Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 01/11/2018 - 9:31

QĐ: v/v Miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần tiếng Anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 56
Số: 1273/QĐ-HVTC ngày 29 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính  phủ v/v Thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định 1296/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
Căn cứ thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Căn cứ Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung châu Âu kèm theo thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào Tờ trình số 113/TTr-QLĐT ngày 07/11/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc thực hiện miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính;
Căn cứ vào Quyết định số 1193/QĐ-HVTC ngày 11/10/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Hội đồng xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh;
Căn cứ vào Thông báo số 152/TB-QLĐT ngày 09/10/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc xét miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy khóa 56 có văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế,
Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo, Hội đồng xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần tiếng Anh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả miễn học, miễn thi và qui đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với 102 sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 56, trong đó có 32 sinh viên lớp đại trà và 70 sinh viên chương trình chất lượng cao (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Quản lý khoa học, Thanh tra giáo dục, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị; Thư viện; Ban Điều hành Chương trình CLC; Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên hệ đại học chính quy khóa 56 có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Số lần đọc: 1255
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà