Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ ba, 01/10/2019 - 15:5

Danh mục sách giáo trình Học viện Tài chính phát hành
Số lượng tính đến ngày 30/9/2019.

STT

Tên sách

NXB

Giá bán lẻ

Số tồn

1

BT Toán kinh tế

8/1/06

    20,000

        350

2

Khoa học quản lý

4/3/08

    30,000

     2,000

3

Tình huống KTQT trong DN

6/9/08

    45,000

     1,000

4

BT Lý thuyết Thống kê & Phân tích dự báo

8/4/08

    25,000

        536

5

GT Thanh tra tài chính

2/6/09

    35,000

        463

6

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

3/2/09

    38,000

          55

7

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

6/15/09

    70,000

     1,605

8

Khoa học hàng hoá

8/19/09

    40,000

        465

9

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

8/27/09

    65,000

        195

10

GT Kinh tế lượng

9/22/09

    40,000

        940

11

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

9/22/09

    25,000

     2,114

12

Marketing dịch vụ tài chính

12/4/09

    40,000

        550

13

GT Thống kê doanh nghiệp

1/12/10

    40,000

        213

14

Nghiên cứu Marketing

1/12/10

    50,000

        476

15

Kế toán công ty chứng khoán

4/20/10

    60,000

     1,364

16

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

4/20/10

    45,000

     1,636

17

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

4/26/10

    30,000

     1,000

18

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

4/26/10

    25,000

        818

19

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

4/26/10

    30,000

     1,000

20

GT Kinh doanh chứng khoán

4/26/10

    50,000

        504

21

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

6/3/10

    55,000

          98

22

Tình huống thuế tiêu dùng

6/3/10

    30,000

     1,000

23

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

6/3/10

    35,000

        200

24

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

6/21/10

    30,000

        652

25

GT Kinh tế quốc tế

6/21/10

    35,000

        555

26

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

6/29/10

    45,000

     1,606

27

BT Tình huống pháp luật kinh tế

7/1/10

    25,000

     2,381

28

GT Quản trị kinh doanh

7/1/10

    40,000

        430

29

Tình huống thuế thu nhập

8/4/10

    25,000

        300

30

GT Tiếng Anh chuyên ngành

8/9/10

    25,000

     2,488

31

BT Thống kê DN

8/9/10

    30,000

     1,477

32

BGG Quản trị bán hàng

8/9/10

    35,000

        458

33

GT Lý thuyết thuế

14/9/10

    30,000

     1,402

34

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

27/9/10

    48,000

        260

35

GT Marketing

10/12/10

    40,000

        473

36

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

25/10/10

    35,000

        600

37

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

25/10/10

    20,000

        794

38

Customs inspection and supervision

25/10/10

    20,000

        438

39

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

29/11/10

    55,000

     1,030

40

GT Pháp luật kinh tế

2/12/10

    45,000

        710

41

GT Quản trị công ty đa QG

15/12/10

    35,000

        592

42

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

1/6/10

    35,000

     2,653

43

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng

18/1/10

    25,000

     1,560

44

Lý thuyết bảo hiểm

21/02/11

    35,000

        200

45

GT Thuế Thu nhập

24/02/10

    30,000

        300

46

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

13/04/11

    75,000

        361

47

GT Bảo hiểm xã hội

5/9/11

    40,000

        150

48

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

5/9/11

    30,000

     1,751

49

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

17/5/11

    35,000

        974

50

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

16/6/11

    35,000

     1,453

51

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

27/6/11

    35,000

        751

52

GT Bảo hiểm nhân thọ

22/8/11

    45,000

        150

53

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

22/8/11

    55,000

     1,552

54

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

29/8/11

    30,000

     1,687

55

BT Nguyên lý kế toán

21/9/11

    20,000

        773

56

GT Quản trị đầu tư quốc tế

21/9/11

    35,000

     1,307

57

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

25/10/11

    45,000

     1,457

58

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

25/10/11

    25,000

     1,323

59

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

13/1/11

    48,000

        600

60

GT Cơ sở hình thành giá cả

13/1/12

    40,000

        498

61

BT Thống kê tài chính

13/1/12

    25,000

     1,252

62

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

13/1/12

    30,000

        687

63

BT Tình huống pháp luật đại cương

27/2/12

    20,000

     2,197

64

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

27/2/12

    25,000

     1,830

65

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

16/3/12

    25,000

        200

66

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

16/3/12

    30,000

        200

67

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

15/6/12

  280,000

        717

68

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

12/7/12

    35,000

     1,970

69

GT Kiểm tra sau thông quan

12/7/12

    30,000

     1,379

70

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

12/7/12

    38,000

     2,237

71

GT Quản lý tài chính xã

12/7/12

    30,000

     1,815

72

GT Quản trị DV khác của NHTM

15/8/12

    40,000

     1,474

73

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

15/8/12

    55,000

     1,030

74

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

21/8/12

    45,000

     1,528

75

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

21/8/12

    35,000

     2,125

76

GT Thuế tài sản và thuế khác

21/8/12

    35,000

     1,406

77

Professional Modern banking in VN

19/9/12

    30,000

        612

78

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương
tiện vận tải

19/10/12

    35,000

     1,557

79

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

19/10/12

    40,000

     1,462

80

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

19/10/12

    20,000

     1,468

81

GT Tài chính quốc tế

26/12/12

    38,000

          44

82

GT Thống kê tài chính

26/12/12

    35,000

     1,608

83

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

26/12/12

    45,000

     2,088

84

GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp

11/6/13

    38,000

     1,579

85

Financial accounting

11/6/13

    35,000

     1,391

86

Taxation

11/6/13

    35,000

        465

87

Quản trị nguồn nhân lực

11/6/13

    35,000

     1,360

88

Securities Business

25/6/13

    60,000

        415

89

BGG Quản lý dự án

31/7/13

    35,000

        962

90

GT Kinh tế công cộng

31/7/13

    30,000

     1,185

91

GT Kinh tế môi trường

13/8/13

    35,000

     1,976

92

Practice Exercise for Finance

13/8/13

    35,000

     2,581

93

Lý thuyết phân tích chính sách

1/10/13

    35,000

     1,552

94

GT Quản trị Marketing

1/10/13

    45,000

     1,987

95

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

29/10/13

    30,000

     1,901

96

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

29/10/13

    35,000

     1,206

97

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

29/10/13

    25,000

     1,500

98

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

29/10/13

  350,000

        710

99

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

26/11/13

    30,000

        493

100

Phân tích và dự báo

26/11/13

    70,000

          91

101

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

26/11/13

    45,000

          40

102

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

20/12/13

    55,000

        624

103

CH- BT thuế( môn thuế)

20/12/13

    30,000

          30

104

GT Kế toán tài chính

24/12/13

    98,000

     1,024

105

GT Kế toán máy

13/03/14

    30,000

     2,344

106

GT Kế toán NHTM

13/03/14

    55,000

     2,432

107

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

13/03/14

    80,000

     2,685

108

HT- CH& BT Tài chính doanh nghiệp

14/4/2014

    25,000

          79

109

Corporate Finance

23/4/2014

    30,000

        421

110

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

2014

    35,000

     1,760

111

GT Kinh tế phát triển

05/08/2014

    45,000

        526

112

GT Quản trị Ngân hàng thương mại I

2014

    35,000

        131

113

BT Quản trị NHTM

2014

    25,000

     1,143

114

English For finance

05/08/2014

    45,000

            4

115

International Finance

05/08/2014

    35,000

        683

116

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

16/09/2014

    30,000

     1,474

117

BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

25/09/2014

    20,000

     1,513

118

BGG Môn học chính sách công

9/10/14

    25,000

        585

119

GT Xã hội học

15/12/2014

    30,000

     1,187

120

GT Kinh tế học vĩ mô 2

15/12/2014

    35,000

          15

121

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch)

30/03/2015

    50,000

        669

122

GT Thị trường tài chính

30/03/2015

    50,000

     1,549

123

GT Quan hệ công chúng

30/03/2015

    35,000

        749

124

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
 thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

30/03/2015

    25,000

        460

125

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

30/03/2015

    30,000

        644

126

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN)

30/03/2015

    55,000

        340

127

GT Kiểm soát hải quan

21/05/2015

    30,000

     1,759

128

GT Trị giá Hải quan

21/05/2015

    30,000

     1,637

129

Corporate Finance Questions And Exercises

10/6/2015

    20,000

     1,700

130

Tình huống - TH Trị giá hải quan

10/6/2015

    25,000

     1,699

131

BT Lớn tài chính doanh nghiệp

10/6/2015

    35,000

     2,671

132

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

10/6/2015

    45,000

     1,503

133

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

10/6/2015

    40,000

     1,593

134

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

10/6/2015

    55,000

     1,688

135

 HT - CH -BT. Tài chính quốc tế

10/6/2015

    15,000

     1,640

136

BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

17/08/2015

    30,000

     1,721

137

GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2)

17/08/2015

    45,000

     1,663

138

BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN

30/09/2015

    45,000

     1,660

139

GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

30/09/2015

    35,000

     1,421

140

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

30/09/2015

    65,000

        913

141

GT Thị trường bất động sản

30/09/2015

    30,000

        613

142

BGG. Kế toán quản trị công

24/11/2015

    45,000

     1,561

143

GT Quản trị chiến lược

24/11/2015

    30,000

     1,489

144

GT Kế toán bảo hiểm xã hội

15/04/2016

    60,000

     1,380

145

BGG. Định phí bảo hiểm

15/04/2016

    30,000

        617

146

HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế

15/04/2016

    10,000

     1,582

147

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

15/04/2016

    20,000

        580

148

CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

15/04/2016

    20,000

     1,590

149

GT Quản lý thuế

15/04/2016

    55,000

     1,252

150

BGG Kinh tế đầu tư 1

15/04/2016

    30,000

        582

151

CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ
 kiểm tra sau thông quan

15/04/2016

    30,000

     1,669

152

CH- BT kế toán ngân hàng trung ương

15/04/2016

    20,000

     1,704

153

GT Quản lý tài chính công

15/04/2016

    38,000

        548

154

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

15/04/2016

    48,000

     1,031

155

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

15/04/2016

    45,000

     1,545

156

GT Phân tích kỹ thuật

15/04/2016

    30,000

     1,553

157

HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản

15/04/2016

    25,000

     1,476

158

Public Finance management

15/04/2016

    30,000

     1,706

159

International Public Sector accounting  standards co editors

22/08/2016

    60,000

     1,675

160

CH & BT Thị trường tài chính

22/08/2016

    42,000

     1,329

161

GT Kinh tế học vi mô 2

5/9/2016

    41,000

     1,210

162

GT Quản trị thương hiệu

5/9/2016

    41,000

     1,558

163

BT Mạng truyền thông

5/9/2016

    22,000

        714

164

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

5/9/2016

    42,000

     1,745

165

GT Xác suất và thống kê toán

5/9/2016

    40,000

     1,858

166

GT Quản trị chất lượng

5/9/2016

    42,000

     1,686

167

Auditing

5/9/2016

    48,000

     1,564

168

BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô

5/9/2016

    35,000

        762

169

Bài tập Kinh tế chính trị

2017

    20,000

     1,191

170

Bài tập Kinh tế lượng

2017

    23,000

        743

171

Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh

2017

    35,000

        639

172

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

2017

    34,000

        692

173

Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm

2017

    22,000

     1,590

174

Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1

2017

    37,000

        617

175

Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản

2017

    22,000

     1,713

176

GT Chứng khoán phái sinh

2017

    36,000

     1,647

177

GT Quản lý danh mục đầu  tư

2017

    36,000

     1,656

178

GT Quản trị quảng cáo

2017

    50,000

     1,657

179

GT Văn hóa doanh nghiệp

2017

    45,000

        974

180

International Finance exercise & case study

2017

    25,000

     1,695

181

GT Pháp luật bảo hiểm

2017

    48,000

     1,644

182

GT Kinh tế các ngành sản xuất KD

2017

    48,000

     1,725

183

GT Phân tích tài chính

2017

    34,000

        810

184

GT Quản lý thu NSNN

2017

    25,000

     1,376

185

HDTH  môn học kinh tế vi mô 2

2017

    26,000

     1,595

186

HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2

2017

    26,000

     1,395

187

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2

2017

    36,000

        622

188

BGG Pháp luật hải quan

2017

    42,000

        663

189

GT Hải quan cơ bản

2017

    55,000

     1,108

190

GT Phân tích kinh tế

2017

    42,000

     1,591

191

Bài tập phân tích kinh tế

2017

    18,000

     1,649

192

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3

2017

    43,000

        707

193

GT Kinh tế vi mô 1

2017

    39,000

        804

194

HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng

2017

    21,000

     1,689

195

BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2017

    47,000

        605

196

GT Quản trị học

2017

    44,000

     1,132

197

Exercises on english semantics

2017

    22,000

        710

198

Interpretation

2017

    33,000

        705

199

GT Kiểm toán căn bản

2017

    52,000

     1,193

200

GT Kinh tế vĩ mô 1

2017

    45,000

        538

201

Corporate finance case study and assignment

2017

    31,000

        505

202

Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán

2018

    65,000

        538

203

Business Management

2018

    75,000

        222

204

GT Định giá tài sản

2018

    78,000

        335

205

Professional modern banking

2018

    44,000

        710

206

Intelligent Speaking – Pre.intermediate

2018

    30,000

        680

207

Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính

2018

    34,000

        675

208

Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế

2018

    22,000

        660

209

Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

2018

    62,000

        515

210

BGG Mô hình tài chính công ty

2018

    55,000

        710

211

Hướng dẫn thực hành môn học thuế

2018

    79,000

        684

212

Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán

2018

    44,000

     1,220

213

BGG Giao nhận và vận tải quốc tế

2018

    67,000

        155

214

GT Quản lý chi NSNN

2018

    64,000

        527

215

GT Quản trị kênh phân phối

2018

    92,000

        765

216

GT Quản lý hành chính công

2018

    72,000

        703

217

Essentials of marketing

2018

  100,000

        734

218

BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng

2018

    82,000

          95

219

BT Tình huống quản lý thuế

2018

    58,000

        713

220

GT Toán cao cấp

2018

    72,000

        280

221

GT Nguyên lý Kế toán

2018

    92,000

        251

222

HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN

2018

    54,000

        202

223

Kinh doanh bất động sản

2019

    75,000

     1,716

224

Basic Corporate Finance

2019

    82,000

     1,042

225

Corporate finance - Questions and exercises

2019

    40,000

        540

226

HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính

2019

    72,000

        713

227

Marketing essential sudy guide and workbook

2019

    56,000

        725

Số lần đọc: 1033
Trang 1/2
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà