Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ tư, 24/10/2018 - 16:10

Thông báo sách mới tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2018

1.Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Thanh Oai : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Đào Thị Thoan; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn. - H., 2018 . - 61tr. ; 30cm

·Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về thuế giá trị gia tăng và chống thất thu thuế giá trị gia tăng. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Thanh Oai

·Đăng ký cá biệt: TL04961

2.Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính / Nguyễn Thục Như; Ths.Vũ Duy Minh, Ths.Nguyễn Thanh Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán FPT

Đăng ký cá biệt: TL04911

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thu Thủy; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04952

4. Giải pháp tăng cường chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Cao Bằng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lưu Thị Thảo; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 68tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Cao Bằng

Đăng ký cá biệt: TL04926

5. Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Lê Thị Quỳnh Anh; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL04965

6. Giải pháp tăng cường công tác quản lý hóa đơn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Vương Thị Luyến; Ths.Phạm Nữ Mai Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 68tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý hóa đơn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý hóa đơn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04959

7. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cường chế nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Huệ; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 66tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát những vấn đề lý luận chung về công tác quản lý nợ thế và cưỡng chế nợ thuế. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cường chế nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: TL04939

8. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Quận Hà Đông : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Minh Thúy; Ths.Nguyễn Thùy Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Quận Hà Đông

Đăng ký cá biệt: TL04921

9. Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Dương Thị Tiến; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hướng dẫn . - H., 2018 . - 59tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL04914

10. Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Văn Thắng; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL04951

11. Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Đại Từ : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Vũ Thị Hồng Ngọc; TS.Tôn Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Đại Từ

Đăng ký cá biệt: TL04925

12. Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Kỳ Anh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Võ Thị Trang; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hướng dẫn . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Đăng ký cá biệt: TL04958

13. Giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Tài chính bảo hiểm / Đoàn Vũ Nguyệt Hằng; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05041

14. Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Trần Thị Huệ; Ths.Phạm Nữ Mai Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL04948

15. Giải pháp tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lê Ngọc Sơn; PGS.TS.Vương Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 68tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoàn thuế giá trị gia tăng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04937

16. Giải pháp tăng cường quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Hà Đông, Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Hoa; Ths.Nguyễn Thị Thùy Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Hà Đông, Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04922

17. Giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lường Thị Sen; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04930

18. Giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế Thái Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Hoàng Đỗ Diễm Linh; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL04962

19. Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Đoàn Thị Phương Mai; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên

Đăng ký cá biệt: TL04950

20. Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Quỳnh; Ths.Phạm Nữ Mai Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 66tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

Đăng ký cá biệt: TL04966

21. Giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Nam Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Triệu Thị Thu Hoài; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế Nam Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL04917

22. Hoàn thiện công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng do phòng Kiểm tra 6 - Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Bùi Thị Hải Anh; PGS.TS.Lê Xuân Trường hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung, nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng do phòng Kiểm tra 6 - Cục Thuế thành phố Hà Nội quản lý

Đăng ký cá biệt: TL04936

23. Hoàn thiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp tại văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Vũ Trung Thành; PGS.TS.Lý Phương Duyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác kiểm tra thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp tại văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Đăng ký cá biệt: TL04947

24. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại phòng Kiểm tra thuế số 6 - Cục Thuế thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Đỗ Thị Thu Trang; PGS.TS.Lê Xuân Trường hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác kiểm tra thuế. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại phòng Kiểm tra thuế số 6 - Cục Thuế thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04957

25. Hoàn thiện công tác quản lý nợ và cường chế nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Lào Cai - TP Lào Cai : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Minh Chi; TS.Tôn Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 60tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ và cường chế nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Lào Cai - TP Lào Cai

Đăng ký cá biệt: TL04942

26. Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Ngọc Bích; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý thuế nhập khẩu. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng

Đăng ký cá biệt: TL04967

27. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại phòng Kiểm tra 1 - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Minh Hiền; PGS.TS.Lê Xuân Trường hướng dẫn . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác kiểm tra thuế. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại phòng Kiểm tra 1 - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng ký cá biệt: TL04945

28. Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lê Thị Thùy Linh; PGS.TS.Lý Phương Duyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL04941

29. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lê Mai Huệ; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 53tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý nợ thuế của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và dưa ra một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa

Đăng ký cá biệt: TL04949

30. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Đinh Thu Trang; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04932

31. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với công ty cổ phần trên địa bàn huyện Hoài Đức : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Phạm Thị Hoa; Ths.Nguyễn Thùy Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với công ty cổ phần trên địa bàn huyện Hoài Đức

Đăng ký cá biệt: TL04943

32. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Hoàng Trần Mẫn; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bay lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Đăng ký cá biệt: TL04972

33. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Đặng Ngọc Hải; Ths.Nguyễn Thùy Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản lý thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Đăng ký cá biệt: TL04916

34. Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Hà Thị Thanh Giang; Ths.Nguyễn Thùy Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng

Đăng ký cá biệt: TL04931

35. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh Hải Dương : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Vũ Thị Sao Hôm; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 60tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05158

36. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thị Dương; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 69tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05161

37. Nâng cao công tác quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Đoàn Khuê; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao công tác quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL04956

38. Nâng cao hiệu quả phân bổ vốn ở các công ty dược có chính phủ là cổ đông tại SCIC : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Cẩm Hà; PGS.TS.Đinh Văn Hải hướng dẫn . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân bổ vốn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phân bổ vốn ở các công ty dược có chính phủ là cổ đông tại SCIC

Đăng ký cá biệt: TL04913

39. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính / Ngô Anh Phương; PGS.TS.Đinh Văn Hải hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04912

40. Nâng cao tính tuân thủ thuế giá trị gia tăng tại công ty thương mại và dịch vụ Gia Thịnh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lê Minh Đức; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 56tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao tính tuân thủ thuế giá trị gia tăng tại công ty thương mại và dịch vụ Gia Thịnh

Đăng ký cá biệt: TL04924

41. Nâng cao tính tuân thủ thuế tại Công ty cổ phần Than Mông Dương : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Hoàng Xuân Quỳnh; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 51tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày một số giải pháp nâng cao tính tuân thủ thuế tại Công ty cổ phần Than Mông Dương

Đăng ký cá biệt: TL04944

42. Quản lý hóa đơn điện tử tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Trần Thị Duyên; PGS.TS.Lý Phương Duyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về công tác quản lý hóa đơn điện tử. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04963

43. Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Đỗ Thu Hường; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp nước ngoài. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Đăng ký cá biệt: TL04946

44. Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam hiện nay : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Lê Thị Ngọc Chi; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04938

45. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần trên địa bàn Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Trần Phương Oanh; PGS.TS.Lý Phương Duyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần trên địa bàn Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04918

46. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Hải Dương : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Đức Hoài Dương; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản, phân tích đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Hải Dương

Đăng ký cá biệt: TL04919

47. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Bạch Hưng Hoàng; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: TL04954

48. Tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Văn Tuấn; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL04955

49. Tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Trần Thùy Dương; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04969

50. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Chu Ánh Hằng; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về công tác quản lý nợ thuế của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký cá biệt: TL04928

51. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận Long Biên : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Đỗ Thị Ngọc Anh; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận Long Biên

Đăng ký cá biệt: TL04920

52.Tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Tây Hồ, TP.Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Trần Thu Phương; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04929

53. Tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Hồng Chiêm; Ths.Nguyễn Thùy Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế giá trị gia tăng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04927

54. Tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Đoàn Thị Phương Thảo; TS.Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: TL04940

55. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Mai Anh Khuyến; PGS.TS.Lý Phương Duyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL04971

56. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Thuế / Hoàng Anh Dũng; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 40tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu

Đăng ký cá biệt: TL04960

57. Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Yên Mỹ : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Nguyễn Thị Thúy; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Yên Mỹ

Đăng ký cá biệt: TL04923

58. Tăng cường quản lý thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Trần Thị Thu Bình; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát những vấn đề lý luận chung về quản lý thuế giá trị gia tăng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với DN ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04953

59. Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam hiện nay : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Thuế / Trần Thị Ngọc Huyền; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04934

60.Áp giá dịch vụ giáo dục đối với các trường đại học công lập khối kinh tế: Nghiên cứu thực tế tại Học viện Tài chính : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Bùi Thị Liên; PGS.TS.Đặng Văn Du hướng dẫn . - H., 2016 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng áp giá dịch vụ giáo dục đối với các trường đại học công lập khối kinh tế tại Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: TL04841

61. Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Phạm Thị Nhi; Ths.Đoàn Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2017 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về bảo hiểm thất nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04883

62. Chiến lược Marketing mix nhằm phát triển thương hiệu Học viện Tài chính : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Vũ Thị Thúy Phương; PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh hướng dẫn . - H., 2016 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về marketing mix. Xây dựng chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: TL04856

63. Chính sách tài chính của nhà nước đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nguyễn Trường Tùng, Đào Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hoàng Anh - CQ51/16.01; Ths.Lâm Thị Thanh Huyền hướng dẫn . - H., 2016 . - 140tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích chính sách tài chính của nhà nước đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04860

64. Chống gian lận thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Đình Hoàng - CQ52/05.01, Nguyễn Thị Tâm - CQ52/05.04; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn . - H., 2017 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về gian lận thuế và chống gian lận thuế của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp chống gian lận thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04888

65.Công nghiệp phụ trợ ngành dệt may Việt Nam trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Ths.Nguyễn Minh Hạnh hướng dẫn . - H., 2016 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về công nghiệp hỗ trợ. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công nghiệp phụ trợ ngành dệt may Việt Nam trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đăng ký cá biệt: TL04845

66. Cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nhóm sinh viên: Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Nhung, Nguyễn Thị Thu - CQ50/11.10; Ths.Đặng Phương Mai hướng dẫn . - H., 2016 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04838

67. Doanh nghiệp Việt Nam với việc tận dụng cơ hội của các FTA : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Phạm Thị Nghĩa & Trần Thị Phương Dung - CQ51/08.01; PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh hướng dẫn . - H., 2016 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, thực trạng tận dụng cơ hội của các FTA của doanh nghiệp Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04840

68. Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Đỗ Phương Linh & Trần Bích Phương - CQ53/21.15; Ths.Nguyễn Phúc Đài hướng dẫn . - H., 2017 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về doanh nghiệp xã hội. Phân tích cơ hội và thách thức của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04862

69. Du lịch sinh thái các tỉnh Tây Bắc Việt Nam: Thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Hoàng Bích Ngọc & Trần Thị Thu Vui - CQ53/31.01; Ths.Đặng Thị Tuyết hướng dẫn . - H., 2017 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển du lịch sinh thái các tỉnh Tây Bắc Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04882

70. Đổi mới phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Thị Ngọc Ánh - CQ52/01.01, Trần Thị Thu Ngân & Hồ Hoàng Đông - CQ52/01.02; TS.Đào Bích Hạnh hướng dẫn . - H., 2017 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lập dự toán ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước

Đăng ký cá biệt: TL04869

71. Giải pháp cho hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Trần Thị Thu Hường; Ths.Vũ Thị Hoa hướng dẫn . - H., 2016 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận cơ bản về hoạt động mua bán sáp nhập và mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04836

72. Giải pháp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Lê Thị Hồng Nhung; Ths.Phạm Thu Huyền & Ths.Phạm Thu Trang hướng dẫn . - H., 2016 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đưa ra các giải pháp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04855

73.Giải pháp Marketing Mix để phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Bến En - Tỉnh Thanh Hóa : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Đàm Thương Thương; Ths.Nguyễn Quang Tuấn hướng dẫn . - H., 2017 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về marketing mix. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp Marketing Mix để phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Bến En - Tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL04880

74. Giải pháp nào cho hoạt động chống chuyển giá tại các công ty đa quốc gia ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Vũ Thị Hà & Nguyễn Thị Hương Liên - CQ52/22.06; GV.Đỗ Thị Nâng hướng dẫn . - H., 2017 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động chống chuyển giá. Phân tích thực trạng hoạt động chuyển giá tại các công ty đa quốc gia và đưa ra một số giải pháp chống chuyển giá tại các công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04864

75.Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nhóm sinh viên: Trần Thị Hương Giang & Nguyễn Thị Phương Thảo - CQ50/11.04, Phạm Văn Tài - CQ50/11.12; TS.Bạch Thị Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2016 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04839

76. Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nguyễn Đoàn Thảo Linh; TS.Hồ Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2016 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về dịch vụ khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Đăng ký cá biệt: TL04848

77. Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Ngô Thị Hương Thảo; TS.Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn . - H., 2016 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tài chính nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Đăng ký cá biệt: TL04854

78. Giải pháp thúc đẩy phong trào sinh viên 5 tốt đối với sinh viên Học viện Tài chính : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nguyễn Chúc Quỳnh - CQ50/51.04, Phạm Minh Tuấn - CQ51/01.03; Ths.Lưu Hữu Đức hướng dẫn . - H., 2016 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày các giải pháp thúc đẩy phong trào sinh viên 5 tốt đối với sinh viên Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: TL04837

79. Giải pháp xã hội hóa các nguồn tài chính trong hoạt động dịch vụ y tế: Nghiên cứu thực trạng tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nguyễn Phương Anh; PGS.TS.Đặng Văn Du hướng dẫn . - H., 2016 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xã hội hóa nguồn tài chính trong hoạt động dịch vụ y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04849

80. Hoàn thiện các giải pháp tài chính để thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nguyễn Thùy Linh; TS.Đỗ Đình Thu hướng dẫn . - H., 2016 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện các giải pháp tài chính để thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký cá biệt: TL04850

81. Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro tại các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Thị Hiển; PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hướng dẫn . - H., 2017 . - 148tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro tại các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04875

82. Hoạt động xuất nhập giữa Việt Nam và Trung Quốc - Thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Vũ Thị Thanh Hòa; Ths.Vũ Hồng Nhung hướng dẫn . - H., 2016 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động xuất nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập giữa Việt Nam và Trung Quốc

Đăng ký cá biệt: TL04847

83. Huy động các nguồn lực tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu - Bảo vệ môi trường nước ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nhóm sinh viên: Nguyễn Phương Anh & Nguyễn Thu Hà - CQ51/01.01, Hà Thảo Ngân - CQ53/01.01, Trần Mỹ Hà - CQ53/01.02, Trần Thị Ngọc Lan - CQ53/23.03; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn . - H., 2017 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu. Trình bày một số lý luận về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu. Kinh nghiệm của một số nước và những khuyến nghị về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04866

84. Khởi nghiệp tại Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và biện pháp thúc đẩy : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Lê Thị Ngọc; Ths.Phạm Minh Đức hướng dẫn . - H., 2017 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về khởi nghiệp. Phân tích thực trạng, xu hướng và đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04861

85. Minh bạch trong quản lý tài chính xã : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Dương Thị Thu Thủy & Nguyễn Minh Phương - CQ51/01.01; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hướng dẫn . - H., 2017 . - 56tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về tài chính xã và quản lý tài chính xã. Nghiên cứu thực trạng minh bạch trong quản lý tài chính xã ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04872

86. Nâng cao chất lượng thông tin của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nhữ Thanh Nga; Ths.Phí Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2017 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04863

87. Nâng cao đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Vũ Thị Hồng Vân; Ths.Nguyễn Quang Sáng hướng dẫn . - H., 2017 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về đạo đức kinh doanh. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04865

88.Phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Bùi Mạnh Hoàn; PGS.TS.Đoàn Minh Phụng hướng dẫn . - H., 2016 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về bảo hiểm nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL04846

89. Phát triển các cụm liên kết công nghiệp dệt may tại Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Cao Thị Hiền; Ths.Cao Phương Thảo hướng dẫn . - H., 2017 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các cụm liên kết công nghiệp dệt may tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04870

90. Phát triển các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự trên thị trường bảo hiểm Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Mai Thị Thu Hồng; PGS.TS.Đoàn Minh Phụng hướng dẫn . - H., 2017 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04886

91. Phát triển du lịch tâm linh ở Quảng Ninh - Thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Thị Khánh Linh - CQ52/32.01, Nguyễn Quốc Hưởng - CQ52/32.04; PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh hướng dẫn . - H., 2017 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: TL04881

92. Phát triển hệ thống bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Vũ Thị Khuyên & Dương Thị Phương Anh - CQ50/03.01; Ths.Đoàn Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2016 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về bảo hiểm hưu trí. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04852

93. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Trương Hồng Huy - CQ51/03.01 & Đoàn Nhất Vũ - CQ52/21.19; Ths.Đoàn Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2016 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04843

94. Phân tích ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán giai đoạn 2008 - 2016 và ứng dụng trong đầu tư chứng khoán : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Thị Thùy Dương; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2017 . - 55tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán giai đoạn 2008 - 2016 và ứng dụng trong đầu tư chứng khoán

Đăng ký cá biệt: TL04885

95. Phân tích các nhân tố tác động đến nhu cầu vay vốn của sinh viên khối các trường kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nhóm sinh viên: Lăng Thị Huyền Trang - CQ52/05.04, Nguyễn Quỳnh Anh - CQ53/11.15, Vũ Trung Thành - CQ52/02.04; TS.Vũ Duy Nguyên hướng dẫn . - H., 2017 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích các nhân tố tác động đến nhu cầu vay vốn của sinh viên khối các trường kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL04887

96. Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Lê Thị Thảo Nhung; PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh hướng dẫn . - H., 2017 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về rửa tiền và phòng chống rửa tiền. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng , chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Đăng ký cá biệt: TL04877

97. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Lê Thị Hương; Ths.Trần Thị Lan hướng dẫn . - H., 2016 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04851

98. Tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam sang các nước Đông Nam Á trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Bùi Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Hương Trà, Nguyễn Minh Trang - CQ52/08.01; Ths.Vũ Việt Ninh hướng dẫn . - H., 2017 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam sang các nước Đông Nam Á trong điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN

Đăng ký cá biệt: TL04878

99. Thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Phạm Hà Linh - CQ52/15.04 & Nguyễn Ngọc Huyền - CQ51/21.12; Ths.Đặng Thị Ái hướng dẫn . - H., 2016 . - 86tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày một số giải pháp thúc đẩy động cơ làm việc cho cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04844

100. Thực trạng và giải pháp huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Ths.Cao Minh Tiến hướng dẫn . - H., 2017 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng

Đăng ký cá biệt: TL04884

101.Thực trạng và giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Đoàn Thị Hồng Lan; Ths.Nguyễn Quang Sáng hướng dẫn . - H., 2016 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04858

102. Thực trạng và giải pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Đinh Phương Thảo, Nguyễn Thị Tài Linh, Nguyễn Thị Hạnh - CQ52/31.03; Ths.Đỗ Thị Nâng hướng dẫn . - H., 2017 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về dịch vụ Logistics. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04879

103.Thực trạng và giải pháp về nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên Học viện Tài chính : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Mạc Huyền Mai; Ths.Lưu Hữu Đức hướng dẫn . - H., 2017 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kỹ năng mềm và đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. Phân tích thực trạng và giải pháp về nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: TL04868

104. TPP - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Nhóm sinh viên: Nguyễn Đức Minh - CQ51/11.14, Lê Thị Quỳnh Trang & Nguyễn Thị Huyền Trang - CQ50/11.07; TS.Nguyễn Minh Hoàng hướng dẫn . - H., 2016 . - 138tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích những cơ hội và thách thức khi các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đăng ký cá biệt: TL04842

105. Tự chủ tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam điều kiện chuyển dần sang tự chủ chi phí đào tạo : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Đào Thị Huế - CQ51/18.01, Phạm Mĩ Duyên - CQ51/01.01; TS.Hà Thị Đoan Trang, Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2017 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tự chủ tài chính. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại học công lập ở Việt Nam điều kiện chuyển dần sang tự chủ chi phí đào tạo

Đăng ký cá biệt: TL04871

106. Ứng dụng của GIS và GPS trong hệ thống chỉ đường cho ô tô : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Phạm Thị Nguyệt Hà - CQ52/41.02, Lê Hoàng Nam - CQ52/41.01; Ths.Phạm Minh Ngọc Hà hướng dẫn . - H., 2017 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về GIS và GPS. Nghiên cứu tình hình ứng dụng của GIS và GPS trong hệ thống chỉ đường cho ô tô tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04873

107. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Phạm Phương Thư & Ngô Thị Huế - CQ53/41.02, Trần Thị Xoan - CQ53/41.04; Ths.Hoàng Phương Thảo hướng dẫn . - H., 2017 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hệ thống thông tin địa lý GIS và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04874

108. Ứng dụng lý thuyết trò chơi vào phân tích chiến lược của các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Trần Khánh Duy; CN.Nguyễn Quỳnh Như hướng dẫn . - H., 2016 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Phân tích thực trạng ứng dụng lý thuyết trò chơi vào phân tích chiến lược của các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04859

109. Văn hóa ứng xử đối với người tiêu dùng trong văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Thạch Hoàng Anh; Ths.Nguyễn Thị Nhung hướng dẫn . - H., 2016 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích thực trạng văn hóa ứng xử đối với người tiêu dùng trong văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam và đưa ra các giải pháp hoàn thiện

Đăng ký cá biệt: TL04857

110. Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào hoàn thiện kế toán thu tại cơ quan thuế : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nhóm sinh viên: Phùng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Thị Thu Hiền - CQ51/23.02; TS.Ngô Thanh Hoàng, Ths.Hy Thị Hải Yến hướng dẫn . - H., 2017 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào hoàn thiện kế toán thu tại cơ quan thuế

Đăng ký cá biệt: TL04867

111. Xây dựng phần mềm từ điển cho chuyên ngành tin học tài chính kế toán : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng: "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016" / Vũ Thị Hoàng Yến & Nguyễn Thị Vân - CQ50/41.02; Ths.Phạm Minh Ngọc Hà hướng dẫn . - H., 2016 . - 55tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu giải pháp xây dựng phần mềm từ điển cho chuyên ngành tin học tài chính kế toán

Đăng ký cá biệt: TL04853

112. Xây dựng tài khoản TSA nhằm phát triển chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước tại kho bạc nhà nước Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 / Nguyễn Phương Huyền & Nguyễn Diệu Hà - CQ51/23.01, Nguyễn Diệu Hà - CQ23/02; Ths.Phạm Thu Huyền, Ths.Phạm Thu Trang hướng dẫn . - H., 2017 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng xây dựng tài khoản TSA nhằm phát triển chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước tại kho bạc nhà nước Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04876

113. Capital management - a case of Hoang Mai production trading and services limited liability company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Nguyen Thi Thu Ha; Supervisor: Assocs.Prof.Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 95p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04975

114. Capital management - case study in Viet Tien Son real estate holding company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Hoang The Anh; Supervisor:MA Bui Thu Ha . - H., 2018 . - 109p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04996

115. Capital management - The case study in Song Hong Garment join Stock Company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Le Thuy Linh; Supervisor: MBA.Bui Thu Ha . - H., 2018 . - 105p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05002

116. Enhancing the efficiency of working capital utilization at cienco1 Bridge join stock company no.12 : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Trinh Thi Oanh; Lecturer: MA.Bui Ha Linh . - H., 2018 . - 86p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04983

117. Evaluation of financial and performance - a case of Thang Long experimental and construction join stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Pham Nguyen Mai Anh; Supervisor: Assoc.Prof.Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 92p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04980

118. Evaluation of financial and performance - a case of Vietnam airlines engineering company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Mai Bich Nguyet; Proposed supervisor: Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 91p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04977

119. Evaluation of financial position and performance - a case of ABB Vietnam electrical equipment Join Stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Nguyen Thanh Ha; Supervisor: Assocs.Prof.Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 78p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04979

120. Evaluation of financial position and performance - solution for improving the Dai Dien Thien Tam limited company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Ngo Thi Tam; Supervisor: Ph.D. Diem Thi Thanh Hai . - H., 2018 . - 72p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04992

121. Evaluation of financial position and performance - solution for improving the Vietnam central fine art join Stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Pham Thi Thu Phuong; Supervisor: Ph.D. Diem Thi Thanh Hai . - H., 2018 . - 143p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04991

122. Evaluation of financial position and performance and propose measures to improve the financial situation of VINA ENT limited liability company- a case of ABB Vietnam electrical equipment Join Stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Nguyen Thi Hong; Supervisor: Ph.D. Diem Thi Thanh Hai . - H., 2018 . - 96p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04988

123. Evaluation of financial position and performance in IBT Hanoi construction limited (IBT Hanoi)company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Pham Thi Phuong Thao; Supervisor: Ph.D.Diem Thi Thanh Hai . - H., 2018 . - 88p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04993

124. Fix capital management - a case study at Ninh Bình power limited company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Le Hoang Dat; Tutor: MBA.Bui Thu Ha . - H., 2018 . - 93p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04974

125. Improving inventory management in Sunhouse Co.,Ltd : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Do Thi Kim Duyen; Tutor: Associate Prof,PhD: Nguyen Thi Ha . - H., 2018 . - 74p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04999

126. Inventory management the case study in infrastructure and electric energy investment consultancy join stock company (IEEC...,JSC) : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Tran Tam Long; Supervisor: Ph.D.Diem Thi Thanh Hai . - H., 2018 . - 137p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04994

127. Key solutions for strengthening business capital management : Graduation thesis. Major: Corporate finance : Nguyen Tien Thanh; Supervisor: Assoc.Prof. Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 64p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04976

128. Lending solution for medium and small enterprises at Agriculture and rural development bank - Agribank Thanh Hoa : Graduation thesis; Major:Banking / Pham Duong Nhi, Supervisor: M.FI. Nguyen Thuy Linh . - H., 2018 . - 72p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05190

129. Main solutions to improve the management of business capital use in ABB Vietnam limited company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Tran Duy Nam; Instructor: Assoc.Prof.Ph.D.Nguyen Thi Ha . - H., 2018 . - 133p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04995

130. Marketing - mix solutions to increase competitive capabilities of hanel software solutions joint stock company in Viet Nam : Graduation thesis; Major:Marketing / Nguyen Thi Khanh Linh; MA.Nguyen Thi Van Anh instructor . - H., 2018 . - 105p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05201

131. Marketing - mix solutions to increase sales in Viet Nam enterprise information & technology joint stock company in Viet Nam from 2018 to 2023 : Graduation thesis; Major:Marketing / Tran Thi Van; MA.Mai Mai instructor . - H., 2018 . - 69p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05199

132. Research on improving the quality of ATM card service in Agirbank branch eastern Quang Ninh : Graduation thesis; Speciality:Banking / Nguyen Quoc Trung, Supervisor: M.FI Nguyen Thuy Linh . - H., 2018 . - 74p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05191

133. Solution for improving capital management: a case study of Eurowindow join stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Le Thi Thanh Thao; Supervisor: Assoc prof,PhD: Nguyen Thi Ha . - H., 2018 . - 92p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04998

134. Solution for improving Ngoc Khanh Auto service and trading limtited company's financial situation : Graduation thesis. Major: Corporate finance / To Kim Cuong; Lecturer: Dr.Pham Thi Van Anh . - H., 2018 . - 104p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04986

135. Solution to expand consumer lending in Vietinbank, Que Vo industrial park branch : Graduation thesis; Specialized:Banking / Hoang Duy Manh; Instructure: M.Econ Nguyen Thuy Linh . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05189

136. Solutions for improving the Hong Ha Bay shipping limited liability company's financial situation : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Bui Duy Hung; Mentor:Dr.Pham Thi Van Anh . - H., 2018 . - 80p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04990

137. Solutions to increase effectiveness of promotion mix activities at Muong Thanh grand Phuong Dong hotel in Vinh city, Nghe An province, Viet Nam : Graduation thesis; Major:Marketing / Ngan Phuong Ly; MA.Nguyen Thi Van Anh supervisor . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05200

138. Tax consulting services at ernst & young VietNam : Graduation thesis; Major: Taxation / Nguyen Hoai Thu; Assoc.Prof.Phd.Ly Phuong Duyen supervisor . - H., 2018 . - 72p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04973

139. The main solution to improve working capital management in Nghe An Petrol Company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Le My Dung; Supervisor: MA.Ngo Thi Kim Hoa . - H., 2018 . - 83p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05000

140. The main solutions for enhancing the capital management at Phuc Thanh construction investment and development join stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Bui Thi Huyen Giang; Supervisor:MA. Bui Ha Linh . - H., 2018 . - 78p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04984

141. The situation of credit risk management at VietNam Maritime commercial stock bank : Graduation thesis; Speciality:Banking / Duong Hoang Anh; Supervisor: M.Fi Nguyen Thuy Linh . - H., 2018 . - 70p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05192

142. Working capital management - The case study in Song Hong Garment join Stock Company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Ly Viet An; Supervisor: MBA.Bui Thu Ha . - H., 2018 . - 93p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05001

143. Thông tin ấn phẩm

143. Working capital management: a case of Create Capital Vietnam join Stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Phung Thi Ha; Supervisor: Assoc.Prof.Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 58p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04981

144. Working capital management: a case study of Eurowindow join stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Nguyen Thi Minh Hang; Supervisor: Assoc.Prof.Pham Thi Thanh Hoa . - H., 2018 . - 118p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04978

145. Working capital management: a case study of Phalco Vietnam join stock company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Dinh Thi Ngoc Anh; Supervisor: MA.Bui Thi Ha Linh . - H., 2018 . - 89p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04987

146. Working capital management: a case study of Song Duong Tissue Paper company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Nguyen Minh Ngoc; Supervisor:MA.Ngo Thi Kim Hoa . - H., 2018 . - 81p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04982

147. Xuan Anh Trade and investment limited liability company : Graduation thesis. Major: Corporate finance / Dinh Trung Dung; Supervisor: MA.Bui Ha Linh . - H., 2018 . - 66p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL04985

148. IELTS practice exams with audio CDs / Lin Lougheed . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 447p. ; 26cm. - ( Barron's. The leader in test preparation )

Đăng ký cá biệt: NV00319-NV00322

149. TOEFL primary step 1 : Audio script & Answer Key. Book1 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016 . - 16p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: NV00415-NV00418

150. 600 essential words for the TOEIC : 100 flash cards / Lin Lougheed . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017 . - 198p. ; 8x17cm. - ( Barron's )

Đăng ký cá biệt: NV00001-NV00004

151. Barron's GMAT : Graduate management admission test / Eugene D. Jaffe; Stephen Hilbert . - 14th edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 511p. ; 26cm. - ( Barron's )

Đăng ký cá biệt: NV00239-NV00242

152. Barron's TOEIC practice exams with audio CDs / Lin Lougheed . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Trí Việt, 2016 . - 411p. ; 26cm. - ( Barron's. The leader in test preparation )

Đăng ký cá biệt: NV00323-NV00326

153. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning:Listening / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 183p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00150-NV00153

154. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning / Adam Worcester, Lark Bowerman, Eric Williamson . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 725p. ; 26cm.; 8Audio CDs

Đăng ký cá biệt: NV00243-NV00246

155. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning: Reading / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2010 . - 206p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00154-NV00157

156. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning: Speaking / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2010 . - 217p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00146-NV00149

157. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning: Writing / Adam Worcester, Lark Bowerman, Eric Williamson . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2010 . - 190p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00130-NV00133

158. Cambridge English Ielts 10 With Answers . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2015 . - 179cm. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00267-NV00270

159. Cambridge English Ielts 11 Academic Student's Book With Answers . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2016 . - 144p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00259-NV00262

160. Cambridge English Ielts 11 General Training Student's Book With Answers . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2016 . - 144p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00263-NV00266

161. Cambridge English Ielts 2 With Answers. : Examination papers from University of Cambridge Local examinations Syndicate . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2015 . - 172p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00299-NV00302

162. Cambridge English Ielts 3 With Answers. : Examination papers from University of Cambridge Local examinations Syndicate . - Cambridge Univ Press, 2009 . - 172p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00295-NV00298

163. Cambridge English Ielts 4 With Answers. : Examination papers from University of Cambridge ESOL examination: Engllish for speakers of other languages . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2007 . - 176p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00291-NV00294

164. Cambridge English Ielts 5 With Answers. : Examination papers from University of Cambridge ESOL examination: Engllish for speakers of other languages . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2007 . - 176p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00287-NV00290

165. Cambridge English Ielts 6 With Answers. : Examination papers from University of Cambridge ESOL examination: Engllish for speakers of other languages . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2007

166. Cambridge English Ielts 8 With Answers. : Examination papers from University of Cambridge ESOL examination . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2012 . - 176p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00275-NV00278

167. Cambridge English Ielts 9 With Answers. : Authentic examination papers from Cambridge esol . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2013 . - 176p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00271-NV00274

168. Cambridge Ielts 6 Student's Book With Answers. : Examination papers from University of Cambridge ESOL examination: Engllish for speakers of other languages . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2007 . - 176p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00283-NV00286

169. Cambridge Ielts 7 Student's Book With Answers. : Examination papers from University of Cambridge ESOL examination: Engllish for speakers of other languages . - Vietnam : Cambridge Univ Press, 2015 . - 176p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00279-NV00282

170. Chương trình luyện thi TOEIC : 30 days to the TOEIC test / Giới thiệu: Lê Thành Tâm; Lê Ngọc Phương Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004

Đăng ký cá biệt: NV00070-NV00073

171. Developing skills for the TOEFL iBT Intermediate / Paul Edmunds; Nancie McKinnon . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 753p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00251-NV00254

172. Developing skills for the TOEFL iBT : Intermediate:Writing / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 199p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00142-NV00145

173. Developing skills for the TOEFL iBT : Intermediate: Listening / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 199p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00158-NV00161

174. Developing skills for the TOEFL iBT : Intermediate: Reading / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 228p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00138-NV00141

175. Developing skills for the TOEFL iBT : Intermediate: Speaking / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 207p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00134-NV00137

176. Essential words for the TOEFL / Steven J. Matthiesen . - 4th.ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 311p. ; 24cm. - ( Barron's )

Đăng ký cá biệt: NV00114-NV00117

177. How to prepare for the SAT / Sharon Weiner Green, Ira K. Wolf . - 23rd ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Trí Việt, 2016 . - x, 851 p. : ill ; 26cm. - ( Barron's )

Đăng ký cá biệt: NV00235-NV00238

178. IELTS academic module how to maximize your score : Target Band IELTS / Simone Braverman . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2013 . - 79p. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00395-NV00398

179. Master Toefl junior advanced (CEFR level B2) : Language form and meaning: Grammar / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 142p. ; 27cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00203-NV00206

180. Master Toefl junior advanced (CEFR level B2) : Listening Comprehension / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 123p. ; 27cm.; 1 MP3. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00162-NV00165

181. Master Toefl junior Basic (CEFR level A2) : Listening Comprehension / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 145p. ; 28cm. 1MP3. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00186-NV00189

182. Master Toefl junior Basic (CEFR level A2) : Language form and meaning: Grammar / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 147p. ; 28cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00207-NV00210

183. Master Toefl junior Basic (CEFR level A2) : Reading Comprehension / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 130p. ; 28cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00195-NV00198

184. Master Toefl junior Intermediate (CEFR level B1) : Listening Comprehension / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 133p. ; 27cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00215-NV00218

185. Master Toefl junior Intermediate (CEFR level B1) : Reading comprehension / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 134p. ; 28cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00190-NV00193

186. Master Toefl junior: Advanced (CEFR level B2) : Reading Comprehension / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 132p. ; 27cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00199-NV00202

187. Master Toefl junior: Intermediate (CEFR level B1) : Language form and meaning: Grammar / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 142p. ; 27cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00211-NV00214

188. New TOEIC season 1 : New TOEIC test preparation program practice tests / Kim Dea Kyun . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2012 . - 207p. ; 28cm

Đăng ký cá biệt: NV00335-NV00338

189. New TOEIC season 2 : New TOEIC test preparation program practice tests / Kim Dea Kyun . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 214p. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00359-NV00362

190. New TOEIC season 3 : New TOEIC test preparation program practice tests / Kim Dea Kyun . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 213p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00347-NV00350

191. Pass the Toeic test : Advanced Course / Miles Craven . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 436p. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00391-NV00394

192. Pass the Toeic test : Intermediate Course / Miles Craven . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 436p. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00383-NV00386

193. Pass the Toeic test : Introductory Course / Miles Craven . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 421p. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00387-NV00390

194. Perfect Toefl Junior : Practice Test / Darakwon Toefl Junior research team/ Book 1 . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 166p. ; 28cm.; 1 CD

Đăng ký cá biệt: NV00174-NV00177

195. Preparation Book for the Toefl Primary : Step 2 . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 283p. ; 27cm; 1CD- ROM

Đăng ký cá biệt: NV00170-NV00173

196. Preparation Book for the Toefl Primary :Step 1 . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 274p. ; 27cm.; 1CD-ROM

Đăng ký cá biệt: NV00166-NV00169

197. Prepare for IELTS : Practice tests:Academic module . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2015 . - 199p. ; 29cm. - ( Insearch English )

Đăng ký cá biệt: NV00343-NV00346

198. Prepare for IELTS : Practice tests : General training module . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 205p. ; 29cm. - ( Insearch English )

Đăng ký cá biệt: NV00339-NV00342

199. Richmond practice tests for flyers . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 123p. ; 29cm. - ( Cambridge Young learners English )

Đăng ký cá biệt: NV00371-NV00374

200. Richmond practice tests for movers . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 114p. : pic,tab ; 29cm. - ( Cambridge Young learners English )

Đăng ký cá biệt: NV00363-NV00366

201. Richmond practice tests for starters . - Tp.Hồ Chí Minh, 2017 . - 86p. : pic...,tab ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00367-NV00370

202. Study English IELTS preparation : Resource book = Giáo trình luyện thi IELTS / Anna Shymkiw, David Larbalestier . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2013 . - viii, 311 p. ; 24cm. - ( series one )

Tóm tắt :

Đăng ký cá biệt: NV00118-NV00121

203. Toefl iBT / Pamela J.Sharpe . - 13th ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 817p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00255-NV00258

204. Toefl iBT: Reading / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 349p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00231-NV00234

205. Toefl iBT: Speaking / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2011 . - 389p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00227-NV00230

206. Toefl Junior listening; New Oriental Education & Technology Group . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 127cm. ; 28cm

Đăng ký cá biệt: NV00331-NV00334

207. TOEFL junior: Language form and meaning . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 128p. ; 28cm

Đăng ký cá biệt: NV00351-NV00354

208. TOEFL junior: Reading . - Tp.Hồ Chí Minh, NXB.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2015 . - 157p. ; 28cm

Đăng ký cá biệt: NV00355-NV00358

209. TOEFL primary step 1 : Audio script & Answer Key. Book2 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2017 . - 16p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: NV00419-NV00422

210. TOEFL primary step 1 : Audio script & Answer Key. Book3 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016 . - 16p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: NV00439-NV00442

211. TOEFL primary step 1 : Practice tests / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016 . - 133p. : ill ; 30cm. + 1 CD

Đăng ký cá biệt: NV00411-NV00414

212. TOEFL primary step 1. Book 2 / Eduplanet . - Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2017 . - 125cm. : ill ; 30cm. + 1 MP3

Đăng ký cá biệt: NV00403-NV00406

213. TOEFL primary step 1. Book 3 . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 126p. : ill ; 30cm. + 1 MP3

Đăng ký cá biệt: NV00407-NV00410

214. TOEFL primary step 1. Book1 . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016 . - 126p. : ill ; 30cm. + 1 CD

Đăng ký cá biệt: NV00399-NV00402

215. TOEFL primary step 2 : Audio script & Answer Key. Book1 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 16p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: NV00443-NV00446

216. TOEFL primary step 2 : Audio script & Answer Key. Book2 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 16p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: NV00447-NV00450

217. TOEFL primary step 2 : Audio script & Answer Key. Book3 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 16p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: NV00451-NV00454

218. TOEFL primary step 2 : Practice tests / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016 . - 123p. : ill ; 30cm. + 1 MP3 CD

Đăng ký cá biệt: NV00435-NV00438

219. TOEFL primary step 2. Book1 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 130p. : ill ; 30cm. + 1 MP3

Đăng ký cá biệt: NV00423-NV00426

220. TOEFL primary step 2. Book2 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 130p. : ill ; 30cm. + 1 MP3

Đăng ký cá biệt: NV00427-NV00430

221. TOEFL primary step 2. Book3 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 130p. : ill ; 30cm. + 1 MP3

Đăng ký cá biệt: NV00431-NV00434

222. TOEFL reading flash = Chương trình luyện thi TOEFL / Milada Broukal ; Chú giải: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh . - New ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2004 . - 156p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00086-NV00089

223. Vocabulary for IELTS with answers : Self-study vocabulary practice / Pauline Cullen . - Đồng Nai, 2009 . - 174p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Lv04284

224. Writing for the TOEFL IBT / Lin Lougheed . - 4th.ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2012 . - 363p. ; 26cm. - ( Barron's. The leader in test preparation )

Đăng ký cá biệt: NV00327-NV00330

225. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning / Adam Worcester, Lark Bowerman, Eric Williamson . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 725p. ; 26cm.; 8Audio CDs

Đăng ký cá biệt: NV00243-NV00246

226. Cracking the TOEFL iBT. / Douglas Pierce; Sean Kinsell . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2007 . - 535p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00247-NV00250

227. Giết con chim nhại / Harper Lee ; Dịch: Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm Phương . - H. : Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016 . - 419tr. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00046-NV00049

228. Từ điển Anh-Anh-Việt = English - English - Vietnamese dictionary / Tu chỉnh, h.đ.: Lâm Quang Đông, Khoa Anh trường ĐHNN - ĐHQGHN . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 1570tr. ; 18cm

Đăng ký cá biệt: NV00042-NV00045

229. Ngữ pháp tiếng Anh hiện đại = Mind Map English grammar: Giáo trình học và tham khảo dành cho người học và giảng viên tiếng Anh / TS. Nguyễn Đắc Tâm . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 237tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày khái niệm, cấu tạo và cách sử dụng từ loại, cách sử dụng thì trong câu, cấu trúc câu cũng như các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh hiện đại

Đăng ký cá biệt: NV00050-NV00053

230. Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn: Dùng cho các kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia, các kỳ thi tuyển Cao đẳng - Đại học ngoại ngữ, PET, KET, FCE, CAE, TOEFL & các kỳ thi tiếng Anh chính thức khác = Collection of new examination essays&writings for high school, collecge&university / K.Rajamanikam; V.Navaratnam; Ban biên dịch First News . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 303tr. ; 21cm

Tóm tắt : Tuyển tập các bài luận, viết trong các kỳ thi Anh văn, có phần nhận xét hướng dẫn tiếng Việt

Đăng ký cá biệt: NV00054-NV00057

231. Tuyển tập các bài luận Tiếng Anh trong các kỳ thi = The best model examination essays / Ban biên tập First News . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2016 . - 287p. ; 21cm

Tóm tắt : Tuyển tập gồm 52 bài luận với nhiều đề tài khác nhau dành cho học sinh bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng viết luận thông qua các ví dụ mẫu

Đăng ký cá biệt: NV00058-NV00061

232. Basic vocabulary in use : with answers : New practical textbook&self-study practice reference for English learners / Michael McCarthy, Felicity O'Dell; with Ellen Shaw. Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2004 . - 170p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00062-NV00069

233. Destination B1 = Giáo trình học ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh : Grammar & Vocabulary with answer key / Malcolm Mann; Steve Taylore-Knowles; Giới thiệu: Mai Bùi . - H. : Thời đại, 2014 . - 256tr. ; 27cm

Đăng ký cá biệt: NV00307-NV00310

234. Destination B2 = Giáo trình học ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Destination B2 : Grammar & Vocabulary with answer key / Malcolm Mann; Steve Taylore-Knowles; Giới thiệu: Mai Bùi . - H. : Thời đại, 2014 . - 254tr. ; 27cm

Đăng ký cá biệt: NV00311-NV00314

235. Destination C1&C2 = Giáo trình học ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Destination C1&C2 : Grammar & Vocabulary with answer key / Malcolm Mann; Steve Taylore-Knowles; Giới thiệu: Mai Bùi . - H. : Thời đại, 2014 . - 311p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00315-NV00318

236. Tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại : English for office & businness conversatoin : A picture process vocabulary / Susan Dean, Lawrence J. Zwier . - New ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 107p. ; 29cm

Tóm tắt : Hướng dẫn học giao tiếp tiếng Anh dành cho công tác văn phòng cụ thể theo các chủ đề: công việc hàng ngày, quản lý tài liệu in, thư gửi, sử dụng điện thoại, máy fax, máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác, các vấn đề về thanh toán, điều hành văn phòng kèm theo bài tập về từ vựng

Đăng ký cá biệt: NV00375-NV00378

237. Tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại = English for office & businness conversatoin : A picture process vocabulary / Susan Dean, Lawrence J. Zwier; Biên dịch: Vũ Tài Hoa . - New ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 107p. ; 29cm

Tóm tắt : Hướng dẫn học giao tiếp tiếng Anh dành cho công tác văn phòng cụ thể theo các chủ đề: công việc hàng ngày, quản lý tài liệu in, thư gửi, sử dụng điện thoại, máy fax, máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác, các vấn đề về thanh toán, điều hành văn phòng kèm theo bài tập về từ vựng

Đăng ký cá biệt: NV00379-NV00382

238. Từ tốt đến vĩ đại : Tại sao một số công ty đạt bước nhảy vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch . - Tái bản lần thứ 21. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2017 . - 441tr. ; 21cm

Tóm tắt : Đưa ra những thông điệp cho con người để đạt được sự quản lí vĩ đại, xây dựng nên những tổ chức vĩ đại trong ngành quản trị kinh doanh

Đăng ký cá biệt: NV00074-NV00077

239. Từ đúng - Từ sai : Các từ và cấu trúc tiếng Anh thường nhầm lẫn khi sử dụng / L. G. Alexander ; Nhóm dịch giả ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 494tr. ; 21cm

Tóm tắt : Bao gồm các cấu trúc và từ vựng thông dụng thường nhầm lẫn trong quá trình học cũng như giao tiếp hằng ngày khi sử dụng tiếng Anh

Đăng ký cá biệt: NV00078-NV00081

240. Grammar Practice for Elementary students : The most practice grammar textbook for English learners / Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh . - New Edition 2002. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004 . - 175p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00090-NV00093

241. Grammar Practice for Pre-Intermediate students with answers key : The most practice grammar textbook for English learners / Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2004 . - 177p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00098-NV00101

242. Grammar Practice for intermediate student : With answers : The most practical grammar textbook for English learners / Elaine Walker, Steven Elsworth ; Thực hiện: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh . - New Edition 2002. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004 . - 168p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00094-NV00097

243.Master Toefl junior advanced (CEFR level B2) : Language form and meaning: Grammar / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 142p. ; 27cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00203-NV00206

244. Master Toefl junior Basic (CEFR level A2) : Language form and meaning: Grammar / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 147p. ; 28cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00207-NV00210

245. Master Toefl junior: Intermediate (CEFR level B1) : Language form and meaning: Grammar / Richie Hahn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014 . - 142p. ; 27cm. - ( Improving skills and knowledge for the TOEFL junior test )

Đăng ký cá biệt: NV00211-NV00214

246. Tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại : English for office & businness conversatoin : A picture process vocabulary / Susan Dean, Lawrence J. Zwier . - New ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2014 . - 107p. ; 29cm

Tóm tắt : Hướng dẫn học giao tiếp tiếng Anh dành cho công tác văn phòng cụ thể theo các chủ đề: công việc hàng ngày, quản lý tài liệu in, thư gửi, sử dụng điện thoại, máy fax, máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác, các vấn đề về thanh toán, điều hành văn phòng kèm theo bài tập về từ vựng

Đăng ký cá biệt: NV00375-NV00378

247. Tiếng Anh văn phòng và giao tiếp thương mại = English for office & businness conversatoin : A picture process vocabulary / Susan Dean, Lawrence J. Zwier; Biên dịch: Vũ Tài Hoa . - New ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 107p. ; 29cm

Tóm tắt : Hướng dẫn học giao tiếp tiếng Anh dành cho công tác văn phòng cụ thể theo các chủ đề: công việc hàng ngày, quản lý tài liệu in, thư gửi, sử dụng điện thoại, máy fax, máy vi tính và các thiết bị văn phòng khác, các vấn đề về thanh toán, điều hành văn phòng kèm theo bài tập về từ vựng

Đăng ký cá biệt: NV00379-NV00382

248.Tuyển chọn 250 bài luận mẫu tiếng Anh / Duy Quang . - H. : Dân trí ; Nhà sách Tân Việt, 2016 . - 432tr. ; 24cm

Tóm tắt : Giới thiệu 140 bài luận tiếng Anh thông dụng và 110 bài luận mẫu cho người thi TOEFL, có kèm theo bản dịch tiếng Việt

Đăng ký cá biệt: NV00122-NV00125

249.Tiếng Anh trong thương mại toàn cầu : Làm kinh doanh trên khắp thế giới / Jason, Mary Cel Jenny Layson ; Nguyễn Thành Yến dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2017 . - 255tr. : ảnh, hình vẽ ; 24cm

Tóm tắt : Giới thiệu 30 tình huống giao tiếp tiếng Anh thương mại tập trung vào ba chủ đề chính: Xây dựng quan hệ, thể hiện kỹ năng bán hàng và duy trì quan hệ với khách hàng

Đăng ký cá biệt: NV00126-NV00129

250.New English file : Intermediate Student book and workbook / Clive Oxenden; Christina Latham - Koenig . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 79p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: NV00303-NV00306

251.Giải thích ngữ pháp tiếng Anh / Đại Lợi, Hương Giang chủ biên; The Windy; hiệu đính: Ngọc Mai . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 . - 615tr. ; 24cm. - ( Tủ sách giúp học tốt môn tiếng Anh )

Đăng ký cá biệt: NV00102-NV00105

252.     Bí quyết thi trắc nghiệm Tiếng Anh : Phương pháp hiệu quả nhất để vượt qua các kỳ thi trắc nghiệm tiếng Anh / Lê Đình Bì . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017 . - 238tr ; 25cm

Tóm tắt : Đưa ra các kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm. Giới thiệu các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ, cấu trúc song hành, sự phù hợp giữa đại từ và tiền từ, cách dùng đại từ, tính từ, trạng từ..

Đăng ký cá biệt: NV00106-NV00109

253.Sổ tay thư tín thương mại quốc tế / Nguyễn Quốc Hùng . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 338tr. ; 25cm

Tóm tắt : Hướng dẫn chi tiết cách viết thư bằng tiếng Anh: Các quy tắc, tiêu chí, thư mẫu với nội dung, hình thức, phương pháp viết, cấu trúc... chuẩn câu tiếng Anh

Đăng ký cá biệt: NV00110-NV00113

254.221. TOEFL primary step 2. Book3 / Eduplanet . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015 . - 130p. : ill ; 30cm. + 1 MP3

Đăng ký cá biệt: NV00431-NV00434

255. TOEFL reading flash = Chương trình luyện thi TOEFL / Milada Broukal ; Chú giải: Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh . - New ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2004 . - 156p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: NV00086-NV00089

256. Vocabulary for IELTS with answers : Self-study vocabulary practice / Pauline Cullen . - Đồng Nai, 2009 . - 174p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Lv04284

257. Writing for the TOEFL IBT / Lin Lougheed . - 4th.ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2012 . - 363p. ; 26cm. - ( Barron's. The leader in test preparation )

Đăng ký cá biệt: NV00327-NV00330

258. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning / Adam Worcester, Lark Bowerman, Eric Williamson . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 725p. ; 26cm.; 8Audio CDs

Đăng ký cá biệt: NV00243-NV00246

259.197. Prepare for IELTS : Practice tests:Academic module . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2015 . - 199p. ; 29cm. - ( Insearch English )

Đăng ký cá biệt: NV00343-NV00346

260.  Prepare for IELTS : Practice tests : General training module . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 205p. ; 29cm. - ( Insearch English )

Đăng ký cá biệt: NV00339-NV00342

261. Richmond practice tests for flyers . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 123p. ; 29cm. - ( Cambridge Young learners English )

Đăng ký cá biệt: NV00371-NV00374

262. Richmond practice tests for movers . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 114p. : pic,tab ; 29cm. - ( Cambridge Young learners English )

Đăng ký cá biệt: NV00363-NV00366

263. Richmond practice tests for starters . - Tp.Hồ Chí Minh, 2017 . - 86p. : pic...,tab ; 29cm

Đăng ký cá biệt: NV00367-NV00370

264. Study English IELTS preparation : Resource book = Giáo trình luyện thi IELTS / Anna Shymkiw, David Larbalestier . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2013 . - viii, 311 p. ; 24cm. - ( series one )

Tóm tắt :

Đăng ký cá biệt: NV00118-NV00121

265. Toefl iBT / Pamela J.Sharpe . - 13th ed. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2017 . - 817p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00255-NV00258

266. 154. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning / Adam Worcester, Lark Bowerman, Eric Williamson . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2016 . - 725p. ; 26cm.; 8Audio CDs

Đăng ký cá biệt: NV00243-NV00246

267. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning: Reading / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2010 . - 206p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00154-NV00157

268. Building skills for the TOEFL iBT : Beginning: Speaking / Paul Edmunds; Nancie McKinnon; Jeff Zeter . - second edition. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ; Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, 2010 . - 217p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: NV00146-NV00149

Số lần đọc: 477
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà