Activities photo

Received Papers

 

STT TÊN BÀI TÊN CÁC TÁC GIẢ HỌC HÀM ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Nguyễn Thị Thu Hương
Phạm Nguyễn Mỹ Linh
TS
SV
HVTC
Đại học Manitoba, Canada
2 Áp lực và giải pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam Nguyễn Minh Phong
Nguyễn Trần Minh Trí
TS
Ths
Báo Nhân Dân
3 Khơi thông động lực kinh tế tư nhân Nguyễn Thị Kim Nhã TS Công ty Bưu điện
4 Áp lực và động lực phát triển năm 2019 Nguyễn Trần Minh Trí Ths  
5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại tỉnh Lào cai Phạm Thị Nga
Phạm Thị Thu Hường
TS Đại học Kinh tế & QTKD-
 Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Hùng Vương
6 Thực trạng phát triển các thành phần kinh tế và doanh nghiệp tại Việt Nam theo thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Phạm Thị Nga
Phạm Thị Thu Hường
TS Đại học Kinh tế & QTKD-
 Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Hùng Vương
7 Do pharmaceutical companies listed on Vietnam stock exchange have optimal capital structure? Evidence from threshold regression model (Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán có tối ưu ? Thực nghiệm từ mô hình hồi quy ngưỡng) Đàm Thanh Tú
Bùi Thị Hà Linh
TS Học viện Chính sách và Phát triển
HVTC
8 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, thực thi chính sách phát triển nền nông nghiệp xanh và Bài học cho Việt Nam Trần Thị Thanh Thủy Ths ĐH Vinh
9 IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO FIELD ACCOUNTING AND AUDITING (tác động của block chain đến lĩnh vực kế toán kiểm toán) Đường Thị Quỳnh Liên TS ĐH Vinh
10 AN APPLICATION OF SINGLE INDEX
MODEL IN RISK MEASUREMENT ON VIETNAMESE STOCK MARKET ( Ứng dụng của mô hình … trong đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN)
Nguyễn Thu Thủy
Đinh Thị Hải Phong
TS
Ths
HVTC
11 Kế toán quản trị chi phí môi trường trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngô Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Mai Hương
TS HVNH
12 INDUSTRY 4.0’S IMPACT ON THE ACCOUNTING AND AUDITING PROFESSION AND EDUCATION IN VIETNAM (Tác động của CM 4.0 đến ngành kế kiểm và giáo dục tại VN) Giang Thị Xuyến PGS.TS HVTC
13 FACTORS IMPACT ON AUDIT FEE: CASE IN VIETNAM Lê Quang Dũng TS ĐH KTQD
14 Đồng biến động giá cổ
phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phan Trọng Nghĩa TS ĐH Quy Nhơn
15 Thị trường vốn và sự phát triển kế toán của các nước Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Nhã
Ths HVNH
16 ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2019 – 2020 và ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025 Nguyễn Thị Minh Hòa TS HVTC
17 Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển cách mạng công nghệ 4.0 để phát triển kinh tế Việt Nam bền vững Nguyễn Tiến Thuận PGS.TS HVTC
18 CÁC MÔ HÌNH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI VÀ NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA RỦI RO HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Đặng Thu Giang
Phạm Quỳnh Trang
Phan Hà My
TS
TS
Ths
HVTC
19 PHÁT TRIỂN CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP:  KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Đỗ Thị Nâng Ths HVTC
20 PHÁT TRIỂN NGHỀ KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Nguyễn Thu Hoài TS HVTC
21 ESTABLISHING WASTE AUDIT PROCESS IN VIETNAMESE ENTERPRISES TOWARDS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT ( lập quy trình kiểm toán chất thải tại các DN VN để phát triển bền vững) Lê Thị Tâm
Nguyễn Thị Mai Anh
TS ĐH Thủy Lợi
ĐH Tài nguyên môi trường
22 PHÂN TÍCH CƠ CẤU ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM Phùng Minh Đức
Phạm Văn Nghĩa
TS
Ths
Đại học Kinh tế
 quốc dân
23 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ SỬ DỤNG KỸ THUẬT GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU VÀ CHỈ SỐ DẪN BÁO VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Cù Thu Thủy
Đỗ Thị Lan Hương
TS
Ths
HVTC
24 Huy động nguồn lực tài chính cho chương trình xây dựng nông thôn mới Nguyễn Thị Tuyết Ths HVTC
25 THE IMPACTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE ENVIRONMENT IN VIETNAM AFTER MORE THAN THREE DECADES OF INNOVATION AND NEW ISSUES (tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với môi trường ở VN sau 3 thập kỷ và những vấn đề dặt ra)  Trần Phương Thúy
Trần Thu Hoài
Ths HVTC
26 Một số bất cập trong ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp VN Nhữ Thị Hồng Ths HVTC
27 Myanmar – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam Nhữ Trọng Bách
Đào Duy Thuần
Cao Minh Hạnh
PGS.TS
Ths
Ths
HVTC
28 Tái cấu trúc DNNN nhìn từ vai trò của DNNN trong phát triển bền vững Phạm Thị Tường Vân TS Viện chính sách và chiến lược 
29 Developing Sharing Economy in Vietnam (Phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam) Trần Phương Anh TS HVTC
30 Kinh nghiệp áp dụng quy tắc quản trị công ty của OECD trong doanh nghiệp Nhà nước - Bài học rút ra cho VN Phạm Thị Tường Vân TS Viện chính sách và chiến lược 
31 Đổi mới cơ cấu thu NSNN ở Việt Nam theo hướng bền vững Vương Thị Thu Hiền
Vũ Thị Tâm Thu
PGS.TS
NCS
HVTC
Kho bạc Hà Nội
32 Tác động lan tỏa từ  khu vực DNNN đến doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Lê Thị Hồng Thúy Ths HVTC
33 Sự thiếu hụt toàn cầu nhân lực phân tích dữ liệu và định hướng đào tạo của Học viện chính sách và phát triển Trần Trọng Nguyên
Đàm Thanh Tú
PGS.TS
TS
Học viện Chính
sách và Phát triển
34 Kinh nghiệm một số nước Châu Á về xây dựng chính sách và phát triển công nghiệp quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam Lê Thanh Hà TS HVTC
35 Chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam Tô Hoàng NCS Cục Thuế Hải Phòng
36 COMPLETING THE STATE BUSINESS REGULATIONS
IN VIETNAM LAW ON ENTERPRISES 2014 BY MEANS AND INTERNATIONAL ECONOMIC PRINCIPLES (hoàn thiện các quy định về luật doanh nghiệp…)
Pham Thị Hồng Nhung
Bùi Phương Thảo
TS
CN
HVTC
37 STARTING A BUSINESS IN VIETNAM UNDER THE IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION - THE OPPORTUNITY AND CHALLENGES Hoang Thi Hong Hanh
Nguyen Chi Thien
Hoang Thi Hong Dao
MA
Dr
MA
HVTC
Trường KTQD
Sư phạm Hưng Yên
38 Diagram of circular flow between economic and natural systems” - Measuring sustainability of an economy Nguyễn Thị Thùy Hương TS HVTC
39 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA CÔNG TY
SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM VINASOY
Trần Thị Hiên Ths HVTC
40 Du lịch xanh - “chìa khóa” phát triển bền vững Nguyễn Thanh Huyền NCS ĐH Vinh
41 VIETNAMESE FAMILY FIRMS’ FINANCING DECISIONS: WHAT ARE DIFFERENCES FROM NON-FAMILY FIRMS? Trần Trang   Edith Cowan University
42 ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THUẾ TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA NỀN KINH TẾ
Nguyễn Đình Chiến TS HVTC
43 BÀN LUẬN VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN KHI ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Phương Thảo TS Trường Đại học Tây Bắc
44 CÔNG NGHỆ ARTIFICIAL INTELLIGENT VÀ VẤN ĐỀ MINH BẠCH THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM Bùi Thị Hằng TS HVTC
45 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Nguyễn Hữu Tân
Nguyễn Thu Thương
Ths  
46 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệm kỳ kiểm toán đến tính độc lập của kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Nguyễn Lan Anh
Nguyễn Văn Đông
TS. ACCA ĐH KTQD
Techcombank
47 BLOCKCHAIN IN BANKING AND FINANCE - THE GAP BETWEEN RESEARCH AND IMPLEMENTATION Vũ Thị Vinh
Hoàng Lan Hương
PGS.TS HVTC
48 PROMOTING FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENTS FOR WORKING PARENTS UNDER VIETNAM LABOUR LAW – REGULATING THE UNREGULATED Hoaàng Phương Anh
Vũ Ngọc Quỳnh
CN
Ths
HVTC
Monash University
49 FINTECH AND FINANCIAL INCLUSION IN VIETNAM Bùi Thanh Huyền Ths HVTC
50 SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GLOBALIZATION CHALLENGES TO VIETNAM  Nguyễn Hồ Phi Hà
Vũ Thị Hà
TS
Ths
HVTC
51 Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với vấn đề việc làm tại Việt Nam Lưu Huyền Trang Ths HVTC
52 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM Nguyễn Đình Minh Hiếu  SV HVTC
53 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Kiều Thị Tuấn Ths HVNH
54 INNOVATION OF PUBLIC DEBT AUDITING OF SAV CONTRIBUTING TO THE SUSTAINABILITY OF VIETNAM’S PUBLIC FINANCE Nguyễn Hữu Hiểu TS HVTC
55 THÚC ĐẨY ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TRONG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM Nguyễn Hoàng Tuấn TS HVTC
56 Attracting Foreign Direct Investment on Agriculture sector in Vietnam in the context of The Fourth Industry Revolution Phạm THị Kim Len Ths HVTC
57 TAX MANAGEMENT WITH E-COMMERCE ACTIVITIES IN VIETNAM UNDER THE LEGAL VIEW Lê Thị Thanh
Trần Thị Thu Hương
PGS HVTC
HVNH
58 TẦM QUAN TRỌNG CỦA KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG NGÀNH DU LỊCH Võ Thị Vân Khánh  TS HVTC
59 TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC ĐẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Nguyễn Thị Việt Nga TS HVTC
60 KINH TẾ XANH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Phạm Thái Hà  TS Văn phòng Chính phủ
61 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Nghiêm Văn Bảy TS HVTC
62 THE STRUCTURE AND ADMINISTRATION OF THE GREEN CLIMATE FUND AND ITS IMPLICATION ON DEVELOPING COUNTRIES MOHAMMAD ZULFIKAR ALI, PhD Curtin University.
63 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Đoàn Ngọc Xuân TS Vụ trưởng vụ xã hội, Ban kinh tế trung ương
64
Evaluating the credibility of sustainability reporting for global companies
Imane Allam
 
University of Torino 
65
using artificial neural netword in financial heath prediction: envidience from vietnamese manufacturing companies
Phaạm Thị Hoài Thu
Trần Doãn Hiếu
Trần Sơn Ninh 
 
Đại học công nghệ Lê Quý Đôn

 

 

Important Dates
Associated Journals

Journal of Finance & Accounting Research (AOF)

Conference Venue