19;
- TS.Đoàn Hương Quỳnh, Phó trưởng Bộ môn TCDN biên soạn các chương 12 và 13;
- Ths.Vũ Thị Hoa tham gia biên soạn chương 2 và 3;
- TS.Phạm Thị Vân Anh tham gia biên soạn chương 2 và 3;
- TS.Nguyễn Thị Hà tham gia biên soạn chương 10 và 11;
- TS.Phạm Thị Thanh Hòa tham gia biên soạn chương 5 và 20;
- Ths.Đặng Phương Mai tham gia biên soạn chương 20;
- Ths.Diêm Thị Thanh Hải biên soạn chương 17 và tham gia biên soạn chương 5;
- Ths.Nguyễn Tuấn Dương tham gia biên soạn các chương 4 và 19;
- Ths.Bạch Thị Thanh Hà tham gia biên soạn các chương 10 và 11;
MỤC LỤC

                                                                         Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

7

CHƯƠNG 1: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

7

1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

7

1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp

16

1.3. Giám đốc tài chính doanh nghiệp

35

PHẦN 2: CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

41

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN

41

2.1. Lãi suất, lãi đơn và lãi kép

41

2.2. Dòng tiền (chuỗi tiền tệ)

44

2.3. Giá trị tương lai của tiền

46

2.4. Giá trị hiện tại của tiền

46

2.5. Một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền

55

2.6. Mô hình dòng tiền triết khấu (DCF)

59

CHƯƠNG 3: RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI

62

3.1. Khái niệm rủi ro và tỷ suất sinh lời

62

3.2. Đánh giá mức độ rủi ro

69

3.3. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời đòi hỏi

69

CHƯƠNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

89

4.1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp

89

4.2. Các hệ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp

105

4.3. Phân tích diễn biến nguồn tiền và sử dụng tiền

127

4.4. Những chú ý khi sử dụng các hệ số tài chính

129

CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

131

5.1. Công cụ tài chính phái sinh

131

5.2. Hợp động kỳ hạn

132

5.3. Hợp đồng tương lai

135

5.4. Hợp đồng quyền chọn

144

5.5. Hợp đồng hoán đổi

153

PHẦN 3: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

165

CHƯƠNG 6: DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

165

6.1. Đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp

165

6.2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dạn hạn

173

6.3. Dòng tiền của dự án đầu tư

 

6.4. Các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án

182

6.5. Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư

183

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

185

7.1. Các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư

185

7.2. Điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh

206

CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN

220

8.1. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện giới hạn vốn đầu tư

220

8.2. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong trường hợp đầu tư thay thế

222

8.3. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện thuê hay mua

224

8.4. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu xung khắc khi tuổi thọ dự án không bằng nhau

230

8.5. Đánh giá và lựa chọn dự án khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai phương pháp NPV và IRR

234

8.6. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro

237

CHƯƠNG 9: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

244

9.1. Tổng quan về đầu tư tài chính cùa doanh nghiệp

244

9.2. Trái phiếu và đầu tư trái phiếu

246

9.3. Cổ phiếu thường và đầu tư cổ phiếu thường

254

9.4. Cổ phiếu ưu đãi và đầu tư cổ phiếu ưu đãi

261

PHẦN 4: QUYẾT ĐỊNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

263

Chương 10: NGUỒN VỐN VÀ NGUỒN VỐN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

263

10.1. Nguồn vốn của DN

263

10.2. Nguồn vốn ngắn hạn của DN

275

10.3. Những điểm lợi và bất lợi sử dụng vốn ngắn hạn

279

CHƯƠNG 11; NGUỒN VỐN DÀI HẠN CỦA DN

281

11.1. Nguồn vốn bên trong

281

11.2. Nguồn vốn bên ngoài

282

CHƯƠNG 12: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DN

327

12.1. Tổng quan về chi phí sử dụng vốn của DN

327

12.2. Chi phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ riêng biệt

332

12.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân

345

12.4. Chi phí sử dụng vốn cận biên

346

CHƯƠNG 13: ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH VAY NỢ CỦA DOANH NGHIỆP

354

13.1. Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

354

13.2. Đòn bẩy tài chính

363

13.3. Cơ cấu nguồn vốn tối ưu

377

13.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu

383

13.5. Các nguyên tắc cơ bản hoạch định cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho doanh nghiệp

389

PHẦN 5: QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA DN

397

CHƯƠNG 14: LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA DN

397

14.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp

397

14.2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp

407

CHƯƠNG 15: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CÔNG TY CỔ PHẦN

412

15.1. Cổ tức và chính sách cổ tức

412

15.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách cổ tức

419

15.3. Các hình thức cổ tức của công ty cổ phần

424

15.4. Các chính sách cổ tức của công ty cổ phần

428

15.5. Tác động của chính sách cổ tức tới công ty cổ phần

433

15.6. Mua lại cổ phần thường

441

PHẦN 6: QUẢN TRỊ VỐN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DN

449

CHƯƠNG 16: QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN

449

16.1. Tổng quan về vốn kinh doanh của DN

449

16.2. Vốn cố định và  quản trị vốn cố định

452

16.3. Vốn lưu động và quản trị vốn động

465

CHƯƠNG 17: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA DN

487

17.1. Dòng tiền của DN

487

17.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của DN

494

17.3. Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

497

CHƯƠNG 18: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DN

516

18.1. Khái niệm và nội dung của kế hoạch tài chính

516

18.2. Căn cứ lập kế hoạch tài chính

518

18.3. Phương pháp lập kế hoạch tài chính dài hạn

522

18.4. Phương pháp lập dự báo nhu cầu tài chính ngắn hạn

535

PHẦN 7: CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT

545

CHƯƠNG 19: GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

545

19.1. Gía trị doanh nghiệp

545

19.2. Sự cần thiết xác định giá trị doanh nghiệp

553

19.4. Những phương hướng và biện pháp cơ bản làm gia tăng giá trị doanh nghiệp

577

CHƯƠNG 20: TÀI CHÍNH TRONG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

582

20.1. Sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp

582

20.2. Xác định giá trị gia tăng khi sáp nhập và mua lại doanh nghiệp

587

20.3. Xác định giá trị công ty sau khi mua lại công ty khác

589

20.4. Xác định giá trị hiện tại thuần khi sáp nhập doanh nghiệp

592

20.5. Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

599

20.6. Xử lý tài chính khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản

608

PHỤ LỤC

617

MỤC LỤC

627

Số lần đọc: 20126
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà