Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 04/10/2021 - 16:0

QĐ: v/v giao kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022
Số: 466/QĐ-HVTC ngày 28 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HVTC ngày 20/8/2010; số 562/QĐ-HVTC ngày 26/7/2011; số 691/QĐ-HVTC ngày 06/8/2012; số 426/QĐ-HVTC ngày 10/5/2013;  số 749/QĐ-HVTC ngày 16/8/2013; số 502/QĐ-HVTC ngày 15/5/2014; số 790/QĐ-HVTC ngày 21/7/2014; số 789/QĐ-HVTC ngày 21/7/2014; số 983/QĐ-HVTC ngày 12/10/2015; số 508/QĐ-HVTC ngày 15/5/2017; số 963/QĐ-HVTC ngày 24/8/2018; số 1223/QĐ-HVTC ngày 01/11/2019; số 334/QĐ-HVTC ngày 28/4/2020; số 335/QĐ-HVTC ngày 28/4/2020; số 432/QĐ-HVTC ngày 20/5/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo các hệ: ĐH chính quy, ĐH văn bằng 2 & Liên thông ĐH (loại hình chính quy); Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011; số 1058/QĐ-HVTC ngày 26/9/2014 của Giám đốc Học viện v/v ban hành chương trình đào tạo học cùng lúc hai chương trình hệ ĐH chính quy; Quyết định số 1264/QĐ-HVTC ngày 25/12/2012; số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013; số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo các hệ: ĐH vừa làm vừa học, ĐH văn bằng 2, Liên thông ĐH (loại hình VLVH);

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng khoa Tại chức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 các hệ: Đại học chính quy (CT1&CT2), Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và Đại học vừa làm vừa học cho các khoa, ban, bộ môn của Học viện (có kế hoạch đào tạo chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các khoa, ban và tương đương; Trưởng các bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

- Kế hoạch đào tạo tổng thể năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy ngành 2 năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Liên thông Đại học năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học văn bằng 2 năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

- Kế hoạch đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học năm học 2021 - 2022 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 9947
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà