Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ hai, 03/12/2018 - 15:40

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 11/2018

THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI THÁNG 11/2018

1. Giáo trình toán cao cấp / Đỗ Văn Chí chủ biên; TS.Phạm Đình Phùng, Ths.Phạm Văn Doãn, Ths.Phạm Trung Kiên . - Tái bản lần thứ ba. - H. : Tài Chính, 2009 . - 319tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Bao gồm những kiến thức cơ bản về môn toán cao cấp

  Đăng ký cá biệt: GT127525-GT127993, GT168846-GT169013, GT190508-GT190617, Vb11784-Vb11793, Vd21602-Vd21621, Vs01724

2. Giáo trình Xác suất và thống kê toán / PGS.TS.Phạm Đình Phùng chủ biên; Ths.Phạm Văn Doãn, Ths.Nguyễn Văn Tiện, CN.Nguyễn Việt Tiến . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Tài chính., 2016 . - 328tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Nội dung giáo trình bao gồm 2 phần:Phần xác suất trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết xác suất, phần thống kê toán giải quyết các vấn đề của thống kê trên cơ sở sử dụng những kiến thức nền tảng của phần xác suất

  Đăng ký cá biệt: GT169350-GT169517, GT170716-GT170899, GT178361-GT178660, GT190618-GT190807, Vb16013-Vb16017, Vd28055-Vd28064, Vs02360

3. Giáo trình pháp luật đại cương / TS.Lê Thị Thanh, TS.Hoàng Thị Giang chủ biên; PGS.TS.Trần Đình Huỳnh, Ths.Vũ Thị Toán, Ths.Hoàng Thu Hằng.... . - H : Tài chính, 2009 . - 323tr ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của nhà nước và pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý, đồng thời khái quát nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt nam và pháp luật quốc tế

  Đăng ký cá biệt: GT114738-GT115406, GT169686-GT169853, GT190808-GT190944, Vb10929-Vb10938, Vd20491-Vd20510, Vs01628

4. Giáo trình xã hội học / TS.Nguyễn Văn Sanh chủ biên . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tài chính., 2014 . - 243tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trang bị cho sinh viên những nhận thức cơ bản về xã hội học cũng như sự vận dụng nhận thức đó trong công tác và đời sống xã hội

  Đăng ký cá biệt: GT156164-GT156347, GT169854-GT170021, GT190945-GT191134, Vb14668-Vb14672, Vd26123-Vd26132, Vs02171

5. Giáo trình quản lý hành chính công / Ths.Bùi Văn Quyết chủ biên; TS.Nguyễn Đức Lợi, TS.Nguyễn Thị Thu Hương, TS.Phạm Văn Nhật, Ths.Trần Thanh Mai . - H. : Tài chính, 2010 . - 299tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Những kiến thức cơ bản, đại cương về quản lý hành chính công, những vấn đề về quản lý hành chính công trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ, kế toán; Trang bị những kỹ năng cơ bản về công nghệ hành chính

  Đăng ký cá biệt: GT124915-GT125198, GT169014-GT169181, GT191135-GT191324, Vb11724-Vb11728, Vd21482-Vd21491, Vs01714

6. Giáo trình kinh tế môi trường / TS.Nguyễn Đức Lợi, TS.Phạm Văn Nhật đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2013 . - 382tr. ; 27cm

  Tóm tắt : Lý luận chung về môi trường. Các vấn đề kinh tế về tài nguyên thiên nhiên, về chất lượng môi trường, quản lý môi trường trong phát triển bền vững

  Đăng ký cá biệt: GT149504-GT149787, GT169518-GT169685, GT191325-GT191514, Vb13881-Vb13885, Vd24759-Vd24768, Vs01993

7. Giáo trình kinh tế phát triển / TS.Đinh Văn Hải, TS.Lương Thu Thủy đồng chủ biên . - H., 2014 . - 415tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Môn kinh tế phát triển nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các quốc gia đang phát triển, đồng thời có sự gắn kết, liên hệ chặt chẽ đối với thực tiễn phát triển kinh tế ở Việt Nam thời gian qua, định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới

  Đăng ký cá biệt: GT155360-GT155643, GT170022-GT170189, GT185877-GT186076, GT191515-GT191704, Vb14536-Vb14540, Vd25900-Vd25909, Vs02128

8. Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / PGS.TS.Phạm Thị Kim Vân, TS.Chu Văn Tuấn đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2013 . - 343tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Tổng quan về thống kê học, các quá trình nghiên cứu thống kê học và các phương pháp dự báo trong thống kê

  Đăng ký cá biệt: GT152516-GT152699, GT156548-GT156847, GT182421-GT182588, GT191705-GT191894, Vb14136-Vb14140, Vd25207-Vd25216, Vs02041

9. Giáo trình nguyên lý kế toán / GS.TS.Đoàn Xuân Tiên, TS.Lê Văn Liên, Ths.Nguyễn Thị Hồng Vân đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Tài chính., 2014 . - 411tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Cập nhật và bổ sung nhiều nội dung mới, hiện đại phù hợp với sự phát triển của khoa học kế toán cũng như nền kinh tế đang chuyển đổi theo hướng mở cửa và hội nhập

  Đăng ký cá biệt: GT153804-GT154087, GT157332-GT157531, GT182253-GT182420, GT191895-GT192084, Vb14174-Vb14178, Vd25282-Vd25291, Vs02049

10. Giáo trình kinh tế lượng / TS.Phạm Thị Thắng chủ biên; Ths.Nguyễn Trọng Hoà, Ths.Vũ Văn Hưởng, Ths.Nguyễn Văn Luyện, Ths.Lại Thị Ngân, Ths.Vũ Thị Bích Ngọc . - H : Tài chính, 2009 . - 243tr ; 24cm

  Tóm tắt : Tổng quan về kinh tế lượng, những vấn đề cơ bản của mô hình hồi qui đơn, ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi qui đơn, hồi qui với biến giả, đa cộng tuyến....

  Đăng ký cá biệt: GT117432-GT117900, GT182589-GT182756, GT192085-GT192274, Vb11004-Vb11013, Vd20641-Vd20660, Vs01641

11. Giáo trình kế toán tài chính / GS.TS.NGND.Ngô Thế Chi, PGS.TS.Trương Thị Thủy chủ biên . - Tái bản lần thứ tư. - H. : Tài chính., 2013 . - 783tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học đảm bảo cả về thực tiễn và lý luận cho phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay

  Đăng ký cá biệt: GT153068-GT153351, GT182757-GT182924, GT192275-GT192464, Vb14151-Vb14155, Vd25237-Vd25246, Vs02044

12. Giáo trình tài chính doanh nghiệp / PGS.TS.Bùi Văn Vần, PGS.TS.Vũ Văn Ninh đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất, có bổ sung, sửa chữa. - H.: Tài chính, 2015 . - 630tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Cập nhật những kiến thức mới về quản trị tài chính doanh nghiệp của thế giới, gắn với điều kiện và đặc điểm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, phù hợp với việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo của Học viện Tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ tài chính – kế toán cho nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và phát triển

  Đăng ký cá biệt: GT162099-GT162567, GT170532-GT170715, GT171268-GT171283, GT182085-GT182252, GT192465-GT192654, Vb15395-Vb15404, Vd27174-Vd27193, Vs02270

13. Giáo trình kinh tế vi mô I / PGS.TS.Nguyễn Văn Dần, Ths.Nguyễn Hồng Nhung đồng chủ biên . - Lần thứ hai. - H. : Tài chính., 2017 . - 251tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất thuộc về nguyên lý của kinh tế học vi mô: lý thuyết cầu - cung, độ co giản cầu - cung, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, khuyết tật thị trường và vai trò chính phủ trong nền kinh tế thị trường..

  Đăng ký cá biệt: GT183793-GT184276, GT184877-GT185176, GT192655-GT192714, Vb16291-Vb16295, Vd28506-Vd28515, Vs02399

14. Bài giảng gốc Quản lý dự án / TS.Đinh Văn Hải chủ biên; TS.Lương Thu Thủy, Ths.Nguyễn Phúc Đài, Ths.Vũ Duy Minh. - H. : Tài chính., 2013 . - 267tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trang bị kiến thức cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án...; đánh giá dự án trên các phương diện tài chính - kinh tế - xã hội, giúp cho những nhà quản lý nói chung, những nhà quản lý tài chính nói riêng lựa chọn dự án đầu tư, ra quyết định đầu tư có hiệu quả

  Đăng ký cá biệt: GT150340-GT150623, GT184277-GT184576, GT192715-GT192774, Vb13901-Vb13905, Vd24799-Vd24808, Vs01997

15. Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế / PGS.TS.Hà Quý Tình,PGS.TS.Vũ Thị Vinh đồng chủ biên . - H., 2017 . - 247tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp một cách có hệ thống các quan điểm, lý luận kinh tế làm cơ sở cho việc nghiên cứu các khoa học kinh tế, nhất là các môn khoa học kinh tế nghiên cứu về vấn đề kinh tế thị trường như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế phát triển, kinh tế lượng, thương mại quốc tế, quản lý kinh tế.....và các môn kinh tế ngành khác

  Đăng ký cá biệt: GT171836-GT172519, GT185177-GT185476, GT192775-GT192834, Vb16038-Vb16042, Vd28105-Vd28114, Vs02365

16. Giáo trình thống kê doanh nghiệp / TS.Chu Văn Tuấn chủ biên; PGS. TS.Phạm Thị Kim Vân, Ths.Vũ Thị Mận, CN.Nguyễn Văn Thông, Ths.Nguyễn Mạnh Thắng . - H. : Tài chính, 2010 . - 303tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cập nhật những kiến thức thống kê chuyên ngành cơ bản, hiện đại cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên ngành khối kinh tế

  Đăng ký cá biệt: GT119710-GT120478, GT189524-GT189823, GT192835-GT192894, Vb11375-Vb11384, Vd21013-Vd21032, Vs01676

17. Giáo trình lý thuyết bảo hiểm / Ths.Võ Thị Pha chủ biên; PGS.TS.Hoàng Trần Hậu, TS.Đoàn Minh Phụng, TS.Hoàng Mạnh Cừ, Ths.Đoàn Thu Hương . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tài chính., 2010 . - 234tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đó là những viên gạch nền móng đầu tiên trong hành trang nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành bảo hiểm và cũng là tri thức tối thiểu cần cho việc sử dụng bảo hiểm như một phương pháp chuyển giao rủi ro đối với các sinh viên chuyên ngành đào tạo khác

  Đăng ký cá biệt: GT130471-GT130939, GT189824-GT190123, GT192895-GT192954, Vb12077-Vb12086, Vd21932-Vd21951, Vs01755

18. Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại 1 / PGS.TS.Đinh Xuân Hạng, TS.Nghiêm Văn Bảy đồng chủ biên. - H. : Tài chính., 2014 . - 267tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Tiếp cận những cơ sở lý luận mới nhất, những kiến thức hiện đại, thể chế hóa văn bản pháp luật, chính sách huy động vốn, cho vay và các dịch vụ ngân hàng, giáo trình còn trình bày các phương thức giao dịch, quản trị tiên tiến mà các ngân hàng thương mại trên thế giới và Việt Nam áp dụng trong thực tiễn

  Đăng ký cá biệt: GT154724-GT155007, GT159236-GT159435, GT190124-GT190423, GT192955-GT193014, Vb14516-Vb14520, Vd25860-Vd25869, Vs02124

19. Giáo trình Kinh tế vĩ mô I / PGS.TS.Nguyễn Văn Dần, TS.Đỗ Thị Thục đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tài chính., 2018 . - 291tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Giới thiệu những vấn đề cơ bản về kinh tế học, lý thuyết cầu - cung, độ co giãn cầu - cung, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, yếu tố sản xuất cạnh tranh và vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

  Đăng ký cá biệt: GT186834-GT187822, GT193015-GT193074, Vb16321-Vb16330, Vs02403

20. Corporate finance case study and assignment : For the advanced education program / Co-editors: Nguyen Thi Ha, Assoc.Prof.PhD, Pham Thi Thanh Hoa, PhD . - H. : Financial, 2018 . - 175p. ; 21cm

  Tóm tắt : Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp và đưa ra những bài tập tình huống thực hành để củng cố kiến thức đã học

  Đăng ký cá biệt: GT188501-GT188789, GT193075-GT193134, Vb16351-Vb16360, Vs02406

21. Giáo trình mô hình toán kinh tế / PGS.TS.Phạm Đình Phùng, TS.Nguyễn Văn Quý đồng chủ biên; Ths.Phạm Thị Hồng Hạnh, CN.Nguyễn Kim Hùng, Ths.Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ths.Trần Trung Kiên . - H. : Tài chính., 2012 . - 242tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Những mô hình toán kinh tế có khả năng ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực kinh tế. Những kiến thức toán sử dụng để phân tích các mô hình ở mức độ vừa đủ

  Đăng ký cá biệt: GT143420-GT143988, GT178161-GT178360, GT193135-GT193342, Vb13403-Vb13412, Vd23978-Vd23997, Vs01925

22. Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp / PGS.TS.Đỗ Thị Phi Hoài chủ biên . - H. : Tài chính., 2017 . - 351tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Trình bày các vấn đề về văn hóa doanh nghiệp bao gồm: văn hóa, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, văn hóa trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu

  Đăng ký cá biệt: GT179397-GT179865, GT193343-GT193702, Vb16175-Vb16184, Vd28296-Vd28315, Vs02379

23. Giáo trình quan hệ công chúng = PR - Public Relation / Ths.Ngô Minh Cách, TS.Đào Thị Minh Thanh đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2015 . - 351tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp những nội dung chủ yếu về quan hệ công chúng trong lĩnh vực kinh doanh phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo của Học viện

  Đăng ký cá biệt: GT158284-GT158767, GT193703-GT194062, Vb14929-Vb14933, Vd26484-Vd26493, Vs02213

24. Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính : Dùng cho chuyên ngành kế toán / TS.Lưu Đức Tuyên, Ths.Đậu Ngọc Châu đồng chủ biên; TS.Giang Thị Xuyến, PGS.TS.Thịnh Văn Vinh, Ths.Phạm Tiến Hưng . - H. : Tài chính, 2010 . - 333tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp những kiến thức cơ bản, hướng dẫn tổ chức công việc kiểm toán và thực hành hoạt động nghiệp vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, các tổ chức

  Đăng ký cá biệt: GT120563-GT120846, GT194063-GT194422, Vb11390-Vb11394, Vd21043-Vd21052, Vs01678

25. Taxation : A University Textbook / Co-chief Authors: Le Xuan Truong, Asso Prof, PhD; Nguyen Thi Thanh Hoai, PhD . - H. : Finance Publisher, 2013 . - 371tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: GT149320-GT149503, GT194423-GT194782, Vb13876-Vb13880, Vd24749-Vd24758, Vs01992

26.Cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Quảng Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Việt Dũng; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hướng dẫn . - H., 2018 . - 66tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Đại học Quảng Bình

Đăng ký cá biệt: TL05026

27. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại phòng Kiểm tra thuế số 2 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Trần Nhật Minh; PGS.TS.Phạm Văn Liên hướng dẫn . - H., 2018 . - 61tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kiểm tra thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại phòng Kiểm tra thuế số 2

Đăng ký cá biệt: TL05012

28. Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Hoàng Thị Ngần; TS.Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 53tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác lập dự toán ngân sách huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Đăng ký cá biệt: TL05004

29. Hoàn thiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Trịnh Thị Minh Hằng; TS.Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 53tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05032

30. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Na Hang, tỉnh Tuyên Quang : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Diệu Chi; TS.Bùi Tiến Hanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 45tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đăng ký cá biệt: TL05028

31. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Vũ Thị Thu Hằng; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hướng dẫn . - H., 2018 . - 46tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL05029

32. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nươc Bắc Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Phạm Thị Quỳnh Anh; TS.Bùi Tiến Hanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 55tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Đánh giá thực trạng, đưa ra một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Bắc Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL05022

33. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thanh Bình; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn . - H., 2018 . - 49tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về chi thường xuyên ngân sách xã. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL05005

34. Kiểm soát chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục qua KBNN Thường Tín, Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thành Hải; Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 49tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục qua kho bạc nhà nước Thường Tín, Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05017

35. Lập dự toán thu thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Lê Thị Huế; PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn . - H., 2018 . - 52tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lập dự toán thu thuế. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện lập dự toán thu thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05007

36. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Lê Thị Thùy Linh; Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: TL05015

37. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Đỗ Ngọc Huyền; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn . - H., 2018 . - 48tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05023

38. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Văn Quan : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Hoàng Phương Thảo; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các trường trung học cơ sở. Đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Văn Quan

Đăng ký cá biệt: TL05030

39. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Vy Thu Thủy; TS.Nguyễn Thị Lan hướng dẫn . - H., 2018 . - 49tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký cá biệt: TL05009

40. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Na Hang : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Chẩu Thị Phương; Ths.Phạm Văn Hào hướng dẫn . - H., 2018 . - 65tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Na Hang

Đăng ký cá biệt: TL05010

41. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Trần Thị Thu Ngân; TS.Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai

Đăng ký cá biệt: TL05014

42. Quản lý chi thường xuyên ngân sách phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thị Hà Trang; Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: TL05003

43. Quản lý chi thường xuyên ngân sách phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thùy Linh; PGS.TS.Đặng Văn Du hướng dẫn . - H., 2018 . - 61tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05011

44. Quản lý chi thường xuyên ngân sách thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Lương Xuân Hạnh; Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 46tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: TL05027

45. Quản lý quá trình hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thị Hải Yến; TS.Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 56tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý quá trình hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05006

46. Quản lý tài chính tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Tĩnh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Văn Hoàng Tùng; TS.Nguyễn Thị Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 48tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý tài chính. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Tĩnh

Đăng ký cá biệt: TL05008

47. Quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Vi Văn Hội; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn . - H., 2018 . - 57tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quản lý thu thuế. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đăng ký cá biệt: TL05013

48. Quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thị Bích Hạnh; TS.Bùi Tiến Hanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 57tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đăng ký cá biệt: TL05019

49. Thanh tra thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Cục thuế tỉnh Thái Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Bùi Tuấn Hoàng; TS.Bùi Tiến Hanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác thanh tra thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Cục thuế tỉnh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL05018

50. Thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Bộ Tài Chính : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Lê Nguyễn Diệp Anh; TS.Bùi Tiến Hanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 51tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Nghiên cứu thực tiễn, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Bộ Tài Chính

Đăng ký cá biệt: TL05020

51. Tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Vũ Khánh Linh; TS.Bùi Tiến Hanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 46tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tự chủ sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: TL05024

52. Tự chủ tài chính của Bệnh viện da liễu tỉnh Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Đặng Thị Minh Hòa; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn . - H., 2018 . - 48tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Bệnh viện da liễu tỉnh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05025

53. Tự chủ tài chính tại Trường PTTH Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Trần Thị Kim Chi; Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính tại các trường phổ thông trung học. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường PTTH Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký cá biệt: TL05021

54. Ứng dụng bộ chỉ số Pefa trong đánh giá lập dự toán ngân sách quận Tây Hồ thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Thị Ngọc Ánh; TS.Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 50tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về đánh giá lập dự toán ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp ứng dụng bộ chỉ số Pefa trong đánh giá lập dự toán ngân sách quận Tây Hồ thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05031

55. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản lý tài chính công / Nguyễn Linh Chi; Ths.Phạm Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 52tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: TL05016

56. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của mobifone thành phố Hà Nội I : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp / Thạch Hoàng Anh; TS.Võ Thị Vân Khánh hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của mobifone thành phố Hà Nội I

Đăng ký cá biệt: TL05035

57. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần Kim Tín : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp / Nguyễn Văn Độ; TS.Võ Thị Vân Khánh hướng dẫn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần Kim Tín

Đăng ký cá biệt: TL05033

58. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp / Đỗ Thị Kỳ Duyên; TS.Võ Thị Vân Khánh hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Đăng ký cá biệt: TL05034

59. Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Minh Thành Công : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp / Phạm Thị Tuyết; Ths.Đỗ Công Nông hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Minh Thành Công

Đăng ký cá biệt: TL05038

60. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH kiểm toán ASCO : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp / Mai Tuấn Linh; TS.Nguyễn Xuân Điền hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH kiểm toán ASCO

Đăng ký cá biệt: TL05037

61. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp / Vũ Thị Thùy Linh; Ths.Lê Xuân Đại hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

Đăng ký cá biệt: TL05036

62. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Đông Đô : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Tài chính bảo hiểm / Nguyễn Văn Phương; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hướng dẫn . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới tại Bảo Việt Đông Đô

Đăng ký cá biệt: TL05040

63. Giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Tài chính bảo hiểm / Đoàn Vũ Nguyệt Hằng; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: TL05041

64. Hoạt động quản lý đại lý tại Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ: Thực trạng và giải pháp : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Tài chính bảo hiểm / Mai Thị Thu Hồng; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động quản lý đại lý tại doanh nghiệp bảo hiểm. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý đại lý tại Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ

Đăng ký cá biệt: TL05042

65. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm PVI Đông Đô - Thực trạng và giải pháp : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Tài chính bảo hiểm / Phạm Thị Nhi; TS.Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm PVI Đông Đô

Đăng ký cá biệt: TL05039

66. Pháp luật về cho vay tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An : Khóa luận tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế - Luật / Đinh Thị Việt Trinh; TS.Hoàng Thu Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 54tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: TL05046

67. Pháp luật về quản lý ngân sách tỉnh ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Sơn La : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kinh tế - Luật / Phạm Quốc Minh Hoàng; PGS.TS.Lê Thị Thanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về pháp luật quản lý ngân sách tỉnh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý ngân sách tỉnh ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Sơn La

Đăng ký cá biệt: TL05043

68. Pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại Chi cục thuế huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa : Khóa luận tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế - Luật / Trương Thị Yến; PGS.TS.Lê Thị Thanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích đánh giá thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn thực hiện tại Chi cục thuế huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL05045

69. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần thể thao Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế - Luật / Đinh Thị Lan; PGS.TS.Lê Thị Thanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 60tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung, phân tích thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện tại Công ty cổ phần thể thao Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05044

70. Thực hiện kiểm tra sau thông quan theo pháp luật hải quan Việt Nam tại Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An : uận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế - Luật / Hồ Khánh Toàn; PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 65tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về thực kiểm tra sau thông quan. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực hiện kiểm tra sau thông quan theo pháp luật hải quan Việt Nam tại Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: TL05047

71. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng của Agribank tại chi nhánh huyện Kiến Xương, Thái Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thị Mến; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng của Agribank tại chi nhánh huyện Kiến Xương, Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL05056

72. Đánh giá chính sách chi tiêu công trong phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2017 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Vũ Huyền Trang; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về chính sách chi tiêu công trong phát triển giáo dục. Nghiên cứu, đánh giá chính sách chi tiêu công trong phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2017

Đăng ký cá biệt: TL05064

73. Đánh giá công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản TNS Property : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thùy Dương; PGS.TS.Vũ Sỹ Cườnghướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về đánh giá doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản TNS Property

Đăng ký cá biệt: TL05055

74. Đánh giá Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Hưng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Phương Anh; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác đánh giá doanh nghiệp. Phân tích đánh giá Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Hưng

Đăng ký cá biệt: TL05061

75. Đánh giá công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Hoàng Quân Vương; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác đánh giá doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế

Đăng ký cá biệt: TL05067

76. Đánh giá công ty cổ phần kiến thức và kỹ thuật AMEC : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Đoàn Hoàng Thanh Thư; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 46tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về đánh giá doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá công ty cổ phần kiến thức và kỹ thuật AMEC

Đăng ký cá biệt: TL05054

77. Đánh giá Công ty cổ phần Tam Hưng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Phạm Thị Thu; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 54tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích, đánh giá Công ty cổ phần Tam Hưng

Đăng ký cá biệt: TL05059

78. Đánh giá công ty cổ phần tập đoàn Sunhouse : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Bùi Thị Hương Giang; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác đánh giá doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá công ty cổ phần tập đoàn Sunhouse

Đăng ký cá biệt: TL05066

79. Đánh giá Công ty cổ phần thực phẩm và năng lượng xanh Lộc Xuân : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thị Huyền Trang; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích, đánh giá Công ty cổ phần thực phẩm và năng lượng xanh Lộc Xuân

Đăng ký cá biệt: TL05053

80. Đánh giá Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Trần Thị Thu Huyền; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05057

81. Đánh giá công ty TNHH MTV 49 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Mai Đức Hiếu; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản, phân tích, đánh giá công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 49

Đăng ký cá biệt: TL05049

82. Đánh giá Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Leader Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thu Quỳnh; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 67tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích, đánh giá Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Leader Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05052

83. Đánh giá hiệu quả chính sách chi tiêu công cho phát triển giáo dục tại địa bàn Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015 - 2017 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Lê Thùy Dương; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 68tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về chính sách chi tiêu công cho phát triển giáo dục. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá hiệu quả chính sách chi tiêu công cho phát triển giáo dục tại địa bàn Quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015 - 2017

Đăng ký cá biệt: TL05060

84. Đánh giá tác động của chính sách lãi suất đến hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thị Ngoan; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 55tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung, phân tích, đánh giá tác động của chính sách lãi suất đến hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: TL05051

85. Đánh giá tính hiệu quả của chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thị Kim Liên; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chính sách cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá tính hiệu quả của chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông Đô

Đăng ký cá biệt: TL05058

86. Đánh giá tính hiệu quả của chính sách cho vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Hàng hải chi nhánh Đống Đa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Thị Lan; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả của chính sách cho vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Hàng hải chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: TL05050

87. Đánh giá tính hiệu quả của chính sách huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Tạ Thị Lệ; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của chính sách huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05065

88. Mối quan hệ giữa chính sách phân cấp chính sách và giáo dục tại Quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Lê Vân Trang; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 58tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích mối quan hệ giữa chính sách phân cấp chính sách và giáo dục tại Quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05048

89. Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Đại An : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Nguyễn Mai Trang; Ths.Nguyễn Thị Thảo hướng dẫn . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản, phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Đại An

Đăng ký cá biệt: TL05063

90. Phân tích chính sách huy động tiền gửi khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội áp dụng tại phòng giao dịch Nguyên Hồng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Phân tích chính sách kinh tế / Tạ Minh Thư; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 61tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về chính sách huy động tiền gửi khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích chính sách huy động tiền gửi khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội áp dụng tại phòng giao dịch Nguyên Hồng

Đăng ký cá biệt: TL05062

91. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ và thương mại Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Minh Ngọc; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 136tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ và thương mại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05072

92. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại điện tử viễn thông Thanh Bình Tân : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thủy; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại điện tử viễn thông Thanh Bình Tân

Đăng ký cá biệt: TL05068

93. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đức : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Phùng Thị Thanh Mai; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đức

Đăng ký cá biệt: TL05076

94. Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Lan Anh; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luậng chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05071

95. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tiếp vận Intercargo : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Dương Thị Hòa; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tiếp vận Intercargo

Đăng ký cá biệt: TL05069

96. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng An Sơn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Hà; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng An Sơn

Đăng ký cá biệt: TL05070

97. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thị Thu Thủy; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05078

98. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Ánh Nguyệt; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành

Đăng ký cá biệt: TL05077

99. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Ngọc Khánh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Chinh; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Ngọc Khánh

Đăng ký cá biệt: TL05074

100. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Cao Thanh Thư; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh

Đăng ký cá biệt: TL05073

101. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Á Châu Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Hà Phương Thảo; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Á Châu Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05079

102. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thu Đương; TS.Bùi Thu Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin

Đăng ký cá biệt: TL05080

103. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên An : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Hoàng Thị Ngọc Lan; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên An

Đăng ký cá biệt: TL05075

 

Số lần đọc: 493
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà