Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ năm, 08/10/2020 - 16:8

Danh mục sách giáo trình Học viện Tài chính phát hành
Số lượng tính đến ngày 30/9/2020.

STT

Tên giáo trình

ĐVT

Năm XB

Giá bán

Số lượng tồn

 
 

1

BT Toán kinh tế

c

8/1/2006

20000

350

 

2

Khoa học quản lý

c

4/3/2008

30000

2000

 

3

Tình huống Kế toán QT trong DN

c

6/9/2008

45000

1000

 

4

BT Lý thuyết Thống kê & Phân tích dự báo

c

8/4/2008

25000

536

 

5

GT Thanh tra tài chính

c

2/6/2009

35000

463

 

6

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

c

3/2/2009

38000

25

 

7

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

c

6/15/2009

70000

1600

 

8

Khoa học hàng hoá

c

8/19/2009

40000

465

 

9

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

c

8/27/2009

65000

195

 

10

GT Kinh tế lượng

c

9/22/2009

40000

939

 

11

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

c

9/22/2009

25000

2114

 

12

Marketing dịch vụ tài chính

c

12/4/2009

40000

530

 

13

GT Thống kê doanh nghiệp

c

1/12/2010

40000

213

 

14

Nghiên cứu Marketing

c

1/12/2010

50000

481

 

15

Kế toán công ty chứng khoán

c

4/20/2010

60000

1359

 

16

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

c

4/20/2010

45000

1626

 

17

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

c

4/26/2010

30000

1000

 

18

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

c

4/26/2010

25000

818

 

19

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

c

4/26/2010

30000

1000

 

20

GT Kinh doanh chứng khoán

c

4/26/2010

50000

504

 

21

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

c

6/3/2010

55000

98

 

22

Tình huống thuế tiêu dùng

c

6/3/2010

30000

1000

 

23

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

c

6/3/2010

35000

200

 

24

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

c

6/21/2010

30000

652

 

25

GT Kinh tế quốc tế

c

6/21/2010

35000

555

 

26

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

c

6/29/2010

45000

1591

 

27

BT Tình huống pháp luật kinh tế

c

7/1/2010

25000

2381

 

28

GT Quản trị kinh doanh

c

7/1/2010

40000

395

 

29

Tình huống thuế thu nhập

c

8/4/2010

25000

332

 

30

GT Tiếng Anh chuyên ngành

c

8/9/2010

25000

2488

 

31

BT Thống kê DN

c

8/9/2010

30000

1477

 

32

BGG Quản trị bán hàng

c

8/9/2010

35000

438

 

33

GT Lý thuyết thuế

c

14/9/10

30000

1402

 

34

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

c

27/9/10

48000

231

 

35

GT Marketing

c

10/12/2010

40000

448

 

36

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

c

25/10/10

35000

600

 

37

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

c

25/10/10

20000

794

 

38

Customs inspection and supervision

c

25/10/10

20000

438

 

39

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

c

29/11/10

55000

1020

 

40

GT Pháp luật kinh tế

c

2/12/2010

45000

680

 

41

GT Quản trị công ty đa QG

c

15/12/10

35000

592

 

42

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

c

1/6/2010

35000

2653

 

43

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng

c

18/1/10

25000

1560

 

44

Lý thuyết bảo hiểm

c

21/02/11

35000

200

 

45

GT Thuế Thu nhập

c

24/02/10

30000

325

 

46

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

c

13/04/11

75000

361

 

47

GT Bảo hiểm xã hội

c

5/9/2011

40000

140

 

48

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

c

5/9/2011

30000

1751

 

49

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

c

17/5/11

35000

974

 

50

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

c

16/6/11

35000

1423

 

51

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

c

27/6/11

35000

711

 

52

GT Bảo hiểm nhân thọ

c

22/8/11

45000

78

 

53

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

c

22/8/11

55000

1552

 

54

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

c

29/8/11

30000

1687

 

55

BT Nguyên lý kế toán

c

21/9/11

20000

773

 

56

GT Quản trị đầu tư quốc tế

c

21/9/11

35000

1307

 

57

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

c

25/10/11

45000

1457

 

58

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

c

25/10/11

25000

1283

 

59

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

c

13/1/11

48000

580

 

60

GT Cơ sở hình thành giá cả

c

13/1/12

40000

498

 

61

BT Thống kê tài chính

c

13/1/12

25000

1252

 

62

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

c

13/1/12

30000

657

 

63

BT Tình huống pháp luật đại cương

c

27/2/12

20000

2197

 

64

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

c

27/2/12

25000

1830

 

65

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

c

16/3/12

25000

142

 

66

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

c

16/3/12

30000

175

 

67

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

c

15/6/12

280000

717

 

68

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

c

12/7/2012

35000

1970

 

69

GT Kiểm tra sau thông quan

c

12/7/2012

30000

1379

 

70

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

c

12/7/2012

38000

2237

 

71

GT Quản lý tài chính xã

c

12/7/2012

30000

1815

 

72

GT Quản trị DV khác của NHTM

c

15/8/12

40000

1474

 

73

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

c

15/8/12

55000

1010

 

74

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

c

21/8/12

45000

1528

 

75

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

c

21/8/12

35000

2125

 

76

GT Thuế tài sản và thuế khác

c

21/8/12

35000

1406

 

77

Professional Modern banking in VN

c

19/9/12

30000

612

 

78

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

c

19/10/12

35000

1557

 

79

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

c

19/10/12

40000

1442

 

80

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

c

19/10/12

20000

1468

 

81

GT Tài chính quốc tế

c

26/12/12

38000

17

 

82

GT Thống kê tài chính

c

26/12/12

35000

1608

 

83

CHBT&TH môn Kế toán HCSN

c

26/4/13

30000

10

 

84

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

c

26/12/12

45000

2088

 

85

GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp

c

11/6/2013

38000

1544

 

86

Financial accounting

c

11/6/2013

35000

1376

 

87

Taxation

c

11/6/2013

35000

479

 

88

Quản trị nguồn nhân lực

c

11/6/2013

35000

1317

 

89

Securities Business

c

25/6/13

60000

415

 

90

BGG Quản lý dự án

c

31/7/13

35000

952

 

91

GT Kinh tế công cộng

c

31/7/13

30000

1150

 

92

GT Kinh tế môi trường

c

13/8/13

35000

1966

 

93

Practice Exercise for Finance

c

13/8/13

35000

2581

 

94

Lý thuyết phân tích chính sách

c

1/10/2013

35000

1542

 

95

GT Quản trị Marketing

c

1/10/2013

45000

1937

 

96

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

c

29/10/13

30000

1891

 

97

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

c

29/10/13

35000

1199

 

98

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

c

29/10/13

25000

1500

 

99

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

c

29/10/13

350000

710

 

100

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

c

26/11/13

30000

483

 

101

Phân tích và dự báo

c

26/11/13

70000

81

 

102

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

c

26/11/13

45000

75

 

103

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

c

20/12/13

55000

609

 

104

CH- BT thuế( môn thuế)

c

20/12/13

30000

30

 

105

GT Kế toán tài chính

c

24/12/13

98000

1024

 

106

GT Kế toán máy

c

13/03/14

30000

2300

 

107

GT Kế toán NHTM

c

13/03/14

55000

2444

 

108

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

c

13/03/14

80000

2696

 

109

HT- CH& BT Tài chính doanh nghiệp

c

14/4/2014

25000

59

 

110

Corporate Finance

c

23/4/2014

30000

421

 

111

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

c

2014

35000

1745

 

112

GT Kinh tế phát triển

c

5/8/2014

45000

521

 

113

GT Quản trị Ngân hàng thương mại I

c

2014

35000

111

 

114

BT Quản trị NHTM

c

2014

25000

1143

 

115

English For finance

c

5/8/2014

45000

4

 

116

International Finance

c

5/8/2014

35000

683

 

117

GT Tài chính tiền tệ

c

5/8/2014

55000

40

 

118

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

c

16/09/2014

30000

1474

 

119

BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

c

25/09/2014

20000

1513

 

120

BGG Môn học chính sách công

c

9/10/2014

25000

585

 

121

GT Xã hội học

c

15/12/2014

30000

1187

 

122

GT Kinh tế học vĩ mô 2

c

15/12/2014

35000

9

 

123

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch)

c

30/03/2015

50000

645

 

124

GT Thị trường tài chính

c

30/03/2015

50000

1541

 

125

GT Quan hệ công chúng

c

30/03/2015

35000

679

 

126

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng  thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

c

30/03/2015

25000

460

 

127

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

c

30/03/2015

30000

644

 

128

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN)

c

30/03/2015

55000

259

 

129

GT Kiểm soát hải quan

c

21/05/2015

30000

1759

 

130

GT Trị giá Hải quan

c

21/05/2015

30000

1637

 

131

Corporate Finance Questions And Exercises

c

10/6/2015

20000

1700

 

132

Tình huống - TH Trị giá hải quan

c

10/6/2015

25000

1699

 

133

BT Lớn tài chính doanh nghiệp

c

10/6/2015

35000

2666

 

134

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

c

10/6/2015

45000

1503

 

135

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

c

10/6/2015

40000

1593

 

136

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

c

10/6/2015

55000

1688

 

137

 HT - CH -BT. Tài chính quốc tế

c

10/6/2015

15000

1640

 

138

BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

c

17/08/2015

30000

1721

 

139

GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2)

c

17/08/2015

45000

1663

 

140

BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN

c

30/09/2015

45000

1650

 

141

GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

c

30/09/2015

35000

1411

 

142

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

c

30/09/2015

65000

692

 

143

GT Thị trường bất động sản

c

30/09/2015

30000

603

 

144

BGG. Kế toán quản trị công

c

24/11/2015

45000

1531

 

145

GT Quản trị chiến lược

c

24/11/2015

30000

1451

 

146

GT Kế toán bảo hiểm xã hội

c

15/04/2016

60000

1370

 

147

BGG. Định phí bảo hiểm

c

15/04/2016

30000

555

 

148

HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế

c

15/04/2016

10000

1572

 

149

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

c

15/04/2016

20000

570

 

150

CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

c

15/04/2016

20000

1580

 

151

GT Quản lý thuế

c

15/04/2016

55000

1209

 

152

BGG Kinh tế đầu tư 1

c

15/04/2016

30000

572

 

153

CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan

c

15/04/2016

30000

1659

 

154

CH- BT kế toán ngân hàng trung ương

c

15/04/2016

20000

1704

 

155

GT Quản lý tài chính công

c

15/04/2016

38000

454

 

156

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

c

15/04/2016

48000

1016

 

157

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

c

15/04/2016

45000

1545

 

158

GT Phân tích kỹ thuật

c

15/04/2016

30000

1553

 

159

HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản

c

15/04/2016

25000

1476

 

160

Public Finance management

c

15/04/2016

30000

1706

 

161

International Public Sector accounting  standards co editors

c

22/08/2016

60000

1675

 

162

CH & BT Thị trường tài chính

c

22/08/2016

42000

1329

 

163

GT Kinh tế học vi mô 2

c

5/9/2016

41000

1134

 

164

GT Quản trị thương hiệu

c

5/9/2016

41000

1533

 

165

BT Mạng truyền thông

c

5/9/2016

22000

704

 

166

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

c

5/9/2016

42000

1735

 

167

GT Xác suất và thống kê toán

c

5/9/2016

40000

1830

 

168

GT Quản trị chất lượng

c

5/9/2016

42000

1663

 

169

Auditing

c

5/9/2016

48000

1558

 

170

BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô

c

5/9/2016

35000

762

 

171

Bài tập Kinh tế chính trị

c

2017

20000

1071

 

172

Bài tập Kinh tế lượng

c

2017

23000

733

 

173

Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh

c

2017

35000

629

 

174

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

c

2017

34000

692

 

175

Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm

c

2017

22000

1555

 

176

Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1

c

2017

37000

607

 

177

Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản

c

2017

22000

1703

 

178

GT Chứng khoán phái sinh

c

2017

36000

1647

 

179

GT Quản lý danh mục đầu  tư

c

2017

36000

1646

 

180

GT Quản trị quảng cáo

c

2017

50000

1627

 

181

GT Văn hóa doanh nghiệp

c

2017

45000

924

 

182

International Finance exercise & case study

c

2017

25000

1695

 

183

GT Pháp luật bảo hiểm

c

2017

48000

1578

 

184

GT Kinh tế các ngành sản xuất KD

c

2017

48000

1725

 

185

GT Phân tích tài chính

c

2017

34000

750

 

186

GT Quản lý thu NSNN

c

2017

25000

1361

 

187

HDTH  môn học kinh tế vi mô 2

c

2017

26000

1553

 

188

HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2

c

2017

26000

1395

 

189

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2

c

2017

36000

612

 

190

BGG Pháp luật hải quan

c

2017

42000

623

 

191

GT Hải quan cơ bản

c

2017

55000

1098

 

192

GT Phân tích kinh tế

c

2017

42000

1551

 

193

Bài tập phân tích kinh tế

c

2017

18000

1639

 

194

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3

c

2017

43000

697

 

195

GT Kinh tế vi mô 1

c

2017

39000

768

 

196

HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng

c

2017

21000

1664

 

197

BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

c

2017

47000

595

 

198

GT Quản trị học

c

2017

44000

1078

 

199

Exercises on english semantics

c

2017

22000

710

 

200

Interpretation

c

2017

33000

705

 

201

GT Kiểm toán căn bản

c

2017

52000

1144

 

202

GT Kinh tế vĩ mô 1

c

2017

45000

342

 

203

Corporate finance case study and assignment

c

2017

31000

505

 

204

Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán

c

2018

65000

528

 

205

Business Management

c

2018

75000

186

 

206

GT Định giá tài sản

c

2018

78000

277

 

207

Professional modern banking

c

2018

44000

710

 

208

Intelligent Speaking – Pre.intermediate

c

2018

30000

680

 

209

Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính

c

2018

34000

665

 

210

Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế

c

2018

22000

650

 

211

Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

c

2018

62000

426

 

212

BGG Mô hình tài chính công ty

c

2018

55000

680

 

213

Hướng dẫn thực hành môn học thuế

c

2018

79000

619

 

214

Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán

c

2018

44000

1200

 

215

BGG Giao nhận và vận tải quốc tế

c

2018

67000

125

 

216

GT Quản lý chi NSNN

c

2018

64000

497

 

217

GT Quản trị kênh phân phối

c

2018

92000

720

 

218

GT Quản lý hành chính công

c

2018

72000

599

 

219

Essentials of marketing

c

2018

100000

694

 

220

BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng

c

2018

82000

47

 

221

BT Tình huống quản lý thuế

c

2018

58000

678

 

222

GT Toán cao cấp

c

2018

72000

191

 

223

GT Nguyên lý Kế toán

c

2018

92000

174

 

224

HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN

c

2018

54000

182

 

225

Kinh doanh bất động sản

c

2019

75000

1695

 

226

Basic Corporate Finance

c

2019

82000

956

 

227

Corporate finance - Questions and exercises

c

2019

40000

449

 

228

HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính

c

2019

72000

697

 

229

Marketing essential sudy guide and workbook

c

2019

56000

719

 

230

Intelligent listeming – Pre.intermediate

c

2019

91000

714

 

231

English For finance

c

2019

155000

434

 

232

GT Tin học ứng dụng

c

2019

61000

120

 

233

GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

c

2019

52000

675

 

234

HD LT & TH môn học TCDN

c

2019

65000

560

 

235

HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực

c

2019

54000

233

 

236

HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế

c

2019

41000

244

 

237

GT Nghiên cứu Marketing

c

2019

65000

744

 

238

Taxition

c

2019

65000

331

 

239

GT Kế toán ngân hàng thương mại

c

2019

78000

691

 

240

BGG Pháp luật lao động

c

2019

47000

234

 

241

HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế

c

2019

66000

110

 

242

HDLT&TH môn học Kế toán tài chính

c

2019

80000

159

 

243

HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính

c

2019

58000

221

 

244

GT Thuế

c

2019

72000

386

 

245

HDTH Môn học Thuế TS và thu khác

c

2019

52000

730

 

246

BGG Sở hữu trí tuệ

c

2019

50000

234

 

247

Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

c

2019

55000

234

 

248

GT Kinh tế vĩ mô 2

c

2019

39000

1597

 

249

GT Mô hình Toán kinh tế

c

2019

47000

278

 

250

GT Pháp luật đại cương

c

2019

60000

144

 

251

HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ

c

2019

110000

405

 

252

GT Kế toán tài chính

c

2019

125000

1707

 

253

BGG môn Ngữ âm - âm vị học

c

2019

41000

210

 

254

GT Phân tích tài chính tập đoàn

c

2019

82000

665

 

255

GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công

c

2019

70000

700

 

256

GT Kiểm tra, giám sát hải quan

c

2019

75000

710

 

257

GT Quản lý dự án

c

2019

81000

213

 

258

GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm

c

2019

48000

750

 

259

HDTH môn học đại cương kế toán tập đoàn

c

2019

67000

0

 

260

HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán

c

2019

65000

45

 

 

Số lần đọc: 7622
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà