Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ hai, 14/03/2016 - 15:40

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp (XB năm 2015)

Sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu, rộng vào kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động toàn diện và sâu sắc đến mọi mặt của nền kinh tế mỗi nước, đòi hỏi những nghiên cứu đánh giá về rủi ro và nguy cơ phá sản doanh nghiệp cần được nghiên cứu đánh giá về rủi ro và nguy cơ phá sản doanh nghiệp cần được nghiên cứu đầy đủ hơn. Công cuộc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, tăng cường giám sát và công khai tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam đang được chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt tà Chính phủ. Thực tiễn đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang trí các kiến thực phân tích tài chính doanh nghiệp hiện đại nhằm tiếp cận tốt hơn những thay đổi của chính sách, cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, phục vụ tốt hơn việc cập nhật kiến thức của độc giả và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, đánh giá đúng đắn các hoạt động tài chính và hiệu quản kinh tế của doanh nghiệp.

Tập thể lãnh đạo và giảng viên của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp được sự đồng ý của Hội đồng Khoa học, Ban Quản lý khoa học của Học viện Tài chính thực hiện tái bản lần thứ nhất giáo trình “Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Dùng cho chuyên ngành: Thuế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh” nhằm đáp ứng tốt hơn cho công tác đào tạo các chuyên ngành Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tài chính quốc tế, Marketing, Kinh tế… của Học viện Tài chính và đóng góp những nội dung phân phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế tài chính cho quá trình quản lý, đầu tư và điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước.

Giáo trình do PGS.TS.NGƯT.Nguyễn Trọng Cơ và PGS.TS.Nghiêm Thị Thà làm chủ biên đã được xuất bản sử dụng rộng rãi trong quản lý kinh tế doanh nghiệp, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên các lớp không chuyên ngành của Học viện Tài chính cũng như sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngân hàng trong cả nước. Trong lần tái bản này tập thể tác giả đã tập trung chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo mục tiêu, chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ của Học viện Tài chính và tiếp cận tốt hơn với những đòi hỏi từ thực tiễn học tập, nghiên cứu khoa học của các hệ đào tạo cho các chuyên ngành vĩ mô tại Học viện Tài chính cũng như các cơ sở đào tạo trong cả nước, giáo trình cũng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp cho các CEO, CFO trong bối cảnh hiện nay.

MỤC LỤC

                                                                                                    TRANG         

Lời nói đầu

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

5

1.1. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG CỦA PHÂN TÍCH TCDN

5

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của phân tích TCDN

5

1.1.2. Khái niệm và mục tiêu của phân tích TCDN

7

1.1.3. Chức năng của phân tích TCDN

13

1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA PHÂN TÍCH TCDN

16

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của phân tích TCDN

16

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của phân tích TCDN

16

1.2.2. Nội dung phân tích TCDN

18

1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TCDN

20

1.3.1. Phương pháp đánh giá

20

1.3.2. Phương pháp phân tích nhân tố

25

1.3.3. Phương pháp dự báo

31

1.4. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH TCDN

35

1.4.1. Tổ chức bộ máy, phương tiện, tài liệu phân tích

36

1.4.2. Quy trình phân tích

39

1.4.3. Các loại phân tích

47

1.5. TÀI LIỆU PHỤC VỤ PHÂN TÍCH TCDN

50

1.5.1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

50

1.5.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

63

1.5.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

68

1.5.4. Bản thuyết trình báo cáo tài chính

88

1.5.5. Tài liệu khác phục vụ cho bản phân tích tài chính

117

Câu hỏi ôn tập và bài tập

120

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TCDN

121

2.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT QUY MÔ TCDN

121

2.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CƠ BẢN CỦA DN

121

2.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DN

135

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH DN

141

3.1. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN CỦA DN

141

3.1.1.Phân tích tình hình nguồn vốn của DN 141

141

3.1.2. Phân tích hoạt động tài trợ của DN

150

3.2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA DN

161

3.2.1. Tổng quan về phân tích chính sách đầu tư của DN

161

3.2.2. Phân tích tình hình đầu tư của DN

164

3.2.3. Phân tích tình hình tài sản của DN

168

3.3. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA DN

161

3.2.1. Tổng quan về phân tích chính sách đầu tư của DN

161

3.2.2. Phân tích tình hình đầu tư của DN

164

3.2.3. Phân tích tình hình tài sản của DN

168

3.3. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DN

178

3.3.1. Phân tích tình hình phân phối lợi nhuận

178

3.3.2. Phân tích chính sách chi trả cổ tức

183

Câu hỏi và bài tập

189

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TIỀM LỰC TÀI CHÍNH CỦA DN

191

4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DN

191

4.2. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TẠO TIỀN VÀ TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN CỦA DN

200

4.2.1. Phân tích khả năng tạo tiền của DN

201

4.2.2. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền của DN

202

4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DN

209

4.3.1. Phân tích tình hình công nợ

209

4.3.2. Phân tích khả năng thanh toán của DN

217

4.4. PHÂN TÍCH HIỆN SUẤT SỬ DỤNG VỐN CỦA DN

222

4.4.1. Phân tích hiệu suất sử dụng

 

4.4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động

228

4.4.3. Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho

234

4.4.4. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn thanh toán

237

4.5. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DN

240

4.5.1. Phân tích khả năng sinh lời kinh tế

240

4.5.2. Phân tích khả năng sinh lời kinh tế

240

Câu hỏi ôn tập và bài tập

259

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ DỰ BÁO TCDN

261

5.1.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA DN

261

5.1.1. Mục tiêu phân tích tình hình tăng trưởng

261

5.1.2. Chỉ tiêu phân tích tình hình tăng trưởng

263

5.1.3. Phương pháp phân tích tình hình tăng trưởng

274

5.2. PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TCDN

278

5.2.1. Mục tiêu phân tích đòn bẩy tài chính

278

5.2.2. Chỉ tiêu phân tích

279

5.2.3. Phương pháp phân tích

283

5.3. DỰ BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

289

5.3.1. Mục tiêu dự báo TCDN

289

5.3.2. Phương pháp dự báo TCDN

291

Câu hỏi ôn tập

318

PHỤ LỤC 1

321

PHỤ LỤC 2

327

PHỤ LỤC 3: GIỚI THIỆU VỀ CFA

332

PHỤ LỤC 4

339

PHỤ LỤC 5

345

MỤC LỤC

351

Số lần đọc: 6568
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà