Đóng
DANH MỤC CHÍNH
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-20-03-2023-11-img0 Ảnh-17-03-2023-15-img0 Ảnh-17-03-2023-14-img0 Ảnh-17-03-2023-14-img1 Ảnh-17-03-2023-14-img2 Ảnh-17-03-2023-14-img0 Ảnh-22-11-2017-15-img0 Ảnh-22-11-2017-15-img0 Ảnh-22-11-2017-15-img2 Ảnh-22-11-2017-15-img3
Cơ cấu tổ chức
Thứ tư, 16/12/2015 - 11:18

Nhân sự Khoa Kế toán

Họ và tên: Mai Ngọc Anh
Chức vụ: Trưởng khoa
Học hàm, học vị: PGS.,TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: maingocanhhvtc@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Ngô Thị Thu Hồng
Chức vụ: Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kế toán tài chính
Học hàm, học vị: PGS.,TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: ngothuhonghn@gmail.com
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Thái Bá Công
Chức vụ: Phó trưởng BM Kế toán Quản trị
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: tvconghvtc@yahoo.com.vn
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh
Chức vụ: Phó trưởng BM Kế toán Quản trị
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyentuananh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dạy BM Kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Phạm Phương Anh  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: phuonganh1001@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Minh Uyên  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: minhuyen93@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Trần Ngọc Diệp
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: ngodiep01272@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Dương  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthibachduong@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: giangnh2010@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Cấn Mỹ Dung
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: mydung23110@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Đình Đỗ
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: GS.,TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: dodinhnguyenhvtc@yahoo.com.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hân
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: ngochan249@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Bùi Thị Hằng
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: buithihang@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths.,NCS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthuhien101282@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Thu Hoài
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hoai311976@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Phó trưởng BM Kế toán Tài chính
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: buihuong74@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dạy BM Kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Đỗ Thị Lan Hương
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: do.lanhuong@yahoo.com.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Lê Thị Hương
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: lethihuong@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Trần Văn Hợi
Chức vụ: Giảng viên chính
Học hàm, học vị: PGS.,TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hoitv_edu@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Đặng Thế Hưng
Chức vụ: Phó BM Kế toán Tài chính
Học hàm, học vị: Ths-GVC
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: dthunghvtc@yahoo.com.vn
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Ngô Văn Lượng
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: ngovanluong@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Lê Thị Diệu Linh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: dieulinhhvtc@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Hồ Mai Ly
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: homaily@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthinga@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Mai Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hoangngocanh@yahoo.com.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán doanh nghiệp

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthingocthach@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Lê Thị Yến Oanh  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: leyenoanh.aof@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán tài chính

   
Họ và tên: Bùi Tố Quyên
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: toquyen@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Minh Thành
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenminhthanh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Yến  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: yennguyen9721@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Đỗ Minh Thoa
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: minhthoa.hvtc@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán doanh nghiệp

   
Họ và tên: Mai Thị Thư
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: maithu41189@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Quản trị

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nhdtrinh@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Phạm Thị Thúy  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: phamthithuy5780@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán tài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Tuyến
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyen_phuong_tuyen@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: van_hong2001@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Lý Lan Yên
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: lylanyen@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán Tài chính

   
Họ và tên: Dương Thị Yến
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: duongthiyen@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toánTài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức vụ: Phó BM LTHT kế toán
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthihongvan@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Tran Thi Ngoc Anh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: ngocanhthkt@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Trần Thị Đức Hạnh  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: tranthiduchanh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Ngụy Thu Hiền
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguythuhien@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: lethihoa2010@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Huế
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenhue2306@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Vũ Thúy Quỳnh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: vuthuyquynh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Ưng
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hoangkimung@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthuy275@yahoo.com
Công việc hiện nay:  
   
Họ và tên: Bùi Thị Minh Thúy
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: minhthuyfgl@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Nguyễn Bá Minh  
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: PGS.TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email:  
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM kế toán tài chính

   
Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Tuấn
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths-GVC
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: tuanhuong2823@yahoo.com
Công việc hiện nay:  
   
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: trantuyet2904@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Lại Thị Ngân
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nganhvtc@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM LTHT kế toán

   
Họ và tên: Thịnh Văn Vinh
Chức vụ: Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kiểm toán
Học hàm, học vị: PGS.,TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: thinhvanvinh@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Phạm Tiến Hưng
Chức vụ: Phó BM Kiểm toán
Học hàm, học vị: PGS.,TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hungptkt75@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Phí Thị Kiều Anh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: phikieuanh@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên:    
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email:  
Công việc hiện nay:

 

   
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hà
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hadinh88@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Nguyễn Thu Hảo
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: nguyenthuhao@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Đặng Thị Hương
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: dxthanhhuong@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Vũ Thùy Linh
Chức vụ: Phó BM Kiểm toán
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: vuthuylinhhvtc@gmail.com
Công việc hiện nay:

Quản lý, giảng dậy và NCKH

   
Họ và tên: Vũ Thị Phương Liên
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: TS
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: vuphuonglien82@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: tranthinhuquynh@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: thanhphuongnt88@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Đỗ Thị Thoa
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: thoadtkt@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên:    
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: d
Công việc hiện nay:  
   
Họ và tên: Hoàng Thị Trang
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hoangthitrang@hvtc.edu.vn
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Ngô Như Vinh
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: ngovinhaof@gmail.com
Công việc hiện nay:

Giảng viên BM Kiểm toán

   
Họ và tên: Nguyễn Hải Vân
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: CN
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: haivankhoaketoans@gmail.com
Công việc hiện nay:

Chuyên viên VP khoa

   
Họ và tên: Trương Thị Hằng
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Ths
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: hang77khoaketoan@yahoo.com
Công việc hiện nay:

Chuyên viên VP khoa

   
Họ và tên: Lê Thị Thu Minh
Chức vụ: Chuyên viên VP khoa
Học hàm, học vị:  
ĐCCQ:  
ĐCNR:  
Di động:  
Email: leminhhvtc81@gmail.com
Công việc hiện nay:

Văn phòng khoa

   
Số lần đọc: 34192
Các bài đã đăng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin hoạt động  |  Thông báo  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KẾ TOÁN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 53E, Phan Phù Piên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04)37.338.680 37.338.681 37.338.682 Fax: :(04)37.304.320.
E-mail: | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoaketoan
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà