Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Tài liệu
Thứ hai, 18/08/2014 - 16:17

Giáo trình Đầu tư tài chính (XB năm 2013)

Thị trường tài chính Việt Nam thời gian qua và trong tương lai được đánh giá là thị trường phát triển mạnh. Sự phát triển không chỉ là chiều rộng mà cả chiều sâu, điều này thể hiện ở nhiều mặt như sự tăng trưởng về số lượng các tổ chức và cá nhân đầu tư trên thị trường, sự tăng trưởng và da dạng hóa của các sản phẩm tài chính, sự phức tạp của các giao dịch tài chính. Đầu tư trên thị trường tài chính ban đầu được coi là công cụ để tìm kiếm lợi nhuận, nhưng đến nay, nó còn được coi công cụ đề phòng ngừa rủi ro, kinh doanh, chế biến rủi ro và không chỉ bó hẹp trong phạm vi các hoạt động đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán mà nó đã mở rộng ra trên nhiều thị trường khác như đầu tư vào các chứng khoán phái sinh, đầu tư vào vàng, dầu lửa, ngoại tệ...

Cuốn sách “Đẩu tư tài chính" là cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản và mới nhất về phân tích và đầu tư các công cụ trên thị trường tài chính với trọng tâm là phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Nội dung cuốn sách sẽ giới thiệu những vấn đề chính hiện đang là mối quan tâm hàng đầu cửa tất cả các nhà đầu tư như cách thức đo lường rủi ro và mức sinh lời, định giá các công cụ tài chính, trong đó có nhiều công cụ mới xuất hiện trên thị trường tài chính thế giới, trên cơ sở đó xây dựng và quản lý danh mục đầu tư một cách tối ưu. Cuốn sách cũng tham khảo các học thuyết, cách thức và chiến lược kinh doanh hiện đại nhất hiện nay mà các giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư ở Mỹ và châu Âu đang theo đuổi. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để đánh giá những vấn đề phức tạp của lĩnh vực đầu tư tài chính. Dù bạn có ý định trở thành một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hay chỉ đơn giản trở thành một nhà đầu tư cá nhân hiểu biết.

Nội dung cơ bản và tác giả của cuốn sách:

Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính do TS. Nguyền Thị Hoài Lê (Phó trưởng bộ môn thị tnường chứng khoản, Học viện Tài chính) và ThS. Hoàng Thị Bích Hà (Giảng viên bộ môn thị trường chứng khoán, Học viện Tài chính) biên soạn, cung cấp các kiến thức nền tảng bước đầu để bạn hiểu về đầu tư tài chính, bao gồm: nhận diện các công cụ đầu tư tài chính, đo lường rủi ro và mức sinh lời trong đầu tư tài chính. Cuối chương 1 cũng làm bạn hiểu rõ hai vấn đề mà nhà đầu tư phải quan tâm khi đầu tư là làm rõ mối quan hệ giữa rủi ro và mức sinh lời và nhà đầu tư sẽ lựa chọn phân bổ vốn đầu tư vào các công cụ tài chính như thế nào để đảm bảo đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro.

Chương 2: Định giá công cụ đầu tư tài chính do TS. Nguyền Thị Hoài Lê và ThS. Trần Thị Xuân Anh (Giảng viên bộ môn Chứng khoán, Học viện Ngàn hàng) biên soạn. Chương 2 cung cấp kiến thức mà nhà đầu tư cần có để có thể đầu tư thành công là định giá và phân tích hai tài sản cơ bản: trái phiếu, cổ phiếu. Sau đó là định giá và phân tích chứng khoán phái sinh. Phần này cập nhật các chiến lược phòng ngừa và kinh doanh, chế biến rủi ro hiện đại nhất cho đến nay trên thế giới. Cuối cùng chương 2 là một số vấn đề mà nhà đầu tư phải cân nhắc khi đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế.

Chương 3: Lý thuyết và quản lý danh mục đầu tư tài chính do ThS. Trần Thị Xuân Anh biên soạn. Chương 3 giới thiệu các lý thuyết về quản lý danh mục đầu tư, bao gồm: Lý thuyết danh mục đầu tư của Harry Markowitz, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), mô hình đa nhân tố. Chương 3 giới thiệu các chiến lược được theo đuối phổ biến trên thế giới hiện nay trong quản lý danh mục cổ phiếu, quản lý danh mục trái phiếu với hai trường phái thụ động và chủ động, chương này cũng đưa ra các phương pháp đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư. Cuối chương 3 đề cập đến các vấn đề một nhà đầu tư cá nhân quan tâm khi quản lý danh mục đầu tư cho chính mình.

Chương 4: Thị trường hiệu quả và tài chính hành vi do TS. Nguyền Thị Hoài Lê biên soạn, giới thiệu hai thuyết nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi trên thị trường. Chương 4 cũng phân tích ý nghĩa và giá trị của hai học thuyết này trong đầu tư tài chính.

Chương 5: Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ do TS. Nguyễn Lê Cường (Giảng viên bộ môn thị trường chứng khoán, Học viện Tài chính) biên soạn. Chương 5 trang bị các kiến thức về một loại hình kinh doanh mới là quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ như các loại quỹ đầu tư, cách thức vận hành của quỹ và công ty quản lý quỹ.

Nhóm tác giả hy vọng, cùng với các kiến thức nền tảng và cập nhật các kiến thức cũng như cách thức đầu tư mới nhất trên các thị trường tài chính hiện đại, cuốn sách “Đầu tư tài chính" sẽ là cuốn sách bổ ích cho bạn đọc, là hành trang căn bản và lựa chọn tốt nhất để bạn tự tin bước vào lĩnh vực đầu tư tài chính.

MỤC LỤC

                                                              Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

DANH MỤC HÌNH, BẢNG

7

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

11

1.1. KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

11

1.2. MỘT SỐ CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

13

1.2.1. Công cụ trên thị trường tiền tệ

13

1.2.2. Các công cụ trên thị trường vốn

18

1.3. ĐO LƯỜNG MỨC SINH LỜI VÀ RỦI RO CỦA CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

65

1.3.1. Đo lường mức sinh lời

65

1.3.2. Đo lường rủi ro

65

1.3.3. Những nhân tố quyết định đến tỷ suất sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư

81

1.3.4. Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời

97

1.4. PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ GIỮA CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

104

1.4.1. Khái niệm Phân bổ vốn đầu tư

104

1.4.2. Vai trò của chiến lược phân bổ tài sản

107

1.4.3. Các chiến phân bổ tài sản

108

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I

113

Chương 2: ĐỊNH GIÁ CÔNG CỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

115

2.1. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

115

2.1.1.  Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

115

2.1.2. Định giá các loại trái phiếu

122

2.1.3. Các thước đo lợi suất trái phiếu

135

2.1.4. Đo lường sự biến động giá trái phiếu

143

2.2. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

162

2.2.1. Nội dung và ảnh hưởng của phân tích nền kinh tế, phân tích ngành và phân tích công ty tới định giá cổ phiếu

162

2.2.2. Các phương pháp định giá cổ phiếu

169

2.2.3. Các lưu ý về tính lãi suất chiết khấu và tốc độ tăng trưởng khi phân tích và định giá cổ phiếu

182

2.3. ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

186

2.4. ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

190

2.4.1. Định giá hợp đồng tương lai

190

2.4.2. Định giá quyền chọn

203

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

235

Chương 3: LÝ THUYẾT VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

240

3.1. LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

240

3.1.1. Những giả định cơ bản

240

3.1.2. Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz

248

3.1.3. Hiệu quả của đa dạng hóa danh mục đầu tư

253

3.2. CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

258

3.2.1. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

258

3.2.2. Mô hình CAPM mở rộng

278

3.2.3. Ưu, nhược điểm của mô hình CAPM

287

3.3. Mô hình đa nhân tố

290

3.3.1. Khái quát chung về mô hinh đa nhân tố

290

3.3.2. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá

291

3.3.3. Mô hình APT đa nhân tố

303

3.4. CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DANH MỤC CỔ PHIẾU

305

3.4.1. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu thụ động

305

3.4.2. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu chủ động

312

3.5. CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DANH MỤC TRÁI PHIẾU

319

3.5.1. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu thụ động

319

3.5.2. Chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu chủ động

324

3.6. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

327

3.6.1. Sự cần thiết phải đánh hiệu quả hoạt động quản lý DMĐT

327

3.6.2. Yêu cầu đối với nhà quản lý danh mục đầu tư

327

3.6.3. Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư

329

3.7. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

342

3.7.1. Nguồn nhân lực và bảo hiểm

343

37.2. Đầu tư vào nhà ở

343

3.7.3. Tiết kiệm cho lúc về hưu và mức chấp nhận rủi ro

344

3.7.4. Mô hình kế hoạch về hưu

344

3.7.5. Quản lý danh mục đầu tư riêng hoặc phụ thuộc vào những danh mục khác

345

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

347

Chương 4: THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ TÀI CHÍNH HÀNH VI

352

4.1. LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

352

4.1.1. Khái niệm

352

4.1.2. Các hình thái thị trường hiệu quả

354

4.1.3. Kiểm định thị trường hiệu quả

355

4.1.4. Ý nghĩa của thị trường hiệu quả

392

4.2. LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI

401

4.2.1. Khái niệm

401

4.2.2. Giải thưởng Nobel về kinh tế học 2002 cho Daniel Kahneman

403

4.2.3. Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết tài chính hành vi

404

4.2.4. Một số lý thuyết tài chính hành vi

409

4.2.5. Đánh giá tài chính hành vi

416

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

417

CHƯƠNG 5: QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

420

5.1. ĐẦU TƯ QUA QUỸ ĐẦU TƯ – PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI

423

5.1.1. Khái quát về quỹ đầu tư

423

5.1.2. Điều kiện hình thành, phát triển quỹ đầu tư trên thế giới và những gợi ý cho Việt Nam

427

5.2. QŨY ĐẦU TƯ VỚI VỊ THẾ LÀ MỘT NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG

429

5.2.1. Mô hình tổng quát của quỹ đầu tư

429

5.2.2. Quỹ đầu tư với nhu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư

434

5.2.3. Quỹ đầu tư chứng khoán theo mô hình công ty

443

5.2.4. Quỹ đầu tư chứng khoán theo mô hình tín thác (hay mô hình dạng tổng hợp)

447

5.2.5. Quỹ đầu tư dạng mở

450

5.2.6. Quỹ đầu tư dạng đóng

453

5.2.7. Quỹ đầu tư chỉ số

456

5.3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QŨY ĐẦU TƯ

459

5.3.1. Huy động vốn đầu tư

459

5.3.2. Phân bổ tài sản, thực hiện hoạt động đầu tư

460

5.3.3. Bảo quản tài sản và giám sát hoạt động của quỹ

462

5.3.4. Thiết lập cơ chế thoát vốn cho các nhà đầu tư

463

5.3.5. Công bố thông tin

466

5.3.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư

467

5.3.7. Các chủ thế quản lý và thiết lập quỹ đầu tư

474

5.3.8. Quỹ đầu tư ở Việt Nam

481

5.4. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

486

5.4.1. Hoạt động quản lý tài sản và công ty quản lý quỹ đầu tư

486

5.4.2. Các loại hình công ty quản lý quỹ

490

5.4.3. Vai trò của công ty quản lý quỹ

494

5.4.4. Hoạt động của công ty quản lý quỹ ở Việt Nam

495

5.4.5. Công ty quản lý quỹ ở Việt Nam

500

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

508

TÀI LIỆU THAM KHẢO

511

MỤC LỤC

513

Số lần đọc: 8476
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà