Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Văn bản - Tài liệu
Thứ hai, 07/08/2017 - 16:41

Quyết định 2345/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý thư viện trường đại học do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành ngày 29/06/2009.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2345/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý thư viện trường đại học gồm các ông, bà:

1. Ông Lê Thanh Tình, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Trưởng ban;

2. Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó ban;

3 . Bà Võ Thu Hương, Chuyên viên chính Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thư ký;

4. Bà Ngô Thị Thơm, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thành viên;

5. Bà Trần Thị Thuỷ Hương, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Văn phòng Ban cán sự - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thành viên;

6. Ông Trần Anh Trường, Chuyên viên Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành viên;

7. Ông Mai Đình Loát, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục Đào tạo, thành viên;

8. Bà Vũ Thị Bích Ngân, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

9. Bà Mai Thị Anh, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

Điều 2. Tổ Biên tập có trách nhiệm xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quản lý thư viện trường đại học.

Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Trưởng Vụ Thư viện và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT BỘ TRƯỚNG 
THỨ TRƯỞNG 
Huỳnh Vĩnh Ái

Số lần đọc: 52113
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà