Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Du xuân 20190 Gặp mặt đầu xuân 20190 Gặp mặt đầu xuân 20191 Gặp mặt đầu xuân 20192 Gặp mặt đầu xuân 20193 Du xuân 20190 Du xuân 20191 Du xuân 20192 20/11/20180 20/11/20181

Danh mục đề tài NCKH
Thứ hai, 16/10/2017 - 17:19

Danh mục đề tài NCKH

I. Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/ Ngành/ Nhánh cấp Nhà nước do Khoa Kinh tế thực hiện:

STT

Tên đề tài

Người chủ trì/

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

(Mã số)

Năm hoàn thành

1 Giải pháp kinh tế - tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CNH – HĐH đất nước TS. Nguyễn Đình Hợi Bộ Tài chính 2006

2

Chính sách thuế trực thu nhằm mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam

TS. Hoàng Thị Giang

Bộ Tài chính

2007

3 Giải pháp Kinh tế - Tài chính phát triển thị trường Khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam  TS. Nguyễn Đình Hợi Bộ Tài chính 2006

4

Di chuyển lao động ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế- thực trạng và giải pháp

PGS.TS Nguyễn Văn Dần/ PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

Bộ Tài chính

2008

5 Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường ngách ở Việt Nam PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài Bộ Tài chính 2008

6

Nhánh số 13: "Quá trình hình thành EAEC và một số khuyến nghị chính sách rút ra cho Việt Nam".

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Triển vọng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á và tác động của nó tới sự phát triển của Việt Nam"

PGS.TS Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

(Mã số KX.01-06/06-10)

2009

7 Giải pháp kinh tế - tài chính nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo ở các khu công nghiệp Việt Nam TS. Nguyễn Đình Hợi Bộ Tài chính 2009

8

Nhánh số 1: "Một số vấn đề lý luận về khu công nghiệp và khu chế xuất và những tác động xã hội vùng của chúng".

Thuộc nhiệm vụ nghị định thư: "Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng".

PGS.TS Nguyễn Văn Dần/ PGS.TS Trần Xuân Hải

Cấp Nhà nước

(Mã số 63/2010/HĐ-NĐT)

2011

9

Nhánh số 8: "So sánh tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Đông Á".

Thuộc nhiệm vụ nghị định thư: "Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng".

PGS.TS Nguyễn Văn Dần/

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ

Cấp Nhà nước 

(Mã số 63/2010/HĐ-NĐT)

2011

10

Nhánh số 2: "Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”.

Thuộc nhiệm vụ nghị định thư: khu công" thuộc nhiệm vụ nghị định thư: "Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng".

PGS.TS Nguyễn Văn Dần/

ThS Đặng Văn Rĩnh

Cấp Nhà nước

(Mã số 63/2010/HĐ-NĐT)

2011

11

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu tư tai các doanh nghiệp sau cổ phần hóa DNNN ở Việt nam

TS. Đỗ Thị Thục

Bộ Tài chính

2011

12

Chính sách tài khóa góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS Nguyễn Văn Dần/

TS Phạm Quỳnh Mai

Bộ Tài chính

2012

13

Nhánh số 10: "BĐKH với biển đảo, hậu cần cảng biển nông lâm thủy sản, quy hoạch và đô thị hóa VN trong nội dung NC số 3".

Trong nhiệm vụ: "Tác động KT- XH của BĐKH toàn cầu thực tiễn kinh nghiệm phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới và bài hoạc cho Việt Nam".

PGS.TS Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

(Mã số 54/2012/HĐ-NĐT)

2013

14

Nhánh số 4: "Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của các nước Đông và Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

PGS.TS Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

(Mã số: II.3.2-2010.06)

2013

15

Nhánh số 12: “Biến đổi khí hậu và vấn đề nghèo đói, gia đình, giới và di cư trong nội dung nghiên cứu số 3”

Trong nhiệm vụ: "Tác động KT- XH của BĐKH toàn cầu thực tiễn kinh nghiệm phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới và bài hoạc cho Việt Nam".

TS. Nguyễn Quốc Bình

Cấp Nhà nước

(Mã số 54/2012/HĐ-NĐT)

2013

16 Nâng cao giá trị, lợi ích của Kiểm toán Nhà nước trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài Cấp Nhà nước 2013
17 Nâng cao hiệu quả quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay

TS. Đỗ Thị Thục/

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Bộ Tài chính 2014

18

Nhánh số 7: "Các nguồn tài chính ứng phó biến đổi khí hậu và cơ chế, chính sách của Việt Nam"

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam"

TS. Đỗ Thị Thục

Cấp Nhà nước

2015

19

Nhánh số 2: “Xác định các lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên”

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: “Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

PGS.TS Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

(Mã số TN16/X01)

2017

 

II. Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do Khoa Kinh tế thực hiện:

STT

Tên đề tài

Người chủ trì/

Chủ nhiệm đề tài

Năm hoàn thành

1

Vai trò của tài chính nhà nước trong thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2006

2

Khảo sát ảnh hưởng kinh tế - xã hội của việc phát triển một số làng nghề ở khu vực phía Bắc Việt Nam

TS. Đinh Văn Hải

2009

3

Kiểm soát lạm phát ở Việt nam - Thực trạng và giải pháp

TS. Đỗ Thị Thục

2010

4

Kinh tế trang trại khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

TS. Đinh Văn Hải

2010

5

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn KTPT theo học chế tín chỉ ở HVTC trong điều kiện hiện nay

TS. Đinh Văn Hải

2010

6

Kinh tế trang trại khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

TS. Đinh Văn Hải

2010

7

Xây dựng CSHT cho CNH- HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay

TS. Đinh Văn Hải

2011

8

Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

TS. Hoàng Thị Giang

2011

9 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu tư tai các doanh nghiệp sau cổ phần hóa DNNN ở Việt nam TS. Đỗ Thị Thục 2011

10

Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển TCC ở VN

TS. Hoàng Thị Giang

2012

11

Hoàn thiện cơ chế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

TS. Hoàng Thu Hằng

2012

12

Giảng dạy môn Pháp Luật đại cương ở HVTC - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

TS. Hoàng Thị Giang

2012

13 Bù đắp thâm hụt NSNN thông qua phát hành trái phiếu ở VN PGS.TS. Nguyễn Văn Dần 2012

14

Pháp luật điều chỉnh đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - vấn đề lý luận và giải pháp

PGS.TS. Lê Thị Thanh

2012

15

Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2012

16

Rủi ro của các hộ gia đình nông dân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Thực trạng và giải pháp

TS. Đinh Văn Hải/

TS. Lương Thu Thủy

2013

17

Sử dụng các mô hình kinh tế hiện đại phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục

2013

18

Chính sách tài khóa với vấn đề tăng trưởng kinh tế và nợ công ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

TS. Đỗ Thị Thục

2013

19

Chống rửa tiền trong hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Quốc Bình

2013

20

Giải pháp kinh tế - tài chính giảm nhập siêu nhằm đảm bảo an toàn nợ nước ngoài cho Việt Nam

TS. Trần Phương Anh

2013

21 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Từ lý luận đến thực tiễn PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài 2013

22

Giải pháp tài chính thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Quốc Bình

2014

23

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục

2014

24

Giải pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu nhằm khôi phục và tăng trưởng kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng ở Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục

2014

25

Thực trạng pháp luật phá sản ở Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Thị Giang

2014

26

Pháp luật về hợp nhất và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam

TS. Hoàng Thu Hằng

2014

27

Pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Lê Thị Thanh

2014

28

Giải pháp kinh tế, tài chính nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa Việt Nam

TS. Lương Thu Thủy/

TS. Trần Phương Anh

2014

29

Hàng hóa công cộng - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

TS. Nguyễn Đình Hoàn

2014

30

Giải pháp kiểm soát hoạt động M&A trong nền kinh tế Việt Nam

ThS. La Lương Hạnh/

ThS. Nguyễn Đình Hoàn

2014

31

Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần/

ThS. Phạm Quỳnh Mai

2014

32

Giải pháp kinh tế, tài chính nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa Việt Nam

TS. Trần Phương Anh

2014

33 Hoàn thiện pháp luật phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Thị Giang/

TS. Đỗ Ngọc Thanh

2015
34 Hoàn thiện pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng ở Việt Nam TS. Hoàng Thu Hằng 2015
35 Chính sách phát triển nguồn lực tài chính ở Việt Nam TS. Nguyễn Thị Việt Nga 2015

36

Quản lý nguồn lực tài chính chuyển dịch ở Việt Nam

TS. Vũ Văn Hưởng

2015

37

Hoàn thiện chính sách cho vay thực hiện giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

PGS.TS. Đinh Văn Hải

2015

38

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Đình Hoàn

2015

39

Chính sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế và nợ công ở Việt Nam hiện nay

TS. Đỗ Thị Thục

2015

40

Hiệu quả của FDI đối với kinh tế xã hội Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2015

41 Phát triển nền nông nghiệp xanh ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Hồng Nhung 2015
42 Ứng dụng mô hình véc-tơ tự hồi quy (VAR) trong phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tín dụng ngân hàng ở Việt Nam PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài 2015

43

Chính sách thu hút và sử dụng FDI của Việt Nam trong điều kiện mới

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2016

44

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Hồng Nhung

2016

45

Phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam trong tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)

PGS.TS. Đinh Văn Hải

2016

46

An ninh tài chính của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục/

ThS. Nguyễn Minh Hạnh

2016

47

Tác động của vốn xã hội với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam

TS. Trần Phương Anh

2016

48

Nâng cao năng lực canh tranh của xuất khẩu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế

TS. Nguyễn Quốc Bình

2016

49

Pháp luật về hành vi không lành mạnh trong hoạt động của NHTM ở Việt Nam

TS. Hoàng Thị Giang

2016

50

Hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

TS. Hoàng Thu Hằng

2016

51

Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Việt Nga

2016

52

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Thanh/

TS. Phạm T. Hồng Nhung

2016

53

Giải pháp phát triển các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam – Thực trạng và khuyến nghị chính sách

TS. Lương Thu Thủy/ 

Ths. Đỗ Lê Hoài

2016

54 Giải pháp tài chính cho ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập TPP ThS. Phan Thị Tiến Bình 2016
55 Đánh giá mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Đình Hoàn 2016
56 Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Tuyết/

ThS. Phạm Thanh Thủy

2016
57 Giải pháp huy động nguồn lực tài chính phát triển đặc khu kinh tế ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Quỳnh Mai/

ThS. Trần Thị Thu Nhung

2016
58 Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong quá trình thực hiện hiệp định TPP ThS. Đỗ Thị Kiều Phương 2016
59 Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) ở Việt Nam ThS. Đoàn Thị Hải Yến 2016
60 Chính sách thuế thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ThS. Trần Thị Phương Dịu 2016
Số lần đọc: 3717
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà