Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ bảy, 22/12/2018 - 13:54

Thông báo tài liệu mới tháng 12/2018
THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2018

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 12/2018

1.Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thanh Tú; PGS.TS.Phạm Đình Phùng hdkh . - H., 2018 . - 98tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm

Đăng ký cá biệt: LA08731

2. Kế toán thuế TNDN tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Hoài Đức - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Hoa; TS.Bùi Thị Thu Hương hdkh . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Hoài Đức

Đăng ký cá biệt: LA08684

3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ điện tử và thương mại quốc tế : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Thùy Linh; PGS.TS.Chúc Anh Tú hdkh . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận cơ bản về kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ điện tử và thương mại quốc tế

Đăng ký cá biệt: LA08678

4. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư MT Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Lam; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư MT Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05115

5. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và xây lắp Thành Công : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Vân Anh; TS.Bùi Thị Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 136tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và xây lắp Thành Công

Đăng ký cá biệt: TL05114

6. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Minh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hồng; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 128tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bình Minh

Đăng ký cá biệt: TL05116

7. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Đinh Thị Thanh; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm

Đăng ký cá biệt: TL05093

8. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thu Hiền; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

Đăng ký cá biệt: TL05109

9. Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thị Khánh Huyền; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương

Đăng ký cá biệt: TL05106

10. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại điện tử viễn thông Thanh Bình Tân : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thủy; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại điện tử viễn thông Thanh Bình Tân

Đăng ký cá biệt: TL05068

11. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đức : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Phùng Thị Thanh Mai; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đức

Đăng ký cá biệt: TL05076

12. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Mai Anh; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần phát triển Miseno Lighting Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05125

13. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Vinacare : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Vân Anh; TS.Bùi Thị Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Vinacare

Đăng ký cá biệt: TL05120

14. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ITC Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Hương; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ITC Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05124

15. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhật Minh Xanh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Yến Linh; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 141tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhật Minh Xanh

Đăng ký cá biệt: TL05123

16. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đức Lâm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Hoàng Thị Lan Chi; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đức Lâm

Đăng ký cá biệt: TL05127

17. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH FC : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Hoàng Khánh Linh; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH FC

Đăng ký cá biệt: TL05122

18. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị giáo dục - tư vấn và đào tạo Khai Tuệ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ánh; TS.Bùi Thị Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị giáo dục - tư vấn và đào tạo Khai Tuệ

Đăng ký cá biệt: TL05121

19. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vimex : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thu Hằng; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vimex

Đăng ký cá biệt: TL05126

20. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Growell Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Quyên; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Growell Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05104

21. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp tư nhân Đức Tài : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Quỳnh; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp tư nhân Đức Tài

Đăng ký cá biệt: TL05097

22. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch Nhân Hòa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Trần Tuấn Sang; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch Nhân Hòa

Đăng ký cá biệt: TL05105

23. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kết nối cung cầu nông nghiệp thực phẩm Afdex Bắc Bộ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Linh Giao; TS.Bùi Thị Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kết nối cung cầu nông nghiệp thực phẩm Afdex Bắc Bộ

Đăng ký cá biệt: TL05112

24. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tư vấn quản lí dự án VPM - Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thương; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tư vấn quản lí dự án VPM - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05094

25. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xuân Trường 6 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Bùi Mỹ Hạnh; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 137tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xuân Trường 6

Đăng ký cá biệt: TL05096

26. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bắc Ninh Enpla : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Đỗ Thị Hòa; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bắc Ninh Enpla

Đăng ký cá biệt: TL05111

27. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và đầu tư công nghệ mỏ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Hương; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển và đầu tư công nghệ mỏ

Đăng ký cá biệt: TL05099

28. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thùy Anh; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05100

29. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Bích Hằng; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05095

30. Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đô thị TD - ES : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Dung; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đô thị TD - ES

Đăng ký cá biệt: TL05090

31. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ CTG Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Oanh; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ CTG Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05113

32. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần phát triển thương mại du lịch Vạn An : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Ánh Ngọc; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 66tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần phát triển thương mại du lịch Vạn An

Đăng ký cá biệt: TL05087

33. Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Lan Anh; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luậng chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại G9 Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05071

34. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần kỹ thuật Temas : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Huyền Như; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần kỹ thuật Temas

Đăng ký cá biệt: TL05117

35. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tiếp vận Intercargo : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Dương Thị Hòa; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tiếp vận Intercargo

Đăng ký cá biệt: TL05069

36. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng An Sơn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Hà; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng An Sơn

Đăng ký cá biệt: TL05070

37. Kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần kim khí Việt Hàn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Trang; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán hàng hóa của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần kim khí Việt Hàn

Đăng ký cá biệt: TL05085

38. Kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Xuân Tiến : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Hằng; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán bán hàng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Xuân Tiến

Đăng ký cá biệt: TL05118

39. Kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH truyền thông vệ tinh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Hương Quỳnh; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán hàng hóa của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH truyền thông vệ tinh

Đăng ký cá biệt: TL05086

40. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thị Thu Thủy; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05078

41. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Ánh Nguyệt; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Thành

Đăng ký cá biệt: TL05077

42. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Ngọc Khánh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Chinh; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Ngọc Khánh

Đăng ký cá biệt: TL05074

43. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Cao Thanh Thư; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần ô tô Thành Công Đông Anh

Đăng ký cá biệt: TL05073

44. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Vũ Thị Ngọc Ánh; TS.Bùi Thị Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và môi trường Á Châu

Đăng ký cá biệt: TL05081

45. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Á Châu Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Hà Phương Thảo; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Á Châu Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05079

46. Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thu Đương; TS.Bùi Thu Hằng hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin

Đăng ký cá biệt: TL05080

47. Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thanh Huyền; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định hữu hình của công ty cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần

Đăng ký cá biệt: TL05088

48. Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Thăng Long : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Tạ Thị Minh; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Thăng Long

Đăng ký cá biệt: TL05082

49. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Tiến Độ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Lê Nguyễn Anh Thư; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Tiến Độ

Đăng ký cá biệt: TL05103

50. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Hoài Nam; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài

Đăng ký cá biệt: TL05108

51. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư F2 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Đàm Thị Thùy Linh; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư F2

Đăng ký cá biệt: TL05107

52. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng tư vấn và đầu tư Tân Gia Hưng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Hạnh Linh; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng tư vấn và đầu tư Tân Gia Hưng

Đăng ký cá biệt: TL05101

53. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Phong Nha : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thị Bích Ngọc; TS.Bùi Thị Thu Hương hướng dẫn . - H., 2018 . - 131tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Phong Nha

Đăng ký cá biệt: TL05102

54. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bitex Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Dương Thị Thùy Dung; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bitex Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05089

55. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Quảng Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Đỗ Quỳnh Vân; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hướng dẫn . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05084

56. Kế toán tính chi phí và giá thành sản phẩm nhôm kính tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bắc Bộ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Quản Thị Tuyết Nga; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán tính chi phí và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tính chi phí và giá thành sản phẩm nhôm kính tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bắc Bộ

Đăng ký cá biệt: TL05110

57. Tổ :chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Loan; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Đăng ký cá biệt: TL05098

58. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên An : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Hoàng Thị Ngọc Lan; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên An

Đăng ký cá biệt: TL05075

59. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Sông Đà 9 : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Việt Mỹ; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Sông Đà 9

Đăng ký cá biệt: TL05083

60. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đức Tuấn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Vũ Thị Thùy Trang; Ths.Đặng Thế Hưng hướng dẫn . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đức Tuấn

Đăng ký cá biệt: TL05119

61.Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần truyền thông S : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Gái; Ths.Mai Thị Bích Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần truyền thông S

Đăng ký cá biệt: TL05091

62. Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty luật TNHH Đại Hà : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Lê Như Trang; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty luật TNHH Đại Hà

Đăng ký cá biệt: TL05092

63. Hoàn thiện công tác kế toán chi ngân sách nhà nước tại xã Thanh Tân huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Dương Thúy Quỳnh; TS.Lê Văn Liên hướng dẫn . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về công tác kế toán chi ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi ngân sách nhà nước tại xã Thanh Tân huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL05135

64. Hoàn thiện công tác kế toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Đầm Hà : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thị Phương Thảo; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận vhung về công tác kế toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Đầm Hà

Đăng ký cá biệt: TL05155

65.Hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách tại UBND phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Đặng Thị Mai Anh; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán thu ngân sách. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách tại UBND phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Đăng ký cá biệt: TL05138

66. Hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách trên địa bàn phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thùy Trang; PGS.TS.Chúc Anh Tú hướng dẫn . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán thu ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách trên địa bàn phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05134

67. Hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách xã tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Xuân Thường; Ths.Lê Thanh Dung hướng dẫn . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán thu ngân sách xã. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu ngân sách xã tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng ký cá biệt: TL05150

68. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế GTGT tại Chi cục Thuế huyện Ngân Sơn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Lê Hà Thu; PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn . - H., 2018 . - 67tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán nghiệp vụ thu thuế giá trị gia tăng. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế GTGT tại Chi cục Thuế huyện Ngân Sơn

Đăng ký cá biệt: TL05139

69. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo tiến trình cải cách kế toán công ở Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Lục Thị Mĩ Nương; PGS.TS.NGƯT.Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo tiến trình cải cách kế toán công ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05149

70. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Phùng Anh Huy; TS.Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn . - H., 2018 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiêp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL05156

71. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh theo tiến trình cải cách kế toán công ở Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Lưu Thị Thúy; PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán nghiệp vụ thu thuế thu nhập doanh nghiệp.Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thu thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh theo tiến trình cải cách kế toán công ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05148

72. Hoàn thiện kế toán thu, chi ngân sách xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Chu Thị Mai Linh; PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán thu, chi ngân sách xã. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán thu, chi ngân sách xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL05157

73. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa Saint Paul : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Bùi Nam Giang; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa Saint Paul

Đăng ký cá biệt: TL05143

74. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thị Hồng Dung; TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: TL05147

75. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Hòa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thị Quỳnh; TS.Lê Văn Liên hướng dẫn . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Hòa

Đăng ký cá biệt: TL05141

76. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại phòng tài chính - kế hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Sầm Thị Hồng Ngọc; TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại phòng tài chính - kế hoạch huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Đăng ký cá biệt: TL05145

77. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Phòng tài chính - kế hoạch huyện Sơn Động : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Đặng Thị Ngọc Ánh; Ths.Phạm Thu Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán ngân sách, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Phòng tài chính - kế hoạch huyện Sơn Động

Đăng ký cá biệt: TL05129

78. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Phòng Tài chính - kế hoạch quận Bắc Từ Liêm : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Phùng Thị Ngọc Lan; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Phòng Tài chính - kế hoạch quận Bắc Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: TL05133

79. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Đinh Nhật Ánh; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05154

80. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Lục Thị Hồng Phượng; TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng

Đăng ký cá biệt: TL05146

81. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường THCS Phạm Kính Ân : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Trần Thị Phương Thúy; Ths.Phạm Thu Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường THCS Phạm Kính Ân

Đăng ký cá biệt: TL05130

82. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường THCS Phúc Sơn - Văn Chấn - Yên Bái : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Đan Thục; TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường THCS Phúc Sơn - Văn Chấn - Yên Bái

Đăng ký cá biệt: TL05142

83. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Tiểu học Khánh Thành, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thị Diệu; PGS.TS.Chúc Anh Tú hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Tiểu học Khánh Thành, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Đăng ký cá biệt: TL05153

84. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Trung học cơ sở Ninh Sở huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Đỗ Thị Lựu; Ths.Lê Thanh Dung hướng dẫn . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Trung học cơ sở Ninh Sở huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05151

85. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Trung học cơ sở xã Sào Báy - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Minh Tuyến; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Trung học cơ sở xã Sào Báy - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình

Đăng ký cá biệt: TL05132

86. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Ngô Thị Lan Hương; TS.Lê Văn Liên hướng dẫn . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai

Đăng ký cá biệt: TL05140

87. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Trần Thị Huyền Trang; Ths.Lê Thanh Dung hướng dẫn . - H., 2018 . - 121tr. ; 30cm

Tóm tắt : .Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Đăng ký cá biệt: TL05152

88. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện chiến lược phát triển : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Phạm Thị Thùy Dương; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Viện chiến lược phát triển

Đăng ký cá biệt: TL05137

89. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Bùi Thị Tâm; Ths.Phạm Thu Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: TL05128

90. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại xã Thanh Phong - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thị Thơ; Ths.Phạm Thu Huyền hướng dẫn . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp. Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại xã Thanh Phong - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: TL05131

91. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thu - chi ngân sách xã tại UBND xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Ma Thị Duyên; TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thu - chi ngân sách xã. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thu - chi ngân sách xã tại UBND xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đăng ký cá biệt: TL05144

92. Tổ chức công tác kế toán tại UBND xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Kế toán công / Nguyễn Thị Thức; TS.Lê Văn Liên hướng dẫn . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại UBND xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký cá biệt: TL05136

93. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Trần Quang Giang; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái

Đăng ký cá biệt: TL05159

94. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh Hải Dương : Luận văn tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Vũ Thị Sao Hôm; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 60tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam chi nhánh Hải Dương

Đăng ký cá biệt: TL05158

95. Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đống Đa : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thị Diệu Hiền; TS.Ngô Đức Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 59tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: TL05185

96. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Đào Văn Trung; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hướng dẫn . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Đăng ký cá biệt: TL05165

97. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thị Uyên; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05164

98. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Bình : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Trần Quốc Việt; TS.Lã Thị Lâm hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: TL05179

99. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Bùi Thị Thu Trà; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành

Đăng ký cá biệt: TL05170

100. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Agribank chi nhánh Thủ đô : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Bùi Thị Anh; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác thẩm định hồ sơ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ tín dụng của khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Agribank chi nhánh Thủ đô

Đăng ký cá biệt: TL05180

101. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh huyện Yên Bình, Yên Bái : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Phạm Minh Thảo; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về thẩm định khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh huyện Yên Bình, Yên Bái

Đăng ký cá biệt: TL05174

102. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPbank chi nhánh Cầu Giấy : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Bùi Thị Hiền; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPbank chi nhánh Cầu Giấy

Đăng ký cá biệt: TL05160

103. Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Ba Đình : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Phạm Huy Hoàng; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hướng dẫn . - H., 2018 . - 67tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Ba Đình

Đăng ký cá biệt: TL05163

104. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP An Bình trụ sở Miền Bắc : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Dương Hồng Chi; TS.Lã Thị Lâm hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhập khẩu của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhập khẩu tại động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP An Bình trụ sở Miền Bắc trụ sở Miền Bắc

Đăng ký cá biệt: TL05183

105. Hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Vĩnh Phúc - Thực tiễn và đề xuất : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Trần Thị Vân Anh; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Vĩnh Phúc

Đăng ký cá biệt: TL05173

106. Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Lê Đức Dũng; TS.Nghiêm Văn Bảy hướng dẫn . - H., 2018 . - 51tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05186

107. Mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Đinh Thị Trà Mi; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 68tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

Đăng ký cá biệt: TL05168

108. Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Mỹ Đình Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Bùi Thanh Tâm; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Khảo sát thực trạng và đưa ra các giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Mỹ Đình Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05167

109. Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nguyễn Trãi : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Võ Thị Ngọc Hằng; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 86tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Nguyễn Trãi

Đăng ký cá biệt: TL05172

110. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDbank) - Chi nhánh Ba Đình : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Lê Đắc Nam; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDbank) - Chi nhánh Ba Đình

Đăng ký cá biệt: TL05171

111. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Ngô Quyền : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thị Hồng Nhung; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 65tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ baản ề hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Ngô Quyền

Đăng ký cá biệt: TL05181

112. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng của sản phẩm tín chấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Nam Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Quang Trung; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về thẩm định tín dụng của sản phẩm tín chấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng của sản phẩm tín chấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Nam Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05187

113. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thị Dương; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05161

114. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng giao dịch Minh Khai : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Trần Viết Đoàn; Ths.Trần Cảnh Toàn hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng giao dịch Minh Khai

Đăng ký cá biệt: TL05176

115. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kinh Đô : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thu Huyền; TS.Ngô Đức Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 61tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ điện tử của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Kinh Đô

Đăng ký cá biệt: TL05178

116. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Đào Cẩm Tú; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05184

117. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hưng Yên : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Đặng Thùy Dương; TS.Lã Thị Lâm hướng dẫn . - H., 2018 . - 70tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hưng Yên

Đăng ký cá biệt: TL05182

118. Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc dân NCB - Chi nhánh Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Phùng Tuấn Anh; TS.Lã Thị Lâm hướng dẫn . - H., 2018 . - 53tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc dân NCB - Chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05177

119. Quản lý nợ xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Trịnh Thanh Hoa; Ths.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý nợ xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05162

120. Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp. Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thị Hồng Liên; TS.Ngô Đức Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05169

121. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Ngô Thị Hương Quỳnh; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hướng dẫn . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Đăng ký cá biệt: TL05166

122. Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hà Nội và biện pháp phòng ngừa, hạn chế : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Ngân hàng / Nguyễn Thanh Tú; TS.Nghiêm Văn Bảy hướng dẫn . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05175

123. Hệ thống marketing mix tại Công ty cổ phần bảo hiểm Pjico - Thực trạng và giải pháp : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Marketing / Đàm Thương Thương; Ths.Nguyễn Quang Tuấn hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hệ thống marketing mix của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống marketing mix tại Công ty cổ phần bảo hiểm Pjico

Đăng ký cá biệt: TL05195

124. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ bia hơi Sài Gòn - Mê Linh của Công ty bia rượu Sài Gòn - Đồng Xuân : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Marketing / Lê Thị Thu Hương; TS.Nguyễn Sơn Lam hướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chiến lược marketing của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ bia hơi Sài Gòn - Mê Linh của Công ty bia rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Đăng ký cá biệt: TL05198

125. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Marketing / Trần Thị Thu Thương; Ths.Nguyễn Quang Tuấn hướng dẫn . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về hoạt động quản trị quan hệ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

Đăng ký cá biệt: TL05193

126. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing của Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Vương Gia : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Marketing / Nguyễn Thị Hiếu; TS.Nguyễn Sơn Lam hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về chiến lược marketing của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing của Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Vương Gia

Đăng ký cá biệt: TL05194

127. Nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Marketing / Hoàng Ngọc Quỳnh Anh; PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động bán hàng cảu doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

Đăng ký cá biệt: TL05196

128. Xây dựng chiến lược marketing - mix cho Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Marketing / Nguyễn Thị Thùy Dương; PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 62tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về xây dựng chiến lược marketing-mix của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng chiến lược marketing - mix cho Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05197

129. Marketing - mix solutions to increase competitive capabilities of hanel software solutions joint stock company in Viet Nam : Graduation thesis; Major:Marketing / Nguyen Thi Khanh Linh; MA.Nguyen Thi Van Anh instructor . - H., 2018 . - 105p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05201

130. Marketing - mix solutions to increase sales in Viet Nam enterprise information & technology joint stock company in Viet Nam from 2018 to 2023 : Graduation thesis; Major:Marketing / Tran Thi Van; MA.Mai Mai instructor . - H., 2018 . - 69p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05199

131. Solutions to increase effectiveness of promotion mix activities at Muong Thanh grand Phuong Dong hotel in Vinh city, Nghe An province, Viet Nam : Graduation thesis; Major:Marketing / Ngan Phuong Ly; MA.Nguyen Thi Van Anh supervisor . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05200

132. Các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn ODA của Cộng hòa Liên bang Đức vào Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính quốc tế / Phạm Kiều Anh; Ths.Đặng Lê Ngọc hướng dẫn . - H., 2018 . - 58tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về thu hút nguồn vốn ODA. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn ODA của Cộng hòa Liên bang Đức vào Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05206

133. Đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thành Đô : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính quốc tế / Nguyễn Thị Lan Hương; Ths.Phan Tiến Nam hướng dẫn . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động tài trợ thương mại xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thành Đô

Đăng ký cá biệt: TL05202

134. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong kinh doanh nhập khẩu của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính quốc tế / Nguyễn Thị Hương Trà; Ths.Dương Đức Thắng hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong kinh doanh nhập khẩu của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05204

135. Giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội MB chi nhánh Thanh Xuân : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính quốc tế / Vũ Thị Phương Thảo; TS. Lê Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội MB chi nhánh Thanh Xuân

Đăng ký cá biệt: TL05203

136. Phòng ngừa và tối thiểu hóa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính quốc tế / Nguyễn Công Mạnh Cường; PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và tối thiểu hóa rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân

Đăng ký cá biệt: TL05205

137. Enhancning the operatipnal efficiency of international payment method - documentary credit at VietNam joint stock commercial bank for industry and trade, Hoan Kiem branch : Bachelor thesis. Major: International Finance / Nguyen Mai Phuong; MA.Pham Thi Kim Le supervisor . - H., 2018 . - 86p. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05207

138. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần Tâm - Tầm - Tài : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Hồ Thị Huyền; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tâm - Tầm - Tài

Đăng ký cá biệt: TL05241

139. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Licogi 13- Cơ giới hạ tầng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Thu Trang; PGS.TS.Bùi Văn Vần hướng dẫn . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Licogi 13- Cơ giới hạ tầng

Đăng ký cá biệt: TL05243

140. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Mirae fiber : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Vũ Ngọc Dương; Ths.Bùi Thị Hà Linh hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Mirae fiber

Đăng ký cá biệt: TL05236

141. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Mediplantex : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Quỳnh Anh; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hướng dẫn . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Mediplantex

Đăng ký cá biệt: TL05234

142. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đức Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Mỹ Linh; TS.Đặng Phương Mai hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đức Việt

Đăng ký cá biệt: TL05235

143. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần giấy Việt Trì : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Điền Trang; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần giấy Việt Trì

Đăng ký cá biệt: TL05242

144. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần liên doanh và đầu tư quốc tế KLF : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hải Nguyên; Ths.Phạm Minh Đức hướng dẫn . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần liên doanh và đầu tư quốc tế KLF

Đăng ký cá biệt: TL05233

145. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Tú Anh; Ths.Vũ Thị Hoa hướng dẫn . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây

Đăng ký cá biệt: TL05244

146. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Hà Giang; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05240

147. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần viễn thông FPT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Hảo; Ths.Bùi Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần viễn thông FPT

Đăng ký cá biệt: TL05239

148. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng và bất động sản An Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Đinh Thị Huyền Trang; TS.Nguyễn Bảo Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng và bất động sản An Việt

Đăng ký cá biệt: TL05238

149. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây lắp điện Nam Định : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Ngô Thị Thảo; Ths.Nguyễn Tuấn Dương hướng dẫn . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây lắp điện Nam Định

Đăng ký cá biệt: TL05237

150. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị dòng tiền tại Công ty TNHH thương mại & xây dựng số 6 : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Mỹ Quỳnh; TS.Đặng Phương Mai hướng dẫn . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị dòng tiền tại Công ty TNHH thương mại & xây dựng số 6

Đăng ký cá biệt: TL05227

151. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH kỹ thuật Mesco : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Lý; TS.Diêm Thị Thanh Hải hướng dẫn . - H., 2018 . - 139tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH kỹ thuật Mesco

Đăng ký cá biệt: TL05274

152. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệ : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Yến Vy; TS.Nguyễn Bảo Hiền hướng dẫn . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệ

Đăng ký cá biệt: TL05277

153. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH một thành viên Chiến Thắng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Phạm Trung Hiếu; Ths.Bùi Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị vốn cố dịnh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH một thành viên Chiến Thắng

Đăng ký cá biệt: TL05258

154. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí - lắp máy Sông Đà : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Huyền Anh; PGS.TS.Nghiêm Thị Thà hướng dẫn . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí - lắp máy Sông Đà

Đăng ký cá biệt: TL05275

155. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần nhựa Phố Hiến : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lương Thị Hồng; Ths.Bùi Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần nhựa Phố Hiến

Đăng ký cá biệt: TL05272

156. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng Pidi : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Việt Trinh; TS.Bạch Thị Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng Pidi

Đăng ký cá biệt: TL05268

157. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty nhựa Phố Hiến : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Ngô Thị Thu Thảo; Ths.Hồ Quỳnh Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty nhựa Phố Hiến

Đăng ký cá biệt: TL05265

158. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH gỗ Duyên Hải : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Trà My; Ths.Nguyễn Tuấn Dương hướng dẫn . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH gỗ Duyên Hải

Đăng ký cá biệt: TL05264

159. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại An Phát : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Xuân Hoa; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại An Phát

Đăng ký cá biệt: TL05262

160. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty thương mại Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Hoàng Giang; Ths.Lưu Hữu Đức hướng dẫn . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Tổng công ty thương mại Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05267

161. Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Đình Anh; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hướng dẫn . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp

Đăng ký cá biệt: TL05273

162. Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động ở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Đào Thị Mừng; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị vốn lưu động ở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh

Đăng ký cá biệt: TL05209

163. Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Thiên Phú : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Đinh Duy Nam Anh; Ths.Vũ Thị Hoa hướng dẫn . - H., 2018 . - 138tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Thiên Phú

Đăng ký cá biệt: TL05276

164. Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Liên : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Đào Thanh Tùng; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Liên

Đăng ký cá biệt: TL05278

165. Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần cao su Sao Vàng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Ngọc Huyền; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hướng dẫn . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần cao su Sao Vàng

Đăng ký cá biệt: TL05269

166. Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần viễn thông FPT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trịnh Thị Diễm; TS.Phạm Thị Vân Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần viễn thông FPT

Đăng ký cá biệt: TL05266

167. Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Mai Hữu Tâm; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05220

168. Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp chủ yếu cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần thiết bị xây dựng H&M : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Minh Huyền; TS.Diêm Thị Thanh Hải hướng dẫn . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính và đưa ra các giải pháp chủ yếu cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần thiết bị xây dựng H&M

Đăng ký cá biệt: TL05218

169. Đánh giá thực trạng tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Vit Garment : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Tiến Mạnh; Ths.Nguyễn Tuấn Dương hướng dẫn . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề ra một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Vit Garment

Đăng ký cá biệt: TL05222

170. Đánh giá tình hình tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Hồng Nga; Ths.Lưu Hữu Đức hướng dẫn . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần

Đăng ký cá biệt: TL05221

171. Đánh giá tình hình tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vicem vật tư vận tải xi măng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Phạm Thị Việt Nga; TS.Đặng Phương Mai hướng dẫn . - H., 2018 . - 130tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng đánh giá tình hình tài chính và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vicem vật tư vận tải xi măng

Đăng ký cá biệt: TL05219

172. Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phương Lâm : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Phạm Như Oánh; TS.Diêm Thị Thanh Hải hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phương Lâm

Đăng ký cá biệt: TL05229

173. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Hồng Sơn; Ths.Hồ Quỳnh Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Gia

Đăng ký cá biệt: TL05245

174. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 26 : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Phương Thảo; TS.Bạch Thị Thanh Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 26

Đăng ký cá biệt: TL05247

175. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Na; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta

Đăng ký cá biệt: TL05248

176. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hoàng Linh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Anh; PGS.TS.Bùi Văn Vần hướng dẫn . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hoàng Linh

Đăng ký cá biệt: TL05256

177. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Kiều Trang; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt

Đăng ký cá biệt: TL05254

178. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV nhựa Bảo Thiên : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Bích Phượng; TS.Đặng Phương Mai hướng dẫn . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV nhựa Bảo Thiên

Đăng ký cá biệt: TL05246

179. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của CTCP cơ khí Đông Anh Licogi : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Ngọc Hà; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hướng dẫn . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của CTCP cơ khí Đông Anh Licogi

Đăng ký cá biệt: TL05251

180. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Đức Thắng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Vũ Cẩm Tú; TS.Mai Khánh Vân hướng dẫn . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luaận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Đức Thắng

Đăng ký cá biệt: TL05257

181. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Việt Hà; Ths.Vũ Thị Hoa hướng dẫn . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng

Đăng ký cá biệt: TL05253

182. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Hoàng Thanh Mai; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh

Đăng ký cá biệt: TL05255

183. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH công nghệ Cosmos : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Tạ Thanh Hương; Ths.Nguyễn Tuấn Dương hướng dẫn . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH công nghệ Cosmos

Đăng ký cá biệt: TL05249

184. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ Ateco : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Anh; Ths.Bùi Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 128tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ Ateco

Đăng ký cá biệt: TL05250

185. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Bùi Ngọc Lan; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 134tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Đăng ký cá biệt: TL05252

186. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị nợ phải thu tại Công ty TNHH công nghệ máy Việt Anh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hương; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nợ phải thu và quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị nợ phải thu tại Công ty TNHH công nghệ máy Việt Anh

Đăng ký cá biệt: TL05226

187. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần MS - TEC : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Phạm Thị Hường; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần MS - TEC

Đăng ký cá biệt: TL05279

188. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thạch Bích : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Phạm Thị Mai; TS.Phạm Thị Quyên hướng dẫn . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thạch Bích

Đăng ký cá biệt: TL05271

189. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Toyota Hải Dương : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Bích Ngọc; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hướng dẫn . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Toyota Hải Dương

Đăng ký cá biệt: TL05231

190. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Ngô Thị Hoa; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn cố định và quản trị vốn cố định của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô

Đăng ký cá biệt: TL05259

191. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Quốc tế World Star : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thủy; TS.Nguyễn Thị Thanh hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Quốc tế World Star

Đăng ký cá biệt: TL05270

192. Giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị nợ phải thu tại Công ty TNHH thiết bị bách khoa Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Vũ Linh Chi; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về quản trị nợ phải thu của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu tăng cường quản trị nợ phải thu tại Công ty TNHH thiết bị bách khoa Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05228

193. Giải pháp nhằm cải thiện khả năng thanh toán của Công ty cổ phần SCI E&C : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Lan; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện khả năng thanh toán của Công ty cổ phần SCI E&C

Đăng ký cá biệt: TL05225

194. Giải pháp nhằm cải thiện khả năng thanh toán của Công ty TNHH Trường Long : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Hồng Dung; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện khả năng thanh toán của Công ty TNHH Trường Long

Đăng ký cá biệt: TL05224

195. Giải pháp nhằm cải thiện khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần gạch ngói Đất Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hà My; Ths.Nguyễn Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần gạch ngói Đất Việt

Đăng ký cá biệt: TL05223

196. Giải pháp tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH TM & XD Cường Sáu : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Văn Toàn; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tái cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH TM & XD Cường Sáu

Đăng ký cá biệt: TL05216

197. Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH thiết bị Bách Khoa Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lưu Thị Hà Ly; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH thiết bị Bách Khoa Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05260

198. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tài chính tại Công ty cổ phần nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Techfarm : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Phạm Thị Hải Yến; Ths.Ngô Thị Kim Hòa hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tài chính tại Công ty cổ phần nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Techfarm

Đăng ký cá biệt: TL05230

199. Huy động vốn bằng phương thức thuê tài chính của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Tâm Uyên; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về huy động vốn bằng phương thức thuê tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn bằng phương thức thuê tài chính của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc

Đăng ký cá biệt: TL05232

200. Lợi nhuận và các biện pháp tăng trưởng lợi nhuận của Công ty cổ phần nhựa Phố Hiến : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Bùi Thị Khánh Huyền; Ths.Bùi Thu Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng trưởng lợi nhuận của Công ty cổ phần nhựa Phố Hiến

Đăng ký cá biệt: TL05208

201. Lợi nhuận và các giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần tổng công ty Sông Giang : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Trần Ngọc Ánh; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần tổng công ty Sông Giang

Đăng ký cá biệt: TL05212

202. Lợi nhuận và các giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Phương Thảo; Ths.Phạm Minh Đức hướng dẫn . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng

Đăng ký cá biệt: TL05214

203. Lợi nhuận và các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Sơn Hà : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Kim Thị Ngọc Anh; PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 86tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Sơn Hà

Đăng ký cá biệt: TL05215

204. Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Vũ Bích Ngọc; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH một thành viên in Tiến Bộ

Đăng ký cá biệt: TL05211

205. Lợi nhuận và những giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận của Công ty may 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Văn Duy; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận của Công ty may 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định

Đăng ký cá biệt: TL05213

206. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH công nghệ EPI Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Lưu Xuân Phát; PGS.TS.Bùi Văn Vần hướng dẫn . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH công nghệ EPI Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05263

207. Tái cơ cấu nguồn vốn Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thùy Dung; PGS.TS.Bùi Văn Vần hướng dẫn . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tái cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nguồn vốn Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco)

Đăng ký cá biệt: TL05217

208. Vốn lưu động và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH gas Petrolimex Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Vũ Thị Trang Nhung; TS.Phạm Thị Vân Anh hướng dẫn . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn lưu động và quản trị sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH gas Petrolimex Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05261

209. Chính sách huy động nguồn lực tài chính tại NHTM Việt Nam Thịnh Vượng - Thực trạng và giải pháp : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Bùi Văn Trung; Ths.Hồ Thị Hoài Thu hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách huy động nguồn lực tài chính của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng thương mại Việt Nam Thịnh Vượng

Đăng ký cá biệt: TL05290

210. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Trần Thị Diễm; Ths.Lưu Huyền Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 61tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim

Đăng ký cá biệt: TL05286

211. Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng kinh tế tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Đỗ Thị Luyến; Ths.Nguyễn Quỳnh Như hướng dẫn . - H., 2018 . - 51tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng kinh tế tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: TL05282

212. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Vũ Thị Hồng Ngọc; TS.Phạm Quỳnh Mai hướng dẫn . - H., 2018 . - 60tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về huy động nguồn lực tài chính của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Đăng ký cá biệt: TL05284

213. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính tại CTCP thương mại và sản xuất may mặc Thái Dương : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Nguyễn Như Quỳnh; TS.Phạm Quỳnh Mai hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về huy động và sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính tại CTCP thương mại và sản xuất may mặc Thái Dương

Đăng ký cá biệt: TL05283

214. Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đống Đa : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Nguyễn Lê Minh Châu; Ths.Hồ Thị Hoài Thu hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về huy động nguồn lực tài chính của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: TL05289

215. Nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đại An : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Phạm Thị Thùy Linh; Ths.Nguyễn Vũ Minh hướng dẫn . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về huy động nguồn lực tài chính của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đại An

Đăng ký cá biệt: TL05281

216. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính tại Công ty TNHH công nghệ EPI Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Đinh Thị Thanh Thúy; Ths.Lưu Huyền Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 57tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính tại Công ty TNHH công nghệ EPI Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05285

217. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính trong hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Bình : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Nguyễn Thị Trang; Ths.Lưu Huyền Trang hướng dẫn . - H., 2018 . - 57tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về sử dụng nguồn lực tài chính trong hoạt động cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính trong hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Bình

Đăng ký cá biệt: TL05287

218. Quản lý nguồn lực tài chính huy động từ tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Lưu Thị Hiệp; Ths.Lê Thị Hồng Thủy hướng dẫn . - H., 2018 . - 69tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý nguồn lực tài chính huy động từ tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05280

219. Thực trạng huy động và phân bổ nguồn lực tài chính tại Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính / Nguyễn Sao Mai; Ths.Hồ Thị Hoài Thu hướng dẫn . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về huy động và phân bổ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp huy động và phân bổ nguồn lực tài chính tại Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC

Đăng ký cá biệt: TL05288

 

 

 

 

 

221. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán FPT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Ngô Thị Yến Thanh; Ths.Hoàng Thị Bích Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Đăng ký cá biệt: TL05305

222. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán MB : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Lưu Khánh Linh; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán MB

Đăng ký cá biệt: TL05297

223. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Trần Thị Việt Mỹ; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Đăng ký cá biệt: TL05293

224. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Dương Công Duy; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn

Đăng ký cá biệt: TL05299

225. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Lương Quang Anh; Ths.Vũ Thị Thúy Nga hướng dẫn . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect

Đăng ký cá biệt: TL05309

226. Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Hoàng Mạnh Hoa; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05302

227. Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Đào Khánh Linh; Ths.Lê Thị Hằng Ngân hướng dẫn . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

Đăng ký cá biệt: TL05304

228. Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tài chính tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Vũ Thị Minh Sáng; Ths.Hoàng Thị Bích Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động tư vấn tài chính của doanh nghiệp chứng khoán. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tài chính tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Đăng ký cá biệt: TL05307

229. Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Lương; Ths.Lê Thị Hằng Ngân hướng dẫn . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động tư vấn chứng khoán, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng

Đăng ký cá biệt: TL05292

230. Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Hương Lan; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động tư vấn của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect

Đăng ký cá biệt: TL05301

231. Giải pháp phát triển ứng dụng phân tích cơ bản đối với các cổ phiếu ngành xây dựng tại CTCP chứng khoán Tân Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Thảo; Ths.Cao Minh Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển ứng dụng phân tích cơ bản đối với các cổ phiếu ngành xây dựng tại CTCP chứng khoán Tân Việt

Đăng ký cá biệt: TL05311

232. Giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán FPT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Thu Hoài; Ths.Lê Thị Hằng Ngân hướng dẫn . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Đăng ký cá biệt: TL05291

233. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Thảo; Ths.Hoàng Thị Bích Hà hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của doanh nghiệp. Phân tích thực traạng à đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS)

Đăng ký cá biệt: TL05306

234. Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Trần Văn Trọng Đạt; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

Đăng ký cá biệt: TL05303

 

 

 

236. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính / Ngô Anh Phương; PGS.TS.Đinh Văn Hải hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL04912

237. Phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán FPT : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Trịnh Thị Nhật Lệ; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Đăng ký cá biệt: TL05295

238. Phát triển hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbanksc) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nghiêm Thị Hồng Hậu; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về hoạt động tư vấn của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tại Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbanksc)

Đăng ký cá biệt: TL05298

239. Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Lê Thị Thùy Linh; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

Đăng ký cá biệt: TL05296

240. Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán MB : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Lê Thị Phương Thảo; Ths.Cao Minh Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 72tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán MB

Đăng ký cá biệt: TL05314

241. Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Trần Minh Hằng; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh hướng dẫn . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

Đăng ký cá biệt: TL05300

242. Ứng dụng phân tích cơ bản lựa chọn cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Phạm Đình Thắng; Ths.Vũ Thị Thúy Nga hướng dẫn . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về đầu tư vào cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp ứng dụng phân tích cơ bản lựa chọn cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký cá biệt: TL05308

243. Ứng dụng phân tích cơ bản trong phân tích cổ phiếu ngành Bất động sản tại Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect (VNDS) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Trần Việt Hoàn; THs.Cao Minh Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển ứng dụng phân tích cơ bản trong phân tích cổ phiếu ngành Bất động sản tại Công ty cổ phần chứng khoán Vndirect (VNDS)

Đăng ký cá biệt: TL05312

244. Ứng dụng phân tích cơ bản trong xác định cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu ngành thủy điện tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Ngô Thị Kiều Trang; Ths.Cao Minh Tiến hướng dẫn . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về xác định cơ hội đầu tư cổ phiếu, phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp ứng dụng phân tích cơ bản trong xác định cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu ngành thủy điện tại Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng

Đăng ký cá biệt: TL05313

245. Ứng dụng phương pháp phân tích cơ bản để xác định cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ngành thủy điện của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Đầu tư tài chính / Nguyễn Thị Việt Chi; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hướng dẫn . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung, nghiên cứu, khảo sát thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phương pháp phân tích cơ bản để xác định cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ngành thủy điện của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

Đăng ký cá biệt: TL05294

246. Niên giám thống kê 2017 : Statistical yearbook of Viet Nam 2017/ Tổng cục thống kê . - H. : Nhà xuất bản Thống kê, 2018 . - 1000tr. ;bảng; 24cm

Tóm tắt : Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế

Đăng ký cá biệt: Vb16561-Vb16564

247. Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ / Ngân hàng Thế giới; Bộ Kế hoạch và đầu tư . - H., 2016 . - 536tr. ; 29cm

Tóm tắt : Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam. Phân tích những thời cơ, thách thức mà Việt Nam đang gặp phải và đưa ra những hướng phát triển mới đến năm 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo công bằng và dân chủ

Đăng ký cá biệt: Vb16566

248. Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : Báo cáo tổng quan / Ngân hàng Thế giới; Bộ Kế hoạch và đầu tư . - H., 2016 . - 130tr. ; 29cm

Tóm tắt : Báo cáo tổng quan về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam. Phân tích những thời cơ, thách thức mà Việt Nam đang gặp phải và đưa ra những hướng phát triển mới đến năm 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo công bằng và dân chủ

Đăng ký cá biệt: Vb16565

249. VietNam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy / World Bank Group, Ministry of Planning and investment . - H., 2016 . - 368p. ; 29cm

Đăng ký cá biệt: Vb16567

250. Kỷ yếu hội thảo Học viện Tài chính 55 năm xây dựng và phát triển . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 437tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bao gồm nhiều bài viết nhằm ghi lại các giai đoạn phát triển của Học viện Tài chính trên cơ sở những tài liệu lịch sử của trường Đại học Tài chính Kế toán Hà nội trước kia và Học viện Tài chính ngày nayy

Đăng ký cá biệt: Vb16568-Vb16581

251.  Khung đối tác quốc gia với Việt Nam 2017-2022 / World Bank Group . - H., 2017 . - 178tr. ; 27 cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề chiến lược và triển khai khung đối tác quốc gia giữa Việt Nam và Nhóm ngân hàng thế giới giai đoạn 2017-2022

Đăng ký cá biệt: Vb16582

252. Proceedings of the sustainable economic development and business management in the context of globalisation : International conference 2018 . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 1276tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bao gồm nhiều bài tham luận thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thức về phát triển kinh tế và kinh doanh theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế

Đăng ký cá biệt: Vb16583-Vb16592

253. Kỷ yếu nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013-2018 / Ban Quản lý khoa học- Học viện Tài chính b.s . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 566tr. ; 30cm

Tóm tắt : Cung cấp một cách có hệ thống những vấn đề nghiên cứu về kinh tế, tài chính, kế toán do các nhà khoa học của Học viện Tài chính thực hiện từ 2013-2018

Đăng ký cá biệt: Vb16593-Vb16602

254. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia : Startup and innovation nation / Học viện Tài chính . - H. : Nhà xuất bản Tài chính, 2018 . - 1239tr. ; 30cm

Tóm tắt : Bao gồm nhiều bài viết tiếng Việt và tiếng Anh trao đổi về các vấn đề lý thuyết và thực nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia: môi trường khởi nghiệp và các vấn đề liên quan; tài chính, kế toán - kiểm toán; kinh tế quản trị kinh doanh..

Đăng ký cá biệt: Vb16603, Vb16604

255. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng số 5 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Ngọc Tường; PGS.TS.Nguyễn Mạnh Thiều hdkh . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng số 5

Đăng ký cá biệt: LA08704

256. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Thanh Trì : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Hương Giang; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hdkh . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Thanh Trì

Đăng ký cá biệt: LA08674

257. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần DMEC Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lâm Thị Vân Anh; TS.Trần Thị Ngọc Hân hdkh . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần DMEC Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08665

258. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Minh Huyền; TS.Nguyễn Đào Tùng hdkh . - H., 2018 . - 140tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

Đăng ký cá biệt: LA08718

259.Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VPT : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Bùi Diễm Ly; PGS.TS.Trương Thị Thủy hdkh . - H., 2018 . - 172tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ VPT

Đăng ký cá biệt: LA08721

260. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại Hoàng Hà : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thu Trang; TS.Nguyễn Ngọc Song hdkh . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại Hoàng Hà

Đăng ký cá biệt: LA08736

261. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thương; TS.Ngô Thị Thu Hương hdkh . - H., 2018 . - 130tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Đăng ký cá biệt: LA08689

262. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Khánh Hà; TS.Thái Bá Công hdkh . - H., 2018 . - 107tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luâận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương

Đăng ký cá biệt: LA08701

263. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in Bút Vàng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Tạ Bích Ngọc; TS.Nguyễn Mạnh Thiều hdkh . - H., 2018 . - 133tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in Bút Vàng

Đăng ký cá biệt: LA08710

264. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Trường Xuân : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Lý; TS.Đỗ Minh Thoa hdkh . - H., 2018 . - 132tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Trường Xuân

Đăng ký cá biệt: LA08692

265. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật liệu nhẹ Thăng Long : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Dương Thị Nga; TS.Đỗ Minh Thoa hdkh . - H., 2018 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật liệu nhẹ Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08691

266. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty điện lực Bắc Giang : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Thị Thu Hằng; GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty điện lực Bắc Giang

Đăng ký cá biệt: LA08685

267. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty thuốc lá Bắc Sơn : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Văn Đức; TS.Nguyễn Thị Ngọc Thạch hdkh . - H., 2018 . - 121tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty thuốc lá Bắc Sơn

Đăng ký cá biệt: LA08666

268. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Phú Cường : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn văn Dũng; PGS,TS.Nguyễn Mạnh Thiều hdkh . - H., 2018 . - 127tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Phú Cường

Đăng ký cá biệt: LA08725

269. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Việt Hà; TS.Ngụy Thu Hiền hdkh . - H., 2018 . - 101tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh

Đăng ký cá biệt: LA08727

270. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Bùi Thu Thủy; PGS.TS.Trương Thị Thủy hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex

Đăng ký cá biệt: LA08696

271.Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu Hàng không Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Yến Oanh; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hdkh . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu Hàng không Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08730

272. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và thi công quảng cáo Tinh Hoa Việt : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Đỗ Thị Phương Nhung; TS.Lý Lan Yên hdkh . - H., 2018 . - 155tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và thi công quảng cáo Tinh Hoa Việt

Đăng ký cá biệt: LA08673

273. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Ngọc Quyền; GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến

Đăng ký cá biệt: LA08688

274. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Đức Anh Tuyên Quang : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Hoàng Thanh Huế; TS.Thái Bá Công hdkh . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất xây lắp và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Đức Anh Tuyên Quang

Đăng ký cá biệt: LA08708

275. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên phú : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Đỗ Tiến Trung; PGS.TS.Trần Văn Hợi hdkh . - H., 2018 . - 85tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên phú

Đăng ký cá biệt: LA08703

276. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV APTIT Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Quốc Hưng; TS.Nguyễn Đào Tùng hdkh . - H., 2018 . - 127tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV APTIT Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08717

277. Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kho vận Jupiter Việt Nam - CN tại Hải Dương : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Minh Uyên; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hdkh . - H., 2018 . - 117tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần kho vận Jupiter Việt Nam - CN tại Hải Dương

Đăng ký cá biệt: LA08726

278.Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp Nhân Hồng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Nhịp; TS.Nguyễn Tuấn Anh hdkh . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp Nhân Hồng

Đăng ký cá biệt: LA08671

279. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Nguyệt Quế; TS.Lý Lan Yên hdkh . - H., 2018 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08672

280. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tổ hợp chuyển giao công nghệ : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Đinh Phương Linh; TS.Đỗ Thị Thục hdkh . - H., 2018 . - 137tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tổ hợp chuyển giao công nghệ

Đăng ký cá biệt: LA08711

281. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cà phê Minh Tiến : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Hồng Nhung; TS.Đỗ Thị Thục hdkh . - H., 2018 . - 95tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cà phê Minh Tiến

Đăng ký cá biệt: LA08722

282. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ đường không giải pháp Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thúy; GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ hdkh . - H., 2018 . - 135tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ đường không giải pháp Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08707

283. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Thị Phương Thùy; TS.Nguyễn Mạnh Thiều hdkh . - H., 2018 . - 103tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP

Đăng ký cá biệt: LA08738

284. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Bùi Thanh Giang; TS.Nguyễn Thị Ngọc Thạch hdkh . - H., 2018 . - 117tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thuc, chi phí và xác định kết quải kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

Đăng ký cá biệt: LA08670

285. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Hồng Đức : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Mai Hồng Sơn; TS.Nguyễn Thu Hoài hdkh . - H., 2018 . - 114tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Hồng Đức

Đăng ký cá biệt: LA08729

286. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Hoàng Thu Hằng; PGS.TS.Trần Văn Hợi hdkh . - H., 2018 . - 93tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty vật tư hóa chất mỏ Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08739

287. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Trần Thị Ngọc Ánh; GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08720

288. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Hà Thị Thu Hằng; PGS.TS.Trần Văn Hợi hdkh . - H., 2018 . - 110tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Đăng ký cá biệt: LA08700

289. Hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận chuyển ATM Global : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Vũ Minh Tuấn; TS.Hoàng Văn Tưởng hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán quản trị doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận chuyển ATM Global

Đăng ký cá biệt: LA08698

290. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sơn Hoàng Thịnh: Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Khắc Thắng; TS.Nguyễn Thu Hoài hdkh . - H., 2018 . - 131tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex

Đăng ký cá biệt: LA08697

291. Hoàn thiện kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận Ngô Quyền : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Bùi Tiến Dũng; TS.Nguyễn Mạnh Thiều hdkh . - H., 2018 . - 84tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận Ngô Quyền

Đăng ký cá biệt: LA08724

292. Hoàn thiện kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các bộ, ngành do Kiểm toán nhà nước thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Đỗ Vũ Quý; TS.Vũ Thị Phương Liên hdkh . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các bộ, ngành do Kiểm toán nhà nước thực hiện

Đăng ký cá biệt: LA08687

293. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Trần Hà Thu; TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: LA08702

394. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư Kim Long : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Kiều Thị Quỳnh Hoa; GS.TS.Đặng Thị Loan hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư Kim Long

Đăng ký cá biệt: LA08683

295. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Thị Hiền; PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ hdkh . - H., 2018 . - 109tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần xây lắp điện lực 1

Đăng ký cá biệt: LA08682

296. Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công An : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Ngọc Mai; TS.Nguyễn Thị Thanh hdkh . - H., 2018 . - 130tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công An

Đăng ký cá biệt: LA08723

297. Hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Cấn Thị Phương Hà; PGS.TS.Giang Thị Xuyến hdkh . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA thực hiện

Đăng ký cá biệt: LA08667

298. Hoàn thiện quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Ngọc Thắng; TS.Vũ Thùy Linh hdkh . - H., 2018 . - 91tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kết thúc kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đăng ký cá biệt: LA08705

299. Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán A VINA - IAFC : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Hoàng Thái; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hdkh . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán A VINA - IAFC

Đăng ký cá biệt: LA08734

300. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Như Phong; TS.Nguyễn Quang Hưng hdkh . - H., 2018 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

Đăng ký cá biệt: LA08732

301. Hoàn thiện quy trình kiểm toán ngân sách trung ương tại đơn vị dự toán cấp 2 Bộ Công An : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Thân Thị Hồng Ngọc; TS.Vũ Thị Phương Liên hdkh . - H., 2018 . - 141tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quy trình kiểm toán ngân sách trung ương của đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán ngân sách trung ương tại đơn vị dự toán cấp 2 Bộ Công An

Đăng ký cá biệt: LA08728

302. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán E-JUNG : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Hiền; PGS.TS.Giang Thị Xuyến hdkh . - H., 2018 . - 90tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quy trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán E-JUNG

Đăng ký cá biệt: LA08676

303. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Hoàng Thị Minh Thúy; TS.Nguyễn Quang Hưng hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: LA08694

304. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Ngọc Thu; TS.Hà Thị Ngọc Hà hdkh . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đăng ký cá biệt: LA08735

305. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Bích Thu; GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ hdkh . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08737

306. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Mai Hoa; TS.Ngụy Thu Hiền hdkh . - H., 2018 . - 150tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08679

307. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Trương Thị Mai Phương; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hdkh . - H., 2018 . - 149tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân

Đăng ký cá biệt: LA08706

308. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Hoàng Việt : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Ngọc Yến; PGS.TS.Trần Văn Hợi hdkh . - H., 2018 . - 107tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Hoàng Việt

Đăng ký cá biệt: LA08712

309. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dược phẩm An Minh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Phương Uyên; GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2018 . - 95tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần dược phẩm An Minh

Đăng ký cá biệt: LA08680

310. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông Thành Sơn : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thùy Linh; TS.Trần Thị Hoa Thơm hdkh . - H., 2018 . - 99tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông Thành Sơn

Đăng ký cá biệt: LA08719

311. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần in nhanh Viễn Đông : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Phương Linh; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hdkh . - H., 2018 . - 128tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần in nhanh Viễn Đông

Đăng ký cá biệt: LA08675

312. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần khai thác nhà Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Thị Minh Ngọc; PGS.TS.Chúc Anh Tú hdkh . - H., 2018 . - 99tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần khai thác nhà Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08677

313. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần nhập khẩu hàng không : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Trần Thị Ninh; PGS.TS.Nguyễn Bá Minh hdkh . - H., 2018 . - 89tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần nhập khẩu hàng không

Đăng ký cá biệt: LA08713

314. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần phát triển xuất nhập khẩu Nam Vinh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Liên; TS.Vũ Bá Anh hdkh . - H., 2018 . - 75tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần phát triển xuất nhập khẩu Nam Vinh

Đăng ký cá biệt: LA08699

315. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Quang Huy : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Dương Thị Trang; PGS.TS.Phạm Thị Kim Vân hdkh . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Quang Huy

Đăng ký cá biệt: LA08690

316. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Đoàn Thị Thu Phương; PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh hdkh . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu

Đăng ký cá biệt: LA08714

317. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty tài chính TNHH công nghiệp tàu thủy : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Phương Mai ; GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2018 . - 91tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty tài chính TNHH công nghiệp tàu thủy

Đăng ký cá biệt: LA08681

318. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thùy Trang; TS.Hoàng Văn Tưởng hdkh . - H., 2018 . - 91tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08715

319. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Vũ Hoàng Anh; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn . - H., 2018 . - 126tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

Đăng ký cá biệt: LA08668

Số lần đọc: 3896
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà