Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ năm, 31/12/2020 - 16:4

Danh mục giáo trình Học viện Tài chính phát hành
(Số lượng tính đến ngày 30/12/2020)

STT

Tên giáo trình

NXB

Giá bán

Số lượng 

 
 

1

BT Toán kinh tế

2006

20,000

           350

 

2

Khoa học quản lý

2008

30,000

        2,000

 

3

Tình huống Kế toán QT trong DN

2008

45,000

        1,000

 

4

BT Lý thuyết Thống kê & Phân tích dự báo

2008

25,000

           536

 

5

GT Thanh tra tài chính

2009

35,000

           463

 

6

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

2009

38,000

               5

 

7

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

2009

70,000

        1,600

 

8

Khoa học hàng hoá

2009

40,000

           465

 

9

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

2009

65,000

           195

 

10

GT Kinh tế lượng

2009

40,000

           939

 

11

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

2009

25,000

        2,114

 

12

Marketing dịch vụ tài chính

2009

40,000

           530

 

13

GT Thống kê doanh nghiệp

2010

40,000

           213

 

14

Nghiên cứu Marketing

2010

50,000

           481

 

15

Kế toán công ty chứng khoán

2010

60,000

        1,359

 

16

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

2010

45,000

        1,626

 

17

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

2010

30,000

        1,000

 

18

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

2010

25,000

           818

 

19

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

2010

30,000

        1,000

 

20

GT Kinh doanh chứng khoán

2010

50,000

           504

 

21

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

2010

55,000

             98

 

22

Tình huống thuế tiêu dùng

2010

30,000

        1,000

 

23

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

2010

35,000

           200

 

24

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

2010

30,000

           652

 

25

GT Kinh tế quốc tế

2010

35,000

           555

 

26

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

2010

45,000

        1,591

 

27

BT Tình huống pháp luật kinh tế

2010

25,000

        2,381

 

28

GT Quản trị kinh doanh

2010

40,000

           395

 

29

Tình huống thuế thu nhập

2010

25,000

           322

 

30

GT Tiếng Anh chuyên ngành

2010

25,000

        2,488

 

31

BT Thống kê DN

2010

30,000

        1,477

 

32

BGG Quản trị bán hàng

2010

35,000

           418

 

33

GT Lý thuyết thuế

2010

30,000

        1,402

 

34

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

2010

48,000

           231

 

35

GT Marketing

2010

40,000

           448

 

36

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

2010

35,000

           600

 

37

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

2010

20,000

           794

 

38

Customs inspection and supervision

2010

20,000

           408

 

39

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

2010

55,000

        1,010

 

40

GT Pháp luật kinh tế

2010

45,000

           650

 

41

GT Quản trị công ty đa QG

2010

35,000

           562

 

42

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

2010

35,000

        2,653

 

43

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng

2010

25,000

        1,560

 

44

Lý thuyết bảo hiểm

2011

35,000

           200

 

45

GT Thuế Thu nhập

2011

30,000

           325

 

46

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

2011

75,000

           361

 

47

GT Bảo hiểm xã hội

2011

40,000

           140

 

48

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

2011

30,000

        1,751

 

49

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

2011

35,000

           974

 

50

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

2011

35,000

        1,423

 

51

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

2011

35,000

           711

 

52

GT Bảo hiểm nhân thọ

2011

45,000

             78

 

53

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

2011

55,000

        1,552

 

54

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

2011

30,000

        1,687

 

55

BT Nguyên lý kế toán

2011

20,000

           763

 

56

GT Quản trị đầu tư quốc tế

2011

35,000

        1,307

 

57

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

2011

45,000

        1,457

 

58

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

2011

25,000

        1,283

 

59

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

2011

48,000

           580

 

60

GT Cơ sở hình thành giá cả

2012

40,000

           498

 

61

BT Thống kê tài chính

2012

25,000

        1,252

 

62

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

2012

30,000

           657

 

63

BT Tình huống pháp luật đại cương

2012

20,000

        2,197

 

64

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

2012

25,000

        1,830

 

65

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

2012

25,000

           142

 

66

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

2012

30,000

           175

 

67

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

2012

280,000

           717

 

68

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

2012

35,000

        1,970

 

69

GT Kiểm tra sau thông quan

2012

30,000

        1,379

 

70

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

2012

38,000

        2,237

 

71

GT Quản lý tài chính xã

2012

30,000

        1,815

 

72

GT Quản trị DV khác của NHTM

2012

40,000

        1,474

 

73

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

2012

55,000

        1,010

 

74

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

2012

45,000

        1,528

 

75

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

2012

35,000

        2,125

 

76

GT Thuế tài sản và thuế khác

2012

35,000

        1,406

 

77

Professional Modern banking in VN

2012

30,000

           612

 

78

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

2012

35,000

        1,557

 

79

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

2012

40,000

        1,442

 

80

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

2012

20,000

        1,468

 

81

GT Tài chính quốc tế

2012

38,000

             17

 

82

GT Thống kê tài chính

2012

35,000

        1,608

 

83

CHBT&TH môn Kế toán HCSN

2013

30,000

             10

 

84

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

2013

45,000

        2,088

 

85

GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp

2013

38,000

        1,544

 

86

Financial accounting

2013

35,000

        1,346

 

87

Taxation

2013

35,000

           479

 

88

Quản trị nguồn nhân lực

2013

35,000

        1,317

 

89

Securities Business

2013

60,000

           415

 

90

BGG Quản lý dự án

2013

35,000

           952

 

91

GT Kinh tế công cộng

2013

30,000

        1,097

 

92

GT Kinh tế môi trường

2013

35,000

        1,966

 

93

Practice Exercise for Finance

2013

35,000

        2,581

 

94

Lý thuyết phân tích chính sách

2013

35,000

        1,542

 

95

GT Quản trị Marketing

2013

45,000

        1,937

 

96

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

2013

30,000

        1,891

 

97

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

2013

35,000

        1,199

 

98

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

2013

25,000

        1,500

 

99

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

2013

350,000

           710

 

100

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

2013

30,000

           483

 

101

Phân tích và dự báo

2013

70,000

             81

 

102

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

2013

45,000

             75

 

103

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

2013

55,000

           609

 

104

CH- BT thuế( môn thuế)

2013

30,000

             30

 

105

GT Kế toán tài chính

2013

98,000

        1,024

 

106

GT Kế toán máy

2014

30,000

        2,300

 

107

GT Kế toán NHTM

2014

55,000

        2,444

 

108

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

2014

80,000

        2,696

 

109

HT- CH& BT Tài chính doanh nghiệp

2014

25,000

             59

 

110

Corporate Finance

2014

30,000

           421

 

111

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

2014

35,000

        1,745

 

112

GT Kinh tế phát triển

2014

45,000

           468

 

113

GT Quản trị Ngân hàng thương mại I

2014

35,000

           111

 

114

BT Quản trị NHTM

2014

25,000

        1,143

 

115

English For finance

2014

45,000

               4

 

116

International Finance

2014

35,000

           683

 

117

GT Tài chính tiền tệ

2014

55,000

             40

 

118

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

2014

30,000

        1,474

 

119

BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

2014

20,000

        1,503

 

120

BGG Môn học chính sách công

2014

25,000

           585

 

121

GT Xã hội học

2014

30,000

        1,182

 

122

GT Kinh tế học vĩ mô 2

2014

35,000

               9

 

123

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch)

2015

50,000

           645

 

124

GT Thị trường tài chính

2015

50,000

        1,517

 

125

GT Quan hệ công chúng

2015

35,000

           649

 

126

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

2015

25,000

           460

 

127

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

2015

30,000

           644

 

128

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN)

2015

55,000

           229

 

129

GT Kiểm soát hải quan

2015

30,000

        1,759

 

130

GT Trị giá Hải quan

2015

30,000

        1,637

 

131

Corporate Finance Questions And Exercises

2015

20,000

        1,700

 

132

Tình huống - TH Trị giá hải quan

2015

25,000

        1,699

 

133

BT Lớn tài chính doanh nghiệp

2015

35,000

        2,666

 

134

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

2015

45,000

        1,503

 

135

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

2015

40,000

        1,593

 

136

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

2015

55,000

        1,688

 

137

 HT - CH -BT. Tài chính quốc tế

2015

15,000

        1,640

 

138

BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

2015

30,000

        1,721

 

139

GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2)

2015

45,000

        1,663

 

140

BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN

2015

45,000

        1,650

 

141

GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

2015

35,000

        1,411

 

142

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

2015

65,000

           547

 

143

GT Thị trường bất động sản

2015

30,000

           393

 

144

BGG. Kế toán quản trị công

2015

45,000

        1,531

 

145

GT Quản trị chiến lược

2015

30,000

        1,451

 

146

GT Kế toán bảo hiểm xã hội

2016

60,000

        1,370

 

147

BGG. Định phí bảo hiểm

2016

30,000

           555

 

148

HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế

2016

10,000

        1,572

 

149

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

2016

20,000

           570

 

150

CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

2016

20,000

        1,580

 

151

GT Quản lý thuế

2016

55,000

        1,102

 

152

BGG Kinh tế đầu tư 1

2016

30,000

           572

 

153

CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan

2016

30,000

        1,659

 

154

CH- BT kế toán ngân hàng trung ương

2016

20,000

        1,704

 

155

GT Quản lý tài chính công

2016

38,000

           454

 

156

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

2016

48,000

        1,016

 

157

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

2016

45,000

        1,545

 

158

GT Phân tích kỹ thuật

2016

30,000

        1,553

 

159

HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản

2016

25,000

        1,476

 

160

Public Finance management

2016

30,000

        1,706

 

161

International Public Sector accounting  standards co editors

2016

60,000

        1,675

 

162

CH & BT Thị trường tài chính

2016

42,000

        1,329

 

163

GT Kinh tế học vi mô 2

2016

41,000

        1,134

 

164

GT Quản trị thương hiệu

2016

41,000

        1,533

 

165

BT Mạng truyền thông

2016

22,000

           704

 

166

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

2016

42,000

        1,735

 

167

GT Xác suất và thống kê toán

2016

40,000

        1,830

 

168

GT Quản trị chất lượng

2016

42,000

        1,663

 

169

Auditing

2016

48,000

        1,548

 

170

BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô

2016

35,000

           762

 

171

Bài tập Kinh tế chính trị

2017

20,000

           933

 

172

Bài tập Kinh tế lượng

2017

23,000

           733

 

173

Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh

2017

35,000

           629

 

174

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

2017

34,000

           662

 

175

Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm

2017

22,000

        1,555

 

176

Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1

2017

37,000

           607

 

177

Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản

2017

22,000

        1,703

 

178

GT Chứng khoán phái sinh

2017

36,000

        1,647

 

179

GT Quản lý danh mục đầu  tư

2017

36,000

        1,646

 

180

GT Quản trị quảng cáo

2017

50,000

        1,627

 

181

GT Văn hóa doanh nghiệp

2017

45,000

           924

 

182

International Finance exercise & case study

2017

25,000

        1,695

 

183

GT Pháp luật bảo hiểm

2017

48,000

        1,578

 

184

GT Kinh tế các ngành sản xuất KD

2017

48,000

        1,725

 

185

GT Phân tích tài chính

2017

34,000

           750

 

186

GT Quản lý thu NSNN

2017

25,000

        1,361

 

187

HDTH  môn học kinh tế vi mô 2

2017

26,000

        1,553

 

188

HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2

2017

26,000

        1,395

 

189

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2

2017

36,000

           612

 

190

BGG Pháp luật hải quan

2017

42,000

           623

 

191

GT Hải quan cơ bản

2017

55,000

        1,098

 

192

GT Phân tích kinh tế

2017

42,000

        1,551

 

193

Bài tập phân tích kinh tế

2017

18,000

        1,639

 

194

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3

2017

43,000

           697

 

195

GT Kinh tế vi mô 1

2017

39,000

           697

 

196

HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng

2017

21,000

        1,654

 

197

BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2017

47,000

           595

 

198

GT Quản trị học

2017

44,000

        1,078

 

199

Exercises on english semantics

2017

22,000

           710

 

200

Interpretation

2017

33,000

           705

 

201

GT Kiểm toán căn bản

2017

52,000

        1,124

 

202

GT Kinh tế vĩ mô 1

2017

45,000

           215

 

203

Corporate finance case study and assignment

2017

31,000

           505

 

204

Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán

2018

65,000

           528

 

205

Business Management

2018

75,000

           186

 

206

GT Định giá tài sản

2018

78,000

           250

 

207

Professional modern banking

2018

44,000

           710

 

208

Intelligent Speaking – Pre.intermediate

2018

30,000

           680

 

209

Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính

2018

34,000

           665

 

210

Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế

2018

        22,000

           650

 

211

Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

2018

62,000

           426

 

212

BGG Mô hình tài chính công ty

2018

55,000

           660

 

213

Hướng dẫn thực hành môn học thuế

2018

79,000

           563

 

214

Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán

2018

44,000

        1,180

 

215

BGG Giao nhận và vận tải quốc tế

2018

        67,000

           105

 

216

GT Quản lý chi NSNN

2018

        64,000

           477

 

217

GT Quản trị kênh phân phối

2018

        92,000

           700

 

218

GT Quản lý hành chính công

2018

72,000

           579

 

219

Essentials of marketing

2018

100,000

           674

 

220

BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng

2018

        82,000

             27

 

221

BT Tình huống quản lý thuế

2018

58,000

           658

 

222

GT Toán cao cấp

2018

72,000

           103

 

223

GT Nguyên lý Kế toán

2018

        92,000

             90

 

224

HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN

2018

54,000

           162

 

225

Kinh doanh bất động sản

2019

75,000

        1,695

 

226

Basic Corporate Finance

2019

82,000

           956

 

227

Corporate finance - Questions and exercises

2019

40,000

           449

 

228

HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính

2019

72,000

           697

 

229

Marketing essential sudy guide and workbook

2019

56,000

           719

 

230

Intelligent listeming – Pre.intermediate

2019

91,000

           714

 

231

English For finance

2019

155,000

           434

 

232

GT Tin học ứng dụng

2019

61,000

           120

 

233

GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

2019

52,000

           669

 

234

HD LT & TH môn học TCDN

2019

65,000

           465

 

235

HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực

2019

54,000

           233

 

236

HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế

2019

41,000

           244

 

237

GT Nghiên cứu Marketing

2019

65,000

           734

 

238

Taxition

2019

65,000

           301

 

239

GT Kế toán ngân hàng thương mại

2019

78,000

           675

 

240

BGG Pháp luật lao động

2019

47,000

           234

 

241

HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế

2019

66,000

           110

 

242

HDLT&TH môn học Kế toán tài chính

2019

80,000

           45

 

243

HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính

2019

58,000

           211

 

244

GT Thuế

2019

72,000

           290

 

245

HDTH Môn học Thuế TS và thu khác

2019

52,000

           700

 

246

BGG Sở hữu trí tuệ

2019

50,000

           204

 

247

Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2019

55,000

           234

 

248

GT Kinh tế vĩ mô 2

2019

        39,000

        1,597

 

249

GT Mô hình Toán kinh tế

2019

        47,000

           278

 

250

GT Pháp luật đại cương

2019

        60,000

           120

 

251

HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ

2019

      110,000

           405

 

252

GT Kế toán tài chính

2019

      125,000

        1,552

 

253

BGG môn Ngữ âm - âm vị học

2019

41,000

           210

 

254

GT Phân tích tài chính tập đoàn

2019

82,000

           645

 

255

GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công

2019

70,000

           700

 

256

GT Kiểm tra giám sát hải quan

2019

75,000

           710

 

257

GT Quản lý dự án

2019

81,000

           193

 

258

GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm

2019

48,000

           680

 

259

HDTH môn học đại cương kế toán tập đoàn

2019

67,000

0

 

260

HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán

2019

65,000

               505

 
Số lần đọc: 117
Trang 1/2
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà