Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Thông báo
Thứ năm, 27/07/2023 - 15:54

Danh mục sách Học viện Tài chính phát hành

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
         THƯ VIỆN
     
DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHÁT HÀNH
Stt Tên giáo trình Năm
 XB
Giá
bán lẻ
GC
1 BT Toán kinh tế 2006 20,000  
2 GT Thanh tra tài chính 2009 35,000  
3 Khoa học hàng hoá 2009 40,000  
4 GT Kế toán tài chính DN Bảo hiểm 2009 65,000  
5 GT Kinh tế lượng 2009 40,000  
6 Marketing dịch vụ tài chính 2009 40,000  
7 Kế toán công ty chứng khoán 2010 60,000  
8 HD Giải BT Toán kinh tế (TC + Bằng2) 2010 30,000  
9 BT Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2010 25,000  
10 HD Giải BT Toán cao cấp II (TC + Bằng2) 2010 30,000  
11 Quản lý TC các CQNN & ĐV SNcông 2010 30,000  
12 BGG Quản trị bán hàng 2010 35,000  
13 GT Bảo hiểm phi nhân thọ 2010 48,000  
14 GT Marketing 2010 40,000  
15 CH&BT môn học khoa học hàng hóa 2010 20,000  
16 Customs inspection and supervision 2010 20,000  
17 GT Pháp luật kinh tế 2010 45,000  
18 GT Quản trị công ty đa QG 2010 35,000  
19 GT Phân tích Tài chính DN Bảo hiểm 2010 35,000  
20 Lý thuyết bảo hiểm 2011 35,000  
21 GT Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2011 75,000  
22 GT Bảo hiểm xã hội 2011 40,000  
23 HD giải BT Toán cao cấp I (TC+VB II) 2011 30,000  
24 GT Tổ chức công tác kế toán trong DN 2011 35,000  
25 GT Bảo hiểm nhân thọ 2011 45,000  
26 Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế 2011 45,000  
27 CH&BT Quản trị tác nghiệp TM quốc tế 2011 25,000  
28 GT Chuẩn mực kế toán công quốc tế 2011 48,000  
29 GT Cơ sở hình thành giá cả 2012 40,000  
30 BT Thống kê tài chính 2012 25,000  
31 BT Tình huống pháp luật đại cương 2012 20,000  
32 Hệ thống câu hỏi BT định giá tài sản 2012 25,000  
33 Câu hỏi và bài tập bảo hiểm nhân thọ 2012 25,000  
34 HT CH & BT bảo hiểm phi nhân thọ 2012 30,000  
35 Kế toán VN quá trình hình thành và PT 2012 280,000  
36 GT Tổ chức quá trình kiểm toán BCTC 2012 35,000  
37 GT Kiểm tra sau thông quan 2012 30,000  
38 GT Quản lý tài chính xã 2012 30,000  
39 GT Kiểm toán đầu tư XDCB và ngân sách 2012 55,000  
40 GT Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc 2012 45,000  
41 GT Thuế tài sản và thuế khác 2012 35,000  
42 GT Phân loại hàng hóa và xuất sứ hàng hóa 2012 40,000  
43 Câu hỏi, bài tập kế toán NHTM 2012 20,000  
44 GT Thống kê tài chính 2012 35,000  
45 Kiểm toán các thông tin tài chính khác 2013 45,000  
46 GT Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2013 38,000  
47 Quản trị nguồn nhân lực 2013 35,000  
48 Securities Business 2013 60,000  
49 GT Quản trị Marketing 2013 45,000  
50 BT Quản trị sản xuất & tác nghiệp 2013 30,000  
51 GT Lý thuyết thống kê & PT dự báo 2013 35,000  
52 Kế toán VN quá trình hình thành và PT 2013 350,000  
53 Bài giảng gốc môn học kinh tế quốc tế 2 2013 30,000  
54 GT Kế toán máy 2014 30,000  
55 GT Nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế và kế toán tài chính trong doanh nghiệp 2014 80,000  
56 Corporate Finance 2014 30,000  
57 GT Quản lý và quy hoạch đất đai 2014 35,000  
58 GT Kinh tế phát triển 2014 45,000  
59 BT Quản trị NHTM 2014 25,000  
60 International Finance 2014 35,000  
61 BT Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản NSNN 2014 20,000  
62 BGG Môn học chính sách công 2014 25,000  
63 GT Phân tích tài chính doanh nghiệp (ko ch) 2015 50,000  
64 GT Thị trường tài chính 2015 50,000  
65 GT Quan hệ công chúng 2015 35,000  
66 Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn ngân sách NN 2015 25,000  
67 GT Trị giá Hải quan 2015 30,000  
68 Tình huống - TH Trị giá hải quan 2015 25,000  
69 GT. Kế toán nghiệp vụ thu NSNN 2015 45,000  
70 GT.Kế toán dành cho nhà quản lý 2015 55,000  
71  HT - CH -BT Tài chính quốc tế 2015 15,000  
72 BT Kế toán nghiệp vụ thu ngân sách NN 2015 45,000  
73 GT Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương 2015 35,000  
74 GT Thị trường bất động sản 2015 30,000  
75 GT Quản trị chiến lược 2015 30,000  
76 GT Kế toán bảo hiểm xã hội 2016 60,000  
77 BGG. Định phí bảo hiểm 2016 30,000  
78 BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH 2016 20,000  
79 CH - BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa 2016 20,000  
80 BGG Kinh tế đầu tư 1 2016 30,000  
81 CH & BT Tình huống thự hành nghiệp vụ  kiểm tra sau thông quan 2016 30,000  
82 CH- BT kế toán ngân hàng trung ương 2016 20,000  
83 GT Quản lý tài chính công 2016 38,000  
84 GT Lý thuyết quản lý tài chính công 2016 48,000  
85 GT Phân tích và định giá tài sản tài chính 2016 45,000  
86 GT Phân tích kỹ thuật 2016 30,000  
87 HT - CH & ND ôn tập kiểm toán căn bản 2016 25,000  
88 Public Finance management 2016 30,000  
89 International Public Sector accounting  standards co editors 2016 60,000  
90 CH & BT Thị trường tài chính 2016 42,000  
91 GT Quản trị thương hiệu 2016 41,000  
92 BT Mạng truyền thông 2016 22,000  
93 GT Xác suất và thống kê toán 2016 40,000  
94 GT Quản trị chất lượng 2016 42,000  
95 BT Trắc nghiện kinh tế học vĩ mô 2016 35,000  
96 Bài tập Kinh tế chính trị  2017 20,000  
97 Bài tập Kinh tế lượng  2017 23,000  
98 Bài giảng gốc Pháp luật cạnh tranh 2017 35,000  
99 Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế 2017 34,000  
100 Hệ thống CH&BT môn Lý thuyết bảo hiểm 2017 22,000  
101 Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế tài chính 1 2017 37,000  
102 Hệ thống CH&BT Kinh doanh bất động sản  2017 22,000  
103 GT Chứng khoán phái sinh 2017 36,000  
104 GT Quản lý danh mục đầu tư 2017 52,000  
105 GT Quản trị quảng cáo 2017 50,000  
106 GT Văn hóa doanh nghiệp 2017 45,000  
107 International Finance exercise & case study 2017 25,000  
108 GT Pháp luật bảo hiểm 2017 48,000  
109 GT Kinh tế các ngành sản xuất KD 2017 48,000  
110 GT Phân tích tài chính 2017 34,000  
111 GT Quản lý thu NSNN 2017 25,000  
112 HDTH  môn học kinh tế vi mô 2 2017 26,000  
113 HDTH môn học kinh tế vĩ mô 2 2017 26,000  
114 BGG Pháp luật kinh tế tài chính 2 2017 36,000  
115 BGG Pháp luật hải quan  2017 42,000  
116 GT Hải quan cơ bản  2017 55,000  
117 GT Phân tích kinh tế 2017 42,000  
118 Bài tập phân tích kinh tế 2017 18,000  
119 BGG Pháp luật kinh tế tài chính 3 2017 43,000  
120 HD Thực hành môn học Thuế tiêu dùng 2017 21,000  
121 BGG Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2017 47,000  
122 GT Quản trị học 2017 44,000  
123 Exercises on english semantics 2017 22,000  
124 Interpretation 2017 33,000  
125 GT Kiểm toán căn bản 2017 52,000  
126 Corporate finance case study and assignment 2017 31,000  
127 Hướng dẫn giải bài tập XS&TK toán 2018 72,000  
128 Business Management  2018 75,000  
129 Professional modern banking  2018 44,000  
130 Intelligent Speaking – Pre.intermediate 2018 30,000  
131 Hướng dẫn thực hành môn phân tích và định giá tài sản tài chính 2018 34,000  
132 Hướng dẫn giải Môn học Quản trị đầu tư quốc tế 2018     22,000  
133 Hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 2018 62,000  
134 BGG Mô hình tài chính công ty 2018 55,000  
135 Hướng dẫn thực hành môn học thuế 2018 79,000  
136 Hướng dẫn thực hành môn học kinh doanh chứng khoán 2018 44,000  
137 BGG Giao nhận và vận tải quốc tế 2018     67,000  
138 GT Quản lý chi NSNN 2018     64,000  
139 GT Quản trị kênh phân phối 2018     92,000  
140 GT Quản lý hành chính công 2018 72,000  
141 Essentials of marketing 2018 100,000  
142 BGG Quản trị Logistics và chuỗi ứng dụng 2018     82,000  
143 BT Tình huống quản lý thuế 2018 58,000  
144 GT Toán cao cấp 2018 72,000  
145 GT Nguyên lý Kế toán 2018     92,000  
146 HD ôn tập môn học Đường lối CM của ĐCSVN 2018 54,000  
147 Kinh doanh bất động sản 2019 75,000  
148 Basic Corporate Finance 2019 82,000  
149 Corporate finance - Questions and exercises 2019 40,000  
150 HD thực hành môn học Pháp luật kinh tế tài chính 2019 72,000  
151 Marketing essential sudy guide and workbook 2019 56,000  
152 Intelligent listeming – Pre.intermediate 2019 91,000  
153 English For finance 2019 155,000  
154 GT Tin học ứng dụng 2019 61,000  
155 GT Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 2019 52,000  
156 HDLT&TH môn Quản trị nguồn nhân lực 2019 54.000  
157 HD Ôn tập môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế 2019 41,000  
158 GT Nghiên cứu Marketing 2019 65,000  
159 Taxation 2019 65,000  
160 GT Kế toán ngân hàng thương mại 2019 78,000  
161 BGG Pháp luật lao động 2019 47,000  
162 HDLT&TH môn học Chuẩn mực kế toán quốc tế 2019 66,000  
163 HDLT&TH môn học Kiểm toán báo cáo tài chính 2019 58,000  
164 GT Thuế 2019 72,000  
165 HDTH Môn học Thuế TS và thu khác 2019 52,000  
166 BGG Sở hữu trí tuệ 2019 50,000  
167 Hướng dẫn thực hành môn học Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương  2019 55,000  
168 GT Kinh tế vĩ mô 2 2019     39,000  
169 GT Mô hình Toán kinh tế 2019     47,000  
170 HDTH các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ 2019   110,000  
171 GT Kế toán tài chính 2019   125,000  
172 BGG môn Ngữ âm - âm vị học 2019 41,000  
173 GT Phân tích tài chính tập đoàn 2019 82,000  
174 GT Quản trị TC các đv cung cấp dv công 2019 70,000  
175 GT Kiểm tra giám sát hải quan 2019 75,000  
176 GT Quản lý dự án 2019 81,000  
177 GT Kế toán quản trị DN bảo hiểm 2019 48,000  
178 HD ôn tập môn học Nguyên lý kế toán 2019 65,000  
179 GT Kế toán DNTM dịch vụ 2020 81,000  
180 Review guides in customs inspection and supervison 2020 99,000  
181 Lý thuyết phân tích tài chính 2020 71,000  
182 BGG. Logistics và Thương mại điện tử 2020 68,000  
183 GT Lý thuyết phân tích chính sách công 2020 80,000  
184 HD và TH môn học Kiểm tra giám sát Hải quan 2020 69,000  
185 BGG. Pháp luật Logistics 2020 60,000  
186 BGG. Quản trị kho hàng (Warehousing and Storaga Management 2020 66,000  
187 BGG. Môn học cơ sở dữ liệu - HP3 2020 62,000  
188 BGG. Pháp luật sở hữu trí tuệ 2020 93,000  
189 Lectures on ESP Reading for Advanced Bachelor Education 2020 56,000  
190 Lectures on ESP Listening for Advanced Bachelor Education Program 2020 40,000  
191 Translation In Practice 2020 73,000  
192 Intelligent Writing Upper-Intermediate-Lecture Notes 2020 156,000  
193 GT Phân tích tài chính các tổ chức tín dụng 2020 77,000  
194 GT Nguyên lý quản trị rủi ro 2020 74,000  
195 Insurance fundamentals in English  2020 94,000  
196 Skills for Intelligent Business Reading and Writing Pre-Intermediate Text book 2020 135,000  
197 GT Tài chính tiền tệ 2020 81,000  
198 Sách HDTH môn học Thuế thu nhập 2020 80,000  
199 Accounting for Governmental & Public non - Profit entities TLD. Kế toán HCSN  2020 73,000  
200 International Economics - TLD. Kinh tế quốc tế (bằng tiếng Anh) 2020 96,000  
201 HD ôn tập môn học quản lý tài chính công 2020 54,000  
202 HD giải bt môn học mô hình Toán kinh tế 2020 73,000  
203 HDTH học phần chứng khoán phái sinh 2020 41,000  
204 HD ôn tập môn học nguyên lý thống kê và PT dự báo 2020 70,000  
205 Translation Practice Coure Book (dịch thuật) 2020 132,000  
206 Progressive English for Advanced Bachelor Education Program 2020 84,000  
207 Intelligent Reading and Writing Pre Intermediate 2020 125,000  
208 Financial Market 2020 78,000  
209 Financial Accounting 2020 84,000  
210 Group Financial Analysis 2020 91,000  
211 GT Kế toán quản trị DN 2020 142,000  
212 HD sử dụng Stata Thực hành Kinh tế lượng 2020 115,000  
213 GT Hệ điều hành 2020 96,000  
214 GT Phân tích tài chính nhà nước 2020 98,000  
215 Quản trị thanh toán quốc tế 2020 82,000  
216 HD ôn tập môn học Phân tích TCDN 2020 64,000  
217 GT Kế toán dự trữ Nhà nước 2020 64,000  
218 GT Giám sát tài chính 2020 87,000  
219 GT Tổ chức công tác kế toán công 2020 60,000  
220 GT Kế toán quản trị công 2020 92,000  
221 TLD Kiểm toán nội bộ 2020 220,000  
222 CH&BT Chuẩn mực kế toán công 2020 63,000  
223 GT Kế toán Hành chính Sự nghiệp 2020 118,000  
224 HD ôn tập môn học kế toán HCSN 2020 66,000  
225 BGG Pháp luật đất đai 2021 85,000  
226 BGG Tài chính tập đoàn kinh tế 2021 97,000  
227 BGG Giáo dục thể chất 2021 73,000  
228 BGG Khởi nghiệp kinh doanh 2021 118,000  
229 BGG Quản trị giá bán 2021 92,000  
230 BGG Nghe3
(Intelligent Listening Upper-Intermediate)
2021 119,000  
231 BGG Môn ngữ pháp( Lectures on Enghish Grammar) 2021 240,000  
232 GT Kinh tế lượng cơ bản 2021 93,000  
233 GT Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM 2021 110,000  
234 GT Đại cương về kế toán tập đoàn 2021 142,000  
235 GT Internet và thương mại điện tử 2021 125,000  
236 GT Khoa học quản lý 2021 72,000  
237 GT Quản trị NHTM I 2021 72,000  
238 GT Tài chính quốc tế 2021 95,000  
239 GT Thống kê doanh nghiệp 2021 78,000  
240 TLD. ASP.NET MVC 5: Building Your Fifst Web
Application( A Beginner`s Guide)
2021 0  
241 TLD. Lessons of Corporate finance: a case studies approachto financial tools, financial policies, and valuation 2021 0  
242 TLD. E-Logistics, Yingli Wang and StephenPettit, 2016 2021 0  
243 HD học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin 2021 62,000  
244 HD ôn tập môn học Lịch sử Đảng cộng sản VN 2021 78,000  
245 HDTH môn học Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 2021 108,000  
246 HDTH môn học Giao nhận và vận tải quốc tế 2021 67,000  
247 HDTH môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm 2021 82,000  
248 HDTH môn học Quản lý danh mục đầu tư 2021 42,000  
249 HD ôn tập môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học 2021 66,000  
250 HD ôn tập và thực hành môn học Thống kê doanh nghiệp 2021 108,000  
251 BGG Môn Kiểm toán báo cáo tài chính nâng cao 1
(Advanced Audiit of Financial Statement 1)
2021 102,000  
252 GT Kiểm toán báo cáo tài chính căn bản 2021 184,000  
253 Advanced Audit and Assurance 2021 255,000  
254  Textbook of evironmental - Kinh tế môi trường 2021 135,000  
255 Public Relations - GT Quan hệ công chúng 2021 96,000  
256 Advanced Management Accounting 2021 105,000  
257 HD Lý thuyết và thực hành môn học kế toán tài chính 2021 80,000  
258 GT Toán cao cấp 2021 72,000  
259 GT Nguyên lý kế toán 2021 92,000  
260 GT Tin học ứng dụng 2021 61,000  
261 HD LT và TH MH chuẩn mực kế toán qt 2021 66,000  
262 BGG Sở hữu trí tuệ 2021 50,000  
263 GT Pháp luật đại cương 2021     60,000  
264 GT Quản lý dự án 2021 81,000  
265 Business Management  2021 75,000  
266 BGG Giao nhận & vận tải quốc tế 2021 67,000  
267 GT Kinh tế quốc tế  2021 92,000  
268 GT Thuế thu nhập 2021 70,000  
269 GT Kế toán doanh nghiệp xây dựng 2021 92,000  
270 GT Kinh doanh chứng khoán 2021 70,000  
271 TLD. Kế toán quản trị khu vực công 2021 0  
272 HDTH môn học Quản trị ngân hàng thương mại 2 2021 106,000  
273 HDTH môn học Phân tích tài chính tập đoàn 2021 68,000  
274 Advanced Audit of Financial Statement 2 2022 83,000  
275 Advanced Audit of Financial Statement 3 2022 87,000  
276 LECTURE NOTES
ACCOUNTING PRINCIPLES
 FOR ADVANCED EDUCATION PROGRAM (Nguyên lý kế toán)
2022 71,000  
277 BGG Chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (Dành cho chương trình đào tạo chuyên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao ) 2022 143,000  
278 BGG Cơ sở văn hóa Việt Nam 2022 75,000  
279 Intelligent Reading
Upper-Intermediate Lecture notes) (Bài giảng gốc Môn Đọc 3)
2022 64,000  
280 BGG Quản trị Tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài 2022 91,000  
281 GT Chuẩn mực kế toán quản trị - Nghiên cứu tổng hợp và tình huống 2022 82,000  
282 GT Tin học đại cương 2022 122,000  
283 GT Cơ sở dữ liệu 1 2022 69,000  
284 Giáo trình Kinh tế nguồn lực tài chính 1 2022 72,000  
285 GT Quản trị Ngân hàng thương mại 2 2022 69,000  
286 English in Business 2022 60,000  
287 English of Finance and Accounting for the students of Foreign Languages 2022 60,000  
288 GT Kế toán Ngân hàng trung ương 2022 89,000  
289 GT Kế toán NS và tài chính xã  2022 80,000  
290 FINANCIAL ACCOUNTING 1 – REVISION KIT 2022 62,000  
291 HDTH Môn học Kế toán Quản trị doanh nghiệp Bảo hiểm 2022 65,000  
292 Hướng dẫn ôn tập môn học Quản lý chi ngân sách nhà nước 2022 74,000  
293 HDÔT môn học Kế toán ngân sách và tài chính xã 2022 54000  
294 Hướng dẫn thực hành môn học Hải quan cơ bản 2022 67,000  
295 Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 2022 51,000  
296 International Economics – Case study and assignment (TH&BT Kinh tế quốc tế) 2022 135,000  
297 Translation exercises fof finance and banking (BT dịch)
Translation workbook 1
2022 60,000  
298 Practices exercises for finance and banking (6 tín chỉ) 2022 129,000  
299 OPTIMIZATION OF REGIONAL INDUSTRIAL STRUCTURES AND APPLICATIONS
TỐI ƯU HÓA CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP THEO VÙNG VÀ ỨNG DỤNG
2022 0  
300 Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce-Springer (2017) (Giới thiệu về Thương mại điện tử và thương mại xã hội) 2022 0  
301 Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 2022 64,000  
302 HDLT&TH môn học Kiểm toán BCTC 2022 59,000  
303 BGG môn Ngữ âm - Âm vị học 2022 52,000  
304 HDTH môn học Đại cương Kế toán Tập đoàn 2022 69,000  
305 Giáo trình Phân tích Tài chính Doanh nghiệp 2022 120,000  
306 Giáo trình Kinh tế vi mô 1 2022 57,000  
307 HDLT và TH môn học Tài chính doanh nghiệp 2022 84,000  
308 HDLT và TH môn học Kế toán tài chính 2022 102,000  
309 Accounting for trading and services enterprises  for advance Education program 2023 86,000  
310 Lecture Notes: Business, Technology and Finance 1  2023 93,000  
311 Lecture Notes: Business, Technology and Finance 2 2023 87,000  
312 Professionalism in finance and accounting translation and interpreting Textbook  2023 1,000  
313 Giáo trình Quản trị kinh doanh  2023 2,000  
314 GT Quản lý thuế 2023 100,000  
315 GTTB. Kinh tế môi trường  2023 74,000  
316 GTTB. Tài chính Doanh nghiệp  2023 124,000  
317 Lý thuyết và thực hành Kế toán quản trị doanh nghiệp 2023 190,000  
318 Cẩm nang hướng dẫn thực tập cho sinh viên chuyên ngành thuế 2023 45,000  
319 Câu hỏi và tình huống thực hành pháp luật kế toán Nhà nước 2023 106,000  
320 Hướng dẫn ôn tập môn Quản lý thu ngân sách nhà nước 2023 98,000  
321 International financial reporting standards: Questions and Answers 2023 78,000  
322 Financial accouting questions and answers for advanced education program 2023 82,000  
323 Bài tập Tin học đại cương 2023 64,000  
324 Câu hỏi và bài tập Kế toán Tài  chính  doanh  nghiệp  bảo hiểm  2023 98,000  
325 Giáo trình Định giá tài sản 2023 133,000  
326 Giáo trình Thuế 2023 196,000  
327 Taxation A University Textbook 2023 125,000  
328 Bài giảng gốc Thẩm  định  giá máy thiết bị và tài sản vô hình 2023 107,000  
329 Bài giảng gốc Thẩm  định  giá doanh nghiệp  2023 89,000  
330 Lectures on Linguistics (Dẫn luận ngôn ngữ) 2023 75,000  
331 Giáo trình Pháp luật kinh tế  2023 90,000  
332 Giáo trình Lý thuyết kế toán
(Dành cho chương trình Sau đại học)
2023 152,000  
333 Giáo trình Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 2023 62,000  
334 Giáo trình Giao nhận và vận tải quốc tế  2023 73,000  
335 Text book: Global Marketing Management  2023 83,000  
         
    THƯ VIỆN  
Số lần đọc: 239
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà