Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 27/04/2018 - 6:3

QĐ về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019
Số 426/QĐ-HVTC ngày 18/4/2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

        Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

        Căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

        Căn cứ Quyết định: số 838/QĐ-HVTC ngày 20/08/2010; số 562/QĐ-HVTC ngày 26/07/2011; số 691/QĐ-HVTC ngày 06/08/2012; số 426/QĐ-HVTC ngày 10/5/2013;  số 749/QĐ-HVTC ngày 16/08/2013; số 502/QĐ-HVTC ngày 15/05/2014; số 983/QĐ-HVTC ngày 12/10/2015; số 790/QĐ-HVTC ngày 21/7/2014; số 789/QĐ-HVTC ngày 21/7/2014 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, hệ đại học văn bằng 2 (loại hình CQ) và hệ Liên thông đại học (loại hình CQ) theo hệ thống tín chỉ; số 508/QĐ-HVTC ngày 05/5/2017 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt Đề án mở chuyên ngành Phân tích tài chính;

        Căn cứ các Quyết định: số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011; số 1058/QĐ-HVTC ngày 26/9/2014 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

        Căn cứ Quyết định: số 991/QĐ-HVTC ngày 14/10/2015; số 992/QĐ-HVTC ngày 14/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

       Căn cứ các Quyết định: số 1264/QĐ-HVTC ngày 25/12/2012; số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013; số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, hệ đại học văn bằng 2 (loại hình VLVH) và hệ Liên thông đại học (loại hình VLVH) theo hệ thống tín chỉ;

       Căn cứ Quyết định: số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ;

       Xét đề nghị của Trưởng các đơn vị: Ban QLĐT, Khoa Tại chức và Khoa Sau ĐH,

 

           QUYẾT ĐỊNH:

 

       Điều 1. Giao kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 của các hệ đại học chính quy, đại học văn bằng 2, liên thông đại học, đại học vừa làm vừa học và sau đại học cho các Ban, Khoa, Bộ môn của Học viện (có kế hoạch đào tạo chi tiết kèm theo).

       Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn và Trưởng các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

1. Khóa luận tốt nghiệp  [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hệ Đại học chính quy (CT Đại trà và Chất lượng cao)  [XEM TẠI ĐÂY]

3. Hệ ĐHCQ chương trình 2 (Học cùng lúc 2 chương trình)  [XEM TẠI ĐÂY]

4. Hệ ĐH Văn bằng 2 chính quy khóa cũ [XEM TẠI ĐÂY]

                                                       Khóa 18 [XEM TẠI ĐÂY]

5. Hệ Liên thông ĐH chính quy khóa cũ [XEM TẠI ĐÂY]

                                                      Khóa 21 [XEM TẠI ĐÂY]

6. Hệ Vừa làm vừa học (gồm ĐHVB2 & LTĐH)  [XEM TẠI ĐÂY]

7. Trình độ Sau đại học  [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 28
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà