Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ tư, 08/02/2023 - 10:53

Danh mục sách Học viện Tài chính phát hành

 

 

Danh mục sách HVTC phát hành

 

 

Stt

Tên sách

NXB

Giá bìa

1

BT Toán kinh tế

2006

20.000

2

Khoa học quản lý

2008

30.000

3

Tình huống Kế toán QT trong DN

2008

45.000

4

BT Lý thuyết Thống kê & Phân tích dự báo

2008

25.000

5

GT Thanh tra tài chính

2009

35.000

6

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

2009

38.000

7

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

2009

70.000

8

Khoa học hàng hoá

2009

40.000

9

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

2009

65.000

10

GT Kinh tế lượng

2009

40.000

11

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

2009

25.000

12

Marketing dịch vụ tài chính

2009

40.000

13

GT Thống kê doanh nghiệp

2010

40.000

14

Nghiên cứu Marketing

2010

50.000

15

Kế toán công ty chứng khoán

2010

60.000

16

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

2010

45.000

17

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

2010

30.000

18

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

2010

25.000

19

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

2010

30.000

20

GT Kinh doanh chứng khoán

2010

50.000

21

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

2010

55.000

21

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

2010

55.000

23

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

2010

35.000

24

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

2010

30.000

25

GT Kinh tế quốc tế

2010

35.000

26

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

2010

45.000

27

BT Tình huống pháp luật kinh tế

2010

25.000

28

GT Quản trị kinh doanh

2010

40.000

29

Tình huống thuế thu nhập

2010

25.000

30

GT Tiếng Anh chuyên ngành 

2010

25.000

31

BT Thống kê DN

2010

30.000

32

BGG Quản trị bán hàng

2010

35.000

33

GT Lý thuyết thuế

2010

30.000

34

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

2010

48.000

35

GT Marketing

2010

40.000

36

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

2010

35.000

37

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

2010

20.000

38

Customs inspection and supervision

2010

20.000

39

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

2010

55.000

40

GT Pháp luật kinh tế

2010

45.000

41

GT Quản trị công ty đa QG

2010

35.000

42

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

2010

35.000

43

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng 

2010

25.000

44

Lý thuyết bảo hiểm

2011

35.000

45

GT Thuế Thu nhập

2011

30.000

46

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

2011

75.000

47

GT Bảo hiểm xã hội

2011

40.000

48

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

2011

30.000

49

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

2011

35.000

50

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

2011

35.000

51

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

2011

35.000

52

GT Bảo hiểm nhân thọ

2011

45.000

53

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

2011

55.000

54

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

2011

30.000

55

BT Nguyên lý kế toán

2011

20.000

56

GT Quản trị đầu tư quốc tế

2011

35.000

57

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

2011

45.000

58

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

2011

25.000

59

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

2011

48.000

60

GT Cơ sở hình thành giá cả

2012

40.000

61

BT Thống kê tài chính

2012

25.000

62

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

2012

30.000

63

BT Tình huống pháp luật đại cương

2012

20.000

64

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

2012

25.000

65

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

2012

25.000

66

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

2012

30.000

67

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

2012

280.000

68

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

2012

35.000

69

GT Kiểm tra sau thông quan

2012

30.000

70

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

2012

38.000

71

GT Quản lý tài chính xã

2012

30.000

72

GT Quản trị DV khác của NHTM

2012

40.000

73

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

2012

55.000

74

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

2012

45.000

75

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

2012

35.000

76

GT Thuế tài sản và thuế khác

2012

35.000

77

Professional Modern banking in VN

2012

30.000

78

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

2012

35.000

79

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

2012

40.000

80

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

2012

20.000

81

GT Thống kê tài chính

2012

35.000

82

CHBT&TH môn Kế toán HCSN

2013

30.000

83

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

2013

45.000

84

GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2013

38.000

85

Financial accounting

2013

35.000

86

Taxation

2013

35.000

87

Quản trị nguồn nhân lực

2013

35.000

88

Securities Business

2013

60.000

89

BGG Quản lý dự án

2013

35.000

90

GT Kinh tế công cộng

2013

30.000

91

GT Kinh tế môi trường

2013

35.000

92

Practice Exercise for Finance

2013

35.000

93

Lý thuyết phân tích chính sách

2013

35.000

94

GT Quản trị Marketing

2013

45.000

95

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

2013

30.000

96

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

2013

35.000

97

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

2013

25.000

98

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

2013

350.000

99

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

2013

30.000

100

Phân tích và dự báo

2013

70.000

101

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

2013

55.000

102

GT Kế toán máy

2014

30.000

103

GT Kế toán NHTM

2014

55.000

104

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

2014

80.000

105

Corporate Finance

2014

30.000

106

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

2014

35.000

107

GT Kinh tế phát triển

2014

45.000

108

GT Quản trị Ngân hàng thương mại I

2014

35.000

109

BT Quản trị NHTM

2014

25.000

110

International Finance

2014

35.000

111

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

2014

30.000

112

BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

2014

20.000

113

BGG Môn học chính sách công

2014

25.000

114

GT Xã hội học 

2014

30.000

115

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch)

2015

50.000

116

GT Thị trường tài chính

2015

50.000

117

GT Quan hệ công chúng

2015

35.000

118

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

2015

25.000

119

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

2015

30.000

120

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN)

2015

55.000

121

GT Kiểm soát hải quan

2015

30.000

122

GT Trị giá Hải quan

2015

30.000

123

Corporate Finance Questions And Exercises

2015

20.000

124

Tình huống - TH Trị giá hải quan

2015

25.000

125

BT Lớn tài chính doanh nghiệp

2015

35.000

126

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

2015

45.000

127

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

2015

40.000

128

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

2015

55.000

129

 HT - CH -BT Tài chính quốc tế

2015

15.000

130

BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

2015

30.000

131

GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2)

2015

45.000

132

BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN

2015

45.000

133

GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

2015

35.000

134

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

2015

65.000

135

GT Thị trường bất động sản

2015

30.000

136

BGG. Kế toán quản trị công

2015

45.000

137

GT Quản trị chiến lược

2015

30.000

138

GT Kế toán bảo hiểm xã hội

2016

60.000

139

BGG. Định phí bảo hiểm

2016

30.000

140

HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế

2016

10.000

141

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

2016

20.000

142

CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

2016

20.000

143

GT Quản lý thuế

2016

55.000

144

BGG Kinh tế đầu tư 1

2016

30.000

145

CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan

2016

30.000

146

CH- BT kế toán ngân hàng trung ương

2016

20.000

147

GT Quản lý tài chính công

2016

38.000

148

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

2016

48.000

149

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

2016

45.000

150

GT Phân tích kỹ thuật

2016

30.000

151

HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản

2016

25.000

152

Public Finance management

2016

30.000

153

International Public Sector accounting  standards co editors

2016

60.000

154

CH & BT Thị trường tài chính

2016

42.000

155

GT Kinh tế học vi mô 2

2016

41.000

156

GT Quản trị thương hiệu

2016

41.000

157

BT Mạng truyền thông

2016

22.000

158

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

2016

42.000

159

GT Xác suất và thống kê toán

2016

40.000

160

GT Quản trị chất lượng

2016

42.000

161

Auditing

2016

48.000

162

BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô

2016

35.000

163

Bài tập Kinh tế chính trị 

2017

20.000

164

Bài tập Kinh tế lượng 

2017

23.000

165

Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh

2017

35.000

166

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

2017

34.000

167

Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm

2017

22.000

168

Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1

2017

37.000

169

Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản 

2017

22.000

170

GT Chứng khoán phái sinh

2017

36.000

171

GT Quản lý danh mục đầu tư

2017

52.000

172

GT Quản trị quảng cáo

2017

50.000

173

GT Văn hóa doanh nghiệp

2017

45.000

174

International Finance exercise & case study

2017

25.000

175

GT Pháp luật bảo hiểm

2017

48.000

176

GT Kinh tế các ngành sản xuất KD

2017

48.000

177

GT Phân tích tài chính

2017

34.000

178

GT Quản lý thu NSNN

2017

25.000

179

HDTH  môn học kinh tế vi mô 2

2017

26.000

180

HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2

2017

26.000

181

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2

2017

36.000

182

BGG Pháp luật hải quan 

2017

42.000

183

GT Hải quan căn bản 

2017

55.000

184

GT Phân tích kinh tế

2017

42.000

185

Bài tập phân tích kinh tế

2017

18.000

186

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3

2017

43.000

187

GT Kinh tế vi mô 1

2017

39.000

188

HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng

2017

21.000

189

BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2017

47.000

190

GT Quản trị học

2017

44.000

191

Exercises on english semantics

2017

22.000

192

Interpretation

2017

33.000

193

GT Kiểm toán căn bản

2017

52.000

194

GT Kinh tế vĩ mô 1

2017

45.000

195

Corporate finance case study and assignment

2017

31.000

196

Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán

2018

65.000

197

Business Management 

2018

75.000

198

GT Định giá tài sản

2018

78.000

199

Professional modern banking 

2018

44.000

200

Intelligent Speaking – Pre.intermediate

2018

30.000

201

Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính

2018

34.000

202

Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế

2018

       22.000

203

Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

2018

62.000

204

BGG Mô hình tài chính công ty

2018

55.000

205

Hướng dẫn thực hành môn học thuế

2018

79.000

206

Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán

2018

44.000

207

BGG Giao nhận và vận tải quốc tế

2018

       67.000

208

GT Quản lý chi NSNN

2018

       64.000

209

GT Quản trị kênh phân phối

2018

       92.000

210

GT Quản lý hành chính công

2018

72.000

211

Essentials of marketing

2018

100.000

212

BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng

2018

       82.000

213

BT Tình huống quản lý thuế

2018

58.000

214

GT Toán cao cấp

2018

72.000

215

GT Nguyên lý Kế toán

2018

       92.000

216

HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN

2018

54.000

217

Kinh doanh bất động sản

2019

75.000

218

Basic Corporate Finance

2019

82.000

219

Corporate finance - Questions and exercises

2019

40.000

220

HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính

2019

72.000

221

Marketing essential sudy guide and workbook

2019

56.000

222

Intelligent listeming – Pre.intermediate

2019

91.000

223

English For finance

2019

155.000

224

GT Tin học ứng dụng

2019

61.000

225

GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

2019

52.000

226

HD LT & TH môn học TCDN

2019

65.000

227

HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực

2019

54,000

228

HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế

2019

41.000

229

GT Nghiên cứu Marketing

2019

65.000

230

Taxation

2019

65.000

231

GT Kế toán ngân hàng thương mại

2019

78.000

232

BGG Pháp luật lao động

2019

47.000

233

HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế

2019

66.000

235

HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính

2019

58.000

236

GT Thuế

2019

72.000

237

HDTH Môn học Thuế TS và thu khác

2019

52.000

238

BGG Sở hữu trí tuệ

2019

50.000

239

Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 

2019

55.000

240

GT Kinh tế vĩ mô 2

2019

       39.000

241

GT Mô hình Toán kinh tế

2019

       47.000

242

GT Pháp luật đại cương

2019

       60.000

243

HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ

2019

     110.000

244

GT Kế toán tài chính

2019

     125.000

245

BGG môn Ngữ âm - âm vị học

2019

41.000

246

GT Phân tích tài chính tập đoàn

2019

82.000

247

GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công

2019

70.000

248

GT Kiểm tra giám sát hải quan

2019

75.000

249

GT Quản lý dự án

2019

81.000

250

GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm

2019

48.000

251

HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán

2019

65.000

252

GT Kế toán DNTM dịch vụ

2020

81.000

253

Review guides in customs inspection and supervison

2020

99.000

254

Lý thuyết phân tích tài chính

2020

71.000

255

BGG. Logistics và Thương mại điện tử

2020

68.000

256

GT Lý thuyết phân tích chính sách công

2020

80.000

257

HD và TH môn học Kiểm tra giám sát Hải quan

2020

69.000

258

BGG. Pháp luật Logistics

2020

60.000

259

BGG. Quản trị kho hàng (Warehousing and Storaga Management

2020

66.000

260

BGG. Môn học cơ sở dữ liệu - HP3

2020

62.000

261

BGG. Pháp luật sở hữu trí tuệ

2020

93.000

262

Lectures on ESP Reading for Advanced Bachelor Education

2020

56.000

263

Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program

2020

40.000

264

Translation In Practice

2020

73.000

265

Intelligent Writing Upper-Intermediate-Lecture Notes

2020

156.000

266

GT Phân tích tài chính các tổ chức tín dụng

2020

77.000

267

GT Nguyên lý quản trị rủi ro

2020

74.000

268

Insurance fundamentals in English 

2020

94.000

269

Skills for Intelligent Business Reading and Writing Pre-Intermediate Text book

2020

135.000

270

GT Tài chính tiền tệ

2020

81.000

271

Sách HDTH môn học Thuế thu nhập

2020

80.000

272

Accounting for Governmental & Public non - Profit entities TLD. Kế toán HCSN 

2020

73.000

273

International Economics - TLD. Kinh tế quốc tế (bằng tiếng Anh)

2020

96.000

274

HD ôn tập môn học quản lý tài chính công

2020

54.000

275

HD giải bt môn học mô hình Toán kinh tế

2020

73.000

276

HDTH học phần chứng khoán phái sinh

2020

41.000

277

HD ôn tập môn học nguyên lý thống kê và PT dự báo

2020

70.000

278

Translation Practice Coure Book (dịch thuật)

2020

132.000

279

Progressive English for Advanced Bachelor Education Program

2020

84.000

280

Intelligent Reading and Writing Pre Intermediate

2020

125.000

281

Financial Market

2020

78.000

282

Financial Accounting

2020

84.000

283

Group Financial Analysis

2020

91.000

284

GT Kế toán quản trị DN

2020

142.000

285

HD sử dụng Stata Thực hành Kinh tế lượng

2020

115.000

286

GT Hệ điều hành

2020

96.000

287

GT Phân tích tài chính nhà nước

2020

98.000

288

Quản trị thanh toán quốc tế

2020

82.000

289

HD ôn tập môn học Phân tích TCDN

2020

64.000

290

HDTH môn học đại cương kế toán tập đoàn

2020

72.000

291

GT Kế toán dự trữ Nhà nước

2020

64.000

292

GT Giám sát tài chính

2020

87.000

293

GT Tổ chức công tác kế toán công

2020

60.000

294

GT Kế toán quản trị công

2020

92.000

295

TLD Kiểm toán nội bộ

2020

220.000

296

CH&BT Chuẩn mực kế toán công

2020

63.000

297

GT Kế toán Hành chính Sự nghiệp

2020

118.000

298

HD ôn tập môn học kế toán HCSN

2020

66.000

299

BGG Pháp luật đất đai

2021

85.000

300

BGG Tài chính tập đoàn kinh tế

2021

97.000

301

BGG Giáo dục thể chất

2021

73.000

302

BGG Khởi nghiệp kinh doanh

2021

118.000

303

BGG Quản trị giá bán

2021

92.000

304

BGG Nghe 3 (Intelligent Listening Upper-Intermediate)

2021

119.000

305

BGG Môn ngữ pháp( Lectures on Enghish Grammar)

2021

240.000

306

GT Kinh tế lượng cơ bản

2021

93.000

307

GT Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM

2021

110.000

308

GT Đại cương về kế toán tập đoàn

2021

142.000

309

GT Internet và thương mại điện tử

2021

125.000

310

GT Khoa học quản lý

2021

72.000

311

GT Quản trị NHTM I

2021

72.000

312

GT Tài chính quốc tế

2021

95.000

313

GT Thống kê doanh nghiệp

2021

78.000

314

TLD. ASP.NET MVC 5: Building Your Fifst Web
Application( A Beginner`s Guide)

2021

TLD

316

TLD. Lessons of Corporate finance: a case studies approachto financial tools, financial policies, and valuation

2021

TLD

317

TLD. E-Logistics, Yingli Wang and StephenPettit,
 2016

2021

TLD

318

HD học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin

2021

62.000

319

HD ôn tập môn học Lịch sử Đảng cộng sản VN

2021

78.000

320

HDTH môn học Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

2021

108.000

321

HDTH môn học Giao nhận và vận tải quốc tế

2021

67.000

323

HDTH môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

2021

82.000

324

HDTH môn học Quản lý danh mục đầu tư

2021

42.000

326

HD ôn tập môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

2021

66.000

327

HD ôn tập và thực hành môn học Thống kê doanh nghiệp

2021

108.000

328

BGG Môn Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao 1
(Advanced Audiit of Financial Statement 1)

2021

102.000

329

GT Kiểm toán báo cáo tài chính căn bản

2021

184.000

330

Taxation - A University Textbook

2021

102.000

331

Advanced Audit and Assurance

2021

255.000

332

 Textbook of evironmental - Kinh tế môi trường

2021

135.000

333

Public Relations - GT Quan hệ công chúng

2021

96.000

334

Advanced Management Accounting

2021

105.000

335

HD Lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính

2021

80.000

336

GT Toán cao cấp

2021

72.000

337

GT Nguyên lý kế toán

2021

92.000

338

GT Tin học ứng dụng

2021

61.000

339

HD LT và TH MH chuẩn mực kế toán qt

2021

66.000

340

BGG Sở hữu trí tuệ

2021

50.000

341

GT Pháp luật đại cương

2021

       60.000

342

GT Quản lý dự án

2021

81.000

343

Business Management 

2021

75.000

344

BGG Giao nhận & vận tải quốc tế

2021

67.000

345

GT Kinh tế quốc tế 

2021

92.000

346

GT Thuế thu nhập

2021

70.000

347

GT Kế toán doanh nghiệp xây dựng

2021

92.000

348

GT Kinh doanh chứng khoán

2021

70.000

Số lần đọc: 75
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà