Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 13/01/2017 - 18:32

QĐ 1591 - Ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (áp dụng từ khóa 54)
Số : 1591/QĐ-HVTC , ngày 30 tháng 12 năm 2016

    Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;
    Căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
    Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
    Căn cứ thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
     Xét đề nghị của Hội đồng KH-ĐT và Trưởng Ban Quản lý đào tạo,

                                                                  QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Quản lý khoa học, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Thanh tra giáo dục; Trưởng các Khoa, Trung tâm, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên hệ Đại học chính quy tuyển sinh từ năm 2016 trở đi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                    Nguyễn Trọng Cơ

Số lần đọc: 9287
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà