Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ năm, 27/07/2023 - 14:46

Danh mục sách Học viện Tài chính phát hành

Stt Tên giáo trình Năm
 XB
Giá
bán lẻ
1 BT Toán kinh tế 2006 20,000
2 Tình huống Kế toán QT trong DN 2008 45,000
3 GT Thanh tra tài chính 2009 35,000
4 Khoa học hàng hoá 2009 40,000
5 GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm 2009 65,000
6 GT Kinh tế lượng 2009 40,000
7 Marketing dịch vụ tài chính 2009 40,000
8 Kế toán công ty chứng khoán 2010 60,000
9 Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT) 2010 45,000
10 HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2) 2010 30,000
11 BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2010 25,000
12 HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2) 2010 30,000
13 CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm 2010 35,000
14 Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông 2010 30,000
15 BT Tình huống pháp luật kinh tế 2010 25,000
16 Tình huống thuế thu nhập 2010 25,000
17 BT Thống kê DN 2010 30,000
18 BGG Quản trị bán hàng 2010 35,000
19 GT Lý thuyết thuế 2010 30,000
20 GT Bảo hiểm phi nhân thọ 2010 48,000
21 GT Marketing 2010 40,000
22 CH&BT môn học khoa học hàng hóa 2010 20,000
23 Customs inspection and supervision 2010 20,000
24 GT Quản trị công ty đa QG 2010 35,000
25 GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm 2010 35,000
26 Lý thuyết bảo hiểm 2011 35,000
27 GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2011 75,000
28 GT Bảo hiểm xã hội 2011 40,000
29 HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II) 2011 30,000
30 GT Tổ chức công tác kế toán trong DN 2011 35,000
31 GT Bảo hiểm nhân thọ 2011 45,000
32 BT Nguyên lý kế toán 2011 20,000
33 GT Quản trị đầu tư quốc tế 2011 35,000
34 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 2011 45,000
35 CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế 2011 25,000
36 GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế 2011 48,000
37 GT Cơ sở hình thành giá cả 2012 40,000
38 BT Thống kê tài chính 2012 25,000
39 BT Tình huống pháp luật đại cương 2012 20,000
40 Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản 2012 25,000
41 Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ 2012 25,000
42 HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ 2012 30,000
43 Kế toán VN quá trình hình thành và PT 2012 280,000
44 GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC 2012 35,000
45 GT Kiểm tra sau thông quan 2012 30,000
46 GT Quản lý tài chính xã 2012 30,000
47 GT Quản trị DV khác của NHTM 2012 40,000
48 GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách 2012 55,000
49 GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc 2012 45,000
50 GT Thuế tài sản và thuế khác 2012 35,000
51 GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa 2012 40,000
52 Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM 2012 20,000
53 GT Thống kê tài chính 2012 35,000
54 Kiểm toán các thông tin tài chính khác 2013 45,000
55 GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2013 38,000
56 Quản trị nguồn nhân lực 2013 35,000
57 Securities Business 2013 60,000
58 GT Kinh tế công cộng 2013 30,000
59 GT Quản trị Marketing 2013 45,000
60 BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp 2013 30,000
61 GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo 2013 35,000
62 CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp 2013 25,000
63 Kế toán VN quá trình hình thành và PT 2013 350,000
64 Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2 2013 30,000
65 GT Kế toán máy 2014 30,000
66 GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp 2014 80,000
67 Corporate Finance 2014 30,000
68 GT Quản lý và quy hoạch đất đai 2014 35,000
69 GT Kinh tế phát triển 2014 45,000
70 GT Quản trị Ngân hàng thương mại I 2014 35,000
71 BT Quản trị NHTM 2014 25,000
72 International Finance 2014 35,000
73 BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN 2014 20,000
74 BGG Môn học chính sách công 2014 25,000
75 GT Xã hội học  2014 30,000
76 GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch) 2015 50,000
77 GT Thị trường tài chính 2015 50,000
78 GT Quan hệ công chúng 2015 35,000
79 Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN 2015 25,000
80 GT Kiểm soát hải quan 2015 30,000
81 GT Trị giá Hải quan 2015 30,000
82 Corporate Finance Questions And Exercises 2015 20,000
83 Tình huống - TH Trị giá hải quan 2015 25,000
84 BT Lớn tài chính doanh nghiệp 2015 35,000
85 GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN 2015 45,000
86 GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã 2015 40,000
87 GT.Kế toán dành cho nhà quản lý 2015 55,000
88  HT - CH -BT Tài chính quốc tế 2015 15,000
89 BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã 2015 30,000
90 GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2) 2015 45,000
91 BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN 2015 45,000
92 GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương 2015 35,000
93 GT Thị trường bất động sản 2015 30,000
94 GT Quản trị chiến lược 2015 30,000
95 GT Kế toán bảo hiểm xã hội 2016 60,000
96 BGG. Định phí bảo hiểm 2016 30,000
97 HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế 2016 10,000
98 BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH 2016 20,000
99 CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa 2016 20,000
100 BGG Kinh tế đầu tư 1 2016 30,000
101 CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan 2016 30,000
102 CH- BT kế toán ngân hàng trung ương 2016 20,000
103 GT Quản lý tài chính công 2016 38,000
104 GT Lý thuyết quản lý tài chính công 2016 48,000
105 GT Phân tích và định giá tài sản tài chính 2016 45,000
106 GT Phân tích kỹ thuật 2016 30,000
107 HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản 2016 25,000
108 Public Finance management 2016 30,000
109 International Public Sector accounting  standards co editors 2016 60,000
110 CH & BT Thị trường tài chính 2016 42,000
111 GT Kinh tế học vi mô 2 2016 41,000
112 GT Quản trị thương hiệu 2016 41,000
113 BT Mạng truyền thông 2016 22,000
114 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 2016 42,000
115 GT Xác suất và thống kê toán 2016 40,000
116 GT Quản trị chất lượng 2016 42,000
117 Auditing 2016 48,000
118 BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô 2016 35,000
119 Bài tập Kinh tế chính trị  2017 20,000
120 Bài tập Kinh tế lượng  2017 23,000
121 Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh 2017 35,000
122 Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế 2017 34,000
123 Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm 2017 22,000
124 Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1 2017 37,000
125 Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản  2017 22,000
126 GT Chứng khoán phái sinh 2017 36,000
127 GT Quản lý danh mục đầu tư 2017 52,000
128 GT Quản trị quảng cáo 2017 50,000
129 GT Văn hóa doanh nghiệp 2017 45,000
130 International Finance exercise & case study 2017 25,000
131 GT Pháp luật bảo hiểm 2017 48,000
132 GT Kinh tế các ngành sản xuất KD 2017 48,000
133 GT Phân tích tài chính 2017 34,000
134 GT Quản lý thu NSNN 2017 25,000
135 HDTH  môn học kinh tế vi mô 2 2017 26,000
136 HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2 2017 26,000
137 BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2 2017 36,000
138 BGG Pháp luật hải quan  2017 42,000
139 GT Hải quan cơ bản  2017 55,000
140 GT Phân tích kinh tế 2017 42,000
141 Bài tập phân tích kinh tế 2017 18,000
142 BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3 2017 43,000
143 HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng 2017 21,000
144 BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2017 47,000
145 GT Quản trị học 2017 44,000
146 Exercises on english semantics 2017 22,000
147 Interpretation 2017 33,000
148 GT Kiểm toán căn bản 2017 52,000
149 Corporate finance case study and assignment 2017 31,000
150 Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán 2018 72,000
151 Business Management  2018 75,000
152 Professional modern banking  2018 44,000
153 Intelligent Speaking – Pre.intermediate 2018 30,000
154 Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính 2018 34,000
155 Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế 2018     22,000
156 Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2018 62,000
157 BGG Mô hình tài chính công ty 2018 55,000
158 Hướng dẫn thực hành môn học thuế 2018 79,000
159 Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán 2018 44,000
160 BGG Giao nhận và vận tải quốc tế 2018     67,000
161 GT Quản lý chi NSNN 2018     64,000
162 GT Quản trị kênh phân phối 2018     92,000
163 GT Quản lý hành chính công 2018 72,000
164 Essentials of marketing 2018 100,000
165 BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng 2018     82,000
166 BT Tình huống quản lý thuế 2018 58,000
167 GT Nguyên lý Kế toán 2018     92,000
168 HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN 2018 54,000
169 Kinh doanh bất động sản 2019 75,000
170 Basic Corporate Finance 2019 82,000
171 Corporate finance - Questions and exercises 2019 40,000
172 HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính 2019 72,000
173 Marketing essential sudy guide and workbook 2019 56,000
174 Intelligent listeming – Pre.intermediate 2019 91,000
175 English For finance 2019 155,000
176 GT Tin học ứng dụng 2019 61,000
177 GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 2019 52,000
178 HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực 2019 54.000
179 HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế 2019 41,000
180 GT Nghiên cứu Marketing 2019 65,000
181 Taxation 2019 65,000
182 GT Kế toán ngân hàng thương mại 2019 78,000
183 BGG Pháp luật lao động 2019 47,000
184 HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế 2019 66,000
185 HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính 2019 58,000
186 GT Thuế 2019 72,000
187 HDTH Môn học Thuế TS và thu khác 2019 52,000
188 BGG Sở hữu trí tuệ 2019 50,000
189 Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương  2019 55,000
190 GT Kinh tế vĩ mô 2 2019     39,000
191 GT Mô hình Toán kinh tế 2019     47,000
192 HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ 2019   110,000
193 GT Kế toán tài chính 2019   125,000
194 BGG môn Ngữ âm - âm vị học 2019 41,000
195 GT Phân tích tài chính tập đoàn 2019 82,000
196 GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công 2019 70,000
197 GT Kiểm tra giám sát hải quan 2019 75,000
198 GT Quản lý dự án 2019 81,000
199 GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm 2019 48,000
200 HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán 2019 65,000
201 GT Kế toán DNTM dịch vụ 2020 81,000
202 Review guides in customs inspection and supervison 2020 99,000
203 Lý thuyết phân tích tài chính 2020 71,000
204 BGG. Logistics và Thương mại điện tử 2020 68,000
205 GT Lý thuyết phân tích chính sách công 2020 80,000
206 HD và TH môn học Kiểm tra giám sát Hải quan 2020 69,000
207 BGG. Pháp luật Logistics 2020 60,000
208 BGG. Quản trị kho hàng (Warehousing and Storaga Management 2020 66,000
209 BGG. Môn học cơ sở dữ liệu - HP3 2020 62,000
210 BGG. Pháp luật sở hữu trí tuệ 2020 93,000
211 Lectures on ESP Reading for Advanced Bachelor Education 2020 56,000
212 Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program 2020 40,000
213 Translation In Practice 2020 73,000
214 Intelligent Writing Upper-Intermediate-Lecture Notes 2020 156,000
215 GT Phân tích tài chính các tổ chức tín dụng 2020 77,000
216 GT Nguyên lý quản trị rủi ro 2020 74,000
217 Insurance fundamentals in English  2020 94,000
218 Skills for Intelligent Business Reading and Writing Pre-Intermediate Text book 2020 135,000
219 GT Tài chính tiền tệ 2020 81,000
220  HDTH môn học Thuế thu nhập 2020 80,000
221 Accounting for Governmental & Public non - Profit entities TLD. Kế toán HCSN  2020 73,000
222 International Economics - TLD. Kinh tế quốc tế (bằng tiếng Anh) 2020 96,000
223 HD ôn tập môn học quản lý tài chính công 2020 54,000
224 HD giải bt môn học mô hình Toán kinh tế 2020 73,000
225 HDTH học phần chứng khoán phái sinh 2020 41,000
226 HD ôn tập môn học nguyên lý thống kê và PT dự báo 2020 70,000
227 Translation Practice Coure Book (dịch thuật) 2020 132,000
228 Progressive English for Advanced Bachelor Education Program 2020 84,000
229 Intelligent Reading and Writing Pre Intermediate 2020 125,000
230 Financial Market 2020 78,000
231 Financial Accounting 2020 84,000
232 Group Financial Analysis 2020 91,000
233 GT Kế toán quản trị DN 2020 142,000
234 HD sử dụng Stata Thực hành Kinh tế lượng 2020 115,000
235 GT Hệ điều hành 2020 96,000
236 GT Phân tích tài chính nhà nước 2020 98,000
237 Quản trị thanh toán quốc tế 2020 82,000
238 HD ôn tập môn học Phân tích TCDN 2020 64,000
239 GT Kế toán dự trữ Nhà nước 2020 64,000
240 GT Giám sát tài chính 2020 87,000
241 GT Tổ chức công tác kế toán công 2020 60,000
242 GT Kế toán quản trị công 2020 92,000
243 CH&BT Chuẩn mực kế toán công 2020 63,000
244 GT Kế toán Hành chính Sự nghiệp 2020 118,000
245 HD ôn tập môn học kế toán HCSN 2020 66,000
246 BGG Pháp luật đất đai 2021 85,000
247 BGG Tài chính tập đoàn kinh tế 2021 97,000
248 BGG Giáo dục thể chất 2021 73,000
249 BGG Khởi nghiệp kinh doanh 2021 118,000
250 BGG Quản trị giá bán 2021 92,000
251 BGG Nghe3
(Intelligent Listening Upper-Intermediate)
2021 119,000
252 BGG Môn ngữ pháp( Lectures on Enghish Grammar) 2021 240,000
253 GT Kinh tế lượng cơ bản 2021 93,000
254 GT Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM 2021 110,000
255 GT Đại cương về kế toán tập đoàn 2021 142,000
256 GT Internet và thương mại điện tử 2021 125,000
257 GT Khoa học quản lý 2021 72,000
258 GT Quản trị NHTM I 2021 72,000
259 GT Tài chính quốc tế 2021 95,000
260 GT Thống kê doanh nghiệp 2021 78,000
261 HD học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin 2021 62,000
262 HD ôn tập môn học Lịch sử Đảng cộng sản VN 2021 78,000
263 HDTH môn học Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 2021 108,000
264 HDTH môn học Giao nhận và vận tải quốc tế 2021 67,000
265 HDTH môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm 2021 82,000
266 HDTH môn học Quản lý danh mục đầu tư 2021 42,000
267 HD ôn tập môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học 2021 66,000
268 HD ôn tập và thực hành môn học Thống kê doanh nghiệp 2021 108,000
269 BGG Môn Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao 1
(Advanced Audiit of Financial Statement 1)
2021 102,000
270 GT Kiểm toán báo cáo tài chính căn bản 2021 184,000
271 Advanced Audit and Assurance 2021 255,000
272  Textbook of evironmental - Kinh tế môi trường 2021 135,000
273 Public Relations - GT Quan hệ công chúng 2021 96,000
274 Advanced Management Accounting 2021 105,000
275 HD Lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính 2021 80,000
276 GT Toán cao cấp 2021 72,000
277 GT Nguyên lý kế toán 2021 92,000
278 GT Tin học ứng dụng 2021 61,000
279 HD LT và TH MH chuẩn mực kế toán quốc tế 2021 66,000
280 BGG Sở hữu trí tuệ 2021 50,000
281 GT Pháp luật đại cương 2021     60,000
282 GT Quản lý dự án 2021 81,000
283 Business Management  2021 75,000
284 BGG Giao nhận & vận tải quốc tế 2021 67,000
285 GT Kinh tế quốc tế  2021 92,000
286 GT Thuế thu nhập 2021 70,000
287 GT Kế toán doanh nghiệp xây dựng 2021 92,000
288 GT Kinh doanh chứng khoán 2021 70,000
289 HDTH môn học Quản trị ngân hàng thương mại 2 2021 106,000
290 HDTH môn học Phân tích tài chính tập đoàn 2021 68,000
291 Advanced Audit of Financial Statement 2 2022 83,000
292 Advanced Audit of Financial Statement 3 2022 87,000
293 LECTURE NOTES
ACCOUNTING PRINCIPLES
 FOR ADVANCED EDUCATION PROGRAM (Nguyên lý kế toán)
2022 71,000
294 BGG Chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (Dành cho chương trình đào tạo chuyên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao ) 2022 143,000
295 BGG Cơ sở văn hóa Việt Nam 2022 75,000
296 Intelligent Reading
Upper-Intermediate Lecture notes) (Bài giảng gốc Môn Đọc 3)
2022 64,000
297 BGG Quản trị Tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài 2022 91,000
298 GT Chuẩn mực kế toán quốc tế - Nghiên cứu tổng hợp và tình huống 2022 82,000
299 GT Tin học đại cương 2022 122,000
300 GT Cơ sở dữ liệu 1 2022 69,000
301 GT Kinh tế nguồn lực tài chính 1 2022 72,000
302 GT Quản trị Ngân hàng thương mại 2 2022 69,000
303 English in Business 2022 60,000
304 English of Finance and Accounting for the students of Foreign Languages 2022 60,000
305 GT Kế toán Ngân hàng trung ương 2022 89,000
306 GT Kế toán NS và tài chính xã  2022 80,000
307 FINANCIAL ACCOUNTING 1 – REVISION KIT 2022 62,000
308 HDTH Môn học Kế toán Quản trị doanh nghiệp Bảo hiểm 2022 65,000
309 Hướng dẫn ôn tập môn học Quản lý chi ngân sách nhà nước 2022 74,000
310 HDÔT môn học Kế toán ngân sách và tài chính xã 2022     54,000
311 Hướng dẫn thực hành môn học Hải quan cơ bản 2022 67,000
312 Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 2022 51,000
313 International Economics – Case study and assignment (TH&BT Kinh tế quốc tế) 2022 135,000
314 Translation exercises fof finance and banking (BT dịch)
Translation workbook 1
2022 60,000
315 Practices exercises for finance and banking  2022 129,000
316 Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 2022 64,000
317 HDLT&TH môn học Kiểm toán BCTC 2022 59,000
318 BGG môn Ngữ âm - Âm vị học 2022 52,000
319 HDTH môn học Đại cương Kế toán Tập đoàn 2022 69,000
320 Giáo trình Phân tích Tài chính Doanh nghiệp 2022 120,000
321 Giáo trình Kinh tế vi mô 1 2022 57,000
322 HDLT và TH môn học Tài chính doanh nghiệp 2022 84,000
323 HDLT và TH môn học Kế toán tài chính 2022 102,000
324 Accounting for trading and services enterprises  for advance Education program 2023 86,000
325 Lecture Notes: Business, Technology and Finance 1  2023 93,000
326 Lecture Notes: Business, Technology and Finance 2 2023 87,000
327 Professionalism in finance and accounting translation and interpreting Textbook  2023 38,000
328 Giáo trình Quản trị kinh doanh  2023 67,000
329 GT Quản lý thuế 2023 100,000
330 GT Kinh tế môi trường  2023 74,000
331 GT Tài chính Doanh nghiệp  2023 124,000
332 Lý thuyết và thực hành Kế toán quản trị doanh nghiệp 2023 190,000
333 Cẩm nang hướng dẫn thực tập cho sinh viên chuyên ngành thuế 2023 45,000
334 Câu hỏi và tình huống thực hành pháp luật kế toán Nhà nước 2023 106,000
335 Hướng dẫn ôn tập môn Quản lý thu ngân sách nhà nước 2023 98,000
336 International financial reporting standards: Questions and Answers 2023 78,000
337 Financial accouting questions and answers for advanced education program 2023 82,000
338 Bài tập Tin học đại cương 2023 64,000
339 Câu hỏi và bài tập Kế toán Tài  chính  doanh  nghiệp  bảo hiểm  2023 98,000
340 Giáo trình Định giá tài sản 2023 133,000
341 Giáo trình Thuế 2023 196,000
342 Taxation A University Textbook 2023 125,000
Số lần đọc: 739
Trang 1/19
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà