Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ năm, 10/01/2019 - 13:56

Thông báo tài liệu mới tháng 1/2019

1. Giáo trình Toán cao cấp / PGS.TS. Nguyễn Văn Quý . - H. : Tài chính., 2018 . - 524tr. ; 24 cm

  Tóm tắt : Trình bày các nội dung cơ bản của toán học cao cấp về: Tập hợp, quan hệ và logic suy luận, không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số..

  Đăng ký cá biệt: GT194783-GT195466, GT197334-GT197633, Vb16605-Vb16614, Vm54610-Vm54614, Vs02422

2.Phòng, chống "Diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 1: Phòng, chống 'diễn biến hòa bình'' những vấn đề lý luận và thực tiễn / Chủ biên:Nguyễn Bá Dương; Trần Đăng Thanh; Dương Quang Hiển . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 242tr. ; 21cm

Tóm tắt : Tập trung phân tích, làm rõ quá trình hình thành, quan niệm, bản chất, âm mưu, thủ đoạn tác hại của chiến lược"diễn biến hòa bình" đồi với các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam. Đồng thời nhận diện, chỉ rõ sự thống nhất và khác biệt của âm mưu, thủ đoạn của diễn biến hòa bình và khẳng định ý chí quyết tâm, kết quả đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16615-Vb16617

3. Phòng, chống "Diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 2: Phòng chống "diễn biến hòa bình'' trên lĩnh vực kinh tế / Tổng chủ biên: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Đức Độ; Lại Ngọc Hải.. . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 206tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận, thực tiễn và đưa ra các yêu cầu và giải phápvề phòng chống ''diễn biến hòa bình'' trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong tình hình mới

Đăng ký cá biệt: Vb16618-Vb16620

4. Phòng, chống "Diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 3: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng / Tổng chủ biên: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương; Đỗ Mạnh Hòa; Phạm Xuân Mát.. . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 224tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận, kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra, đồng thời đưa ra các yêu cầu, giải pháp phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị tư tưởng ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16621-Vb16623

5. Phòng, chống "Diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 4: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa / Tổng chủ biên: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Văn Hữu; Vũ Như Khôi.. . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 228tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận, kết quả, kinh nghiệm và đưa ra một số yêu cầu, giải pháp phòng, chống"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16624-Vb16626

6. Phòng, chống "Diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 5; Phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng / Tổng chủ biên: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương; Lê Quý Trịnh; Nguyễn Văn Hữu.. . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 248tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận, kết quả, kinh nghiệm và đưa ra một số yêu cầu, giải pháp phòng, chống"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quốc phòng ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16627-Vb16629

7. Phòng, chống "Diễn biến hoà bình" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 6: Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay / Tổng chủ biên: PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương; Tô Xuân Sinh; Nguyễn Vĩnh Thắng.. . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 260tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận, khái quát các kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đồng thời nêu rõ những vấn đề đặt ra, các nhân tố tác động, yêu cầu và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: Vb16630-Vb16632

8. Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước(1960-1975) / Biên soạn: Bùi Xuân . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 175tr. ; 21cm

Tóm tắt : Ghi lại một cách cơ bản đầy đủ về quá trình hình thành và phát triển của căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước từ buổi đầu xây dựng căn cứ đến sau ngày đất nước thống nhất

Đăng ký cá biệt: Vb16633-Vb16635

9. Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự / Trịnh Khắc Mạnh; Dương Văn Hoàn . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 175tr. ; 21cm

Tóm tắt : Gồm 70 câu hỏi và trả lời về cách đánh giặc trong những tình huống khác nhau: đánh giặc ở ven sông, đánh giặc khi phải hành quân...qua vùng đồi núi

Đăng ký cá biệt: Vb16636-Vb16640

10. Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Nguyễn Đắc Hưng; Phùng Thế Đông . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 387tr. ; 21cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cách mạng công nghiệp hóa lần thứ tư, cơ hội và thách thức, định hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đăng ký cá biệt: Vb16641-Vb16645

11. Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia (1978-1988) / Chu Văn Lộc . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 199tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trình bày hoạt động của Đoàn chuyên gia quân sự 478, trong đó tập trung làm rõ quá trình giúp cách mạng Camphuchia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ cơ sở và thực hiện tốt ba mục tiêu chiến lược do Bộ chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Camphuchia đề ra đến khi rút toàn bộ Đoàn chuyên gia quân sự 478 về nước năm 1988

  Đăng ký cá biệt: Vb16646-Vb16650

12. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ = Dien Bien Phu - a golden page of history / Thông tấn xã Việt Nam . - H. : Thông tấn , 2018 . - 1861tr. ; 25cm

  Tóm tắt : Bao gồm nhiều bài viết, hình ảnh cùng lời bình ngắn gọn, cô đọng, súc tích nhằm tái hiện một cách trung thực và sinh động sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như sự thay da đổi thịt của Điện Biên từ chiến trường đổ nát năm xưa thành vùng đất khang trang nơi cực tây của Tổ quốc

  Đăng ký cá biệt: Vb16651

13. Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ / TS.Lưu Thị Tuyết Vân . - H. : Hồng Đức, 2018 . - 399tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Khái quát bức tranh tổng thể tình hình phát triển, vai trò kinh tế xã hội của làng nghề truyền thống ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với những thành tựu, hạn chế của nó đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong những năm đổi mới

  Đăng ký cá biệt: Vb16652-Vb16654

14. Cẩm nang pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số . - H. : Hồng Đức, 2018 . - 199tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cuốn sách phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật

  Đăng ký cá biệt: Vb16655-Vb16657

15. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2018 . - 319tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cung cấp những vấn đề lý luận chung về tổ chức bộ máy nhà nước: chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và hoàn thiện... bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Đăng ký cá biệt: Vb16658-Vb16660

16. Luật hình Triều Lê - Những giá trị trong thời đại ngày nay / TS. Lương Văn Tuấn . - H. : Hồng Đức, 2018 . - 439tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trình bày lịch sử, nội dung của các giá trị nhân văn, tiến bộ của Luật hình triều Lê và kế thừa cac giá trị nhân văn, tiến bộ của Luật hình triều Lê trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

  Đăng ký cá biệt: Vb16661-Vb16663

17. Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay . - H. : Hồng Đức, 2018 . - 238tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận, bản chất, chức năng ...và tình hình thực hiện, áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Đăng ký cá biệt: Vb16664-Vb16666

18. Người Si La ở Việt Nam = The Si La ở Việt Nam . - H. : Thông tấn, 2018 . - 125tr. ; 25cm

  Tóm tắt : Cuốn sách giới thiệu những nét tiêu biểu, đặc sắc đời sống văn hóa của dân tộc Si La ở Việt Nam

  Đăng ký cá biệt: Vb16667

19. Nơi ấy là chiến trường / Phạm Quang Nghị . - H. : Hội nhà văn, 2019 . - 509tr. ; 24cm

  Tóm tắt : Nhật ký và ghi chép một cách chân thực, giản dị, chọn lọc những chi tiết sống động, hình ảnh mang tính biểu tượng về một giai đoạn lịch sử oanh liệt của đất nước của những năm tháng đi B

  Đăng ký cá biệt: Vb16668-Vb16670

20. Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / GS.NGND Trần Xuân Trường . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 1086tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Bao gồm 152 bài báo khoa học đã công bố và chưa công bố do gia đình, Viện khoa học xã hội nhân dân quân sự lưu giữ. Cuốn sách có tác dụng định hướng đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện lịch sử mới

  Đăng ký cá biệt: Vb16671-Vb16673

21. Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn / Kiều Bách Tuấn; Lê Đăng Nam; Đậu Xuân Luận . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 432tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Gồm nhiều bài viết được tuyển chọn, biên soạn từ cuộc tọa đàm kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Lời Bác Hồ dạy. Đây là những tiếng nói tâm huyết, những cảm nhận sâu sắc, tự hào trong học tập và làm theo Lời Bác Hồ dạy không chỉ đối với lĩnh vực xuất bản mà còn được vận dụng trong nhiều lĩnh vực khác

  Đăng ký cá biệt: Vb16674-Vb16678

22. Mặt trận đường 9 - Khe Sanh (Xuân Hè 1968) : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 228tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trình bày diễn biến chiến sự và ý nghĩa thắng lợi , bài học kinh nghiệm sau chiến thắng tại Mặt trận đường 9 - Khe Sanh trong Xuân Hè 1968

  Đăng ký cá biệt: Vb16679-Vb16681

23. Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia trong lịch sử / TS. Dương Đình Lập . - H. : Quân đội nhân dân, 2018 . - 228tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cuốn sách có giá trị khoa học, khách quan, góp phần làm sáng tỏ thêm mối quan hệ đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương trong lịch sử

  Đăng ký cá biệt: Vb16682-Vb16684

24.Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây dựng công trình hàng không : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Phương; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hdkh . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây dựng công trình hàng không

Đăng ký cá biệt: LA08760

25. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tuần Giáo Điện Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Quang Sáng; PGS.TS.Bùi Văn Vần hdkh . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tuần Giáo Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08757

26. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điên Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Văn Hào; PGS.TS.Trần Xuân Hải hdkh . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điên Biên

Đăng ký cá biệt: LA08754

27. Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Trang; PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: LA08749

28. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Tòng Thị Thương; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hdkh . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08751

29. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thiết bị và giải pháp năng lượng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Bích Thủy; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hdkh . - H., 2018 . - 121tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thiết bị và giải pháp năng lượng

Đăng ký cá biệt: LA08745

30. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bất động sản thế kỷ : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thanh Hòa; TS.Bùi Thị Hằng hdkh . - H., 2018 . - 100tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : KHái quát lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bất động sản thế kỷ

Đăng ký cá biệt: LA08746

31. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Đỗ Khắc Quỹ; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đăng ký cá biệt: LA08742

32. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty điện lực Phú Xuyên thuộc Tổng công ty điện lực TP Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Chu Như Quỳnh; TS.Vũ Đức Chính hdkh . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty điện lực Phú Xuyên thuộc Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08743

33. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Thị Thư; PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08747

34. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 689 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Nguyễn Ngọc Hải; TS.Thái Bá Công hdkh . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 689

Đăng ký cá biệt: LA08741

35. Kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Phạm Thu Hương; TS.Đinh Thị Kim Xuyến hdkh . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán quản trị của đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Đăng ký cá biệt: LA08744

36. Kiểm soát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các NHTM trên địa bàn tỉnh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Mạnh Quyết; PGS.,TS.Bùi Văn Vần hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kiểm soát hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các NHTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08752

37. Nâng cao chất lượng thanh tra tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Khánh Toàn; PGS.TS.Nguyễn Tiến Thuận hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động thanh tra ngân hàng. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08756

38. Nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Văn Sơn; TS.Đỗ Đình Thu hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng của ngân hàng. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08758

39. Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Huyền Trang; TS.Nguyễn Quốc Bình hdkh . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08847

40. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty điện lực Điện Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thành Chung; PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ hdkh . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty điện lực Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08759

41. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Văn Thịnh; PGS.TS.Nguyễn Tiến Thuận hdkh . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08755

42. Quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cao Bằng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Ngọc Hoa; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cao Bằng

Đăng ký cá biệt: LA08753

43. Quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hồ Gươm : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trương Phúc Hưng; TS.Nguyễn Thị Việt Nga hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản trị rủi ro cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Hồ Gươm

Đăng ký cá biệt: LA08761

44. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại CITICOM : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Huyền; TS.Diêm Thị Thanh Hải hdkh . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại CITICOM

Đăng ký cá biệt: LA08816

45. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Hoàng Điệp; TS.Nguyễn Thị Việt Nga hdkh . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I

Đăng ký cá biệt: LA08850

46. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hà; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị vốn cố định của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6

Đăng ký cá biệt: LA08883

47. Các giải pháp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Minh Đức; TS.Nguyễn Đình Chiến hdkh . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08791

48. Cải cách thủ tục hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định: Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Hồng Hạnh; PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về cải cách thủ tục hành chính thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: LA08889

49. Chính sách phí bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Hồng Hạnh; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hdkh . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chính sách phí bảo hiểm tiền gửi. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách phí bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08856

50. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH thiết bị và chuyển giao công nghệ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Quang Dũng; TS.Phạm Thị Vân Anh hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH thiết bị và chuyển giao công nghệ

Đăng ký cá biệt: LA08840

51. Giải pháp đẩy mạnh nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Dương Sơn Tùng; PGS.TS.Đoàn Minh Phụng hdkh . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: LA08849

52. Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thanh Xuân : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Quỳnh Anh; PGS.TS.Hà Minh Sơn hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thanh Xuân

Đăng ký cá biệt: LA08829

53. Giải pháp kiểm soát chuyển giá đối với các doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội quản lý : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Hồng Nhung;TS. Phạm Thị Bích Ngọc hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển giá. Phân tích, đánh giá thực trạng chuyển giá tại các doanh nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát hành vi chuyển giá tại các doanh nghiệp do cục thuế Thành phố Hà Nội quản lý

Đăng ký cá biệt: LA08981

54. Giải pháp nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Xuân Đại; TS.Ngô Thanh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: LA08865

55. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Văn Vượng; TS.Nghiêm Văn Bảy hdkh . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08846

56. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thành Trung; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Cầu Giấy

Đăng ký cá biệt: LA08807

57. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân tại Agribank chi nhánh Đống Đa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Lê Minh; TS.Lê Thu Huyền hdkh . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân của ngân hàng. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân tại Agribank chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: LA08766

58. Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Linh Chi; TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08805

59. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xăng dầu khu vực I : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Đình Chí; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hdkh . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xăng dầu khu vực I

Đăng ký cá biệt: LA08860

60. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Cúc; TS.Nguyễn Minh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Đăng ký cá biệt: LA08815

61. Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Vân Nga; PGS.TS.Đinh Văn Hải hdkh . - H., 2018 . - 134tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08841

62. Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Toàn Cầu : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Trà My; PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền hdkh . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Toàn Cầu

Đăng ký cá biệt: LA08839

63. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Khánh Linh; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hdkh . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08828

64. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Nhật Nam; PGS.TS.Vũ Thị Bạch Tuyết hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08822

65. Giải pháp phát triển tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Vũ Quân; PGS.TS.Phạm Ngọc Dũng hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Đăng ký cá biệt: LA08795

66. Giải pháp phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Phú Cương; TS.Vũ Duy Nguyên hdkh . - H., 2018 . - 131tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08890

67. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lô Khánh Huyền; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hdkh . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: LA08827

68. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Nhung; TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08769

69. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thành Trung; TS.Nguyễn Thùy Linh hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy

Đăng ký cá biệt: LA08811

70. Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần than Vàng Danh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đặng Thị Liên; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hdkh . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần than Vàng Danh

Đăng ký cá biệt: LA08764

71. Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Ford Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Thị Phương Anh; TS.Nguyễn Thị Thu Hương hdkh . - H., 2018 . - 132tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Ford Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08859

72. Hoàn thiện chính sách cổ tức của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hdkh . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh

Đăng ký cá biệt: LA08806

73. Hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Huy Hiệp; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách thuế tài nguyên. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08823

74. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Dương Đức Bắc; TS.Nguyễn Thị Kim Oanh hdkh . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08863

75. Hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Minh Quyết; TS.Nguyễn Minh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 1

Đăng ký cá biệt: LA08862

76. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Bá Ngọc; PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện công. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai

Đăng ký cá biệt: LA08899

77. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH AK Chemtech Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán / Lê Thị Hương; TS.Bùi Thị Hằng hdkh . - H., 2018 . - 132tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH AK Chemtech Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08740

78. Hoàn thiện xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trong hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Tiến Long; PGS.TS.Đinh Văn Hải hdkh . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trong hoạt động thoái vốn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trong hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện

Đăng ký cá biệt: LA08868

79. Hoạt động giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Uông Huy Hoàng; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hdkh . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: LA08848

80. Huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Bích Thủy; PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây

Đăng ký cá biệt: LA08787

81. Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV cơ khí 17 - Bộ Quốc phòng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trịnh Thị Thu Hương; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hdkh . - H., 2018 . - 135tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV cơ khí 17 - Bộ Quốc phòng

Đăng ký cá biệt: LA08901

82. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Yên Bái : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Thu Hường; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Yên Bái

Đăng ký cá biệt: LA08858

83. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Mường Chà, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Giáp Hà My; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08877

84. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Quan Hóa, Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đồng Văn Định; TS.Bùi Tiến Hanh hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Quan Hóa, Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08854

85. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Việt Thắng; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08879

86. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Trang Nhung; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08880

87. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Thu Trang; TS.Nguyễn Thị Lan hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang

Đăng ký cá biệt: LA08819

88. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Ngô Kim Hà; PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đăng ký cá biệt: LA08768

89. Một số giải pháp cải thiện thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Cao Xuân Khánh; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động thu ngân sách nhà nước từ đất đai. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08882

90. Nâng cao chất lượng bán lẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Xuân Cảnh; PGS.TS.Bùi Đường Nghiêu hdkh . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng bán lẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào

Đăng ký cá biệt: LA08798

91. Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm dịch vụ Internet banking của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Ngô Thị Vân; TS.Nghiêm Văn Bảy hdkh . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về sản phẩm dịch vụ Internet banking của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm dịch vụ Internet banking của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08870

92. Nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Hương; PGS.TS.Nguyễn Tiến Thuận hdkh . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định

Đăng ký cá biệt: LA08887

93. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trịnh Quốc Định; TS.Nguyễn Trọng Hòa hdkh . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: LA08770

94. Nâng cao chất lượng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Lãn Ông : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Quang Dũng; TS.Trần Phương Anh hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Lãn Ông

Đăng ký cá biệt: LA08812

95. Nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Tiến Dương; PGS.TS.Nguyễn Văn Dần hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì

Đăng ký cá biệt: LA08762

96. Nâng cao hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Mạnh Cường; TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08808

97. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Anh Dũng; PGS.TS.Nguyễn Xuân Thạch hdkh . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Đăng ký cá biệt: LA08809

98. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Thị Ngọc Anh; TS.Trịnh Thanh Huyền hdkh . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08842

99. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Thủy; PGS.TS.Phạm Ngọc Dũng hdkh . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên

Đăng ký cá biệt: LA08796

100. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lục Thị Hải Yến; TS.Nguyễn Xuân Điền hdkh . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Đăng ký cá biệt: LA08765

101. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Quang Anh; PGS.TS.Đỗ Thị Phi Hoài hdkh . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

Đăng ký cá biệt: LA08800

102. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thanh Huyền; PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh hdkh . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch

Đăng ký cá biệt: LA08789

103. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần bột giặt Net : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Quốc Cương; PGS.TS.Nguyễn Lê Cường hdkh . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần bột giặt Net

Đăng ký cá biệt: LA08804

104. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư ATS trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Trang; TS.Nguyễn Việt Cường hdkh . - H., 2018 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư ATS trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đăng ký cá biệt: LA08763

105. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Mai Anh; TS.Nguyễn Đức Lợi hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Giầy Phúc Yên

Đăng ký cá biệt: LA08793

106. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Lilama 69-1 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Thùy Dung; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Lilama 69-1

Đăng ký cá biệt: LA08794

107. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Văn Minh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Doan; TS.Nguyễn Thị Việt Nga hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Văn Minh

Đăng ký cá biệt: LA08813

108. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV 319.2 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Lan Hương; TS.Bạch Thị Thanh Hà hdkh . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV 319.2

Đăng ký cá biệt: LA08853

109. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH tiếp vận Mercury Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Hữu Sang; PGS.TS.Vũ Duy Vĩnh hdkh . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH tiếp vận Mercury Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08895

110. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Hà Thành : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trịnh Chiến Thắng; TS.Phạm Thị Vân Anh hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Hà Thành

Đăng ký cá biệt: LA08838

111. Nâng cao hiệu quả tín dụng ưu đãi tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Văn Lâm; TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hiệu quả tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ưu đãi tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08873

112. Nâng cao kết quả ủy thác cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Phú Khiêm; TS.Nguyễn Minh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về ủy thác cho vay của ngân hàng chính sách xã hội. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao kết quả ủy thác cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08874

113. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Anh Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS.Trần Xuân Hải hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Anh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08817

114. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Từ Liêm : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thanh Long; PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền hdkh . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Từ Liêm

Đăng ký cá biệt: LA08826

115. Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đoàn Trung Hiếu; TS.Nguyễn Việt Cường hdkh . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây

Đăng ký cá biệt: LA08767

116. Phát triển hoạt động môi giới hàng hóa phái sinh tại Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thùy Linh; TS.Lê Anh Tuấn hdkh . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động môi giới hàng hóa phái sinh của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động môi giới hàng hóa phái sinh tại Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08852

117. Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Thu Hồng; PGS.TS.Dương Đăng Chinh hdkh . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về phát triển tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: LA08820

118. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Hipt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Văn Bá Đông; PGS.TS.NGƯT Nguyễn Trọng Cơ hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Hipt

Đăng ký cá biệt: LA08875

119. Phân tích tình hình tài chính phục vụ quản trị dòng tiền tại Công ty TNHH thương mại tài chính Hải Âu : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thu Thủy; TS.Trần Đức Trung hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân tích tình hình tài chính phục vụ quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính phục vụ quản trị dòng tiền tại Công ty TNHH thương mại tài chính Hải Âu

Đăng ký cá biệt: LA08884

120. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Ngọc Minh; PGS.TS.Nghiêm Thị Thà hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Đăng ký cá biệt: LA08872

121. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom) : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thị Trà Hương; TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom)

Đăng ký cá biệt: LA08836

122. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lại Việt Quân; TS.Nguyễn Tuấn Phương hdkh . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong

Đăng ký cá biệt: LA08802

123. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đặng Huyền Trang; TS.Hồ Thị Thu Hương hdkh . - H., 2018 . - 153tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

Đăng ký cá biệt: LA08792

124. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thiết bị an toàn Việt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Mai Hương; TS.Nguyễn Tuấn Phương hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thiết bị an toàn Việt

Đăng ký cá biệt: LA08837

125. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vinaconex 6 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Hồng Hạnh; TS.Nguyễn Thị Thanh hdkh . - H., 2018 . - 134tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vinaconex 6

Đăng ký cá biệt: LA08886

126. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Geotech Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Nhung; PGS.TS.Nghiêm Thị Thà hdkh . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Geotech Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08885

127. Phân tích tình hình tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Văn Bính; PGS.TS.Nghiêm Thị Thà hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08810

128. Phân tích tình hình tài chính tại tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Trọng Hậu; TS.Nguyễn Thị Thanh hdkh . - H., 2018 . - 134tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08803

129. Quản lý chi ngân sách cấp huyện tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Công Chinh; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hdkh . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi ngân sách cấp huyện. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách cấp huyện tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08896

130. Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Tuấn Thành; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Đăng ký cá biệt: LA08824

131. Quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thái Sơn . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quản lý chi ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08878

132. Quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Mương Khương, tỉnh Lào Cai : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lục Thị Hằng; PGS.TS.Đặng Văn Du hdkh . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Mương Khương, tỉnh Lào Cai

Đăng ký cá biệt: LA08801

133. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Quang Duy; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hdkh . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp huyện tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: LA08881

134. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại huyện Thường Tín : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đàm Tuấn Anh; TS.Đỗ Đình Thu hdkh . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại huyện Thường Tín

Đăng ký cá biệt: LA08788

135. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Nhàn; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

Đăng ký cá biệt: LA08892

136. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Mai Liên; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Khảo sát thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08855

137. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Hiền; TS.Võ Thị Phương Lan hdkh . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý chi thưòng xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đăng ký cá biệt: LA08857

138. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Hiền; TS.Bùi Tiến Hanh hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08893

139. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Mùa Chiến Thắng; TS.Bùi Tiến Hanh hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08876

140. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thanh Dũng; PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08861

141. Quản lý ngân sách nhà nước huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thái Sơn; PGS.TS.Nhữ Trọng Bách hdkh . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08818

142. Quản lý ngân sách nhà nước thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Thị Hà; PGS,TS.Nguyễn Trọng Thản hdkh . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý ngân sách nhà nước thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08845

143. Quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Mai Thị Khánh Hường; TS.Đào Thị Bích Hạnh hdkh . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý ngân sách xã. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08891

144. Quản lý nợ chính phủ trong điều kiện hiện nay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Bích Thủy; TS.Phạm Văn Hiệp hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nợ chính phủ và quản lý nợ chính phủ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ chính phủ ở Việt Nam trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08897

145. Quản lý sử dụng kinh phí nghiệp vụ hành chính ở Cục hậu cần - Tổng cục chính trị : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Bảo Ngọc; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp vụ hành chính của đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý sử dụng kinh phí nghiệp vụ hành chính ở Cục hậu cần - Tổng cục chính trị

Đăng ký cá biệt: LA08869

146. Quản lý tài chính Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Thị Liên; TS.Võ Thị Phương Lan hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08894

147. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Kiều Anh; PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08844

148. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước của bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Minh Lợi; PGS.TS.Đoàn Minh Phụng hdkh . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ các doanh nghiệp nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước của bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08825

149. Quản lý thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Lilama 10 của Cục thuế Hà Nội. Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Văn Hiệp; PGS.TS.Lê Văn Ái hdkh . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần Lilama 10 của Cục thuế Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08790

150. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tại Chi cục Thuế huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Trang; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tại Chi cục Thuế huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08871

151. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Phan Anh; PGS.TS.Nguyễn Văn Dần hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08851

152. Tăng cường cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thanh Bình; PGS.TS.Trần Xuân Hải hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Đăng ký cá biệt: LA08797

153. Tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Long Biên - TP.Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Thanh Thúy; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hdkh . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Long Biên - TP.Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08867

154. Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hà Đông : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hà Thành Long; PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Tâm hdkh . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hà Đông

Đăng ký cá biệt: LA08799

155. Tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thùy Nhung; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hdkh . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08786

156. Tăng cường quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Quốc Khánh; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08843

157. Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đỗ Thị Hồng; TS.Nguyễn Thị Minh Hằng hdkh . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

158. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Vũ Trường Khá; PGS.TS.Đặng Văn Du, PGS.TS. Trần Trung Tín hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - VII, 178tr. : bảng, biểu đồ ; 30cm. + 1 tt

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về Đoàn kinh tế quốc phòng và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng. Đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam. Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08772

159. Chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Lường Đức Danh; PGS.TS. Phạm Văn Liên;TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 186tr. ; 30cm

Tóm tắt : Xây dựng khung lý luận về chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vận dụng nó để phân tích thực trạng chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2017. Đề xuất các giải pháp khả thi hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thu hút FDI phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ký cá biệt: LA08903

160. Giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Trung Kiên; PGS.TS.Đoàn Thị Hương Quỳnh hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về phòng ngừa và xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08898

161. Giải pháp tài chính hỗ trợ hộ ngư dân phát triển hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Hồ Thị Hoài Thu; PGS.TS.Đoàn Minh Phụng, PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - VIII,190tr.; hình vẽ, bảng 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về các giải pháp tài chính hỗ trợ hộ ngư dân phát triển hoạt động khai thác thủy sản. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất hệ thống các giải pháp tài chính của nhà nước hỗ trợ hộ ngư dân phát triển hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08780

162. Hoàn thiện cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Nguyễn Minh Nguyệt; PGS.TS.Vũ Duy Hào, TS.Đàm Minh Đức hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 209tr. ; bảng, biểu đồ; c30cm

Tóm tắt : Lý luận cơ bản về cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08911

163. Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Hà Nội / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Vương Minh Phương; PGS.TS.Ngô Trí Long, PGS.TS.Phạm Ngọc Ánh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 193tr.; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu và hệ thống hóa lý luận cơ bản về các chính sách phát triển thị trường bất động sản. Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng chính sách phát triển thị trường bất động sản Hà Nội trong thời gian qua. Đề xuất hệ thống giải pháp để hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Đăng ký cá biệt: LA08776

164. Hoàn thiện kế toán quản trị các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán/ Nguyễn Minh Thành; PGS.TS.Lưu Đức Tuyên, TS.Vũ Thị Kim Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 164tr.,XIX : bảng ; 30cm. + 1 tt

Tóm tắt : Những vấn đề lý luận chung về kế toán quản trị doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08782

165. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán/ Nguyễn Thị Bình; GS.TS. Nguyễn Văn Công, TS. Lê Thị Diệu Linh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 177tr.; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08779

166. Hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Trần Thị Thanh Hà; TS.Nguyễn Minh Hoàng, GS.TSKH. Đặng Hùng Võ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 216tr. ; 30cm

Tóm tắt : Làm rõ lý luận về quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản, đánh giá thực trạng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam có tham khảo kinh nghiệm các nước. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08775

167. Hoàn thiện thẩm định năng lực tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Nguyễn Thế Anh;TS.Nghiêm Văn Bảy, PGS.TS.Đào Minh Phúc hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 195tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về năng lực tài chính và thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thẩm định năng lực tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Đăng ký cá biệt: LA08774

168. Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng do các công ty kiểm toán nhỏ và vừa Việt Nam thực hiện / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán/ Nguyễn Thị Thanh Phương; PGS.TS. Thịnh Văn Vinh, PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Hoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 208tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kiểm toán báo cáo tài chính và tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng do kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu và phân tích ưu điểm, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng tại các công ty kiểm toán nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08783

169. Hoàn thiện việc công bố thông tin báo cáo bộ phận trong hệ thống báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán/ Nguyễn Thị Hồng Vân; PGS.TS.Phạm Thị Thu Thủy, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 156tr. : minh họa ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu thực trạng công bố thông tin báo cáo bộ phận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin này và đề xuất giải pháp hoàn thiện việc công bố thông tin báo cáo bộ phận trên báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08784

170. Huy động các nguồn lực tài chính cho sự phát triển giáo dục đại học công lập ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào/ Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Khamseng Bualaphanh; TS.Bùi Tiến Hanh, PGS.TS.Nhữ Trọng Bách hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 141tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về giáo dục đại học công lập và huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục công lập. Tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học kinh nghiệm về huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục đại học công lập của một số nước trên thế giới có thể nghiên cứu áp dụng cho nước CHDCND Lào. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục đại học công lập ở nước CHDCND Lào đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ký cá biệt: LA08778

171. Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Lê Thanh Hà; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài, PGS.TS.Kiều Hữu Thiện hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 194tr. ; bảng, sơ đồc30cm. 2tt

Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về chuyển giá và kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động chuyển giá của các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08902

172. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Trần Thị Tố Nga; PGS.TS.Hà Minh Sơn; TS.Trần Thị Hồng Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 175tr. ; bảng, hình vẽ; 30cm. + 1tt

Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ. Đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08910

173. Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Nguyễn Tuấn Anh; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh; TS.Vũ Bằng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 167tr. ; 30cm. + 1tt

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về chứng khoán phái sinh. Phân tích thực trạng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở nước ta

Đăng ký cá biệt: LA08907

174. Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay/ Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Đào Ngọc Nam; PGS.TS. Nghiêm Thị Thà, TS.Hoàng Đức Long hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - X,270tr. ; minh họa; 30cm 1tt

Tóm tắt : Cơ sở lý luận về phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Đánh giá thực trạng đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08781

175. Quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Phạm Thị Hoa Hạnh; PGS.TS. Hoàng Trần Hậu, PGS.TS. Trần Thị Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 198tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về quản lý chi phí đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ tài chính. Đánh giá thực trạng quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi phí đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08777

176. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ / Lại Tuấn Sơn; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hòan thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA09014

177. Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Ngô Thị Kim Hòa; PGS.TS.Bùi Văn Vần, PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 195tr. ; 30cm

Tóm tắt :

Đăng ký cá biệt: LA08908

178. Quy tắc xuất xứ hàng hóa với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Nguyễn Hoàng Tuấn; PGS.TS. Lý Phương Duyên, PGS.TS.Hoàng Văn Bằng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - XIV, 208tr. ; minh họa; 30cm

Tóm tắt : Lý luận về quy tắc xuất xứ hàng hoá. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá với việc áp dụng thuế quan ưu đãi của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Đăng ký cá biệt: LA08771

179. Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán/ Ngô Thành Nam; PGS.TS.Phạm Văn Đăng, TS.Đỗ Thị Thục hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 177tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể về từng nội dung của việc tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Đăng ký cá biệt: LA08785

180. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội / Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán/ Nguyễn Ngọc Khương; PGS.TS.Đinh Thị Mai, TS.Trần Văn Hồng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 249tr. : bảng, biểu đồ ; 30cm. + 1 tt

Tóm tắt : Lý luận cơ bản về kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán nội bộ trong các đơn vị và nội dung kiểm toán nội bộ trong các trường đại học. Thực trạng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08773

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đăng ký cá biệt: LA08888

181. Tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Traphaco : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thùy Chi; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hdkh . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Traphaco

Đăng ký cá biệt: LA08866

182. Tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tim Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Linh Chi; TS.Phạm Thị Hoàng Phương hdkh . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện công lập. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08814

183. Tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên - Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đỗ Văn Hương; TS.Đỗ Đình Thu hdkh . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08821

Số lần đọc: 3891
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà