Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 09/01/2019 - 14:40

QĐ: v/v ban hành Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy
Số: 1206/QĐ-HVTC ngày 15 tháng 10 năm 2018

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính  phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy định đào tạo hệ Đại học Văn bằng 2 theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy định đào tạo hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Tờ trình số 111/TTr-QLĐT ngày 20/8/2018 của Trưởng ban Quản lý đào tạo v/v rà soát, bổ sung, chỉnh sửa “Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy”;
Theo đề nghị của Hội đồng KH-ĐT và Trưởng ban Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ năm học 2018-2019, thay thế cho Quyết định số 1273/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 Quy định học phần thực tập tốt nghiệp của sinh viên hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban: Tổ chức cán bộ, Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Thanh tra giáo dục, Quản trị thiết bị, Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy tại Học viện Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quy định chi tiết [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 17835
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà