Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 31/03/2015 - 17:12

Thông báo V/v Xét chuyển đổi học phần/môn học tương đương, thay thế trong CTĐT học cùng lúc 2 CT CQ49

Số: 185/TB-HVTC, ngày 23 tháng 3  năm 2015     

 

      Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HVTC ngày 20/8/2010 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Chương trình đào tạo (CTĐT) hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (HTTC).
      Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/03/2011 của Giám đốc Học viện về việc ban hành CTĐT học cùng lúc hai chương trình áp dụng cho hệ Đại học chính quy theo HTTC của Học viện;
      Căn cứ Quyết định số  562 /QĐ-HVTC ngày 26/07/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính kế toán và chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm hệ đại học chính quy theo HTTC;
      Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo v/v Xét chuyển đổi học phần/môn học tương đương hoặc thay thế trong CTĐT học cùng lúc hai chương trình  hệ đại học chính quy khóa 49;
Giám đốc Học viện thông báo việc chuyển điểm các học phần/môn học  tương đương hoặc thay thế trong CTĐT học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy khóa 49 như sau:
    - Chuyển điểm những học phần/môn học tương đương giữa hai CTĐT trong trường hợp trùng tên và có cùng số tín chỉ hoặc trùng tên và chênh lệch nhau 1 tín chỉ.
    - Chuyển điểm những học phần/môn học trong CTĐT thứ nhất thay thế cho những học phần/môn học trong CTĐT thứ hai bao gồm:
          + Học phần/môn học không trùng tên nhưng có cùng nội dung;
          + Đối với những học phần/môn học trong CTĐT thứ hai được hình thành từ việc ghép 2 học phần/môn học trong CTĐT thứ nhất trở lên thì điểm đánh giá học phần/môn học trong CTĐT thứ hai là điểm bình quân gia quyền các học phần/môn học trong CTĐT thứ nhất.
     - Sau khi xác định các học phần/môn học tương đương hoặc thay thế giữa CTĐT thứ nhất với CTĐT thứ hai nhưng CTĐT thứ hai vẫn không đủ tổng số tín chỉ theo quy định thì các Ban liên quan tổ chức lớp học cho sinh viên tiếp tục hoàn thành CTĐT thứ 2. (có danh sách các học phần/môn học học bổ sung kèm theo).
         Giám đốc Học viện yêu cầu các Khoa, Bộ môn, các Ban và sinh viên liên quan triển khai thực hiện bố trí học và chuyển đổi các học phần/môn học tương đương hoặc thay thế trong chương trình đào tạo học cùng lúc hai chương trình hệ Đại học chính quy khóa 49 (có bảng danh mục hướng dẫn cụ thể kèm theo).
         Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thêm các vấn đề, các đơn vị, cá nhân gửi ý kiến tổng hợp về  Ban Quản lý đào tạo để trình Giám đốc Học viện xem xét quyết định./.

 

Số lần đọc: 722
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà