Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ năm, 22/11/2018 - 16:44

Thông báo tài liệu mới tháng 10/2018

1.Kế toán trong các đơn vị nhà nước / PGS.TS.Chúc Anh Tú chủ biên; TS.Lê Quang Hiếu,Ths.NCS.Lê Thị Thanh Dung, Ths.NCS.Phạm Văn Hào, Ths.Hà Tuấn Vinh. . - H. : Tài chính., 2018 . - 487tr. ; 24 cm

Tóm tắt : Cung cấp kiến thức về cơ chế tài chính, tổ chức công tác kế toán, các quy trình hạch toán nghiệp vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán của Kho bạc nhà nước, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục dự trữ nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước..

Đăng ký cá biệt: Vb16473-Vb16482, Vm54352-Vm54390, Vs02414

2.Thực hành kế toán : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Chúc Anh Tú chủ biên; TS.Nguyễn Thị Nga, TS.Chu Thị Bích Hạnh, TS.Nguyễn Thị Ngọc Lan,Ths.NCS.Nguyễn Thị Thái An.. . - H. : Tài chính., 2018 . - 380tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày đầy đủ về kiến thức thực hành kế toán bao gồm một bài tập lớn tổng hợp về doanh nghiệp sản xuất, đầy đủ các thành phần nghiệp vụ được cập nhật các quy định mới của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Đăng ký cá biệt: Vb16483-Vb16492, Vm54391-Vm54429, Vs02415

3.Thẩm định giá trị doanh nghiệp nhỏ và vừa / TS.Nguyễn Hồ Phi Hà . - H., 2018 . - 287tr. ; 21cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận, minh chứng những yếu kém trong triển khai văn bản pháp lý và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp nói chung và thẩm định giá doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16493-Vb16502, Vm54430-Vm54468, Vs02416

4. Thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / TS.Nguyễn Hồ Phi Hà . - H., 2018

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận, minh chứng những yếu kém trong triển khai văn bản pháp lý và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác thẩm định giá doanh nghiệp nói chung và thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nói riêng ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16523-Vb16532, Vm54507-Vm54545, Vs02419

5.Thực hành kế toán tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) : Sách tham khảo / PGS.TS.Trần Văn Hợi, Ths. Nguyễn Thị Nga đồng chủ biên; TS.Hoàng Thanh Hạnh, TS.Phạm Thị Tuyết Minh.. . - H. : Tài chính., 2018 . - 701tr. ; 24 cm

Tóm tắt : Cung cấp tài liệu hướng dẫn kế toán và thực hành kế toán đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng ký cá biệt: Vb16503-Vb16512, Vm54469-Vm54487, Vs02417

6.Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin / TS.Thái Bá Công, TS.Nguyễn Tuấn Anh đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2018 . - 415tr. ; 24 cm

Tóm tắt : Trình bày những kiến thức căn bản về phần mềm kế toán và nguyên lý áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp. Trình bày và hướng dẫn quy trình thực hành kế toán trên phần mềm kế toán MISA áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Đăng ký cá biệt: Vb16513-Vb16522, Vm54488-Vm54506, Vs02418

7. Tổ chức công tác kiểm toán : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ, PGS.TS.Thịnh Văn Vinh đồng chủ biên; TS.Đỗ Thị Thoa.. . - H., 2018 . - 390tr. ; 24 cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận về kiểm toán, các yếu tố ảnh hưởng, yêu cầu nhiệm vụ và nội dung tổ chức , tổ chức bộ máy nhân sự, quy trình, phương pháp và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán

Đăng ký cá biệt: GT190424-GT190507, Vb16533-Vb16542, Vm54546-Vm54550, Vs02420

8. Hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / PGS.TS.Lê Xuân Trường chủ biên; Ths. Đặng Nguyên Mạnh, Ths. Hoàng Thị Thu Hiền, Ths. Trần Thị Thu Hương, Ths. Bùi Việt Hùng . - H., 2018 . - 219tr. ; 21cm

Tóm tắt : Cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế, giới thiệu các xu hướng hội nhập quốc tế về thuế, giới thiệu xu hướng chung nhất và các xu hướng cải cách thuế nổi bật ở một số lĩnh vực đặc biệt, đánh giá quy trình hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam, chỉ ra những tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hợp tác quốc tế về thuế. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế của Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu và rộng

Đăng ký cá biệt: Vb16543-Vb16552, Vm54551-Vm54589, Vs02421

9. Tại sao Mác đúng? : Sách tham khảo / Terry Eagleton ; Dịch: Đinh Xuân Hà, Phương Sơn . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận chính trị, 2018 . - 290tr. ; 24 cm. - ( Tủ sách Phục vụ lãnh đạo )

Tóm tắt : Phân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng vững vàng nhằm phản bác và đi đến khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Những vấn đề được tác giả lựa chọn để phản bác phản ánh đầy đủ các bình diện xã hội lịch sử của chủ nghĩa Mác, đã đặt chủ nghĩa Mác dưới nhiều góc nhìn, lát cắt khác nhau để luận giải

Đăng ký cá biệt: Vb16553-Vb16555

10. Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác - Lênin : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng / TS.Dương Quốc Quân; Ths. Nguyễn Thị Giang; Ths.Khuất Thị Vang đồng chủ biên . - H. : Lao động -xã hội, 2018 . - 171tr. ; 24 cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin, những vấn đề đặt ra trong việc bổ sung, phát triển triết học Mác- Lênin trong bối cảnh hiện nay, vai trò của triết học Mác - Lênin trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu và sự nghiệp đổ mới ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: Vb16556-Vb16560, Vm54590-Vm54609

11. Dictionary of accounting terms / Jae K. Shim, Ph.D.;Joel G. Siegel, Ph.D., CPA;Nick Dauber, MS, CPA; Anique A. Qureshi, Ph.D., CPA . - six edition. - Hauppauge, New York : Barron's, 2014 . - v, 549 pages : illustrations ; 18cm. - ( Barron's business guides )

Đăng ký cá biệt: Lv04317

12.Internal control strategies : a mid to small business guide / Julie Harrer . - Hoboken, N.J. : Wiley, 2008 . - xi, 308 p. : ill. ; 24cm

Đăng ký cá biệt: Lv04318

13.THE SIX SIGMA WAY : How to Maximize the Impact of Your Change and Improvement Efforts / Peter S. Pande, Robert P. Neuman, and Roland R. Cavanagh . - Second edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2014 . - xix, 426 pages : illustrations ; 24cm

Đăng ký cá biệt: Lv03567, Lv04319

14.Fraud and fraud detection : a data analytics approach / Sunder Gee . - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2015 . - xv, 336 pages : illustrations ; 27 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04320

15.Accounting information systems controls and processes / Leslie Turner; Andrea Weickgenannt, Mary Kay Copeland . - third edition. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc, 2017 . - 553p. ; 28cm

Đăng ký cá biệt: Lv04321, Lv04322

16. Financial shenanigans : how to detect accounting gimmicks & fraud in financial ... / Howard M. Schilit, Jeremy Perler, and Yoni Engelhart . - Fourth edition. - New York : McGraw Hill, 2018 . - 317p. ; 24 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04323

17. Fraud auditing and forensic accounting / Tommie W. Singleton, Aaron J. Singleton . - Fourth edition. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2010 . - xiv, 317 p. : ill. ; 24 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04324, Lv04325

18.Forensic analytics : methods and techniques for forensic accounting investigations / Mark Nigrini . - Hoboken, N.J : Wiley, 2011 . - xvi, 463 p. : ill. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: Lv04326, Lv04327

19.Creative accounting, fraud and international accounting scandals / edited by Michael John Jones . - Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2010 . - xxii, 550 p. : ill. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Lv04328, Lv04329

20.Intelligent internal control and risk management : designing high-performance ... / Matthew Leitch . - Aldershot, England : Gower, 2016 . - viii, 253 p. : ill. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: Lv04330, Lv04331

21.Bizmanualz ISO 22000 food safety policies, procedures and forms . - St. Louis, Mo : Bizmanualz, Inc., 2006 . - 1 CD-ROM ; 4 3/4 in. + 1 manual (loose leaf)

Đăng ký cá biệt: Lv04332, Lv04333

22. The impact of IFRS on industry / Mohan R. Lavi . - Hoboken : Wiley, 2016 . - vii, 260 pages ; 24 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04334

23.Encyclopedia of fraud / Joseph T.Wells . - USA : Obsidian, 2002 . - 876, A-37p. ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Lv04335

24.Encyclopedia of fraud / Joseph T.Wells . - 2005 edition. - Austin, Tex : Association of Certified Fraud Examiners, 2005 . - xii, 848, A-27 p. : ill ; 25cm

Đăng ký cá biệt: Lv04340

25.History of accounting : an international encylopedia. / Edited by Michael Chatfield, Richard Vangermeersch volume 21 . - New York : Routledge, 2015 . - 649p. ; 24 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04336, Lv04337

26. A history of auditing : the changing audit process in Britain from the nineteenth century to the present day / Derek Matthews . - London : Routledge, 2012 . - 184p. ; 24 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04338

27. Dictionary of accounting / Simon M H Collin . - 4th ed. - London : Black, 2009 . - 239p. ; 21cm

Đăng ký cá biệt: Lv04339

28.Accounting & Auditing research : Tool & Strategies / Thomas R. Weirich, Thomas C.Pearson; Natalie T. Churyk . - Ninth edition. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2017 . - 225p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: Lv04341

29.Contemporary issue in accounting / Michaela Rankin; Patricia Stanton; Susan Mcgowan; Kimberly Ferlauto; Mathew Tilling . - Australia : John Wiley & Sons Australia Lt, 2012 . - 426p. ; 26cm

Đăng ký cá biệt: Lv04342

30.Executive roadmap to fraud prevention and internal control : creating a culture ... / Martin T. Biegelman, Joel T. Bartow . - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012 . - xxviii, 411 p. : ill. ; 24 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04343

31.Essentials of Forensic Accounting / Michael A Crain; William S Hopwood; Carl Pacini; George R Young . - New York : Wiley, 2015 . - 609p. ; 27 cm

Đăng ký cá biệt: Lv04344

32. Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo hiệp định thương mại tự do tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền; Thành viên: TS.Nguyễn Thị Kim Oanh, TS.Mai Thị Vân Anh, CN.Nguyễn Tuấn Trung . - H., 2017 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận về các biện pháp phòng vệ thương mại theo hiệp định thương mại tự do.Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường năng lực áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08597

33. Chính sách chi tiêu công cho giáo dục đào tạo ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Thị Hoa Thơm, Thành viên: Ths.Trần Thị Kim Liên, Ths.Phạm Thị Tiểu Thanh, Ths.Vũ Thị Thúy Quỳnh,.. . - H., 2017 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận, thực trạng chính sách chi tiêu công cho giáo dục đào tạo ở Việt Nam và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện

Đăng ký cá biệt: LA08598

34. Chính sách tài chính Việt Nam phát triển nông nghiệp công nghệ cao : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thị Minh Hằng; Thành viên: PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền, TS.Tôn Thu Hiền, CN.Hoàng Thúy Dung . - H., 2017 . - 126tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiệp chính sách tài chính phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08599

35. Chính sách thuế nhằm tạo dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Lý Phương Duyên; Ths.Đỗ Văn Hải, Ths.Nguyễn Đình Cao, CN.Phạm Ngọc Anh Thư . - H., 2017 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chính sách thuế. Nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhằm tạo dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08600

36. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Vũ Hồng Nhung, Ths.Vũ Thị Lê Hoa; Thành viên: Ths.Hoàng Hải Ninh, Ths.Lê Thị Bích Ngọc . - H., 2017 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Lí luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Thực trạng, quan điểm và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08601

37. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta: Thành tựu và những vấn đề đặt ra : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Đặng Thị Huế; Thành viên: Ths.Bùi Xuân Hóa, Ths.Lê Thị Hồng Nhung, TS.Nguyễn Ngọc Ánh, Ths.Nguyễn Thị Hằng . - H., 2017 . - 65tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát thành tựu và một số vấn đề tồn tại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08602

38. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Thị Thu Hà; Thành viên: Ths.Đoàn Thị Thu Hương, Ths.Nguyễn Ánh Nguyệt . - H., 2017 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08603

39. Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Kinh nghiệm các nước và giải pháp áp dụng tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Duy Nguyên, Ths.Nguyễn Hoàng Tuấn;.. . - H., 2017 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Phân tích thực trạng, kinh nghiệm của các nước về vấn đề tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và đề xuất một số giải pháp áp dụng tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08498

40. Di chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Thực trạng và một số khuyến nghị cho Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm: Ths.Đào Thị Thúy Hưởng, Ths.Vũ Thị Hằng Nga; Thành viên: Ths.Phạm Thị Thu Dung, Ths.Nguyễn Tiến Đức, Ths.Phan Thị Tiến Bình,... . - H., 2017 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn trực tiếp nước ngoài và di chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08604

41. Đánh giá tác động của nguồn lực tài chính đến nghèo đói và phúc lợi hộ gia đình : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm: TS.Vũ Văn Hưởng, Ths.Nguyễn Vũ Minh; Thành viên: TS.Phạm Quỳnh Mai, TS.Nguyễn Thị Việt Nga, NCS.Hồ Thị Hoài Thu, Ths.Lê Thị Hồng Thủy,.. . - H., 2017 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận, đánh giá tác động của nguồn lực tài chính đến nghèo đói và phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08606

42. Đảm bảo an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đang thí điểm triển khai hiệp ước Basel 2 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Thị Việt Thạch; Thành viên: Ths.Trần Thị Việt Thắm, CN.Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ths.Đỗ Văn Tuấn, Ths.Nguyễn Đình Cao . - H., 2017 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đang thí điểm triển khai hiệp ước Basel 2

Đăng ký cá biệt: LA08605

43. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm: Ths.Trần Thị Thu Hiền; Thành viên: Ths.Lưu Thị Thu Hoài, CN.Lê Minh Hùng, CN.Hoàng Anh Vũ . - H., 2017 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

Đăng ký cá biệt: LA08607

44. Đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài; Thành viên: Ths.Phạm Nữ Mai Anh, Ths.Tăng A Na, Ths.Lê Thị Phương Thảo . - H., 2017 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08608

45. Đổi mới chi tiêu công đáp ứng nhu cầu dịch vụ công ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Thành viên tham gia: TS.Nguyễn Thùy Linh, Ths.Lê Thị Thúy, Ths.Phùng Thanh Loan, Ths.Phạm Lê Thanh Vân . - H., 2017 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về chi tiêu công đáp ứng nhu cầu dịch vụ công. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp đổi mới chi tiêu công đáp ứng nhu cầu dịch vụ công ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08609

46. Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ di động viễn thông Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Thị Nhung; Thành viên: Nguyễn Thành Giang, Nguyễn Hoàng Ngân, Mai Mai,.. . - H., 2017 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ di động viễn thông Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08610

47. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Lưu Hữu Đức; Thành viên: Ths.Tạ Đình Hòa, Ths.Nguyễn Tuấn Dương, Ths.Nguyễn Thu Hà,.. . - H., 2017 . - 158tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08612

48. Giải pháp phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo hướng bền vững : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Trần Thị Phương Mai; Thành viên: Ths.Lê Thị Mai Anh, Phạm Thị Mai Oanh, Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hương Giang . - H., 2017 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo hướng bền vững

Đăng ký cá biệt: LA08613

49. Giải pháp phát triển Logistics ở Việt Nam trong điều kiện tham gia hiệp định TPP : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thị Thu Hương; Thành viên: TS.Nguyễn Đức Lợi, Ths.Võ Thị Vân Khánh,... . - H., 2017 . - 121tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Logistic. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển Logistics ở Việt Nam trong điều kiện tham gia hiệp định TPP

Đăng ký cá biệt: LA08499

50. Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thị Hảo, Ths.Vũ Thị Thu Hương; Thành viên: Ths.Đỗ Thị Thu Hiền, Ths.Nguyễn Thị Hoài Thương, Ths.Nguyễn Thị Hạnh . - H., 2017 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08615

51. Giải pháp tài chính vi mô cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Ngô Văn Hiền; Thành viên: TS.Nguyễn Ngọc Tuyến, PGS.TS.Phạm Văn Đăng, TS.Nguyễn Hợp Toàn,... . - H., 2017 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tài chính vi mô cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08614

52. Giải pháp ứng dụng quản lý tuân thủ trong quản lý thuế ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Đình Chiến; Thành viên: Ths.Nguyễn Thùy Trang, Ths.Trần Ngọc Mão, CN.Hoàng Thúy Dung . - H., 2017 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về ứng dụng quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp ứng dụng quản lý tuân thủ trong quản lý thuế ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08616

53. Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết: Thực trạng, cơ hội và thách thức : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Lê Hoàng Anh . - H., 2017 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng, cơ hội và thách thức khi Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA)

Đăng ký cá biệt: LA08617

54. Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Minh Hoàng; Thành viên: Ths.Lâm Thị Thanh Huyền, Ths.Vương Minh Phương, Ths.Trần Thanh Hà,.. . - H., 2017 . - 128tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08627

55. Hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức tại Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm: Ths.Trương Thị Anh Đào, Ths.Nguyễn Thị Chiên . - H., 2017 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức tại Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08626

56. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Mai Khánh Vân; Thành viên: Ths.Bùi Thu Hà, NCS.Nguyễn Thu Hà, NCS.Nguyễn Phí Hùng, NCS.Phí Thị Kim Thư . - H., 2017 . - 183tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính cho doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính cho các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08618

57. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Hồ Thị Thu Hương; Thành viên: TS.Lê Quốc Minh, NCS.Hồ Mạnh Tùng, Lê Minh Chiến . - H., 2017 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08622

58. Hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ra đối với đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong điều kiện hiện nay ở Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Trương Thị Vân Lý; Thành viên: Ths.Phạm Thị Hà, Ths.Nguyễn Hương Thủy, Ths.Nguyễn Thị Thu Hà,.. . - H., 2017 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, thực trạng và giải pháp hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ra đối với đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong điều kiện hiện nay ở Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08621

59. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Lê Thị Thanh, CN.Vũ Thị Thu Hương . - H., 2017 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08629

60. Hoàn thiện pháp luật về đầu tư ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Đoàn Thị Hải Yến; Thành viên: CN.Phạm Thị Việt Hà . - H., 2017 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung pháp luật về đầu tư. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đầu tư ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đăng ký cá biệt: LA08620

61. Hoàn thiện pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Ths.Đỗ Thị Kiều Phương . - H., 2017 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08619

62. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 10 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Ths.Ngô Tiến Dũng . - H., 2017 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 10

Đăng ký cá biệt: LA08624

63. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các trường đại học khối công lập của Việt Nam trong điều kiện tự chủ : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt, TS.Vũ Thị Phương Liên; Thư ký: TS.Phí Thị Kiều Anh . - H., 2017 . - 144tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về tổ chức kiểm toán nội bộ. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các trường đại học khối công lập của Việt Nam trong điều kiện tự chủ

Đăng ký cá biệt: LA08628

64. Hoạt động cho vay tiêu dùng với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Đặng Thị Ái; Thành viên: Ths.Trần Thị Thu Hiền (Thư ký), Ths.Lưu Thanh Huyền,.. . - H., 2017 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08630

65. Hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế: Xu hướng thế giới và chính sách của Việt Nam : Báo cáo tổng hợp kết tài: PGS.TS.Lê Xuân Trường; Thành viên: Ths.Bùi Việt Hùng, Ths.Lê Thanh Xuân, Ths.Nguyễn Thị Xuân Thương,... . - H., 2017 . - 126tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách hội nhập và hợp tác quốc tế về thuế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08631

66. Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thị Việt Nga; Thành viên: Ths.Nguyễn Vũ Minh (Thư ký), TS.Phạm Quỳnh Mai, Ths.Lê Thị Hồng Thủy,... . - H., 2017 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung, thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08634

67. Huy động nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Phạm Thị Hoàng Phương; Thành viên: Ths.Phạm Thị Lan Anh, Ths.Phạm Văn Hào . - H., 2017 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Tổng quan về tình hình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Trình bày một số lý luận về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu. Kinh nghiệm của một số nước và những khuyến nghị về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08632

68. Huy động vốn tài trợ cho đầu tư đổi mới sáng tạo ở các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Diêm Thị Thanh Hải; Thành viên: Ths.Lê Việt Nga (Thư ký), Ths.Hồ Quỳnh Anh, Ths.Vũ Thị Tuyết Thanh,.. . - H., 2017 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, trình bày thực trạng và đề xuất các giải pháp huy động vốn tài trợ cho đầu tư đổi mới sáng tạo ở các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08635

69. Nâng cao chất lượng tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán trong đơn vị dự toán cấp 2 - Bộ Công An do Kiểm toán nhà nước thực hiện : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: TS.Thái Bá Công, TS.Đỗ Thị Thoa; Thành viên: TS.Nguyễn Thu Hiền, NCS.Ths.Ngô Như Vinh, Ths.Trần Thị Ngọc Diệp,.. . - H., 2017 . - 153tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán trong đơn vị dự toán cấp 2 - Bộ Công An do Kiểm toán nhà nước thực hiện

Đăng ký cá biệt: LA08637

70. Nâng cao khả năng tiếp cận nghề nghiệp đối với sinh viên Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: Ths.Phạm Văn Hào, Ths.Nguyễn Thế Hùng; Thành viên: Ths.Nguyễn Thị Thu Hà, Ths.Nguyễn Hữu Đại . - H., 2017 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nghề nghiệp đối với sinh viên Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08636

71. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Giang Thị Xuyến, NCS.Ths.Ngô Như Vinh; Thành viên: Ths.Bùi Thị Tĩnh . - H., 2017 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận chung, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08638

72. Nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế IAS số 21 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái (the effects of changes in foreign exchange rates) để giải quyết các tình huống trong kế toán tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Bùi Thị Hằng, NCS.Trần Thị Ngọc Anh; Thành viên: NCS.Nguyễn Thị Nga, Ths.Dương Thị Yến,.. . - H., 2017 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản, thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS số 21 và ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái để giải quyết các tình huống trong kế toán tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08639

73. Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Đặng Phương Mai; Thành viên: TS.Nguyễn Tuấn Phương, Ths.Bùi Thu Hà, NCS.Hoàng Phương Anh,.. . - H., 2017 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thép ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08640

74. Pháp luật đăng ký doanh nghiệp với vấn đề khởi nghiệp ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Phạm Thị Hồng Nhung; Thành viên: Ths.Vũ Thị Thu Hương, Ths.Nguyễn Thị Kim Dung,... . - H., 2017 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu pháp luật đăng ký doanh nghiệp với vấn đề khởi nghiệp ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08645

75. Pháp luật về hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Thu Hằng; Thành viên: Ths.Nguyễn Thu Hương, CN.Trần Thị Thanh Hằng,.. . - H., 2017 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu pháp luật về hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08643

76. Pháp luật về quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Thị Giang; Thành viên: CN.Bùi Hà Hạnh Quyên, CN.Phan Thị Oanh, Ths.Nguyễn Thị Bích Ngọc . - H., 2017 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu pháp luật về quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08642

77. Phát triển khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Lương Thu Thủy; Thành viên: Ths.Nguyễn Phúc Đài, TS.Trần Thị Phương Dịu, Ths.Nguyễn Thị Duyên,.. . - H., 2017 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung, nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08641

78. Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Đinh Văn Hải, TS.Trần Phương Anh; Thành viên: Ths.Vũ Duy Minh, Ths.Đoàn Thị Hải, Ths.Hoàng Hải Ninh . - H., 2017 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển kinh tế xanh. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08644

79. Phân tích ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Bạch Thị Thu Hường, Ths.Đinh Thị Việt Nga; Thành viên: TS.Bạch Thị Thanh Hà, Ths.Vũ Thị Tuyết Thanh, Ths.Lại Thị Ngân,.. . - H., 2017 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Cơ sở lý luận về chính sách cổ tức và các nhân tố ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết. Thực trạng và giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08648

80. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng bằng mô hình kinh tế lượng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Thị Mai Phương, Ths.Nguyễn Tiến Đức; Thành viên: TS.Bạch Thị Thanh Hà, Ths.Lê Thị Ngọc Bích,... . - H., 2017 . - 127tr. ; 30cm

Tóm tắt : Cơ sở lý luận và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng bằng mô hình kinh tế lượng

Đăng ký cá biệt: LA08650

81. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất gốm xây dựng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nghiêm Thị Thà; Thành viên: NCS.Phạm Duy Khánh (Thư ký), TS.Nguyễn Tuấn Phương, TS.Đào Hồng Nhung,.... . - H., 2017 . - 128tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất gốm xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08647

82. Phân tích nợ công ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / TS.Trần Đức Trung . - H., 2017 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nợ công. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08649

83. Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ chống suy thoái kinh tế ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Đỗ Đình Thu; Thành viên: Ths,NCS.Nguyễn Sơn Hải, Ths.Nguyễn Thị Thương Giang, Ths,NCS.Hồ Xuân Anh Tuấn, Ths.Trần Minh Hải . - H., 2017 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích thực trạng phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ chống suy thoái kinh tế ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08651

84. Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Đinh Xuân Hạng; Thành viên: NCS, Ths.Trần Thị Lan (Thư ký), TS.Nguyễn Thị Hiền, TS.Tạ Anh Tuấn, Ths.Trần Trung Dũng . - H., 2017 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản, thực trạng phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08652

85. Quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: NCS,Ths.Trần Thị Lan & NCS,Ths.Hoàng Thị Bích Hà; Thành viên: PGS.TS.Đinh Xuân Hạng, Ths.Hoàng Thị Kim Ưng . - H., 2017 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08653

86. Quản trị vốn tồn kho của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Bạch Thị Thanh Hà; Thành viên: Ths.Bùi Thu Hà, Ths.Hồ Quỳnh Anh, Ths.Bạch Thị Thu Hường,... . - H., 2017 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn tồn kho của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản trị vốn tồn kho của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08654

87. Tác động của hệ thống đòn bẩy đến giá trị của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Vũ Văn Ninh; Thành viên: TS.Diêm Thị Thanh Hải (Thư ký), Ths.Nguyễn Trường Giang, Ths.Nguyễn Thu Hà . - H., 2017 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Phân tích tác động của hệ thống đòn bẩy đến giá trị của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08655

88. Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong hoạt động sản xuất - xuất khẩu mặt hàng giầy dép Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Thị Phương Lan & Ths, NCS.Cao Phương Thảo . - H., 2017 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong hoạt động sản xuất - xuất khẩu mặt hàng giầy dép Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08656

89. Tổ chức kế toán quản trị theo hướng tinh gọn ở các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong điều kiện ứng dụng mô hình sản xuất tinh gọn : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: Ths.Lại Thị Ngân & NCS.Trần Thị Ngọc Anh; Thành viên: Ths.Lê Thị Hoa, Ths.Nguyễn Thị Huế, Ths.Bùi Thị Minh Thúy . - H., 2017 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán quản trị. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị theo hướng tinh gọn ở các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong điều kiện ứng dụng mô hình sản xuất tinh gọn

Đăng ký cá biệt: LA08657

90. Ứng dụng kỹ thuật phân tích thành phần chính dự báo sự biến động CPI của Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: TS.Cù Thu Thủy & Ths.Nguyễn Thị Quỳnh Nga; Thành viên: Ths.Nguyễn Thị Quỳnh Châm, Ths.Bùi Thị Minh Nguyệt, Ths.Trương Thị Anh Đào . - H., 2017 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích thành phần chính dự báo sự biến động CPI của Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08658

91. Xây dựng chiến lược marketing cho các start-up tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: Ths.Lê Việt Nga & Ths.Đinh Thị Len . - H., 2017 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung và xây dựng chiến lược marketing cho các start-up tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08659

92. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học F2 - Management Accounting (Kế toán quản trị 1) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Mai Ngọc Anh & Ths.Bùi Tố Quyên; Thành viên: NCS,Ths.Trần Ngọc Diệp, NCS,Ths.Nguyễn Minh Thành, Ths.Cấn Mỹ Dung, Ths.Nguyễn Bá Linh . - H., 2017 . - 250tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bàn về xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học F2 - Management Accounting (Kế toán quản trị) tại Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08664

93. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học F5 - Performance Management (Kế toán quản trị 2) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Tuấn Anh & Ths.Ngô Như Vinh; Thành viên: Ths.Nguyễn Minh Thành . - H., 2017 . - 270tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học F5 - Performance Management (Kế toán quản trị 2) của Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08596

94. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học F8 - Audit and Assurance (Kiểm toán căn bản) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Thị Phương Liên & FCCA,Ths.Nguyễn Thu Thảo; Thành viên: TS.Phí Thị Kiều Anh, Ths.Dương Thị Thắm, Ths.Hoàng Thị Trang . - H., 2017 . - 570tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bàn về xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học F8 - Audit and Assurance (Kiểm toán căn bản) tại Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08662

95. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học kiểm toán báo cáo tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Phạm Tiến Hưng & TS.Phí Thị Kiều Anh; Thành viên: TS.Vũ Thị Phương Liên, Ths.Nguyễn Thu Thảo, Ths.Dương Thị Thắm . - H., 2017 . - 248tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bàn về xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học Kiểm toán báo cáo tài chính tại Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: LA08663

96. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học TCDN 1 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: Ths.Bùi Thị Hà Linh &Ths.Nguyễn Tuấn Dương; Thành viên: TS.Phạm Thị Vân Anh, TS.Phạm Thị Thanh Hòa, TS.Diêm Thị Thanh Hải,.. . - H., 2017 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bàn về xây dựng hệ thống học liệu phục vụ chương trình đào tạo chất lượng cao môn học TCDN 1

Đăng ký cá biệt: LA08661

97. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong điều kiện tham gia các hiệp định thương mại tự do : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Đồng chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Vũ Duy Vĩnh & Ths.Trần Thị Thu Nga; Thành viên: Ths.Phí Thị Thu Hương, Ths.Lê Thị Mai Anh, Ths.Bùi Thanh Huyền . - H., 2017 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong điều kiện tham gia các hiệp định thương mại tự do

Đăng ký cá biệt: LA08660

98. Pháp luật về quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Thị Giang; Thành viên: CN.Bùi Hà Hạnh Quyên, CN.Phan Thị Oanh, Ths.Nguyễn Thị Bích Ngọc . - H., 2017 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu pháp luật về quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08642

99. Phát triển khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: TS.Lương Thu Thủy; Thành viên: Ths.Nguyễn Phúc Đài, TS.Trần Thị Phương Dịu, Ths.Nguyễn Thị Duyên,.. . - H., 2017 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung, nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08641

100. Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện. / Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Đinh Văn Hải, TS.Trần Phương Anh; Thành viên: Ths.Vũ Duy Minh, Ths.Đoàn Thị Hải, Ths.Hoàng Hải Ninh . - H., 2017 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển kinh tế xanh. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08644

Số lần đọc: 691
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà