Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Thông báo
Thứ sáu, 15/04/2022 - 14:51

Danh mục sách Học viện Tài chính phát hành

Stt Tên sách NXB Giá bìa
1 BT Toán kinh tế 2006 20,000
2 Khoa học quản lý 2008 30,000
3 Tình huống Kế toán QT trong DN 2008 45,000
4 GT Thanh tra tài chính 2009 35,000
5 Khoa học hàng hoá 2009 40,000
6 GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm 2009 65,000
7 GT Kinh tế lượng 2009 40,000
8 Marketing dịch vụ tài chính 2009 40,000
9 GT Thống kê doanh nghiệp 2010 40,000
10 Kế toán công ty chứng khoán 2010 60,000
11 Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT) 2010 45,000
12 HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2) 2010 30,000
13 BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2010 25,000
14 HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2) 2010 30,000
15 GT Kinh doanh chứng khoán 2010 50,000
16 GT Chuẩn mực kế toán quốc tế 2010 55,000
17 GT Chuẩn mực kế toán quốc tế 2010 55,000
18 CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm 2010 35,000
19 Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông 2010 30,000
20 GT Kinh tế quốc tế 2010 35,000
21 BT Tình huống pháp luật kinh tế 2010 25,000
22 GT Quản trị kinh doanh 2010 40,000
23 Tình huống thuế thu nhập 2010 25,000
24 BT Thống kê DN 2010 30,000
25 BGG Quản trị bán hàng 2010 35,000
26 GT Lý thuyết thuế 2010 30,000
27 GT Bảo hiểm phi nhân thọ 2010 48,000
28 GT Marketing 2010 40,000
29 CH&BT môn học khoa học hàng hóa 2010 20,000
30 Customs inspection and supervision 2010 20,000
31 GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp 2010 55,000
32 GT Pháp luật kinh tế 2010 45,000
33 GT Quản trị công ty đa QG 2010 35,000
34 GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm 2010 35,000
35 Lý thuyết bảo hiểm 2011 35,000
36 GT Thuế Thu nhập 2011 30,000
37 GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2011 75,000
38 GT Bảo hiểm xã hội 2011 40,000
39 HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II) 2011 30,000
40 GT Tổ chức công tác kế toán trong DN 2011 35,000
41 GT Bảo hiểm nhân thọ 2011 45,000
42 GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương 2011 55,000
43 BT Nguyên lý kế toán 2011 20,000
44 GT Quản trị đầu tư quốc tế 2011 35,000
45 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 2011 45,000
46 CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế 2011 25,000
47 GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế 2011 48,000
48 GT Cơ sở hình thành giá cả 2012 40,000
49 BT Thống kê tài chính 2012 25,000
50 BT Tình huống pháp luật đại cương 2012 20,000
51 Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản 2012 25,000
52 Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ 2012 25,000
53 HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ 2012 30,000
54 Kế toán VN quá trình hình thành và PT 2012 280,000
55 GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC 2012 35,000
56 GT Kiểm tra sau thông quan 2012 30,000
57 GT Quản lý tài chính xã 2012 30,000
58 GT Quản trị DV khác của NHTM 2012 40,000
59 GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách 2012 55,000
60 GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc 2012 45,000
61 GT Thuế tài sản và thuế khác 2012 35,000
62 GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa 2012 40,000
63 Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM 2012 20,000
64 GT Thống kê tài chính 2012 35,000
65 CHBT&TH môn Kế toán HCSN 2013 30,000
66 Kiểm toán các thông tin tài chính khác 2013 45,000
67 GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2013 38,000
68 Quản trị nguồn nhân lực 2013 35,000
69 Securities Business 2013 60,000
70 BGG Quản lý dự án 2013 35,000
71 GT Kinh tế công cộng 2013 30,000
72 GT Kinh tế môi trường 2013 35,000
73 GT Quản trị Marketing 2013 45,000
74 BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp 2013 30,000
75 GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo 2013 35,000
76 CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp 2013 25,000
77 Kế toán VN quá trình hình thành và PT 2013 350,000
78 Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2 2013 30,000
79 Phân tích và dự báo 2013 70,000
80 GT Kế toán máy 2014 30,000
81 GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp 2014 80,000
82 Corporate Finance 2014 30,000
83 GT Quản lý và quy hoạch đất đai 2014 35,000
84 GT Kinh tế phát triển 2014 45,000
85 GT Quản trị Ngân hàng thương mại I 2014 35,000
86 BT Quản trị NHTM 2014 25,000
87 International Finance 2014 35,000
88 BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN 2014 20,000
89 BGG Môn học chính sách công 2014 25,000
90 GT Xã hội học  2014 30,000
91 GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch) 2015 50,000
92 GT Thị trường tài chính 2015 50,000
93 GT Quan hệ công chúng 2015 35,000
94 Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
 thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN
2015 25,000
95 GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN) 2015 55,000
96 GT Kiểm soát hải quan 2015 30,000
97 GT Trị giá Hải quan 2015 30,000
98 Corporate Finance Questions And Exercises 2015 20,000
99 Tình huống - TH Trị giá hải quan 2015 25,000
100 BT Lớn tài chính doanh nghiệp 2015 35,000
101 GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN 2015 45,000
102 GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã 2015 40,000
103 GT.Kế toán dành cho nhà quản lý 2015 55,000
104  HT - CH -BT Tài chính quốc tế 2015 15,000
105 BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã 2015 30,000
106 GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2) 2015 45,000
107 BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN 2015 45,000
108 GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương 2015 35,000
109 GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên) 2015 65,000
110 GT Thị trường bất động sản 2015 30,000
111 GT Quản trị chiến lược 2015 30,000
112 GT Kế toán bảo hiểm xã hội 2016 60,000
113 BGG. Định phí bảo hiểm 2016 30,000
114 HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế 2016 10,000
115 BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH 2016 20,000
116 CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa 2016 20,000
117 GT Quản lý thuế 2016 55,000
118 BGG Kinh tế đầu tư 1 2016 30,000
119 CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan 2016 30,000
120 CH- BT kế toán ngân hàng trung ương 2016 20,000
121 GT Quản lý tài chính công 2016 38,000
122 GT Lý thuyết quản lý tài chính công 2016 48,000
123 GT Phân tích và định giá tài sản tài chính 2016 45,000
124 GT Phân tích kỹ thuật 2016 30,000
125 HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản 2016 25,000
126 Public Finance management 2016 30,000
127 International Public Sector accounting  standards co editors 2016 60,000
128 CH & BT Thị trường tài chính 2016 42,000
129 GT Kinh tế học vi mô 2 2016 41,000
130 GT Quản trị thương hiệu 2016 41,000
131 BT Mạng truyền thông 2016 22,000
132 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 2016 42,000
133 GT Xác suất và thống kê toán 2016 40,000
134 GT Quản trị chất lượng 2016 42,000
135 Auditing 2016 48,000
136 BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô 2016 35,000
137 Bài tập Kinh tế chính trị  2017 20,000
138 Bài tập Kinh tế lượng  2017 23,000
139 Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh 2017 35,000
140 Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế 2017 34,000
141 Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm 2017 22,000
142 Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1 2017 37,000
143 Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản  2017 22,000
144 GT Chứng khoán phái sinh 2017 36,000
145 GT Quản lý danh mục đầu  tư 2017 52,000
146 GT Quản trị quảng cáo 2017 50,000
147 GT Văn hóa doanh nghiệp 2017 45,000
148 International Finance exercise & case study 2017 25,000
149 GT Pháp luật bảo hiểm 2017 48,000
150 GT Kinh tế các ngành sản xuất KD 2017 48,000
151 GT Phân tích tài chính 2017 34,000
152 GT Quản lý thu NSNN 2017 25,000
153 HDTH  môn học kinh tế vi mô 2 2017 26,000
154 HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2 2017 26,000
155 BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2 2017 36,000
156 BGG Pháp luật hải quan  2017 42,000
157 GT Hải quan căn bản  2017 55,000
158 GT Phân tích kinh tế 2017 42,000
159 Bài tập phân tích kinh tế 2017 18,000
160 BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3 2017 43,000
161 GT Kinh tế vi mô 1 2017 39,000
162 HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng 2017 21,000
163 BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2017 47,000
164 GT Quản trị học 2017 44,000
165 Exercises on english semantics 2017 22,000
166 Interpretation 2017 33,000
167 GT Kiểm toán căn bản 2017 52,000
168 GT Kinh tế vĩ mô 1 2017 45,000
169 Corporate finance case study and assignment 2017 31,000
170 Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán 2018 65,000
171 Business Management  2018 75,000
172 GT Định giá tài sản 2018 78,000
173 Professional modern banking  2018 44,000
174 Intelligent Speaking – Pre.intermediate 2018 30,000
175 Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính 2018 34,000
176 Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế 2018  22,000 
177 Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2018 62,000
178 BGG Mô hình tài chính công ty 2018 55,000
179 Hướng dẫn thực hành môn học thuế 2018 79,000
180 Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán 2018 44,000
181 BGG Giao nhận và vận tải quốc tế 2018  67,000 
182 GT Quản lý chi NSNN 2018  64,000 
183 GT Quản trị kênh phân phối 2018  92,000 
184 GT Quản lý hành chính công 2018 72,000
185 Essentials of marketing 2018 100,000
186 BT Tình huống quản lý thuế 2018 58,000
187 GT Toán cao cấp 2018 72,000
188 GT Nguyên lý Kế toán 2018  92,000 
189 HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN 2018 54,000
190 Kinh doanh bất động sản 2019 75,000
191 Basic Corporate Finance 2019 82,000
192 Corporate finance - Questions and exercises 2019 40,000
193 HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính 2019 72,000
194 Marketing essential sudy guide and workbook 2019 56,000
195 Intelligent listeming – Pre.intermediate 2019 91,000
196 English For finance 2019 155,000
197 GT Tin học ứng dụng 2019 61,000
198 GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 2019 52,000
199 HD LT & TH môn học TCDN 2019 65,000
200 HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực 2019 54,000
201 HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế 2019 41,000
202 GT Nghiên cứu Marketing 2019 65,000
203 Taxation 2019 65,000
204 GT Kế toán ngân hàng thương mại 2019 78,000
205 BGG Pháp luật lao động 2019 47,000
206 HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế 2019 66,000
207 HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính 2019 58,000
208 GT Thuế 2019 72,000
209 HDTH Môn học Thuế TS và thu khác 2019 52,000
210 BGG Sở hữu trí tuệ 2019 50,000
211 Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương  2019 55,000
212 GT Kinh tế vĩ mô 2 2019  39,000 
213 GT Mô hình Toán kinh tế 2019  47,000 
214 GT Pháp luật đại cương 2019  60,000 
215 HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ 2019  110,000 
216 GT Kế toán tài chính 2019  125,000 
217 BGG môn Ngữ âm - âm vị học 2019 41,000
218 GT Phân tích tài chính tập đoàn 2019 82,000
219 GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công 2019 70,000
220 GT Kiểm tra giám sát hải quan 2019 75,000
221 GT Quản lý dự án 2019 81,000
222 GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm 2019 48,000
223 HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán 2019 65,000
224 GT Kế toán DNTM dịch vụ 2020 81,000
225 Review guides in customs inspection and supervison 2020 99,000
226 Lý thuyết phân tích tài chính 2020 71,000
227 BGG. Logistics và Thương mại điện tử 2020 68,000
228 GT Lý thuyết phân tích chính sách công 2020 80,000
229 HD và TH môn học Kiểm tra giám sát Hải quan 2020 69,000
230 BGG. Pháp luật Logistics 2020 60,000
231 BGG. Quản trị kho hàng (Warehousing and Storaga Management 2020 66,000
232 BGG. Môn học cơ sở dữ liệu - HP3 2020 62,000
233 BGG. Pháp luật sở hữu trí tuệ 2020 93,000
234 Lectures on ESP Reading for Advanced Bachelor Education 2020 56,000
235 Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program 2020 40,000
236 Translation In Practice 2020 73,000
237 Intelligent Writing Upper-Intermediate-Lecture Notes 2020 156,000
238 GT Phân tích tài chính các tổ chức tín dụng 2020 77,000
239 GT Nguyên lý quản trị rủi ro 2020 74,000
240 Insurance fundamentals in English  2020 94,000
241 Skills for Intelligent Business Reading and Writing Pre-Intermediate Text book 2020 135,000
242 GT Tài chính tiền tệ 2020 81,000
243 Sách HDTH môn học Thuế thu nhập 2020 80,000
244 Accounting for Governmental & Public non - Profit entities TLD. Kế toán HCSN  2020 73,000
245 International Economics - TLD. Kinh tế quốc tế (bằng tiếng Anh) 2020 96,000
246 HD ôn tập môn học quản lý tài chính công 2020 54,000
247 HD giải bt môn học mô hình Toán kinh tế 2020 73,000
248 HDTH học phần chứng khoán phái sinh 2020 41,000
249 HD ôn tập môn học nguyên lý thống kê và PT dự báo 2020 70,000
250 Translation Practice Coure Book (dịch thuật) 2020 132,000
251 Progressive English for Advanced Bachelor Education Program 2020 84,000
252 Intelligent Reading and Writing Pre Intermediate 2020 125,000
253 Financial Market 2020 78,000
254 Financial Accounting 2020 84,000
255 Group Financial Analysis 2020 91,000
256 GT Kế toán quản trị DN 2020 142,000
257 HD sử dụng Stata Thực hành Kinh tế lượng 2020 115,000
258 GT Hệ điều hành 2020 96,000
259 GT Phân tích tài chính nhà nước 2020 98,000
260 Quản trị thanh toán quốc tế 2020 82,000
261 HD ôn tập môn học Phân tích TCDN 2020 64,000
262 HDTH môn học đại cương kế toán tập đoàn 2020 72,000
263 GT Kế toán dự trữ Nhà nước 2020 64,000
264 GT Giám sát tài chính 2020 87,000
265 GT Tổ chức công tác kế toán công 2020 60,000
266 GT Kế toán quản trị công 2020 92,000
267 CH&BT Chuẩn mực kế toán công 2020 63,000
268 GT Kế toán Hành chính Sự nghiệp 2020 118,000
269 HD ôn tập môn học kế toán HCSN 2020 66,000
270 BGG Pháp luật đất đai 2021 85,000
271 BGG Tài chính tập đoàn kinh tế 2021 97,000
272 BGG Giáo dục thể chất 2021 73,000
273 BGG Khởi nghiệp kinh doanh 2021 118,000
274 BGG Quản trị giá bán 2021 92,000
275 BGG Nghe3
(Intelligent Listening Upper-Intermediate)
2021 119,000
276 BGG Môn ngữ pháp( Lectures on Enghish Grammar) 2021 240,000
277 GT Kinh tế lượng cơ bản 2021 93,000
278 GT Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM 2021 110,000
279 GT Đại cương về kế toán tập đoàn 2021 142,000
280 GT Internet và thương mại điện tử 2021 125,000
281 GT Khoa học quản lý 2021 72,000
282 GT Quản trị NHTM I 2021 72,000
283 GT Tài chính quốc tế 2021 95,000
284 GT Thống kê doanh nghiệp 2021 78,000
285 HD học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin 2021 62,000
286 HD ôn tập môn học Lịch sử Đảng cộng sản VN 2021 78,000
287 HDTH môn học Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 2021 108,000
288 HDTH môn học Giao nhận và vận tải quốc tế 2021 67,000
289 HDTH môn học Quản trị ngân hàng thương mại 2 2021 42,000
290 HDTH môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm 2021 82,000
291 HDTH môn học Quản lý danh mục đầu tư 2021 42,000
292 HDTH môn học Phân tích tài chính tập đoàn 2021 72,000
293 HD ôn tập môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học 2021 66,000
294 HD ôn tập và thực hành môn học Thống kê
doanh nghiệp
2021 108,000
295 BGG Môn Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao 1
(Advanced Audiit of Financial Statement 1)
2021 102,000
296 GT Kiểm toán báo cáo tài chính căn bản 2021 184,000
297 Taxation - A University Textbook 2021 102,000
298 Advanced Audit and Assurance 2021 255,000
299  Textbook of evironmental - Kinh tế môi trường 2021 135,000
300 Public Relations - GT Quan hệ công chúng 2021 96,000
301 Advanced Management Accounting 2021 105,000
302 HD Lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính 2021 80,000
303 GT Toán cao cấp 2021 72,000
304 GT Nguyên lý kế toán 2021 92,000
305 GT Tin học ứng dụng 2021 61,000
306 HD LT và TH MH chuẩn mực kế toán qt 2021 66,000
307 BGG Sở hữu trí tuệ 2021 50,000
308 GT Pháp luật đại cương 2021 60,000
309 GT Quản lý dự án 2021 81,000
310 Business Management  2021 75,000
311 BGG Giao nhận & vận tải quốc tế 2021 67,000
312 GT Kinh tế quốc tế 1 2021 92,000
313 GT Thuế thu nhập 2021 70,000
314 GT Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2021 92,000
315 GT Kinh doanh chứng khoán 2021 70,000
Số lần đọc: 406
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà