Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ năm, 06/06/2019 - 14:15

Thông báo tài liệu mới tháng 6/2019

1. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam = Ministry of finance Vietnamese Standards on auditin : Song ngữ Việt-Anh. Quyển 2 / Bộ Tài chính . - H. : Tài chính, 2001 . - 191tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC Bộ tài chính ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này quy định về: việc xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính, hiểu biết về tình hình kinh doanh, bằng chứng kiểm toán..

  Đăng ký cá biệt: Vb16926, Vb16927

2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam = Ministry of finance Vietnamese Standards on auditing : Song ngữ Việt-Anh. Quyển IV / Bộ Tài chính . - H. : Tài chính, 2003 . - 164tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Các quyết định của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam. Giới thiệu các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (số 220,320,501,560,600)

  Đăng ký cá biệt: Vb16928-Vb16930

3. Tài chính Việt Nam 2018 dịch chuyển bao chùm phát triển bền vững : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Viết Lợi chủ biên; Ths. Nguyễn Thị Hải Bình, Ths. Lê Thị Mai Liên.. . - H. : Tài chính, 2019 . - 299tr. ; 23cm

  Tóm tắt : Cung cấp các phân tích, nhận định và đánh giá về bức tranh kinh tế- tài chính, cùng với sự dịch chuyển của chính sách, đặc biệt là chính sách tài chính đối với phát triển bền vững ở Việt Nam năm 2018. Đồng thời cung cấp bộ số liệu, thông tin kinh tế-tài chính một cách có hệ thống

  Đăng ký cá biệt: Vb16931

4. Hệ thống kế toán áp dụng cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam : Những văn bản pháp quy (đã sửa đổi, bổ sung đến 12/2000) / Hệ thống kế toán Việt Nam . - H., 2001 . - 525tr. ; 26cm

  Tóm tắt : Bao gồm các văn bản pháp quy về hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 12/2000)

  Đăng ký cá biệt: Vb16932-Vb16934

5. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ngoài công lập / Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về thuế, tài chính và kế toán../cHà Thị Ngọc Hà, Tập thể Vụ chế độ kế toán và kiểm toán . - H. : Tài chính, 2007 . - 927tr. ; 26cm

  Tóm tắt : Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về thuế, tài chính và kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành, sơ đồ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính..

  Đăng ký cá biệt: Vb16935-Vb16937

6. Hệ thống kế toán áp dụng cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam : Những văn bản pháp quy / Hệ thống kế toán Việt Nam . - H., 1997 . - 713tr. ; 26cm

  Tóm tắt : Bao gồm các văn bản pháp quy về hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam

  Đăng ký cá biệt: Vb16938-Vb16942

7. Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn : Tài bản có bổ sung / Vụ chế độ kế toán và kiểm toán . - Tái bản có bổ sung đầy đủ hệ thống văn bản pháp luật về kế toán đến 31/12/2006. - H. : Tài chính, 2006 . - 470tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Giới thiệu các nghị định, quyết định, công văn của chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán..

  Đăng ký cá biệt: Vb16943-Vb16947

8.Cẩm nang hướng dẫn chuẩn mực kế toán công quốc tế : Lưu hành nội bộ / Vụ chế độ kế toán và kiểm toán . - H., 2007 . - 223tr. ; 26cm

  Tóm tắt : Đây là tài liệu nghiên cứu, học tập về chuẩn mực kế toán công quốc tế có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu chuẩn mực kế toán công quốc tế và xây dựng chuẩn mực kế toán công của Việt Nam

  Đăng ký cá biệt: Vb16948-Vb16952

9. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam : Vietnamese standards on auditing / Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam . - H. : Tài chính, 2013 . - 1005tr. ; 25cm

  Tóm tắt : Gổm các quy định và hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh, là cơ sở để đào tạo, cập nhật kiến thức triển khai các cuộc kiểm toán và kiểm tra đánh giá chất lượng kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán mà thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ

  Đăng ký cá biệt: Vb16953-Vb16957, Vm54670-Vm54678, Vs02444

10.Luật kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn / Vụ chế độ kế toán và kiểm toán . - H. : Lao động, 2014 . - 439tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Cuốn sách bổ sung và cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhât giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành của Luật kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn luật kiểm toán độc lập

  Đăng ký cá biệt: GT201697-GT201930, Vb16958-Vb16962, Vm54679-Vm54683, Vs02445

11. Hướng dẫn ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng / Ths. Đoàn Sỹ Tuấn; TS. Dương Quốc Quân; Ths. Nguyễn Thị Mỹ Lang đồng chủ biên . - H. : Lao động xã hội, 2019 . - 196tr. ; 21cm

  Tóm tắt : Trình bày tóm tắt nội dung về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Giới thiệu những câu hỏi đáp về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc..

  Đăng ký cá biệt: Vb16963-Vb16967, Vm54684-Vm54697, Vs02446

12. Bản dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế : Translation of international standards on auditing (Toàn tập 37 chuẩn mực) / Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam . - H. : Tài chính, 2013 . - 823tr. ; 25cm

  Tóm tắt : Bản dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) dịch từ tiếng Anh nhằm thuận tiện cho việc tra cứu và so sánh giữa chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán quốc tế

  Đăng ký cá biệt: Vb16968-Vb16972, Vm54698-Vm54706, Vs02447

Số lần đọc: 192
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà