Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ sáu, 08/03/2019 - 14:12

Thông báo tài liệu mới tháng 3/2019

1. Chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Lường Đức Danh; PGS.TS. Phạm Văn Liên;TS.Võ Thị Phương Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 186tr. ; 30cm

Tóm tắt : Xây dựng khung lý luận về chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vận dụng nó để phân tích thực trạng chính sách tài chính thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2017. Đề xuất các giải pháp khả thi hoàn thiện chính sách tài chính nhằm thu hút FDI phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ký cá biệt: LA08903

2. Hoàn thiện cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Nguyễn Minh Nguyệt; PGS.TS.Vũ Duy Hào, TS.Đàm Minh Đức hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 209tr. ; bảng, biểu đồ; c30cm

Tóm tắt : Lý luận cơ bản về cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08911

3. Kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Lê Thanh Hà; PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hoài, PGS.TS.Kiều Hữu Thiện hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 194tr. ; bảng, sơ đồc30cm. 2tt

Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về chuyển giá và kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các chi nhánh công ty đa quốc gia. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động chuyển giá của các chi nhánh công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08902

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Trần Thị Tố Nga; PGS.TS.Hà Minh Sơn; TS.Trần Thị Hồng Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 175tr. ; bảng, hình vẽ; 30cm. + 1tt

Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ. Đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08910

5. Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Nguyễn Tuấn Anh; PGS.TS.Hoàng Văn Quỳnh; TS.Vũ Bằng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 167tr. ; 30cm. + 1tt

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về chứng khoán phái sinh. Phân tích thực trạng phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở nước ta

Đăng ký cá biệt: LA08907

6. Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Ngô Thị Kim Hòa; PGS.TS.Bùi Văn Vần, PGS.TS.Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 195tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08908

7.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel II : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Lê Thị Hạnh; PGS.TS.Lê Văn Luyện, TS.Vũ Quốc Dũng hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 184tr. ; bảng;c30cm. 1tt

  Tóm tắt : Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại theo tiêu chuẩn Basel II. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  Đăng ký cá biệt: LA08904

8.Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nghiên cứu trường hợp tỉnh Ninh Bình : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Nguyễn Tử Đức Thọ; TS. Phạm Văn Khoan; PGS.TS. Trần Văn Giao hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 199tr. ; 30cm. + 2tt

  Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để đề xuất hệ thống các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đối với trường hợp tỉnh Ninh Bình trong tời kì 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030

  Đăng ký cá biệt: LA08905

9.Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Phạm Thị Phương Anh; PGS.TSKH Đỗ Nguyên Khoát, TS. Nguyễn Đức Độ hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 177tr. ; 30cm

  Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về an ninh tài chính trong các doanh nghiệp hàng không. Phân tích thực trạng an ninh tài chính trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh tài chính trong các doanh nghiệp hàng không Việt Nam

  Đăng ký cá biệt: LA08906

10.Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Phạm Anh Tuấn; PGS.TS.Vũ Thị Bạch Tuyết, TS.Nguyễn Xuân Nam hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 194tr. ; 30cm

  Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hiệu quả kinh doanh tại các Bưu điện. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới

  Đăng ký cá biệt: LA08909

11.Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Bộ Công an : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng / Trần Trung Dũng; PGS.TS. Nguyễn Thị Bất, TS.Chu Văn Tuấn hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 184tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm. + 1tt

  Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đề ra các giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Bộ Công an

  Đăng ký cá biệt: LA08912

12.Ápdụng quản lý rủi ro trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Hồ Lâm Tùng; TS.Vũ Duy Nguyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận quản lý rủi ro trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện luận quản lý rủi ro trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan quốc tế Tây Trang

Đăng ký cá biệt: LA08950

13. Chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 - 2025 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Phạm Minh Nguyệt; TS. Nguyễn Đức Lợi hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành ở tỉnh Điện Biên giao đoạn 2020-2025

Đăng ký cá biệt: LA08942

14. Cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Điên Biên Phủ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Mạnh Hùng; PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Điên Biên Phủ

Đăng ký cá biệt: LA08930

15. Đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Vũ Thị Thanh; PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về phát triển du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08948

16. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 2030 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đinh Xuân Hải; PGS.TS. Ngô Văn Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa cơ sở lý luận về nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên đến 2020, tầm nhìn 2030

Đăng ký cá biệt: LA08941

17. Hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty điện lực Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Trần Ngọc Bình; PGS.TS.Nguyễn Tiến Thuận hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng, xác định điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty điện lực Điện Biên và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty điện lực Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Đăng ký cá biệt: LA08914

18.Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Hà Trung Nghĩa; PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghiêm cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08937

19. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tại Kho bạc nhà nước Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Trần Đình Quân; TS. Bùi Tiến Hanh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bài cơ sở lý luận về chi và kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn cân đối Ngân sách địa phương tại kho bạc Nhà nước Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA09086

20. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Điện Biên - tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lê Nhật Linh; PGS.TS. Đinh Thị Nga hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Điện Biên-Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08952

21. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đặng Kim Cương; PGS.TS. Ngô Quang Minh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08928

22. Kiểm tra sau thông quan ở Cục hải quan tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Mạc Văn Viết; TS.Vũ Duy Nguyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08949

23. Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đức Thị Hồng Ngọc; PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08933

24. Năng lực quản lý của lãnh đạo tại các Trung tâm viễn thông thuộc viễn thông Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Khổng Thanh Tùng; TS.Lê Anh Tuấn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về năng lực quản lý của lãnh đạo tại các Trung tâm viễn thông. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo tại các Trung tâm Viễn thông thuộc Viễn thông Điên Biên

Đăng ký cá biệt: LA08936

25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025 ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Ngô Văn Thanh; TS. Nguyễn Thị Thu Hương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức. Phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08938

26. Nâng cao chất lượng quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Trần Hải Thuận; PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA09087

27. Nghiên cứu quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị xã Mường Lay : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Bùi Mạnh Tuấn; PGS.TS.Lê Xuân Bá hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thị xã Mường Lay

Đăng ký cá biệt: LA08931

28. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Bùi Thanh Tùng; PGS.TS.Trần Công Sách hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận chung về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08917

29. Phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thị Huế; TS. Nguyễn Đức Lợi hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về phát triển kinh tế nông nghiệp. Phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08935

30. Phát triển nguồn nhân lực tại Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đỗ Thị Thanh Thủy; TS.Nguyễn Thị Thu Hương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về phát triển nguồn nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08945

31. Quản lý chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thị Thúy Nga; TS.Nguyễn Ngọc Toàn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận chung và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chi bảo hiểm y tế. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08922

32. Quản lý chi ngân sách nhà nước khối đoàn thể tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Cao Đăng Hạnh; PGS.TS. Phạm Văn Liên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ quan khối đoàn thể. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ quan khối đoàn thể tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08944

33. Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Trần Thị Hải Yến, TS.Nguyễn Thùy Linh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa về chi và quản lý chi ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08940

34. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lý Mỹ Ly; PGS.TS.Lý Phương Duyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tại huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu

Đăng ký cá biệt: LA08924

35. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Hoàng Thị Minh Tâm; PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại các cơ quan chuyên môn thực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA09083

36. Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Tủa Chùa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Phạm Minh Hải; TS. Nghiêm Văn Bảy hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về quản lý cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Tủa Chùa

Đăng ký cá biệt: LA08927

37. Quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lê Xuân Nam; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08918

38. Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Hà Sơn Bình; TS. Bùi Tiến Hanh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lí luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08943

39. Quản lý khách hàng tại Bưu điện tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Trịnh Ngọc Dũng; PGS.TS.Nghiêm Thị Thà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý khách hàng của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Bưu chính nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khách hàng của Bưu điện tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08916

40. Quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Phạm Thị Ngọc Hà; PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về ngân sách xã và quản lý ngân sách xã. Nghiên cứu , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08947

41. Quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Vũ Thị Hoàn; PGS.TS.Nguyễn Quốc Thái hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý ngân sách xã của chính quyền cấp huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

Đăng ký cá biệt: LA08915

42.Quản lý nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lê Anh Dũng; TS. Nguyễn Đức Lợi hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08926

43. Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thành Công; PGS.TS. Đinh Thị Nga hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nguyên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất mục tiêu, phương hướng và các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng 2025

Đăng ký cá biệt: LA08939

44. Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tình Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Vũ Đình Nguyễn;PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vận tải hành khách bằng ô tô. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA09088

45. Quản lý tài chính tại Văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Văn Hưng; PGS.TS. Mai Ngọc Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các cơ quan nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên giai đoạn từ 2015- 2017 và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08934

46. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thị Ngọc An; TS. Nguyễn Thị Hoàng Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08932

47. Quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đỗ Thị Vui; TS.Nguyễn Ngọc Toàn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08923

48. Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh của chi cục thuế huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Minh Thắng; TS.Đỗ Đình Thu hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh của chi cục thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện Mường Chà

Đăng ký cá biệt: LA08946

49. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Duy Tuân; PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quảnlý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08920

50. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đào Thị Thanh Châu; TS. Đỗ Đình Thu hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế .Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08951

51. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Trần Văn Chiến; PGS.TS. Phạm Văn Liên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa cơ sở lý luận về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA09085

52. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo trong điều kiện triển khai TABMIS : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Đặng Việt Anh; PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo trong điều kiện triển khai TABMIS

Đăng ký cá biệt: LA08929

53. Thực thi chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên tình Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lê Tiến Dũng; TS. Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về thực thi chính sách bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực thi chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên tình Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08925

54. Tổ chức thực thi chính sách bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Lâm Thị Hiền; PGS.TS.Ngô Văn Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức thực thi chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội cấp huyện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ

Đăng ký cá biệt: LA08921

55. Tổ chức thực thi chính sách tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thị Thu Hiền;PGS.TS.Trần Xuân Hải hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về tổ chức thực thi chính sách tinh giản biên chế. Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu trong quá trình tổ chức thực thi chính sách tinh giản biên chế tại Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2017. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách tinh giản biên chế của ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08913

56. giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Someco Sông Đà / Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/ Lê Thị Hồng Nhung; TS. Phạm Thị Vân Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 124tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Someco Sông Đà trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09017

57. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại CITICOM : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Huyền; TS.Diêm Thị Thanh Hải hdkh . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần thương mại CITICOM

Đăng ký cá biệt: LA08816

58. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Hoàng Điệp; TS.Nguyễn Thị Việt Nga hdkh . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày những vấn đề lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện I

Đăng ký cá biệt: LA08850

59. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hà; PGS.TS.Nguyễn Thị Hà hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị vốn cố định của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng số 6

Đăng ký cá biệt: LA08883

60. Các giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Anh Tuấn;TS. Trịnh Hữu Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 131tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khát quát hóa lý luận về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội -Hải Dương

Đăng ký cá biệt: LA08973

61. Các giải pháp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Minh Đức; TS.Nguyễn Đình Chiến hdkh . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08791

62. Cải cách thủ tục hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định: Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Hồng Hạnh; PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về cải cách thủ tục hành chính thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính thuế tại Cục thuế tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: LA08889

63. Chính sách phí bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Hồng Hạnh; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hdkh . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chính sách phí bảo hiểm tiền gửi. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách phí bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA08856

64. Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH thép Nhật Quang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thanh Nhàn; TS. Nguyễn Hồ Phi Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ ở lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH Thép Nhật Quang trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09003

65. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 236 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Minh Thu; TS. Diêm Thị Thanh Hải hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát những vấn đề lý luận chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty và đưa ra các giải pháp, kiến nghị chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 236

Đăng ký cá biệt: LA08919

66. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Lilama Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Phương Anh; TS. Phạm Thị Vân Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 145tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lilama và đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình hình tài chính

Đăng ký cá biệt: LA09011

67. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đặng Thanh Quang;PGS.TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 119tr. ; 30cm

Tóm tắt : khái quát cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09002

68. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH thiết bị và chuyển giao công nghệ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Quang Dũng; TS.Phạm Thị Vân Anh hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH thiết bị và chuyển giao công nghệ

Đăng ký cá biệt: LA08840

69. Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần FECON : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Minh Tuấn: PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần kĩ thuật nền móng và công trình ngầm FECON

Đăng ký cá biệt: LA09144

70. Giải pháp đẩy mạnh nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Dương Sơn Tùng; PGS.TS.Đoàn Minh Phụng hdkh . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh nghiệp vụ bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: LA08849

71. Giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa cho Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Hồng Trang; TS. Nguyễn Minh Hoàng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa cho Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng

Đăng ký cá biệt: LA09082

72. Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thanh Xuân : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Quỳnh Anh; PGS.TS.Hà Minh Sơn hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thanh Xuân

Đăng ký cá biệt: LA08829

73. Giải pháp kiểm soát chuyển giá đối với các doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội quản lý : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Hồng Nhung;TS. Phạm Thị Bích Ngọc hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển giá. Phân tích, đánh giá thực trạng chuyển giá tại các doanh nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát hành vi chuyển giá tại các doanh nghiệp do cục thuế Thành phố Hà Nội quản lý

Đăng ký cá biệt: LA08981

74. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngâng hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phùng Tuấn Dũng;PGS.TS.Nguyễn Văn Dần hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn 2015-2017 và đề xuát giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA09146

75. Giải pháp nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Xuân Đại; TS.Ngô Thanh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: LA08865

76. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Văn Vượng; TS.Nghiêm Văn Bảy hdkh . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước của ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08846

77. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thành Trung; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - Chi nhánh Cầu Giấy

Đăng ký cá biệt: LA08807

78. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân tại Agribank chi nhánh Đống Đa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Lê Minh; TS.Lê Thu Huyền hdkh . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân của ngân hàng. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất và cá nhân tại Agribank chi nhánh Đống Đa

Đăng ký cá biệt: LA08766

79. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Ngọc Điệp; TS. Ngô Đức Tiến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh gíá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương

Đăng ký cá biệt: LA09091

80. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đặng Thị Mai;TS. Chu Văn Tuấn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn tới

Đăng ký cá biệt: LA09008

81. Giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Linh Chi; TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08805

82. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lam Sơn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hường; TS. Vũ Văn Hưởng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng. Phân tích thực trạng rủi ro cho vay khách hàng cá nhân giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lam Sơn thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08994

83. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xăng dầu khu vực I : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Đình Chí; PGS.TS.Vũ Văn Ninh hdkh . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty xăng dầu khu vực I

Đăng ký cá biệt: LA08860

84. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Dương Minh Đức; TS.Vũ Duy Nguyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần bia Hà Nội- Quảng Bình

Đăng ký cá biệt: LA08970

85. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 12 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Lan Phương; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 121tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn kinh doanh. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 12

Đăng ký cá biệt: LA08992

86. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thúy Hoa; PGS.TS. Vũ Văn Ninh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 130tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08955

87. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê- Vinacomin / Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/cNguyễn Thị Thu Hương; PGS.TS Nguyễn Xuân Thạch . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng sử dụng vốn kinh doanh giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê-Vinacomin trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09022

88. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Trang; TS. Nguyễn Xuân Điền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần nuôi trồng thủy sản Hạ Long

Đăng ký cá biệt: LA08960

89. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vương Thị Hà; TS. Nguyễn Quốc Bình hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng sử dụng vốn kinh doanh trong giai đoạn 2015-2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 trong giai đoạn tới

Đăng ký cá biệt: LA08983

90. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn Cienco 4 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Cao Thị Hương; PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 118tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4

Đăng ký cá biệt: LA08961

91. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Hà Thu; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Đăng ký cá biệt: LA09172

92. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Cúc; TS.Nguyễn Minh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện

Đăng ký cá biệt: LA08815

93. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Vinaconex 6 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Anh Đức; TS. Vũ Duy Nguyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Vinaconex 6

Đăng ký cá biệt: LA08977

94. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Thúy Anh; TS. Nguyễn Thị Bảo Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 117tr ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

Đăng ký cá biệt: LA08958

95. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Minh Hằng; TS. Nguyễn Hồ Phi Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động giai đoạn từ năm 2013-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Long giai đoạn tiếp theo

Đăng ký cá biệt: LA08979

96. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vinaconex 6 / Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/cMai Huệ Phương; TS. Bạch Thị Thanh Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vinaconex 6

Đăng ký cá biệt: LA09020

97. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 505 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thu Trang; TS. Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 505

Đăng ký cá biệt: LA09065

98. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty mẹ - Tổng công ty điện lực miền Bắc : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thùy Linh; PGS.TS.Bùi Văn Vần hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 86tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực miền bắc

Đăng ký cá biệt: LA08965

99. Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Vân Nga; PGS.TS.Đinh Văn Hải hdkh . - H., 2018 . - 134tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08841

100. Giải pháp phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biên tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Vân Anh;TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tình hình triển khai bảo hiển hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại tổng Công ty cổ phần bảo hiểm quân đội

Đăng ký cá biệt: LA09092

101. Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Toàn Cầu : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Trà My; PGS.TS.Nguyễn Thị Thương Huyền hdkh . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Toàn Cầu

Đăng ký cá biệt: LA08839

102. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Khánh Linh; PGS.TS.Đinh Xuân Hạng hdkh . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08828

103. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Nhật Nam; PGS.TS.Vũ Thị Bạch Tuyết hdkh . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08822

104. Giải pháp phát triển tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Vũ Quân; PGS.TS.Phạm Ngọc Dũng hdkh . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Đăng ký cá biệt: LA08795

105. Giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Trung Kiên; PGS.TS.Đoàn Thị Hương Quỳnh hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về phòng ngừa và xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08898

106. Giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Xuân Toàn; PGS.TS. Đinh Xuân Hạng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về nợ xấu. Phân tích thực trạng nợ xấu giai đoạn 2013-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác phòng ngừa , xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09010

107. Giải pháp phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Phú Cương; TS.Vũ Duy Nguyên hdkh . - H., 2018 . - 131tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phòng, chống gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08890

108. Giải pháp quản lý nợ quá hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đỗ Hoàng Thu; TS. Nguyễn Đức Lợi hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về vấn đề nợ quá hạn đối với khách hàng cá nhân trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Phân tích thực trạng nợ quá hạn khách hàng cá nhân giai đoạn 2015-2017,đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý nợ quá hạn đối với khách hàng cấ nhan Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà nội chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09007

109. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lô Khánh Huyền; TS.Nguyễn Ngọc Tuyến hdkh . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Chi cục Thuế huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: LA08827

110. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Nhung; TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08769

111. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thành Trung; TS.Nguyễn Thùy Linh hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt chi nhánh Cầu Giấy

Đăng ký cá biệt: LA08811

112. Giải pháp tăng cường quản lý nợ thuế tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Mai Phương; PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nợ thuế tại Cục Hải quan TP. Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA09167

113. Giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần nhôm Việt Dũng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Lan Hương;TS. Nguyễn Xuân Điền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 136tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cở sở lý luận về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhôm Việt Dũng

Đăng ký cá biệt: LA08962

114. Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Ford Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Thị Phương Anh; TS.Nguyễn Thị Thu Hương hdkh . - H., 2018 . - 132tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Ford Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08859

115. Giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Ngọc Duật; PGS.TS. Hoàng Mạnh Cừ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội

Đăng ký cá biệt: LA08975

116.Hoàn thiện chính sách cổ tức của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hiền; PGS.TS.Phạm Thị Thanh Hòa hdkh . - H., 2018 . - 116tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh

Đăng ký cá biệt: LA08806

117. Hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Huy Hiệp; PGS.TS.Vương Thị Thu Hiền hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chính sách thuế tài nguyên. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08823

118. Hoàn thiện công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Mai Liên; TS. Đỗ Đình Thu hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng Thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín

Đăng ký cá biệt: LA09094

119. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Dương Đức Bắc; TS.Nguyễn Thị Kim Oanh hdkh . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục hải quan Phú Thọ

Đăng ký cá biệt: LA08863

120. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công tại Cục thuế tỉnh Lạng Sơn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Ngọc Tú; TS. Nguyễn Thị Minh Hằng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ bản lý luận về thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.Phân tích , đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tiền công giai đoạn 2015-2017 tại Cục thuế Lạng Sơn trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09075

121. Hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Minh Quyết; TS.Nguyễn Minh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về công tác quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 1

Đăng ký cá biệt: LA08862

122. Hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Đình Kiên; PGS.TS. Lê Xuân Trường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về thanh tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác thanh tra thuế giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Cục thuế thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09001

123. Hoàn thiện công tác thanh tra thuế tại Cục thuế Hà Tĩnh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Huyền Trang;TS. Tôn Thu Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh tra thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra thuế góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký cá biệt: LA09069

124. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Bá Ngọc; PGS.TS.Ngô Thanh Hoàng hdkh . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính của bệnh viện công. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Bạch Mai

Đăng ký cá biệt: LA08899

125. Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần dược trung ương Mediplatex : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Hà; TS. Phạm Thị Quyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 124tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về công tác phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2015-2017 của doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08997

126. Hoàn thiện xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trong hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Tiến Long; PGS.TS.Đinh Văn Hải hdkh . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trong hoạt động thoái vốn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trong hoạt động thoái vốn tại các doanh nghiệp do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện

Đăng ký cá biệt: LA08868

127. Hoạt động giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Uông Huy Hoàng; PGS.TS.Hoàng Mạnh Cừ hdkh . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: LA08848

128. Huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Bích Thủy; PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây

Đăng ký cá biệt: LA08787

129. Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Kim Dung;PGS.TS.Vũ Văn Ninh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động vốn. Phân tích , đánh giá thực trạng và định hướng, giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương

Đăng ký cá biệt: LA09147

130. Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV cơ khí 17 - Bộ Quốc phòng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trịnh Thị Thu Hương; PGS.TS.Mai Ngọc Anh hdkh . - H., 2018 . - 135tr : kèm phụ lục. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV cơ khí 17 - Bộ Quốc phòng

Đăng ký cá biệt: LA08901

131. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Yên Bái : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Thu Hường; PGS.TS.Hoàng Thị Thúy Nguyệt hdkh . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Yên Bái

Đăng ký cá biệt: LA08858

132. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trịnh Thị Loan; PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước . Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA09100

133. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Mường Chà, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Giáp Hà My; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08877

134. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Quan Hóa, Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đồng Văn Định; TS.Bùi Tiến Hanh hdkh . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Quan Hóa, Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08854

135. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Việt Thắng; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08879

136. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước qua Sở giao dịch kho bạc nhà nước : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Thanh Nhung; PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát chi đầu tư Xây dựng cơ bản Ngân sách Nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư Xây dựng cơ bản Ngân sách Nhà nước qua Sở giao dịch Kho bạc Nhà Nước

Đăng ký cá biệt: LA09006

137. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Gia Bình tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Sen; PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về chi ngân sách nhà nước và kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Phân tích , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2017 qua Kho bạc Nhà nước Gia Bình , tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09076

138. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hưng Hà, tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Liên; PGS.TS. Ngô Văn Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về chi ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng cơ chế kiểm soát chi ngân sách giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hưng Hà tỉnh Thái Bình trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09095

139. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Trang Nhung; PGS.TS.Phạm Văn Liên hdkh . - H., 2018 . - 75tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08880

140. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đinh Thu Trang; TS.Nguyễn Thị Lan hdkh . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tuyên Quang

Đăng ký cá biệt: LA08819

141. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Ngô Kim Hà; PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước. Nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đăng ký cá biệt: LA08768

142. Lập dự toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thị Mai Anh; TS. Bùi Tiến Hanh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện lập dự toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Đăng ký cá biệt: LA09098

143. Một số giải pháp cải thiện thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Cao Xuân Khánh; PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động thu ngân sách nhà nước từ đất đai. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08882

144. Mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hai Bà Trưng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Yến; TS. Nguyễn Đức Độ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phàn đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hai Bà Trưng

Đăng ký cá biệt: LA08976

145. Nâng cao chất lượng bán lẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Xuân Cảnh; PGS.TS.Bùi Đường Nghiêu hdkh . - H., 2018 . - 64tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về hoạt động bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng bán lẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Hào

Đăng ký cá biệt: LA08798

146. Nâng cao chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm dịch vụ Internet banking của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Ngô Thị Vân; TS.Nghiêm Văn Bảy hdkh . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về sản phẩm dịch vụ Internet banking của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm dịch vụ Internet banking của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08870

147. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Hà Phương; PGS.TS. Đinh Văn Hải hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về ngân hàng điện tử. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa đến năm 2020

Đăng ký cá biệt: LA08998

148. Nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Thị Hải; PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

Đăng ký cá biệt: LA08980

149. Nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Hương; PGS.TS.Nguyễn Tiến Thuận hdkh . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm tại NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nam Định

Đăng ký cá biệt: LA08887

150. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trịnh Quốc Định; TS.Nguyễn Trọng Hòa hdkh . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Đăng ký cá biệt: LA08770

151. Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng VP Bank - chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Trung Hiếu; PGS.TS. Ngô Văn Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng giai đoạn 2015-2017 và từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng VP Bank chi nhánh Trung-Hòa Nhân Chính trong giai đoạn tới

Đăng ký cá biệt: LA08982

152. Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh KeangNam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Nga;TS. Trịnh Thanh Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Keangnam

Đăng ký cá biệt: LA09097

153. Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Mai; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Đăng ký cá biệt: LA08957

154..Nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Tiến Dương; PGS.TS.Nguyễn Văn Dần hdkh . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì

Đăng ký cá biệt: LA08762

155. Nâng cao hiệu quả công tác điều hòa vốn đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tại Ngân hàng hợp tác chi nhánh Hà Tây : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / lê Ngọc Minh;TS. Lê Thu Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 86tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả công tác điều hòa vốn đối các quỹ tín dụng nhân dân. Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều hòa vốn đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tại ngân hàng hợp tác chi nhánh Hà Tây

Đăng ký cá biệt: LA09093

156. Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đỗ Ngọc Quang; TS. Hoàng Thị Giang hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA09089

157. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đô : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Mạnh Tuấn; PGS. TS. Nhữ Trọng Bách hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08996

158. Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí hoạt động quản lý tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Hằng; TS. Phạm Văn Hiệp hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về quản lý chi phí hoạt động và hiệu quả sử dụng chi phí hoạt động. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng chi phí hoạt động quản lý tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn- Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08974

159.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty cổ phần thép Hòa Phát : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trương Đức Thế; PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty cổ phần thép Hòa Phát-Hải Dương

Đăng ký cá biệt: LA08972

160. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Euro Luxury Design / Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/cNguyễn Thị Vân Anh; PGS.TS. Đoàn Minh Phụng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Euro Luxury Design

Đăng ký cá biệt: LA09018

161. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Đồng Tâm : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Tuấn Giang; TS.Trần Quân hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm

Đăng ký cá biệt: LA08959

162. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần mía đường Sơn La : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Ngọc Phú; TS. Nguyễn Trọng Hòa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Đăng ký cá biệt: LA08971

163. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần y học Rạng Đông : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thị Thu Hà; Thái Bùi Hải An hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Y học Rạng Đông

Đăng ký cá biệt: LA08968

164. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH dệt Hà Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Anh Tuấn; TS. Đặng Phương Mai hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn kinh doanh. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Dệt Hà Nam

Đăng ký cá biệt: LA09080

165. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH gas Petrolimex : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hồ Quỳnh Mai;TS. Nguyễn Đình Chiến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH gas petrolimex Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA09067

166. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Hằng; PGS.TS. Nhữ Trọng Bách hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn kinh doanh. Phân tích thực trạng sử dụng vốn kinh doanh, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bj và công nghệ y tế Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08993

167. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty xăng dầu Cao Bằng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Hải Nam; TS. Lê Anh Tuấn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 111tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến quản lý và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng vốn kinh doanh giai đoạn 2014-2017 và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty xăng dầu Cao Bằng thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08986

168. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại tổng Công ty may 10 : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Thị Huyền; PGS.TS Trần Xuân Hải hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Cổ phần May 10

Đăng ký cá biệt: LA09145

169. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đặng Thị Hằng; PGS.TS. Nguyễn Xuân Thạch hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động. Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09005

170. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Quang Đức; TS.Lưu Sỹ Quý hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn

Đăng ký cá biệt: LA08953

171. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hoàng Ngọc Bảo Châu; PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Thăng Long

Đăng ký cá biệt: LA08956

172. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Anh Thư; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tâm hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động và sử dụng hiệu quả vốn lưu động. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xi măng vicem Bút Sơn

Đăng ký cá biệt: LA09068

173. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Ngô Thị Kim Giang; PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Phân tích , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA09074

174. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thiết bị y tế Đông Á : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Nguyệt; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn giai đoạn 2015-2017 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần thiết bị y tế Đông Á trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09090

175. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty mẹ - Công ty cổ phần BIBICA : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Tống Thị Kim Oanh;PGS.TS. Bùi Văn Vần hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104 ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty mẹ- Công ty cổ phần BIBICA

Đăng ký cá biệt: LA09084

176. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty mẹ - tập đoàn Bảo Việt : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lê Hồng Lĩnh; PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về vốn kinh doanh. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: LA09101

177. Nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thùy Linh; PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống cơ sở lý luận về năng lực tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực tài chính trong thời gian 2013-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08990

178. Nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Hải Linh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Trang; PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực tài chính giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH Hải Linh thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08989

179. Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Hồ Thị Thu Hiền; PGS.TS.Đặng Văn Du hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về hoạt động cho vay và phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp pháp triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam -Chi nhánh Chương Dương

Đăng ký cá biệt: LA09171

180. Phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Doãn Việt Anh; PGS.TS. Trần Thị Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 122tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân trong nền kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và pháp triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Nghệ An

Đăng ký cá biệt: LA08963

181. Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lương Thị Hồng Hà; PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hoài hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng. Phân tích thực trạng về phát triển cho vay tiêu dùng, dề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Bắc Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08991

182. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phân công thương Việt Nam- chi nhánh Lưu Xá : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Đức Trọng; TS.Trần Phương Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Lưu Xá

Đăng ký cá biệt: LA09143

183. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Mạnh Hiếu; PGS.TS. Ngô Văn Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 88tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại. Phân tích,đánh giá về thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08985

184. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đoàn Thị Quỳnh Hoa; TS. Nguyễn Thị Việt Nga hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA09073

185. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thị Thiết; PGS.TS.Phạm Văn Liên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08954

186. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thị Mai Lâm; PGS.TS. Vũ Thị Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương

Đăng ký cá biệt: LA09063

187. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Trung Kiên; PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA09079

188. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Long Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Văn Trung; TS. Vũ Đình Ánh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Long Biên

Đăng ký cá biệt: LA09102

189. Phát triển dịch vụ ngân hàng ngoài tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Quý Hà; PGS.TS. Dương Đăng Chinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng ngoài tín dụng tại Ngân hàng Thương mại. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng ngoài tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký cá biệt: LA09078

190. Phát triển hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Mạnh Hùng; PGS.TS. Hà Minh Sơn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày vấn đề cơ bản về cho vay khách hàng cá nhân. Phân tích , đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân giai đoạn 2015-2017 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Hưng Yên trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09077

191. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thanh Hải; TS. Phạm Thị Quyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tài chính giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần cơ khí xây lắp Thương mại Minh Cường trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09000

192. Phân tích tình hình tài chính nhằm tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Vũ Đức Huy; TS. Trần Đức Trung hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tài chính doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tài chính tại Công ty TNHH Samsung electronics Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08988

193. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Văn Khang; TS. Hồ Thị Thu Hương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Đăng ký cá biệt: LA08967

194. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Nhung; TS. Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện Yên khánh tỉnh Ninh Bình

Đăng ký cá biệt: LA09096

195. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Hồng Diệu; TS. Nguyễn Thị Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về chi, quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước cho sự nghiệp môi trường tỉnh Thanh Hóa

Đăng ký cá biệt: LA08978

196. Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước ở tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Hoài Nam; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về quản lý chi đầu tư xây đựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08966

197. Quản lý chi ngân sách nhà nước tại Cục khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Kiều Thanh; TS. Võ Thị Phương Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về Ngân sách nhà nước ở đơn vị Dự toán Quân đội. Phân tích thực trạng quản lý Ngân sách bảo đảm ngành Khoa học công nghệ giai đoạn 2013-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại Cục thuế Khoa học quân sự - Bộ quốc phòng trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09081

199. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Trần Thành Đạt, TS. Bùi Tiến Hanh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 83tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với công tác chi thường xuyên trong giáo dục. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Đăng ký cá biệt: LA08995

200. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Mẫn Bá Việt; TS. Phạm Thị Hoàng Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước

Đăng ký cá biệt: LA08969

201. Quản lý kinh phí nghiệp vụ ở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Tiến Đạt; TS. Bùi Tiến Hanh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý kinh phí nghiệp vụ. Phân tích thực trạng quản lý kinh phí nghiệp vụ giai đoạn 2015-2017, đề xuất giả pháp nhằm tăng cường quản lý kinh phí nghiệp vụ ở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09004

202. Quản lý kinh phí nghiệp vụ tại Học viện Hậu cần - Bộ Quốc Phòng : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý kinh phí nghiệp vụ. Phân tích thực trạng tình hình quản lý nghiệp vụ giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý kinh phí nghiệp vụ tại Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA08999

203. Quản lý ngân sách xã ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Lưu Thị Phương Nhâm; PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý Ngân sách xã. Phân tích thực trạng tình hình quản lý Ngân sách xã giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý Ngân sách xã trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09009

204. Quản lý tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bế Nam Trung;PGS.TS. Nguyễn Trọng Thản hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 132tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Đăng ký cá biệt: LA09070

205. Quản lý tài chính tại Học viện Phụ nữ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Thị Hồng Nhung; TS. Đào Thị Bích Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận trong công tác quản lí tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tich thực trạng công tác quản lí tài chính, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lí tài chính tại học viện Phụ nữ Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA08984

206. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Ngọc Huyền; TS. Nguyễn Thị Hoàng Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 106tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy - Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA08964

207. Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, Hà Nội / Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng/cLê Thị Thu Hiền; PGS.TS. Phạm Văn Liên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội . Phân tích thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09019

208. Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thu Trang; TS.Lương Thu Thủy hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách thành phố Hà Nội

Đăng ký cá biệt: LA09066

209. Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại Chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Bùi Thu Hằng; TS. Tôn Thu Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại chi cục thuế quận Hoàn Kiếm

Đăng ký cá biệt: LA09071

210. Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Công ty cổ phần tại Cục thuế tỉnh Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Phương Anh; PGS.TS. Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sỏ lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Công ty cổ phần tại cục thuế tỉnh Hưng Yên

Đăng ký cá biệt: LA09064

211. Tăng cưởng quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Đào Tùng Anh; TS. Phạm Văn Bình hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 141tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC)

Đăng ký cá biệt: LA08987

212. Tín dụng đối với hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Nguyễn Thúy Hằng; TS.Võ Thị Phương Lan hdkh . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách. Phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

Đăng ký cá biệt: LA08900

213. Tự chủ tài chính tại Bệnh viện E - Bộ y tế : Luận văn thạc sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phạm Thị Thu Phương; PGS.TS. Đặng Văn Du hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 74tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính trong ngành y tế. Phân tích thực trạng tự chủ tài chính ngành y tế giai đoạn 2015-2017, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện E - Bộ y tế trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: LA09099

214. Kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp : Luận văn

Nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36-IMPAIRMEN OF ASSETS để hoàn thiện hệ thống pháp lý về kế toán tài sản ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện / Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thu Hoài; Thành viên tham gia: TS. Ngụy Thu Hiền; ThS. Bùi Thị Thúy; ThS. Hồ Mai Ly . - H., 2017 . - 177tr. ; 30cm

Tóm tắt : Làm rõ những khái niệm, thuật ngữ, nội dung cơ bản của IAS 36. Sơ lược hệ thống pháp lý về kế toán tổn thất tài sản ở Việt Nam trong các giai đoạn và đưa ra những nhận xét, đánh giá về khung pháp lý kế toán tài sản ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp lý và kế toán tài sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đăng ký cá biệt: LA09212

215. Nghiên cứu nhóm chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế( IFRS) về tài sản tài chính nhằm hoàn thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam hướng tới vận dụng IFRS : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp học viện / Chủ nhiệm PGS.TS. Trần Văn Hợi; Tham gia: NCS, ThS. Nguyễn Thị Nga; NCS,ThS. Phạm Phương Anh . - H., 2017 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày quá trình hình thành và phát triển nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan tài sản tài chính. Phân tích thực trạng ban hành và vận dụng chuẩn mực kế toán và đưa ra một số kiến nghị hướng tới vận dụng IFRS ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: LA09213

216. Ảnh hưởng những điều khoản Incoterm 2010 đối với kế toán tyrong các doanh nghiệp xuất nhập khảu Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lương Thị Thanh Huyền; TS. Bùi Thị Hằng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về Incoterms và sự ra đời của Incoterms 2010. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc áp dụng những điều khoản Incoterms 2010 đối với kế toán trong các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05349

217. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách chặng nội địa của Vietnam Airlines : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017-2018 / Nguyễn Phương Thảo, Lê Ngọc Anh; TS. Trịnh Thanh Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 65tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa của hãng hàng không Vienam Airlines

Đăng ký cá biệt: TL05333

218. Dự báo sai phạm trên báo cáo tài chính thông qua phân tích các tỷ xuất tài chính: nghiên cứu điển hình tại các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Thị Mai Duyên, Đỗ Phương Linh, Nguyễn Hữu Hoàng, Lê Hồng Anh; TS. Vũ Thị Phương Liên, TS. Cù Thu Thủy hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về sai phạm và dự báo sai phạm trên báo cáo tài chính doanh nghiệp thông qua phân tích các tỉ suất tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện sai phạm trên báo cáo tài chính tại công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam- ứng dụng kết quả của mô hình dự báo sai phạm thông qua phân tích các tỉ suất tài chính

Đăng ký cá biệt: TL05364

219. Đẩy mạnh xuất khẩu thông qua làn sóng Hallyu-câu chuyện thành công của Hàn Quốc. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Trần Hà Anh, Ngô Thị Lộc; TS. Hoàng Thị Phương Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về làn sóng Hallyu. Phân tích, đánh giá việc đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa thông qua làn sóng Hallyu , sự thành công của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm của Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05345

220. Định hướng xây dựng tiểu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Khổng Mạnh Hiền; TS. Nguyễn Minh Hoàng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 137tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về thẩm định giá trị doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL05341

221. Giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn nhà nước bằng kiểm toán : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Thị Ngọc Huyền; TS. Phạm Thị Hồng Nhung hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản vể giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn nhà nước bằng kiểm toán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn nhà nước bằng kiểm toán ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05348

222. Giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng của tổng Công ty Bảo việt nhân thọ : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia xét giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2018 / Nguyễn Văn Mạnh; Th.Sỹ Đinh Thị Len . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Đăng ký cá biệt: TL05315

223. Giải pháp hạn chế tranh chấp thuế ở Việt Nam hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Vũ Tiến Thắng; Nguyễn Kim Oanh; Lê Thị Phương Mai; PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày nhận thức cơ bản về tranh chấp thuế và giải quyết tranh chấp thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế tranh chấp thuế và tối ưu hóa hiệu quả giải quyết tranh chấp thuế ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05319

224. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Tuấn Cường;Trần Văn Thiệu;Vũ Hải Duy; PGS.TS. Bùi Văn Vần hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về phát triển kinh tế tư nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, định hướng cơ bản đề phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05329

225. Giải pháp phát triển thị trường bất động sản xanh tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Hoàng Thị Kim Chi;Trần Thanh Ngọc;Phạm Ngọc Lan; ThS. Lâm Thị Thanh Huyền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 125tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về thị trường bát động sản xanh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản xanh ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05317

226. Giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam thích ứng với biến đồi khí hậu : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Mai Linh; ThS. Hồ Thị Hòa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp thuần Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05360

227. Giải pháp tăng nguồn thu phí dịch vụ của các NHTM : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Hoàng Anh; TS. Trần Việt Thạch hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát vấn đề cơ bản về nguồn thu phí dịch vụ của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng nguồn thu phí dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05359

228. Giải quyết vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lê Thị Mai Anh; PGS.TS. Nguyễn Tiến Thuận hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 77tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống lý luận cơ bản về vấn đề vốn đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Đăng ký cá biệt: TL05347

229. Hoàn thiện công tác quản lý thuế với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lê Thị Thu Thủy, Vũ Nam Khánh; PGS.TS. Lê Xuân Trường hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05334

230. Hoàn thiện thủ tục kiểm toán chuyển giá ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Anh; PGS.TS. Trịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 79tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về kiểm toán hoạt động chuyển giá. Phân tích,đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục kiểm toán hoạt động chuyển giá ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL05355

231. Kiểm toán báo cáo tài chính trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở các tổ chức kiểm toán độc lập tại Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Ngọc Dũng; PGS.TS. Phạm Tiến Hưng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 161tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa về Cách mạng công nghiệp 4.0 và Kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời kì này. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện Kiểm toán Báo cáo tài chính trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt nam ở các tổ chức Kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05332

232. Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp mua bán,sáp nhập doanh nghiệp do kiểm toán độc lập thực hiện : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Vũ Song Hòa; PGS.TS. Giang Thị Xuyến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 167tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp mua bán và sáp nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp mua bán và sáp nhập do công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05338

233. Lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Phan Vũ Khánh Ly; PGS.TS. Vũ Thị Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về lao động, việc làm. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đề giải quyết vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL05330

234. Lợi thế và khó khăn của thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Hoàng Thị Mỹ Duyên; ThS. Lê Thị Thúy hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 108tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về thị trường chứng khoán phái sinh. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05350

235. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chống buôn lậu hành giả có nguồn gốc nhập khẩu của Hải quan Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Đỗ Hoàng An;Nguyễn Hải Quân; TS. Vũ Duy Nguyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về kiểm soát chống buôn lậu hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn 2012-2017 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chống buôn lậu hàng giả có nguồn gốc nhập khẩu của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: TL05320

236. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước cho phát triển bền vững ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Minh Hằng; TS. Nguyễn Thị Thu Hương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước cho phát triển bền vững. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn tài nguyên nước cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05340

237. Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam KD3 : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Trần Phạm Ngọc Huyền;Lê Thanh Huyền; PGS.TS. Vũ Văn Minh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05322

238. Nâng cao khả năng thanh toán của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Hữu Hùng;Đỗ Thu Giang; PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng thanh toán của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05325

239. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Thị Hải Yến; TS. Phạm Thị Vân Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa khả năng tiếp cận vốn tín dụng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05337

240. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu ở Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Bùi Hương Giang, Nguyễn Thị Thanh Thanh; ThS. Vũ Thị Hằng Nga hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 71tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa lý luận về năng lực cạnh tranh của nông sản trong xuất khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng nông sản Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05351

241. Nghiên cứu dòng tiền của các công ty thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lê Thị Mỹ Quỳnh; ThS. Bùi Hà Linh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 147tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát vấn đề lý luận chung về dòng tiền của các công ty cổ phần niêm yết. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp về quản trị dòng tiền cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05356

242. Nghiên cứu giải pháp giảng dạy công nghệ Blockchain và ứng dụng của công nghệ Blockchain tại Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lê Thành Hưng; ThS. Phạm Thị Ngọc Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 63tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát hóa cơ sở lý luận về công nghệ blockchain. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm đưa kiến thức về công nghệ Blockchain vào chương trình giảng dạy ở Học viện Tài chính

Đăng ký cá biệt: TL05327

243. Ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố Hà Nội thực trạng và giải pháp : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Hưng MInh, Nguyễn Trung Huyền; ThS. Nguyễn Ngọc Lan hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 82tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về ô nhiễm môi trường không khí. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố Hà Nội trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: TL05361

244. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 - 2018 / Nguyễn Thùy Linh; PGS.TS. Hà Minh Sơn hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 66tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thông hóa lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Đăng ký cá biệt: TL05321

245. Phát triển dịch vụ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội : Đề tài nhiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017 - 2018 / Phạm Hà Linh;Nguyễn Thùy Linh; Th. Sỹ Đặng Thị Ái hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Đăng ký cá biệt: TL05323

246. Phát triển game 3D với Unity trên môi trường Android : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Đậu Thị Thùy, Đỗ Huỳnh Đức, Nguyễn Việt Dũng; Th.S. Phạm Minh Ngọc Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan và lý luận chung về game 3D. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế của game 3D trên điện thoại được làm bằng Unity hiện nay

Đăng ký cá biệt: TL05343

247. Phát triển lực lượng bán hàng của tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Trương Thị Thùy Dương; ThS. Nguyễn Thị Nhung hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận về phát triển lực lượng bán hàng của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Phân tích,đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển lực lượng bán hàng của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đăng ký cá biệt: TL05362

248. Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Đặng Thị Hương; Th.S. Nguyễn Thị Duyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 97tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Đăng ký cá biệt: TL05342

249. Quản trị công ty tại các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Bùi Thị Thu Hằng; Nguyễn Tuấn Dương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 78tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quản trị công ty. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05365

250. Rủi ro tài chính của các doanh nghiệp xi măng Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2018 / Đào Duy Đức Cường; TS. Trần Đức Trung hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05339

251. Sử dụng các công cụ đánh giá chi tiêu công - lý luận và thực hiện ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

252. Sử dụng các công cụ đánh giá chi tiêu công - lý luận và thực hiện ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Vũ Thị Tùng Lâm;Nguyễn Thị Lệ;Trần Tú Anh;Ngô Duy Tiệp;Vũ Thị Ngọc Yến; TS. Phạm Thị Hoàng Thương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 93tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý thuyết về các công cụ đánh giá quản lý tài chính và chi tiêu công. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các khuyến nghị để sử dụng các công cụ một cách hiệu quả

Đăng ký cá biệt: TL05326

253. Tác động của các nhân tố đến hiệu suất sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam KD1 : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2017- 2018 / Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm Thị Kim Liên, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Đức Minh; PGS.TS. Nguyễn Thị Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận về vốn cố định, quản trị vốn cố định và các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình quản trị vốn cố định. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản trị vốn cố định cho các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ niêm yết ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05336

254. Tác động của thuế giá trị gia tăng lên quyết định mua hàng của người tiêu dùng sản phẩm hữu cơ trên địa bàn thành phố Hà Nội : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lâm Thị Thúy Hằng, Phạm Thanh Hằng; TS. Vũ Duy Nguyên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý thuyết về tác động của thuế giá trị gia tăng tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng sản phẩm. Phân tích, đánh giá và đề xuất kiến nghị về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05363

255. Tái cơ cấu thu ngân sách nhà nước : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Đỗ Ngọc Thúy; PGS.TS. Vương Thị Thu Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 67tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về ngân sách Nhà nước và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn 2015-2017 và đề xuất một số giải pháp tái cơ cấu thu ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới

Đăng ký cá biệt: TL05358

 

256. Tăng cường tín dụng với phát triển bền vững các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay : Công trình tham gia xét giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2018 / Trịnh Thị Minh Nguyệt;Nguyễn Kim Oanh; Phạm Thị Thu Hường; TS. Trần Thị Thu Hiền hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận về hoạt động tín dụng và phát triển bền vững ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá và đề xuất giải phát tăng trưởng tín dụng nhằm phát triển bền vững Ngân hàng thương mại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05316

257. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Thị Thảo; Th.S. Cao Minh Tiến . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

258. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Nguyễn Thị Thảo; Th.S. Cao Minh Tiến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận và vai trò của dịch vụ tài chính đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05324

259. Vận dụng IFRS để tăng cường minh bạch thông tin tài chính đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 / Lê Thị Thu Huyền, Đoàn Thị Thúy Quỳnh; TS. Trần Thị Ngọc Hân hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày tổng quan về IFRS và vấn đề minh bạch thông tin tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng , đưa ra kinh nghiệm áp dụng IFRS ở các quốc gia trên thế giới và một số khuyến nghị đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05344

260. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Bắc Á : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Thu Huyền; PGS.TS.Giang Thị Xuyến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Đăng ký cá biệt: TL05392

261. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổng Công ty đầu tư và pháp triển nhà Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Dương Thị Huyền;PGS.TS. Phạm Tiến Hưng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 139tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05393

262. Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán AASC : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Đỗ Huy Dũng; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán AASC

Đăng ký cá biệt: TL05415

263. Hoàn thiện phương pháp và kỹ thuật thu nhập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện. : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Thị Bích Phương; TS. Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về bằng chứng kiểm toán, phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05380

264. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiễm toán AASC thực hiện. : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Thị Bảo Ngọc; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05389

265. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán AFC- chi nhánh Hà Thành thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Đỗ Thị Uyên;TS. Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 84tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán AFC- chi nhánh Hà Thành thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05379

266. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện. : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Xoan; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 100tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05395

267. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện. : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Đỗ Thị Huyền Trang; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05397

268. Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Hoàng Minh Hòa; ThS.NCS.Nguyễn Thị Thanh Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

Đăng ký cá biệt: TL05429

269. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thị Thơm;PGS.TS Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 89tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05407

270. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam thực thiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Quang Ninh; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn thực tập . - H., 2018 . - 136tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng - thu tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam thực thiện

Đăng ký cá biệt: TL05418

271. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán DTA thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thùy Dương; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 147tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán DTA thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05421

272. Hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguễn Cao Cường; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 146tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05425

273. Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kiểm toán / Nguyễn Thanh Hoài; PGS.TS. Phạm Tiến Hưng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 92tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Đăng ký cá biệt: TL05370

274. Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Văn Đông; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 136tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05439

275. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoán mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Bùi Thị Lan; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05399

276. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C-chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Phương Chi; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dấn khoa học . - H., 2018 . - 131tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05410

277. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Tú Oanh; PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 112tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05406

278. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiếm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán Châu Á thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thị Phương Tú; TS.Vũ Thị Phương Liên hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sơ lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý daonh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán châu Á (ASA) thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05409

279. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Vân; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05408

280. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH toán ASCO : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phùng Thị Trang; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 81tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán ASCO

Đăng ký cá biệt: TL05404

281. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C- chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thùy Linh; TS.Đỗ Thị Hoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05403

282. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C- chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thùy Linh; TS.Đỗ Thị Hoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán mục chi phí trả trước dài hạn trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C-chi nhánh Hà Nội thực hiện

283. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán An Việt thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Trung Tuyến; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán An Việt thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05427

284. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thị Hoàng Anh; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 102tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05440

285. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thị Hoàng Anh; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05422

286. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Thị Bích Thủy; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 98tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05426

287. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á- Fadaco thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Bá Đức Linh; PGS.TS. Trương Thị Thủy hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á- FADACO thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05388

288. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán . - H., 2018 . - 101tr. ; 30cm

289.Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Đoàn Việt Dũng; TS.Đỗ Thị Hoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 101tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả cho người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05434

290. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả khách hàng trong kiểm toán báo cáo do Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phương Ngọc Nga; PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 110tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả khách hàng trong kiểm toán báo cáo do Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Đăng ký cá biệt: TL05431

291. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành Kiểm toán / Trần Thị Minh Nghĩa; TS. Vũ Thùy Linh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05441

292. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thu Hằng; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05435

293. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Đặng Xuân Thủy; TS.Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 121tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05428

294. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thị Hồng Minh; TS.Đỗ Thị Hoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 120tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05432

295. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH tư vấn thuế , kế toán và kiểm toán A VINA-IAFC : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Bùi Hải Yến; TS.Hoàng Thanh Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH tư vấn thuế , kế toán và kiểm toán A VINA-IAFC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05433

296. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thủ đô thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kiểm toán / Dương Văn Đức; PGS.TS. Thịnh Văn Vinh . - H., 2018 . - 147tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thủ đô thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05372

297. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tại Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kiểm toán / Vũ Thị Bích Thủy; TS. Hoàng Thanh Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hòa thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại Hà Nội

Đăng ký cá biệt: TL05371

298. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA) thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Ngọc Bích; TS.Phí Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 129tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA) thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05446

299. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA miền trung thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Hằng; TS. Phí Thị Kiều Anh . - H., 2018 . - 114tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA miền trung thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05442

300. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt-chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

301. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt-chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thủy; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 103tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt - chi nhánh Hà Nội thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05411

302. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán định giá va tư vấn tài chính Việt Nam(FACOM) : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Chiều; ThS. NCS Nguyễn Thị Thanh Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 86tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán định giá va tư vấn tài chính Việt Nam(FACOM)

Đăng ký cá biệt: TL05437

303. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế GTGT trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Vũ Thái Sơn; TS. Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05438

304. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Hoàng Thị Vân Anh; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 99tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05402

305. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thu Thủy; PGS.TS. Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 68tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư Thăng Long

Đăng ký cá biệt: TL05401

306. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long -T.D.K chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Cao Thị Tùng Lâm; PGS.TS. Giang Thị Xuyến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 95tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K- chi nhánh Hà Nội thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05384

307. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Thị Hoài; PGS.TS.Nguyễn Bá Minh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 105tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05383

308. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Bảo Thoa; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 73tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05385

309. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Nexia Stt- chi nhánh An Phát thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Mạnh Hùng; PGS.TS. Giang thị Xuyến hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 162tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH NEXIA STT- chi nhánh An Phát thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05387

310. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán Đông Á : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Chu Thị Thủy;PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khao học . - H., 2018 . - 127tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á

Đăng ký cá biệt: TL05382

311. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Đức Nhật Minh; TS.Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 96tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05386

312. Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Thị Thu; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 91tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05444

313. Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Châu Á thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Dương Thị Ánh Hằng; TS.Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 146tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Châu Á thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05443

314. Hoàn thiện quy trình kiển mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thị Ngọc Thúy; PGS.TS.Thịnh Văn Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 141tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiển mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05424

315. Hoàn thiện quy trình kkieemr toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Đỗ Thị Hương; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 113tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05398

316. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Đức Dương; TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 128tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05378

317. Hoàn thiện quy trình lập và phát hành báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành: Kiểm toán / Nguyễn Thanh Huyền; TS.Phí Thị Kiều Anh . - H., 2018 . - 136tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa lý luận chung về quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính do các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05373

318. Hoàn thiện quy trình nghiên cứu, đánh giá kiểm soát nội bộ đối với chu kì bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện. : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Du Thị Thúy; TS. Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 121tr. ; 30cm

Đăng ký cá biệt: TL05394

319. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Việt Mỹ;TS.Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 115tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về quy trình và phương pháp kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam thực hiện

320. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt- chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Hoàng Thị Hương Giang;TS. Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 85tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt-chi nhánh Hà Nội thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05396

321. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Bùi Thu Trang; TS.Hoàng Thanh Hạnh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05400

322. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Đức Thái; TS.Đỗ Thị Thoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 109tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình và phương pháp kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05430

323. Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Trần Thị Tâm; TS.Ngô Như Vinh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 76tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về quy trình và phương pháp kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc

Đăng ký cá biệt: TL05445

324. Hoàn thiện quy trình vận dụng các kỹ thuật thu nhập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL thực hiện. : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lưu Thị Đan; TS. Phí Thị Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 87tr. ; 30cm

Tóm tắt : Trình bày lý luận cơ bản chung về quy trình vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy trình vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05390

325. Hoàn thiện thủ tục phân tích doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

326. Hoàn thiện thủ tục phân tích doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Bùi Thị Vân Anh; TS.Đỗ Thị Hoa hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 94tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thủ tục phân tích doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05423

327. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán định giá Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Phạm Thu Hương; PGS.TS.Trương Thị Thủy hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 104tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05414

328. Hoàn thiện việc vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Tuấn Dũng; TS. Phí Kiều Anh hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 123tr. ; 30cm

Tóm tắt : Khái quát lý luận cơ bản về việc vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính do các Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05391

329. Hoàn thiện việc vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH PKF Việt Nam : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Lê Thị Hà; ThS.Nguyễn Thị Thanh Phương hướng dẫn khoa học . - H., 2018 . - 107tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc vận dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH PKF Việt Nam

Đăng ký cá biệt: TL05420g ký cá biệt: TL05381

330. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt-chi nhánh Hà Nội thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Hoàng Xuân Minh; TS.Vũ Thùy Linh hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 117tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán An Việt - chi nhánh Hà Nội thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05413

331. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán An Việt : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thanh Nhiệm; PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt . - H., 2017 . - 80tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí trả trước trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Đăng ký cá biệt: TL05405

332. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam-chi nhánh Hà Thành thực hiện : Luận văn tốt nghiệp. Chuyên ngành kiểm toán / Nguyễn Thị Thu Hà; TS.Đinh Thị Thu Hà hướng dẫn khoa học . - H., 2017 . - 90tr. ; 30cm

Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - chi nhánh Hà Thành thực hiện

Đăng ký cá biệt: TL05417

Số lần đọc: 290
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà