Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Thông báo
Thứ hai, 29/03/2021 - 9:44

Danh mục sách Học viện Tài chính phát hành
(Số lượng tính đến ngày 29/03/2021)

Stt

Tên sách

Đvt

Nxb

Giá bìa

Số lượng

1

BT Toán kinh tế

c

8/1/06

20,000

350

2

Khoa học quản lý

c

4/3/08

30,000

2,000

3

Tình huống Kế toán QT trong DN

c

6/9/08

45,000

1,000

4

BT Lý thuyết Thống kê & Phân tích dự báo

c

8/4/08

25,000

536

5

GT Thanh tra tài chính

c

2/6/09

35,000

463

6

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

c

3/2/09

38,000

5

7

GT Phân tích và đầu tư chứng khoán

c

6/15/09

70,000

1,600

8

Khoa học hàng hoá

c

8/19/09

40,000

465

9

GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm

c

8/27/09

65,000

195

10

GT Kinh tế lượng

c

9/22/09

40,000

939

11

CH & BT Phân tích & ĐT chứng khoán

c

9/22/09

25,000

2,114

12

Marketing dịch vụ tài chính

c

12/4/09

40,000

530

13

GT Thống kê doanh nghiệp

c

1/12/10

40,000

203

14

Nghiên cứu Marketing

c

1/12/10

50,000

481

15

Kế toán công ty chứng khoán

c

4/20/10

60,000

1,359

16

Kiểm toán BCTC (Chuyên ngành KT)

c

4/20/10

45,000

1,606

17

HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2)

c

4/26/10

30,000

1,000

18

BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

c

4/26/10

25,000

818

19

HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2)

c

4/26/10

30,000

1,000

20

GT Kinh doanh chứng khoán

c

4/26/10

50,000

504

21

GT Chuẩn mực kế toán quốc tế

c

6/3/10

55,000

98

22

Tình huống thuế tiêu dùng

c

6/3/10

30,000

1,000

23

CH&BT Kế toán TCDN Bảo hiểm

c

6/3/10

35,000

200

24

Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông

c

6/21/10

30,000

652

25

GT Kinh tế quốc tế

c

6/21/10

35,000

555

26

Kế toán DN thương mại - dịch vụ

c

6/29/10

45,000

1,576

27

BT Tình huống pháp luật kinh tế

c

7/1/10

25,000

2,381

28

GT Quản trị kinh doanh

c

7/1/10

40,000

395

29

Tình huống thuế thu nhập

c

8/4/10

25,000

302

30

GT Tiếng Anh chuyên ngành 

c

8/9/10

25,000

2,488

31

BT Thống kê DN

c

8/9/10

30,000

1,467

32

BGG Quản trị bán hàng

c

8/9/10

35,000

418

33

GT Lý thuyết thuế

c

14/9/10

30,000

1,402

34

GT Bảo hiểm phi nhân thọ

c

27/9/10

48,000

231

35

GT Marketing

c

10/12/10

40,000

448

36

GT Kiểm tra GS HH XK, NK thương mại

c

25/10/10

35,000

600

37

CH&BT môn học khoa học hàng hóa

c

25/10/10

20,000

794

38

Customs inspection and supervision

c

25/10/10

20,000

408

39

GT Kế toán Doanh nghiệp xây lắp

c

29/11/10

55,000

1,000

40

GT Pháp luật kinh tế

c

2/12/10

45,000

650

41

GT Quản trị công ty đa QG

c

15/12/10

35,000

562

42

GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm

c

1/6/10

35,000

2,653

43

BT Câu hỏi & Thực hành Kinh tế lượng 

c

18/1/10

25,000

1,560

44

Lý thuyết bảo hiểm

c

21/02/11

35,000

200

45

GT Thuế Thu nhập

c

24/02/10

30,000

315

46

GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính

c

13/04/11

75,000

341

47

GT Bảo hiểm xã hội

c

5/9/11

40,000

140

48

HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II)

c

5/9/11

30,000

1,751

49

GT Kế toán Quản trị doanh nghiệp BH

c

17/5/11

35,000

974

50

GT Quản trị vay và nợ quốc tế

c

16/6/11

35,000

1,423

51

GT Tổ chức công tác kế toán trong DN

c

27/6/11

35,000

711

52

GT Bảo hiểm nhân thọ

c

22/8/11

45,000

78

53

GT Kế toán Ngân hàng Trung Ương

c

22/8/11

55,000

1,552

54

GT Kiểm tra GS HH XK, NK phi thương mại

c

29/8/11

30,000

1,687

55

BT Nguyên lý kế toán

c

21/9/11

20,000

763

56

GT Quản trị đầu tư quốc tế

c

21/9/11

35,000

1,307

57

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

c

25/10/11

45,000

1,457

58

CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế

c

25/10/11

25,000

1,283

59

GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế

c

13/1/11

48,000

580

60

GT Cơ sở hình thành giá cả

c

13/1/12

40,000

498

61

BT Thống kê tài chính

c

13/1/12

25,000

1,252

62

CH-BT và thực hành môn kế toán NSNN & hoạt động NVKBNN

c

13/1/12

30,000

657

63

BT Tình huống pháp luật đại cương

c

27/2/12

20,000

2,197

64

Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản

c

27/2/12

25,000

1,830

65

Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ

c

16/3/12

25,000

142

66

HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ

c

16/3/12

30,000

175

67

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

c

15/6/12

280,000

717

68

GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC

c

12/7/12

35,000

1,970

69

GT Kiểm tra sau thông quan

c

12/7/12

30,000

1,379

70

GT Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

c

12/7/12

38,000

2,237

71

GT Quản lý tài chính xã

c

12/7/12

30,000

1,815

72

GT Quản trị DV khác của NHTM

c

15/8/12

40,000

1,474

73

GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách

c

15/8/12

55,000

1,010

74

GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc

c

21/8/12

45,000

1,528

75

GT KT BCTC-Kiểm toán  các chu kỳ chủ yếu

c

21/8/12

35,000

2,125

76

GT Thuế tài sản và thuế khác

c

21/8/12

35,000

1,406

77

Professional Modern banking in VN

c

19/9/12

30,000

612

78

Kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

c

19/10/12

35,000

1,557

79

GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa

c

19/10/12

40,000

1,442

80

Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM

c

19/10/12

20,000

1,468

81

GT Tài chính quốc tế

c

26/12/12

38,000

17

82

GT Thống kê tài chính

c

26/12/12

35,000

1,608

83

CHBT&TH môn Kế toán HCSN

c

26/4/13

30,000

10

84

Kiểm toán các thông tin tài chính khác

c

26/12/12

45,000

2,088

85

GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp

c

11/6/13

38,000

1,544

86

Financial accounting

c

11/6/13

35,000

1,346

87

Taxation

c

11/6/13

35,000

479

88

Quản trị nguồn nhân lực

c

11/6/13

35,000

1,317

89

Securities Business

c

25/6/13

60,000

415

90

BGG Quản lý dự án

c

31/7/13

35,000

952

91

GT Kinh tế công cộng

c

31/7/13

30,000

1,097

92

GT Kinh tế môi trường

c

13/8/13

35,000

1,966

93

Practice Exercise for Finance

c

13/8/13

35,000

2,581

94

Lý thuyết phân tích chính sách

c

1/10/13

35,000

1,542

95

GT Quản trị Marketing

c

1/10/13

45,000

1,937

96

BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp

c

29/10/13

30,000

1,891

97

GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo

c

29/10/13

35,000

1,199

98

CH&BT ứng dụng Thống kê doanh nghiệp

c

29/10/13

25,000

1,500

99

Kế toán VN quá trình hình thành và PT

c

29/10/13

350,000

710

100

Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2

c

26/11/13

30,000

483

101

Phân tích và dự báo

c

26/11/13

70,000

81

102

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

c

26/11/13

45,000

75

103

GT Kế toán hành chính sự nghiệp

c

20/12/13

55,000

609

104

CH- BT thuế( môn thuế)

c

20/12/13

30,000

30

105

GT Kế toán tài chính

c

24/12/13

98,000

1,024

106

GT Kế toán máy

c

13/03/14

30,000

2,290

107

GT Kế toán NHTM

c

13/03/14

55,000

2,444

108

GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

c

13/03/14

80,000

2,686

109

HT- CH& BT Tài chính doanh nghiệp

c

14/4/2014

25,000

59

110

Corporate Finance

c

23/4/2014

30,000

421

111

GT Quản lý và quy hoạch đất đai

c

2014

35,000

1,745

112

GT Kinh tế phát triển

c

05/08/2014

45,000

448

113

GT Quản trị Ngân hàng thương mại I

c

2014

35,000

111

114

BT Quản trị NHTM

c

2014

25,000

1,143

115

English For finance

c

05/08/2014

45,000

4

116

International Finance

c

05/08/2014

35,000

683

117

GT Tài chính tiền tệ

c

05/08/2014

55,000

40

118

BGG Môn học tổ chức công tác kế toán công

c

16/09/2014

30,000

1,474

119

BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN

c

25/09/2014

20,000

1,503

120

BGG Môn học chính sách công

c

9/10/14

25,000

585

121

GT Xã hội học 

c

15/12/2014

30,000

1,182

122

GT Kinh tế học vĩ mô 2

c

15/12/2014

35,000

#VALUE!

123

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch)

c

30/03/2015

50,000

645

124

GT Thị trường tài chính

c

30/03/2015

50,000

1,517

125

GT Quan hệ công chúng

c

30/03/2015

35,000

649

126

Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
 thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN

c

30/03/2015

25,000

460

127

BGG Nguyên lý quản trị rủi ro

c

30/03/2015

30,000

644

128

GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (CN)

c

30/03/2015

55,000

209

129

GT Kiểm soát hải quan

c

21/05/2015

30,000

1,759

130

GT Trị giá Hải quan

c

21/05/2015

30,000

1,637

131

Corporate Finance Questions And Exercises

c

10/6/2015

20,000

1,700

132

Tình huống - TH Trị giá hải quan

c

10/6/2015

25,000

1,699

133

BT Lớn tài chính doanh nghiệp

c

10/6/2015

35,000

2,666

134

GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN

c

10/6/2015

45,000

1,503

135

GT. Kế toán ngân sách và tài chính xã

c

10/6/2015

40,000

1,583

136

GT.Kế toán dành cho nhà quản lý

c

10/6/2015

55,000

1,688

137

 HT - CH -BT. Tài chính quốc tế

c

10/6/2015

15,000

1,640

138

BT. CH- BT & tình huống thực hành môn kế toán ngân sách và tài chính xã

c

17/08/2015

30,000

1,721

139

GT Cơ sở dữ liệu ( học phần 2)

c

17/08/2015

45,000

1,663

140

BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN

c

30/09/2015

45,000

1,650

141

GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

c

30/09/2015

35,000

1,411

142

GT Tài chính doanh nghiệp (chuyên)

c

30/09/2015

65,000

537

143

GT Thị trường bất động sản

c

30/09/2015

30,000

393

144

BGG. Kế toán quản trị công

c

24/11/2015

45,000

1,531

145

GT Quản trị chiến lược

c

24/11/2015

30,000

1,451

146

GT Kế toán bảo hiểm xã hội

c

15/04/2016

60,000

1,370

147

BGG. Định phí bảo hiểm

c

15/04/2016

30,000

555

148

HT - CH & BT Quản trị vay và nợ quốc tế

c

15/04/2016

10,000

1,572

149

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

c

15/04/2016

20,000

570

150

CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

c

15/04/2016

20,000

1,580

151

GT Quản lý thuế

c

15/04/2016

55,000

1,087

152

BGG Kinh tế đầu tư 1

c

15/04/2016

30,000

572

153

CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan

c

15/04/2016

30,000

1,659

154

CH- BT kế toán ngân hàng trung ương

c

15/04/2016

20,000

1,704

155

GT Quản lý tài chính công

c

15/04/2016

38,000

454

156

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

c

15/04/2016

48,000

1,016

157

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

c

15/04/2016

45,000

1,545

158

GT Phân tích kỹ thuật

c

15/04/2016

30,000

1,553

159

HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản

c

15/04/2016

25,000

1,476

160

Public Finance management

c

15/04/2016

30,000

1,706

161

International Public Sector accounting  standards co editors

c

22/08/2016

60,000

1,675

162

CH & BT Thị trường tài chính

c

22/08/2016

42,000

1,329

163

GT Kinh tế học vi mô 2

c

5/9/2016

41,000

1,124

164

GT Quản trị thương hiệu

c

5/9/2016

41,000

1,533

165

BT Mạng truyền thông

c

5/9/2016

22,000

704

166

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

c

5/9/2016

42,000

1,735

167

GT Xác suất và thống kê toán

c

5/9/2016

40,000

1,820

168

GT Quản trị chất lượng

c

5/9/2016

42,000

1,663

169

Auditing

c

5/9/2016

48,000

1,548

170

BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô

c

5/9/2016

35,000

762

171

Bài tập Kinh tế chính trị 

c

2017

20,000

867

172

Bài tập Kinh tế lượng 

c

2017

23,000

733

173

Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh

c

2017

35,000

629

174

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

c

2017

34,000

662

175

Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm

c

2017

22,000

1,555

176

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 1

c

2017

37,000

607

177

Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản 

c

2017

22,000

1,703

178

GT Chứng khoán phái sinh

c

2017

36,000

1,647

179

GT Quản lý danh mục đầu  tư

c

2017

52,000

1,646

180

GT Quản trị quảng cáo

c

2017

50,000

1,627

181

GT Văn hóa doanh nghiệp

c

2017

45,000

924

182

International Finance exercise & case study

c

2017

25,000

1,695

183

GT Pháp luật bảo hiểm

c

2017

48,000

1,578

184

GT Kinh tế các ngành sản xuất KD

c

2017

48,000

1,725

185

GT Phân tích tài chính

c

2017

34,000

750

186

GT Quản lý thu NSNN

c

2017

25,000

1,361

187

HDTH  môn học kinh tế vi mô 2

c

2017

26,000

1,543

188

HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2

c

2017

26,000

1,395

189

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2

c

2017

36,000

612

190

BGG Pháp luật hải quan 

c

2017

42,000

623

191

GT Hải quan cơ bản 

c

2017

55,000

1,078

192

GT Phân tích kinh tế

c

2017

42,000

1,551

193

Bài tập phân tích kinh tế

c

2017

18,000

1,639

194

BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3

c

2017

43,000

697

195

GT Kinh tế vi mô 1

c

2017

39,000

666

196

HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng

c

2017

21,000

1,654

197

BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

c

2017

47,000

595

198

GT Quản trị học

c

2017

44,000

1,047

199

Exercises on english semantics

c

2017

22,000

710

200

Interpretation

c

2017

33,000

705

201

GT Kiểm toán căn bản

c

2017

52,000

1,124

202

GT Kinh tế vĩ mô 1

c

2017

45,000

213

203

Corporate finance case study and assignment

c

2017

31,000

505

204

Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán

c

2018

65,000

528

205

Business Management 

c

2018

75,000

186

206

GT Định giá tài sản

c

2018

78,000

240

207

Professional modern banking 

c

2018

44,000

710

208

Intelligent Speaking – Pre.intermediate

c

2018

30,000

680

209

Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính

c

2018

34,000

665

210

Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế

c

2018

22,000

650

211

Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

c

2018

62,000

378

212

BGG Mô hình tài chính công ty

c

2018

55,000

660

213

Hướng dẫn thực hành môn học thuế

c

2018

79,000

518

214

Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán

c

2018

44,000

1,180

215

BGG Giao nhận và vận tải quốc tế

c

2018

67,000

105

216

GT Quản lý chi NSNN

c

2018

64,000

477

217

GT Quản trị kênh phân phối

c

2018

92,000

700

218

GT Quản lý hành chính công

c

2018

72,000

579

219

Essentials of marketing

c

2018

100,000

674

220

BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng

c

2018

82,000

27

221

BT Tình huống quản lý thuế

c

2018

58,000

638

222

GT Toán cao cấp

c

2018

72,000

103

223

GT Nguyên lý Kế toán

c

2018

92,000

70

224

HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN

c

2018

54,000

162

225

Kinh doanh bất động sản

c

2019

75,000

1,695

226

Basic Corporate Finance

c

2019

82,000

956

227

Corporate finance - Questions and exercises

c

2019

40,000

449

228

HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính

c

2019

72,000

697

229

Marketing essential sudy guide and workbook

c

2019

56,000

719

230

Intelligent listeming – Pre.intermediate

c

2019

91,000

714

231

English For finance

c

2019

155,000

404

232

GT Tin học ứng dụng

c

2019

61,000

120

233

GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

c

2019

52,000

669

234

HD LT & TH môn học TCDN

c

2019

65,000

455

235

HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực

c

2019

54,000

233

236

HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế

c

2019

41,000

244

237

GT Nghiên cứu Marketing

c

2019

65,000

734

238

Taxition

c

2019

65,000

301

239

GT Kế toán ngân hàng thương mại

c

2019

78,000

645

240

BGG Pháp luật lao động

c

2019

47,000

234

241

HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế

c

2019

66,000

110

242

HDLT&TH môn học Kế toán tài chính

c

2019

80,000

0

243

HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính

c

2019

58,000

211

244

GT Thuế

c

2019

72,000

230

245

HDTH Môn học Thuế TS và thu khác

c

2019

52,000

700

246

BGG Sở hữu trí tuệ

c

2019

50,000

204

247

Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 

c

2019

55,000

234

248

GT Kinh tế vĩ mô 2

c

2019

39,000

1,587

249

GT Mô hình Toán kinh tế

c

2019

47,000

278

250

GT Pháp luật đại cương

c

2019

60,000

79

251

HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ

c

2019

110,000

244

252

GT Kế toán tài chính

c

2019

125,000

1,542

253

BGG môn Ngữ âm - âm vị học

c

2019

41,000

210

254

GT Phân tích tài chính tập đoàn

c

2019

82,000

645

255

GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công

c

2019

70,000

700

256

GT Kiểm tra giám sát hải quan

c

2019

75,000

710

257

GT Quản lý dự án

c

2019

81,000

193

258

GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm

c

2019

48,000

680

259

HDTH môn học đại cương kế toán tập đoàn

c

2019

67,000

0

260

HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán

c

2019

65,000

505

261

GT Kế toán DNTM dịch vụ

c

2020

81,000

430

262

Review guides in customs inspection and supervison

c

2020

99,000

360

263

Lý thuyết phân tích tài chính

c

2020

71,000

680

264

BGG. Logistics và Thương mại điện tử

c

2020

68,000

250

265

GT Lý thuyết phân tích chính sách công 

c

2020

80,000

435

266

HD và TH môn học Kiểm tra giám sát Hải quan

c

2020

69,000

235

267

BGG. Pháp luật Logistics

c

2020

60,000

248

268

BGG. Quản trị kho hàng (Warehousing and Storaga Management

c

2020

66,000

250

269

BGG. Môn học cơ sở dữ liệu - HP3

c

2020

62,000

339

270

BGG. Pháp luật sở hữu trí tuệ

c

2020

93,000

339

271

Lectures on ESP Reading for Advanced Bachelor Education

c

2020

56,000

250

272

Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program

c

2020

40,000

210

273

Translation In Practice

c

2020

73,000

336

274

Intelligent Writing Upper-Intermediate-Lecture Notes

c

2020

156,000

235

275

GT Phân tích tài chính các tổ chức tín dụng

c

2020

77,000

235

276

GT Nguyên lý quản trị rủi ro

c

2020

74,000

235

277

Insurance fundamentals in English 

c

2020

94,000

239

278

Skills for Intelligent Business Reading and Writing Pre-Intermediate Text book

c

2020

135,000

209

279

GT Tài chính tiền tệ

c

2020

81,000

362

280

Sách HDTH môn học Thuế thu nhập

c

2020

80,000

334

281

Accounting for Governmental & Public non - Profit entities TLD. Kế toán HCSN 

c

2020

73,000

160

282

International Economics - TLD. Kinh tế quốc tế (bằng tiếng Anh)

c

2020

96,000

135

283

HD ôn tập môn học quản lý tài chính công

c

2020

54,000

220

284

HD giải bt môn học mô hình Toán kinh tế

c

2020

73,000

210

285

HDTH học phần chứng khoán phái sinh

c

2020

41,000

79

286

HD ôn tập môn học nguyên lý thống kê và PT dự báo

c

2020

70,000

235

287

Translation Practice Coure Book (dịch thuật)

c

2020

132,000

250

288

Progressive English for Advanced Bachelor Education Program

c

2020

84,000

220

289

Intelligent Reading and Writing Pre Intermediate

c

2020

125,000

450

290

Financial Market

c

2020

78,000

220

291

Financial Accounting

c

2020

84,000

220

292

Group Financial Analysis

c

2020

91,000

240

 

Số lần đọc: 258
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà