Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Thông báo
Thứ tư, 12/10/2022 - 9:23

Danh mục đường link tài liệu môn học phục vụ sinh viên CQ57, 58, 59, 60

Để đảm bảo tài liệu học tập phục vụ sinh viên các khóa, Thư viện Học viện Tài chính cung cấp đường link các môn học giai đoạn II học kỳ I năm học 2022 – 2023 như sau:

���  Danh mục link tài liệu môn học CQ57

��� Quản trị kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009702&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20%20Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20kinh%20doanh&offset=0

��� Kế toán quản trị doanh nghiệp bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037243&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m&offset=0

��� Tin học ứng dụng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037221&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,tin%20h%E1%BB%8Dc%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng&offset=0  

��� Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014972&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20chi%20ph%C3%AD&offset=0

��� Quản lý tài chính công

������  Giáo trình Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH%20C%C3%94NG&offset=0

������ Public finance manangement

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016681&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Public%20finance%20manangement&offset=0

���  Định phí bảo hiểm

������  Giáo trình Định phí bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020059&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%91%E1%BB%8Bnh%20gi%C3%A1%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n&offset=0

������  Hệ thống câu hỏi và bài tập Định phí bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000011032&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%91%E1%BB%8Bnh%20gi%C3%A1%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n&offset=0

��� Trị giá hải quan

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000015346&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,TR%E1%BB%8A%20GI%C3%81%20H%E1%BA%A2I%20QUAN&offset=0

���  Bảo hiểm xã hội

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010313&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i&offset=0

��� Kinh doanh chứng khoán

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009689&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20KINH%20DOANH%20CH%E1%BB%A8NG%20KHO%C3%81N&facet=topic,include,Vi%E1%BB%87t%20Nam&offset=0

��� Kiểm tra sau thông quan

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000011630&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ki%E1%BB%83m%20tra%20sau%20th%C3%B4ng%20quan&offset=0

��� Quản lý thuế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016519&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20thu%E1%BA%BF&offset=0

���  Quản trị thanh toán quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038312&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20thanh%20to%C3%A1n%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

���  Quản trị đầu tư quốc tế

������ Giáo trình Quản trị đầu tư quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010785&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

������  Hướng dẫn thực hành môn học Quản trị đầu tư quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020065&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Phân tích tài chính nhà nước

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038316&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,PH%C3%82N%20T%C3%8DCH%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH%20NH%C3%80%20N%C6%AF%E1%BB%9AC&offset=0

��� Giám sát tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038384&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Kiểm tra giám sát hải quan

������ Giáo trình kiểm tra giám sát hải quan

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037252&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ki%E1%BB%83m%20tra%20gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20h%E1%BA%A3i%20quan&offset=0

������ Hướng dẫn thực hành  môn học kiểm tra giám sát hải quan

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038259&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ki%E1%BB%83m%20tra%20gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20h%E1%BA%A3i%20quan&offset=0

��� Kinh doanh bất động sản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020523&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,kinh%20doanh%20b%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n&offset=0

��� Hệ thống CH và BT Kinh doanh bất động sản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017637&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,kinh%20doanh%20b%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n&offset=0

��� Kiểm toán căn bản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018624&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20c%C4%83n%20b%E1%BA%A3n&offset=0

���  Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập kiểm toán căn bản 

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016702&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20c%C4%83n%20b%E1%BA%A3n&offset=0

���  Nguyên lý Quản trị rủi ro

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038239&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,NGUY%C3%8AN%20L%C3%9D%20QU%E1%BA%A2N%20TR%E1%BB%8A%20R%E1%BB%A6I%20RO&offset=0

���  Quản trị Tài chính công ty đa quốc gia

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010227&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng%20ty%20%C4%91a%20qu%E1%BB%91c%20gia&offset=0

���  Hải quan

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017644&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,H%E1%BA%A3i%20quan%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n&offset=0

��� Kinh doanh bất động sản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020523&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Kinh%20doanh%20b%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n&offset=0

��� Bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m&offset=0

��� Quản lý dự án

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n&offset=0

��� Chuẩn mực kế toán quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010237&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,CHU%E1%BA%A8N%20M%E1%BB%B0C%20K%E1%BA%BE%20TO%C3%81N%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE&offset=0

��� Kế toán tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037223&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Kiểm toán báo cáo tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010235&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Kiểm toán xây dựng cơ bản và NSNN

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000011633&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n%20v%C3%A0&offset=0

��� Tiếng anh chuyên  ngành - English For finance

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037225&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,English%20For%20finance&offset=0

��� Kế toán quản trị công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038383&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Kế toán DNTM dịch vụ

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009703&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&offset=0

��� Tài chính doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016363&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

��� Chuẩn mực kế toán công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000039072&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Chu%E1%BA%A9n%20m%E1%BB%B1c%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Quản trị chất lượng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017642&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng&offset=0

��� Thống kê doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009684&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

��� Quan hệ công chúng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014970&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Quan%20h%E1%BB%87%20c%C3%B4ng%20ch%C3%BAng&offset=0

��� Tâm lý học quản trị kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009359&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,T%C3%A2m%20l%C3%BD%20h%E1%BB%8Dc%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20kinh%20doanh&offset=0

��� Quản trị bán hàng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009785&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng&offset=0

��� Quản trị học

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018630&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20h%E1%BB%8Dc&offset=0

��� Marketing dịch vụ tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009638&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Marketing%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Quản trị quảng cáo

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017634&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o&offset=0

��� Financial Accounting

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038255&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Financial%20Accounting&offset=20

��� Phân tích TCDN

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014975&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014973&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

��� Văn hóa doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017633&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,V%C4%83n%20h%C3%B3a%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

���  Phân tích kỹ thuật

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016683&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt&offset=0

��� Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016365&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng&offset=0

��� Quản trị ngân hàng thương mại

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014191&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&offset=0

��� Quản lý và quy hoạch đất đai

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014196&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20v%C3%A0%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai&offset=0

���  Kế toán quản trị

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038317&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B&offset=0

��� Quản trị bán hàng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009785&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng&offset=0

��� Marketing

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009802&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Marketing&offset=0

��� Quản trị kênh phân phối

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020522&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20k%C3%AAnh%20ph%C3%A2n%20ph%E1%BB%91i&offset=0

��� Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng&offset=0

���  Phân tích chính sách tài khóa

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000042018&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20t%C3%A0i%20kh%C3%B3a&offset=0

��� Chứng khoán phái sinh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017636&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ch%E1%BB%A9ng%20kho%C3%A1n%20ph%C3%A1i%20sinh&offset=0

��� Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Thuế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037236&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20thu%E1%BA%BF&offset=0

��� Tài chính quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000012320&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Kiểm toán căn bản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018624&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20c%C4%83n%20b%E1%BA%A3n&offset=0

��� Kinh tế quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009700&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20kinh%20t%E1%BA%BF%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Cơ sở dữ liệu 3

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038242&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,C%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%203&offset=0

��� Pháp luật kinh tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010223&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20kinh%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Pháp luật kinh tế tài chính 3

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017660&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20kinh%20t%E1%BA%BF%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%203&offset=0

��� Phân tích kinh tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017656&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20kinh%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Quản trị ngân hàng thương mại 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014191&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%201&offset=0

���  Pháp luật bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017641&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m&offset=0

���  Thông kê doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009684&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Th%C3%B4ng%20k%C3%AA%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

��� Kế toán ngân hàng trung ương

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016511&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng&offset=0

���  Quan hệ công chúng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014970&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Quan%20h%E1%BB%87%20c%C3%B4ng%20ch%C3%BAng&offset=0

��� Thị trường tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014971&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Quản trị kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009702&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20kinh%20doanh&offset=0

��� Kinh doanh bất động sản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020523&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Kinh%20doanh%20b%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n&offset=0

��� Danh mục link tài liệu môn học  CQ58

��� Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016365&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng&offset=0

��� Bảo hiểm phi nhân thọ

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009803&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20phi%20nh%C3%A2n%20th%E1%BB%8D&offset=0

���  Thuế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037236&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%BF&offset=0

���  Tài chính quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000012320&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

���  Văn hóa doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017633&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,V%C4%83n%20h%C3%B3a%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

���  Pháp luật kinh tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010223&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20kinh%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Tài chính doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016363&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

��� Mô hình toán kinh tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037240&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20to%C3%A1n%20kinh%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Quản lý dự án

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n&offset=0

���  Marketing căn bản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009013&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,MARKETING%20C%C4%82N%20B%E1%BA%A2N&offset=0

���  Quản trị kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009702&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20kinh%20doanh&offset=0

���  Tin  học ứng dụng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037221&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Tin%20%20h%E1%BB%8Dc%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng&offset=0

��� Quản trị ngân hàng thương mại 2

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000011631&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i&offset=0

��� Định giá tài sản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020059&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%E1%BB%8Bnh%20gi%C3%A1%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n&offset=0

��� Quản trị  ngân hàng thương mại 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014191&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%201&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,18923479&offset=0

���  Thống kê tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000012319&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Quan hệ công chúng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014970&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Quan%20h%E1%BB%87%20c%C3%B4ng%20ch%C3%BAng&offset=0

��� Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Chính sách công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038235&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m&offset=0

��� Quản trị kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20B%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m&offset=0

��� Thị trường tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014971&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

���  Thống kê doanh  nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009684&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20doanh%20%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

���  Kế toán quản trị

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038317&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B&offset=0

���  Tổ chức công tác kế toán công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038381&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20c%C3%B4ng&offset=0

���  Chuẩn mực kế toán quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010237&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Chu%E1%BA%A9n%20m%E1%BB%B1c%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Kế toán hành chính sự nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000039070&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20s%E1%BB%B1%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

���  Kiểm toán căn bản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018624&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20c%C4%83n%20b%E1%BA%A3n&offset=0

��� Tài chính tiền tệ

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038240&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20ti%E1%BB%81n%20t%E1%BB%87&offset=0

���  Cơ sở dữ liệu 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000042050&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%201&offset=0

���  Mạng và truyền thông

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016706&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,M%E1%BA%A1ng%20%26%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng&offset=0

��� Interpretation

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018632&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Interpretation&offset=0

��� Kế toán tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037223&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BF%20to%C3%A1n%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh&offset=0

��� Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017640&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,kinh%20t%E1%BA%BF%20c%C3%A1c%20ng%C3%A0nh%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t&offset=0

HỆ CLC

��� Bảo hiểm

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m&offset=0

��� Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng&offset=0

��� Quản lý dự án

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20D%E1%BB%B0%20%C3%81N&offset=0

��� Phân tích tài chính doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014975&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038313&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014973&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20doanh%20nghi%E1%BB%87p&offset=0

��� Giáo trình kinh tế quốc tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009700&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20kinh%20t%E1%BA%BF%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&offset=0

���  Khoa học quản lý

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000008801&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Khoa%20h%E1%BB%8Dc%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD&offset=0

���  Kế toán tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037223&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BE%20TO%C3%81N%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH&offset=0

��� Marketing căn bản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009013&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,MARKETING%20C%C4%82N%20B%E1%BA%A2N&offset=0

���  Hải quan

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017644&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,H%E1%BA%A2I%20QUAN%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n&offset=0

��� Thị trường tài chính

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014971&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20TH%E1%BB%8A%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH&offset=0

Financial Market

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038256&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Financial%20Market&offset=0

��� Tài chính doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016363&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH%20DOANH%20NGHI%E1%BB%86P&offset=0

��� Thuế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037236&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20THU%E1%BA%BE&offset=0

Taxation

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037239&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Taxation&offset=0

��� Thống kê doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009684&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,TH%E1%BB%90NG%20K%C3%8A%20DOANH%20NGHI%E1%BB%86P&offset=0

��� Kế toán hành chính sự nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000039070&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,K%E1%BA%BE%20TO%C3%81N%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20S%E1%BB%B0%20NGHI%E1%BB%86P&offset=0

Accounting for governmental & public non-profit entities

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038245&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Accounting%20for%20governmental&offset=0

��� � Danh mục link tài liệu môn học  CQ59

��� Nguyên lý thống kê

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000013513&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,l%C3%BD%20thuy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA&offset=0

��� Tin học ứng dụng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037221&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,TIN%20H%E1%BB%8CC%20%E1%BB%A8NG%20D%E1%BB%A4NG&offset=0

��� Khoa học hàng hóa

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009369&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,KHOA%20H%E1%BB%8CC%20H%C3%80NG%20HO%C3%81&offset=0

��� Giáo trình marketing căn bản

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009013&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,MARKETING%20C%C4%82N%20B%E1%BA%A2N&offset=0

��� Giáo trình Quản lý tài chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016647&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20T%C3%80I%20CH%C3%8DNH%20C%C3%94NG&offset=0

��� Giáo trình Tài chính tiền tệ

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038240&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,T%C3%80I%20CH%C3%8DNH%20TI%E1%BB%80N%20T%E1%BB%86&offset=0

���  Tư tưởng Hồ Chí Minh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000041724&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,T%C6%AF%20T%C6%AF%E1%BB%9ENG%20H%E1%BB%92%20CH%C3%8D%20MINH&offset=0

��� Quản lý dự án

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037226&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20D%E1%BB%B0%20%C3%81N&offset=0

��� Kinh tế môi trường

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000013434&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20KINH%20T%E1%BA%BE%20M%C3%94I%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG&offset=0

��� Nguyên lý kế toán

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020526&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20NGUY%C3%8AN%20L%C3%9D%20K%E1%BA%BE%20TO%C3%81N&offset=0

��� Giáo trình Xác suất và thống kê toán

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016784&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,x%C3%A1c%20su%E1%BA%A5t%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20to%C3%A1n&offset=0

��� Giáo trình cơ sở hình thành giá cả

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000010880&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20H%C3%8CNH%20TH%C3%80NH%20GI%C3%81%20C%E1%BA%A2&offset=0

��� Quản trị kinh doanh

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000009702&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,QU%E1%BA%A2N%20TR%E1%BB%8A%20KINH%20DOANH&offset=0

���  Kinh tế phát triển

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014195&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,kinh%20t%E1%BA%BF%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n&offset=0

���  Kinh tế vĩ mô

���  ���  Kinh tế vĩ mô 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018623&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20KINH%20T%E1%BA%BE%20V%C4%A8%20M%C3%94&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,61174790&offset=0

���  ���  Kinh tế vĩ mô 2

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037227&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20KINH%20T%E1%BA%BE%20V%C4%A8%20M%C3%94%20II&offset=0

��� Quản lý hành chính công

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020057&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%94NG&offset=0

��� Giáo trình văn hóa doanh nghiệp

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017633&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20V%C4%82N%20H%C3%93A%20DOANH%20NGHI%E1%BB%86P&offset=0

��� Tin học đại cương

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000041898&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20TIN%20H%E1%BB%8CC%20%C4%90%E1%BA%A0I%20C%C6%AF%C6%A0NG&offset=0

��� Kinh tế vi mô

��� ��� Giáo trình kinh tế vi mô I

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017891&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,vi%20m%C3%B4%20I&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,61174790&offset=0

������ Giáo trình kinh tế vi mô II

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016701&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,vi%20m%C3%B4%20II&offset=0

 

��� Quản trị học

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000018630&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,QU%E1%BA%A2N%20TR%E1%BB%8A%20H%E1%BB%8CC&offset=0

��� Định giá tài sản 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000020059&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%C4%90%E1%BB%8ANH%20GI%C3%81%20T%C3%80I%20S%E1%BA%A2N&offset=0

��� Kinh tế vĩ mô 2

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016701&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,V%C4%A8%20M%C3%94%20II&offset=0

��� Kinh tế công cộng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000041855&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,KINH%20T%E1%BA%BE%20C%C3%94NG%20C%E1%BB%98NG&offset=0

HỆ CLC

���  Kinh tế quốc tế 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF010000097 00&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20KINH%20T%E1%BA%BE%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE&offset=0

��� Kinh tế vi mô

��� ��� Giáo trình kinh tế vi mô I

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017891&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab&query=any,contains,vi%20m%C3%B4%20I&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,61174790&offset=0

������ Giáo trình kinh tế vi mô II

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016701&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,vi%20m%C3%B4%20II&offset=0

��� Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000038232&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Lectures%20on%20ESP%20Listening%20for%20Advanced%20Bachelor%20Education%20Program&offset=0

��� Giáo trình Xác suất và thống kê toán

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000016784&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,x%C3%A1c%20su%E1%BA%A5t%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20to%C3%A1n&offset=0

��� Khoa học quản lý

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000008801&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,KHOA%20H%E1%BB%8CC%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D&offset=0

��� Quan hệ công chúng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014970&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20QUAN%20H%E1%BB%86%20C%C3%94NG%20CH%C3%9ANG&offset=0

��� Tin ứng dụng

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037221&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,TIN%20H%E1%BB%8CC%20%E1%BB%A8NG%20D%E1%BB%A4NG&offset=0

��� Kinh tế phát t riển

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000014195&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,KINH%20T%E1%BA%BE%20PH%C3%81T%20TRI%E1%BB%82N&offset=0

���  Danh mục link tài liệu môn học  CQ60

��� Lịch sử các học thuyết kinh tế

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000017601&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%8Dc%20thuy%E1%BA%BFt%20kinh%20t%E1%BA%BF&offset=0

��� Triết học Mác - Lênin

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000042027&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,TRI%E1%BA%BET%20H%E1%BB%8CC%20M%C3%81C&offset=0

��� Pháp luật đại cương

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000037237&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20%C4%91%E1%BA%A1i%20c%C6%B0%C6%A1ng&offset=0

��� Toán cao cấp 1

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000019966&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,To%C3%A1n%20cao%20c%E1%BA%A5p&offset=0

��� Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000039906&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aofd&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20c%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&offset=0

��� Giáo dục thể chất (Chạy cự ly ngắn)

https://libsearch.hvtc.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=AOF01000041603&context=L&vid=aof&lang=vi_VN&search_scope=scope_aof&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,b%C3%A0i%20gi%E1%BA%A3ng%20g%E1%BB%91c%20gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%20th%E1%BB%83%20ch%E1%BA%A5t&offset=0

Số lần đọc: 852
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà