Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Du xuân 20190 Gặp mặt đầu xuân 20190 Gặp mặt đầu xuân 20191 Gặp mặt đầu xuân 20192 Gặp mặt đầu xuân 20193 Du xuân 20190 Du xuân 20191 Du xuân 20192 20/11/20180 20/11/20181

Nhân sự
Thứ sáu, 13/11/2015 - 0:41

Nhân sự Khoa Kinh tế

 

I. Cơ cấu tổ chức:

            Bao gồm ban chủ nhiệm khoa, văn phòng khoa giúp việc và các bộ môn: Kinh tế học, Kinh tế Nguồn lực Tài chính, Kinh tế Đầu tư Tài chính và Luật Kinh tế- Tài chính.

II. Đội ngũ viên chức:

1. Bộ môn Kinh tế học

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Nguyễn Văn Dần

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

SĐT: 38533503 

090426441

Email: nvd.hvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy Đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1,2; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Cơ sở hình thành giá cả; Kinh tế công cộng; Kinh tế học nâng cao.

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế học vi mô; Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế học nâng cao; Kinh tế công cộng; Kinh tế nguồn lực tài chính.

+ Tham gia giảng dạy các môn học bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Học viện

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

2

Họ và tên: Phạm Quỳnh Mai

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0904275187

Email: maipq77@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Giảng dạy sau đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học nâng cao.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

3

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0912338388

Email: nhunghvtc2004@yahoo.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

4

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiễn sỹ

SĐT: 0904275187

Email: ngahvtc1980@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

5

Họ và tên: Nguyễn Đình Hoàn

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0906015059

Email: dinhhoanhvtck45@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1; Kinh tế công cộng.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp

 

6

Họ và tên: Đỗ Thị Thục

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 37568830

0912006539

Email: thuchvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy Đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Kinh tế công cộng;

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế công cộng.

+ Tham gia giảng dạy các môn học bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Học viện

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

7

Họ và tên: Phan Thị Tiến Bình

Học hàm học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0912142534

Email: phantienbinh@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

8

Nguyễn Quốc Bình

Họ và tên: Nguyễn Quốc Bình

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0913226854

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1,2.

+ Giảng dạy sau đại học: Kinh tế học vi  mô.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

9

Phạm Thị Thu Dung

Họ và tên: Phạm Thị Thu Dung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0982280118

Email: Hloken78@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

10

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đức

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0983739078

Email: nguyentienduc@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

11

Họ và tên: Phùng Thu Hà

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 01675337699

Email: phungthuha91@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

12

Họ và tên: La Lương Hạnh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 37656776

0904602805

Email: kotenok_xyz@yahoo.com

            hanh.la@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1;

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

13

Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0946543785

Email:nguyenminhhanh202@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

14

Họ và tên: Vũ Văn Hưởng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0983348328

Email:  huongaofvn @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

15

Họ và tên: Đào Thị Thúy Hưởng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0984555183

Email: ongvang.15@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Cơ sở hình thành giá cả.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

16

Họ và tên: Nguyễn Vũ Minh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0977891008

Email: nguyenvuminh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

17

Họ và tên : Vũ Thị Hằng Nga

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01649590035

Email: vuhangnga0105@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Cơ sở hình thành giá cả.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

18

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Như

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0988696190

Email: quynhnhu.neu@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

19

Họ và tên: Đàm Thị Diệu Thúy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01694593629

Email: damdieuthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế công cộng

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

20

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thúy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0965933988

          0904256118

Email: lehongthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1,

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

21

Họ và tên: Hồ Thị Hoài Thu

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0912431666

Email: thutcqt@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

22

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thuỷ

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0917336799

Email: thuy.lehongthuy@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

23

Họ và tên: Phạm Thanh Thủy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 01639120647

Email: thanhthuypham0803@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

24

Họ và tên: Lưu Huyền Trang

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0985722618

Email: luuht2@yahoo.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

25

Họ và tên: Đậu Thị Ngọc Trang

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0981589724

Email: trangdau1210@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

26

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0933268626

Email: nguyentuyet209@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy đại học các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

 

2. Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Đinh Văn Hải

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến  sỹ

SĐT: 38370722

0913581718

Email: Dinhvanhai.hvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2

Họ và tên: Lư­ơng Thu Thủy

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến  sỹ

SĐT: 35581428

0987998986

Email: Luongthuthuy2001@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3

Họ và tên: Trần Ph­ương Anh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0932371819

Email: pahvtc @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Bích

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0963965460

Email: ngocbich12ftu@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5

Họ và tên: Trần Phương Dịu

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0976663663

Email: tranphuongdiu @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6

 Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987292199

Email: nguyenduyen1901@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7

Họ và tên: Nguyễn Phúc Đài

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0904199765

Email: Nguyenphucdai.hvtc.ktpt@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8

Họ và tên: Vũ Thị Lê Hoa

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0973910031

Email: Lehoa.hp250488@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

9

Họ và tên: Vũ Duy Minh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987268003

Email: vuduyminh.hvtc @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

10

Họ và tên: Vũ Hồng Nhung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0975113222

Email: nhung1187@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

11

Họ và tên: Hoàng Hải Ninh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0947539595

Email: ninhhoangh2n @gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

12

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0988880249

Email: thanhthaohvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

 

3. Bộ môn Luật Kinh tế- Tài chính

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Hoàng Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn (PT)

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0976706389

Email: hanght@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2

Họ và tên: Tô Mai Thanh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến  sỹ

SĐT: 0903216613

Email: tomaithanh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3

Họ và tên: Hoàng Thị Giang

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0906291963

Email: gianghoang@ hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4

Họ và tên: Phạm Thị Việt Hà

Học hàm, học vị: Cao học viên

SĐT: 0915532222

Email: chipchipvn@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5

 

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hương

Học hàm, học vị:Thạc sỹ

SĐT: 0948362009

Email: Thuhuong238hn@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0912664068

Email: phamhongnhung74@yahoo.com.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7

Họ và tên: Đỗ Thị Kiều Phương

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0963211980

Email: phuongdothikieu@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8

Họ và tên: Đỗ Ngọc Thanh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0984035226

Email: dnthanh212@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

9

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

SĐT: 0912006503

Email: lethithanh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

10

Họ và tên: Đoàn Thị Hải Yến

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0912347844

Email: yen.hvtc@yahoo.com.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 
11

Họ và tên: Bùi Hà Hạnh Quyên

Học hàm, học vị: Cao học viên

SĐT: 0985688654

Email: hanhquyen2606@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5. Văn phòng khoa Kinh tế

 

STT Thông tin Ảnh
1

Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0906009596

Email: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Quản lý sinh viên

 

 

Số lần đọc: 7624
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà