DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 105476
Truy cập Online: 3

Báo cáo PLKQHT
Thứ năm, 12/04/2018 - 16:16

TB v/v nhắc nhở, cảnh báo KQHT và xét thôi học. Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018
Số 365/TB-HVTC ngày 11 tháng 4 năm 2018

     Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 và Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

     Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học văn bằng 2 theo hệ thống tín chỉ;

      Căn cứ kết luận của Hội đồng xét phân loại KQHT hệ đại học chính quy, hệ liên thông đại học và hệ đại học văn bằng 2 - học kỳ I năm học 2017-2018 ngày 09/3/2018;

     Căn cứ kết luận bổ sung của Hội đồng xét phân loại KQHT hệ đại học chính quy, hệ liên thông đại học và hệ đại học văn bằng 2 - học kỳ I năm học 2017-2018 ngày 30/3/2018;

     Căn cứ vào việc rà soát KQHT của sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018;

Học viện Tài chính thông báo: 

     1. Nhắc nhở KQHT đối với 196 sinh viên (có danh sách kèm theo).

     2. Cảnh báo KQHT đối với 216 sinh viên (có danh sách kèm theo). Những sinh thuộc diện cảnh báo KQHT phải liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để rút bớt số tín chỉ các môn học giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2017-2018 (không vượt quá 14 tín chỉ trong một học kỳ). Nếu học kỳ II năm học 2017-2018 tiếp tục bị cảnh báo về KQHT sẽ bị buộc thôi học.

     3. Buộc thôi học đối với 05 sinh viên do học kém (có danh sách kèm theo).

     4. Xóa tên 24 sinh viên do ngừng học quá thời hạn quy định (có danh sách kèm theo).

     5. Ban Quản lý đào tạo có trách nhiệm cho những sinh viên thuộc diện bị cảnh báo KQHT học kỳ II năm học 2017-2018 rút bớt số tín chỉ môn học theo đúng quy chế hiện hành.

     6. Các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên, gia đình sinh viên biết và có biện pháp tích cực nhằm cải thiện kết quả học tập của sinh viên

     Tải DSSV Nhắc nhở, cảnh báo, thôi học và nghỉ quá thời hạn quy định. Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Số lần đọc: 28
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà